Wylie:'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

{{Text Wylie |title = 'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = Prahevajra]], Mañjuśrīmitra, Śrīsiṃha, [[Jñānasūtra |lineagedata = |author = 'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum#Full Title|multiple authors-multiple texts |translator = |scribe = |editor = |redactor = |printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 |publisher = Shechen Publications |place = New Delhi: |year = 1999 |tibvol = kha |volnumber = 02 |mastertextnumber = 0019 |totalpages = 15 |totalfolios = 8 |pagesinvolume = 1-15 |beginfolioline = 1a1 |endfolioline = 8a6 |linesperpage = 7 |tbrc = VolumeI1CZ3964 |notes = Ringu Tulku Contents of the gdams ngag mdzod, p3 lists ye shes do as the author for this text (which is probably only the author for the fourth text here). Dan Martin. A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod p.3 - all of the sub- titles he lists match ours, and he includes the following topics for each: "1st is root for direct introduction to both khregs chod & thod rgal, 2nd teaches mainly thod rgal meditation, 3rd teaches bogs 'byin and gegs sel, 4th teaches mainly the methods of settling of khregs chod." |keyword1 = |keyword2 = |topic = Instruction manual |tibtopic = |tibcategory = man ngag sde |pechaside1 = 'das rjes |pechaside2 = rdzogs chen man ngag sde |translation = |tbrccontents = No note on contents |ringutulkunote = The Point on the Heart Essence Teachings of Dzogpa Chenpo Mengag-de, the Three Instructions Given by the Enlightened Masters After Their Death and So On. |fulltibtext = འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་ }}

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་བཞུགས་སོ༔ ༔

Wylie: @#/_/'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum bzhugs so:_:

Includes the following texts:

 1. སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ༔, by དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ 1b1-2a5.

  sangs rgyas kyi zhal chems dang po zhes bya ba:, by dga' rab rdo rje 2-3.

 2. སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གཉིས་པ༔, by དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ 2a5-3a5.

  sangs rgyas kyi 'das rjes gnyis pa:, by dga' rab rdo rje 3-5.

 3. སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་པ༔ 3a5-4a4

  sangs rgyas kyi 'das rjes gsum pa: 5-7.

 4. རིག་འཛིན་བཞིའི་ཞལ་ཆེམས་འདས་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པ་བཞུགས་སོ༔, by དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ 4a4-5a3.

  rig 'dzin bzhi'i zhal chems 'das rjes kyi yi ge las:_dga' rab rdo rje'i zhal chems tshig gsum gnad du brdeg pa bzhugs so:, by dga' rab rdo rje 7-9.

 5. འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཞལ་ཆེམས་སྒོམ་ཉམས་དྲུག་པ་བཞུགས་སོ༔, by འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ 5a3-6a6.

  'jam dpal bshes gnyen gyi zhal chems sgom nyams drug pa bzhugs so:, by 'jam dpal bshes gnyen 9-11.

 6. ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཞལ་ཆེམས་གཟེར་བུ་བདུན་པ་བཞུགས་སོ༔, by ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ 6a6-7a2.

  shrI siM ha'i zhal chems gzer bu bdun pa bzhugs so:, by shrI siM ha 11-13.

 7. ཡེ་ཤེས་མདོའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ཐབས་བཞི་པ་བཞུགས་སོ༔, by ཛྙཱ་ན་སཱུཏྲ་ 7a2-8a6

  ye shes mdo'i zhal chems bzhag thabs bzhi pa bzhugs so:, by dz+nyA na sUtra 13-15.

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Multiple authors

Topic Information[edit]

man ngag sde - Instruction manual

'das rjes - rdzogs chen man ngag sde

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Point on the Heart Essence Teachings of Dzogpa Chenpo Mengag-de, the Three Instructions Given by the Enlightened Masters After Their Death and So On.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་བཞུགས་སོ༔ ༔
@#/_/'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum bzhugs so:_:
 • Left side print: ཁ་ འདས་ གཅིག་ རྗེས་
kha 'das gcig rjes
 • Right side print: 1

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ བུདྡྷ་དྷེ་ཀ་ར་ཡེ་དྷུ་ནཱ་མ༔
bud+dha da+he ka ra ye da+hu nA ma:
 • བོད་སྐད་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ༔
sangs rgyas kyi zhal chems dang po zhes bya ba:

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཁ་ འདས་ (གྲངས་ཀ་) རྗེས་
Left: kha 'das (tibfolio#) rjes
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Right: (#) gdams ngag mdzod rnying ma'i skor/
 • Side B:
 • གཡོན་: རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་སྡེ།
Left: rdzogs chen man ngag sde/
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 002 (ཁ་)

Text # in volume: 001

Text # in edition: 0019

Master text#: 0019

Begin-End Pages (Western): 1-15

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a6

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: རིག་འཛིན་བཞིའི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོས་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒྱལ་གཉིས་ཀའི་ངོ་སྤྲོད་རྩ་བ་སྟོན། །གཉིས་པས་ཐོད་རྒལ་གྱི་སྒོམ་པ་གཅོ་བོར[1]་སྟོན། གསུམ་པས་བོགས་འབྱིན་དང་གེགས་སེལ་སྟོན། བཞི་པས་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་བཞག་གཙོ་བོར་སྟོན། བཞི་ཀས་ཀྱང་བཞི་ཀ་སྟོན་པ་ས་ན་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་རྫོགས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: rig 'dzin bzhi'i zhal chems dang pos khregs chod thod rgyal gnyis ka'i ngo sprod rtsa ba ston/_/gnyis pas thod rgal gyi sgom pa gco bor ston/_gsum pas bogs 'byin dang gegs sel ston/_bzhi pas khregs chod kyi bzhag gtso bor ston/_bzhi kas kyang bzhi ka ston pa sa na gang zag gcig 'tshang rgya ba'i lam gyi cha rkyen rdzogs par ston pa yin no/_/mang+ga laM b+ha ba tu//_//

Author: Multiple authors

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: Prahevajra, Mañjuśrīmitra, Śrīsiṃha, Jñānasūtra.

Text Lineage: None given

 1. should be གཙོ་བོར་ / gtso bor (sic)