Jinpa Translations from Volumes 3 and 4

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

Here is the short summary:

There are 10 texts in volume three of the DNZ (Kadam Section) that have not been translated by Thupten Jinpa, amounting to almost 413 pages out of the 544 total pages in the volume. There are 23 texts in volume four of the DNZ (Kadam Section) that have not been translated by Thupten Jinpa, amounting to almost 445 pages out of the 646 total pages in the volume.


Here is the long summary:

VOLUME 3 KADAM[edit]

These are the texts that still need to be translated (not translated by Thupten Jinpa):

pp 1–8 (1b1-4b6) ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma Lamp on the Path to Enlightenment, authored by the Noble Lord, Atīśa Dalai Lama, 14th. Illuminating the Path to Enlightenment. Translated and Edited by Thupten Jinpa, Rebecca McClen Novick, and Nicholas Ribush. Long Beach: Thubten Dhargye Ling, 2002, pp. 167-178

pp 8–11 (4b6-6a4) ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་ theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach, by ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་

pp 15-61 (1b1-24a6) བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba, by blo gros mtha’ yas Utterly Clear Illumination of the Path to Enlightenment, a commentary on the Lamp by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé

- The graduated path according to the tradition of Gampo, authored by Tokden Kachö Wangpo - IN Kongtrul’s Karchag, but not existent as text in volume (Richard Barron)

pp 71-72 བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma A supplication to the direct lineage of blessings, authored by the Precious Lord Tsong kha pa

pp 73–110 བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun Refined Gold, Instruction on the Graduated Path authored by Gyalwa Sönam Gyatso (Dalai Lama, 3rd)

pp 161-179 བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba Practical Means of Implementing the Graduated Path, authored by Jamyang Khyentse ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

pp 181-273 སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu Quintessence of Nectar, a manual of instruction on the graduated paths of the three spiritual models, authored by Jetsun Tāranātha

pp 275-321 ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་ zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam Main Pathway to Enlightenment, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the Middle Way tradition of the Mahāyāna approach

pp 323-375 ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang Noble Path of the Bodhisattva, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the tradition of extensive conduct in the Mahāyāna approach, authored by Jamyang Khyentse ( 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po).

pp 377-378 ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag

pp 429–544 བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (spyan snga ba)


VOLUME 4 KADAM[edit]

There are 23 texts in volume four of the DNZ (Kadam Section) that have not been translated by Thupten Jinpa, amounting to almost 445 pages out of the 646 total pages in the volume.

These are the texts that still need to be translated (not translated by Thupten Jinpa):

pp 80-88 (4b6-8b4) །བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་བཞུགས་སོ།, 5 Blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos

pp 88-89 (8b4-9a3) །བླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་བཞུགས་སོ།, 6 Bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba

pp 153-157 (30a3-32a7) དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་།, dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong /, 22 Dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong

pp 189-214 ༄། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་བཞུགས་སོ༎, 27 Rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma

pp 215-242 ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 28 Theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon

pp 243-275 ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བློ་དམན་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 29, McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005. Blo sbyong don bdun ma'i khrid yig

pp 277-278 ༄༅། །བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 30, check with Ngawang. McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005. Blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel

pp 279-282 ༄༅། །བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 32 Blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs

pp 283-315 ༄༅། །བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 33 Bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa

pp 317-326 ༄༅། །ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎, 34 Thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba

pp 327-349 ༄༅། །བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །, 35 Bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin

pp 351-365 ༄༅༅། །བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རྩ་བའི་ཕྱག་ལེན་བསླད་མེད་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་བཞུགས་སོ།, 36 Bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa

pp 367-433 Bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus /_bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus zhes bya ba bzhugs so//_//, 37

pp 435-438 ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་སོ༎, 38 Lam gyi gtso bo rnam gsum

pp 439-487 ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 39 Lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs

pp 489-498 ༄༅། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 40, Berzin, Alexander, trans. The Gelug/Kagyü Tradition of Mahamudra. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1997. Online at Berzin Archives Dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam

pp 499-548 ༄༅། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆིའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 41 Dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me

pp 549-564 ༄༅། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 42 Shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po

pp 565-586 ༄༅། །གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 43 Gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer

pp 587-615 ༄༅༅། །མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །, 44 Mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho

pp 617-626 ༄༅། །སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།།, 45 Sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca

pp 627-638 ༄༅། །དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎, 46 Bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms

pp 639-645 ༄༅། །མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎, 47 Mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa

Here are all the texts in volumes 3 and 4 already translated by Thupten Jinpa[edit]

Volume 3: Kadam[edit]

 • pp 1–8 (1b1-4b6) ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma - Lamp on the Path to Enlightenment, authored by the Noble Lord, Atīśa
  • Dalai Lama, 14th. Illuminating the Path to Enlightenment. Translated and Edited by Thupten Jinpa, Rebecca McClen Novick, and Nicholas Ribush. Long Beach: Thubten Dhargye Ling, 2002, pp. 167-178
 • Theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba (Volume 3, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach, 3, Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In The Book of Kadam: The Core Texts, Volume 2, 61-64. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2008. Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 21-25. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Also Berzin, Alexander, trans. A Bodhisattva's Garland of Gems - Atisha. Online at Berzin Archives)
 • Jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa (Volume 3, ༄། །ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགས་སོ༎, 14, Jinpa, Thupten, trans. "How Atiśa Relinquished His Kingdom and Sought Liberation." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 27-55. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar (Volume 3, ༄། །ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ༎, 15, Jinpa, Thupten, trans. "The Story of Atiśa's Voyage to Sumatra." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 57-70. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas (Volume 3, ༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ།། །། །།, The source verses for the Seven Points of Mental Training by Ja Chekhawa Yeshe Dorje, together with interlinear notes, 16, Jinpa, Thupten, trans. "Annotated Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 75-82. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)

Byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam (Volume 3, བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, Blissful Path That Leads to Omniscience, a definitive instruction on the graduated path authored by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen (Paṇchen Lama, 1st), 8, Jinpa, Thubten, trans. Path to Bliss: A Practical Guide to the Stages of Meditation. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1991.)

 • Theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med (Volume 3, ༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ།, 17, Jinpa, Thubten, trans. "Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 71-73. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)

Volume 4: Kadam[edit]

 • Ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong (Volume 4, །ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་།, 12, Jinpa, Thupten, trans. "Kusulu's Accumulation Mind Training." In Mind Training: The Great Collection Volume 1, 209-211. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa (Volume 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།།, 1, Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on the 'Seven-Point Mind Training'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 87-132. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Gegs sel blo sbyong (Volume 4, །གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་སོ།, 17, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Removing Obstacles." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 239-240. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so (Volume 4, །ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ།, 19, Jinpa, Thupten, trans. "Atiśa's Seven-Point Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 247-255. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu (Volume 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 4,
  • Jinpa, Thupten, trans. "Melodies of an Adamantine Song: A Chanting Meditation on Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 171-175. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Melodies of an Adamantine Song: A Chanting Meditation on Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 171-175. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Stages of the Heroic Mind." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 177-194. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Leveling Out All Conceptions." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 195-196. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "A Teaching on Taking Afflictions onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 197-198. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Guru Yoga Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 199-202. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
 • Blo sbyong don bdun ma'i khrid yig (Volume 4, ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བློ་དམན་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 29, McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005.)
 • Theg pa chen po'i blo sbyong (Volume 4, ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་།, 18, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training Eliminating Future Adversities." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 241-246. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo (Volume 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།, 2, Jinpa, Thupten, trans. "The Wheel of Sharp Weapons." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 133-153. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Berzin, Alexander, trans. The Wheel of Sharp Weapons. Dharamsala, India: LTWA 1973.)
 • Skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong (Volume 4, །སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་།, 13, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Taking Joys and Pains onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 213- 214. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong (Volume 4, །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་།, 15, Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva Samantabhadra's Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 217-224. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Blo sbyong rma bya dug 'joms (Volume 4, ༄། བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 3,
  • Jinpa, Thupten, trans. "The Peacock's Neutralizing of Poison." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 155-170. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "The Peacock's Neutralizing of Poisons by Dharmarakshita." Institute of Tibetan Classics.
 • Theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs (Volume 4, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས།, 26, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 299-312. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa (Volume 4, བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་བཞུགས།, 23, Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on "Eight Verses on Mind Training"." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 277-289. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong (Volume 4, sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong, 14, Jinpa, Thupten, trans. "Sumpa Lotsawa's Ear-Whispered Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 215-216. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Blo sbyong thun brgyad ma lags so (Volume 4, །བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ།, 16, Jinpa, Thupten, trans. "Eight Sessions Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 225-237. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so (Volume 4, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 10, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Purification of Grudges." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 205-206. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Nyon mongs pa lam du slong ba'i chos (Volume 4, ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་བཞུགས་སོ, 7, Jinpa, Thupten, trans. "A Teaching on Taking Afflictions onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 197-198. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud (Volume 4, །ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་, 24, Jinpa, Thupten, trans. "The Story of the Repulsive Mendicant." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 291-292. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Bla ma'i rnal 'byor (Volume 4, །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ།, 8, Jinpa, Thupten, trans. "Guru Yoga Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 199-202. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • mchims kyi blo sbyong lags so (Volume 4, །།མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 20, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training in a Single Session." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 257-261. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • Rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so (Volume 4, རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 21, Jinpa, Thupten, trans. "Advice to Namdak Tsuknor." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 236-268. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006..)
 • Sdig sbyong man ngag (Volume 4, ༄། །སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་བཞུགས་སོ༎, 9,
  • Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on Purifying Negative Karma." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 203. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on Purifying Negative Karma." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 203. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Purification of Grudges." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 205-206. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Two Yoginīs' Admonition to Atiśa to Train His Mind." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 207. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Kusulu's Accumulation Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 209-211. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Taking Joys and Pains onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 213-214. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Sumpa Lotsāwa's Ear-Whispered Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 215-216. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva Samantabhadra's Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 217-224. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Eight Sessions Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 225-237. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Removing Obstacles." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 239-249. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training Eliminating Future Adversities." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 241-246. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Atiśa's Seven-Point Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 247-255. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training in a Single Session." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 257-261. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Advice to Namdak Tsuknor." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 263-268. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Glorious Virvapa's Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 269-273. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on 'Eight Verses on Mind Training'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 277-289. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "The Story of the Repulsive Mendicant." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 291-292. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on 'Leveling Out All Conceptions'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 293-298. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
  • Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 299-312. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
 • Jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o (Volume 4, །ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ།, 11, Jinpa, Thupten, trans. "Two Yogini's Admonition to Atisa to Train His Mind." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 207. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 • pp 63-69 (1b1-4a4) - བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ - byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa - Verses on the Concise Meaning of the Graduated Path, authored by the Precious Lord Lozang Drakpai Pal (Tsong kha pa)
  • Dalai Lama, 14th. Illuminating the Path to Enlightenment. Translated and Edited by Thupten Jinpa, Rebecca McClen Novick, and Nicholas Ribush. Long Beach: Thubten Dhargye Ling, 2002, pp. 179-186.

VOLUME 3 TEXTS TRANSLATED BY OTHER TRANSLATORS[edit]

Skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu (Volume 3, ༄། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎, Quintessence of Nectar, a manual of instruction on the graduated paths of the three spiritual models, authored by Jetsun Tāranātha, 10, Baker, Willa, trans. Essence of Ambrosia: A Guide to Buddhist Contemplations. Dharamsala, India: LTWA, 2005.)

Theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma (Volume 3, ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ །བཀའ་གདམས་གཞུང་གདམས་མན་ངག་གི་རྩ་བ༎ ༎, Lamp on the Path to Enlightenment, 1, Richard Sherburne, S.J., trans. The Lamp for the Path and Commentary. Unwin Hyman, 1983.

Richard Sherburne, S.J., trans. The Complete Works of Atiśa. Aditya Prakashan, 2003.

Sonam, Ruth, trans. Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment. New York: Snow Lion Publications, 1997.

Davidson, Ronald, trans. "Atisa's A Lamp for the Path to Awakening." In Donald S. Lopez, Jr. Ed., Buddhism in Practice, 290-301. Princeton University Press, 1995.

Berzin, Alexander, trans. Lamp for the Path to Enlightenment. Online at Berzin Archives.

SANSKRIT: Tucci, G., ed. 1986. 'Bodhipathapradipa' in Minor Buddhist Texts. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 201-203.

Mishra, Ramprasad. 1998. Bodhipathapradīpa of Dīpaṅkara Śrījñāna: A Guide for Realising the Path of Bodhi Reconciling the Mādhyamika Śūnyavāda, Vijñānavāda of Yogāchārīns and the Doctrine of Mahāyānic Sūtras, with Sanskrit Text, English Translation and Critical Annotation. Delhi: Kant Publications.

Helmut Eimer's Important Comments on Sanskrit reproductions: Eimer 1985-1 Eimer 1986-2)

Byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa (Volume 3, ༄། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎, Verses on the Concise Meaning of the Graduated Path, authored by the Precious Lord Lozang Drakpai Pal, 5, Monlam, Dr. Chok Tenzin, trans. The Essence of Superfine Gold. Dharamsala, India: LTWA, 2007. Mullin, Glenn, trans. Essence of Refined Gold. Dharamsala: Tushita Books, 1978.)

Byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun (Volume 3, ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, Refined Gold, Instruction on the Graduated Path authored by Gyalwa Sönam Gyatso (Dalai Lama, 3rd), 7, Monlam, Dr. Chok Tenzin, trans. The Essence of Superfine Gold. Dharamsala, India: LTWA, 2007. Mullin, Glenn H., trans. Selected Works of the Dalai Lama III: Essence of Refined Gold. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1985.)

byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba. Akong, Chöjé. Refuge Part II: Short and Useful Sections of Dharma Clearly Lighting the Right Path. Translated by Judy Hanson. Scotland: Karma Drubgyud Darjay Ling, 1977.

Theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba (Volume 3, ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ།, Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach, by ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་, 2, McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005.)


VOLUME 4 TEXTS TRANSLATED BY OTHER TRANSLATORS[edit]

Rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma (Volume 4, ༄། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་བཞུགས་སོ༎, 27, Padmakara Translation Group, trans. Enlightened Courage: An Explanation of Atisha's Seven Point Mind Training. Ithaca: Snow Lion Publications, 1993. Berzin, Alexander. Seven-Point Attitude-Training (Togmey-zangpo edition). Online, The Berzin Archives, 2004. http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level3_lojong_material/specific_texts/seven_point_attitude_training/seven_point_attitude_training/7_point_attitude_togmey_zangpo.html)

Lam gyi gtso bo rnam gsum (Volume 4, ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་སོ༎, 38, Lhakdor, Venerable, trans. Teachings on Je Tsongkhapa's Three Principal Aspects of the Path. Edited by Jeremy Russell. Dharamsala, India: LTWA, 2009 Sonam, Ruth, trans. The Three Principal Aspects of the Path. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1999 Berzin, Alexander, trans. "The Three Pinciples of the Path." In Robert Thurman, Ed., Life & Teachings of Tsong Khapa, 57-58. LTWA, 1982. Online at Berzin Archives.


Blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel (Volume 4, ༄༅། །བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 30, McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005. Also maybe check if Ngawang translated it?.


Dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam (Volume 4, ༄༅། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 40, Berzin, Alexander, trans. The Gelug/Kagyü Tradition of Mahamudra. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1997. Online at Berzin Archives)

'Jam mgon kong sprul. gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje zla ba dri med pa'i 'od zer. Brunnhölzl, Karl. When the Clouds Part: The Uttaratantra and its Meditative Tradition as a Bridge between Sūtra and Tantra. Boston: Snow Lion Publications, an imprint of Shambhala Publications, 2014. Kongtrul, Jamgon. Instructions for Practising the View of Other Emptiness: A Text of Oral Instructions by Jamgon Kongtrul. Translated by Tony Duff. Kathmandu: Padma Karpo Translation Committee, 2011.