Template:Catalog Information

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Catalog Information for this text
Tibetan Citation རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་. ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་. གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།, པོད་ ཕ་༽, ༡༧༣-༡༨༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, ༡༩༩༩.
Wylie Citation rang byung rdo rje. zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig. In gdams ngag rin po che'i mdzod, Volume 14 (pha), 173-184. New Delhi: Shechen Publications, 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by Dilgo Khyentse Rinpoche from prints from the dpal spungs xylographs.
TBRC Link VolumeI1CZ3976
Topics yan lag gi chos - Instruction manual; kar lugs- gcod yul khrid skor; TBRC: No note on contents; Ringu Tulku: The Instructions on the Profound "Cutting Through the Maras" (Chod Practice).
Notes Not sure about three members of the lineage listed at the end of the colophon- left a message for S Harding.
Text Lineage: Ar+ya de wa, dam pa rgya gar, lab sgron, kham bu ya le, dz+nya na dzwa la, gnam mtsho ba (in the order given in the colophon, Volume 15, p. 184, 6b1)
Colophon

།ཚུལ་འདི་རྒྱལ་བས་བསྟན་ནོ་ཞེས། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་མིང་ཅན་གྱིས། །ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་སྨྲས་པ་ཡིན། གཅོད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས སོ༎ ༈ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། དམ་པ་རྒྱ་གར། ལབ་སྒྲོན། ཁམ་བུ་ཡ་ལེ། ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ། གནམ་མཚོ་བ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའོ།

/tshul 'di rgyal bas bstan no zhes/_/rang byung rdo rje'i ming can gyis/_/yang yang bskyar te smras pa yin/_gcod kyi don bsdu ba'i tshigs su bcad pa rdzogs so//_!_'di'i brgyud pa ni/_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas/_'jam dpal smra ba'i seng ge/_Ar+ya de wa/_dam pa rgya gar/_lab sgron/_kham bu ya le/_dza+nyA na dzwa la/_gnam mtsho ba/_rang byung rdo rje'o/

Further Cataloging data
*Side A:
  • གཡོན་: ཕ (གྲངས་ཀ་) ཀར་ལུགས་
Left: pha (tibfolio#) kar lugs
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་ཁྲིད་སྐོར་
Left: gcod yul khrid skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Begin-End Pages (Western): 173-184

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6b2

Total # of pages (Western): 12

Total # of pages (Tibetan): 6

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)