Difference between revisions of "Volumes of the Dam Ngak Dzöd"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "*'''''gsang sngags rnying ma'''''     <span class=TibUni16>གསང་སྔགས་རྙིང་མ།</span> **[[Gdams ngag mdzod Shechen Pri...")
 
Line 1: Line 1:
*'''''gsang sngags rnying ma'''''            &nbsp;&nbsp;&nbsp;  <span class=TibUni16>གསང་སྔགས་རྙིང་མ།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)'''''            &nbsp;&nbsp;&nbsp;  <span class=TibUni16>གསང་སྔགས་རྙིང་མ།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 1|Volume 1]] <span class=TibetanUnicode16>ཀ་</span> <small>(478 pages, 239 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 1|Volume 1]] <span class=TibetanUnicode16>ཀ་</span> <small>(478 pages, 239 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 2|Volume 2]] <span class=TibetanUnicode16>ཁ་</span> <small>(498 pages, 249 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 2|Volume 2]] <span class=TibetanUnicode16>ཁ་</span> <small>(498 pages, 249 folios)</small>
*'''''bka' gdams''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>བཀའ་གདམས།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>བཀའ་གདམས།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 3|Volume 3]] <span class=TibetanUnicode16>ག་</span> <small>(544 pages, 272 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 3|Volume 3]] <span class=TibetanUnicode16>ག་</span> <small>(544 pages, 272 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 4|Volume 4]] <span class=TibetanUnicode16>ང་</span> <small>(646 pages, 323 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 4|Volume 4]] <span class=TibetanUnicode16>ང་</span> <small>(646 pages, 323 folios)</small>
*'''''sa skya lam 'bras''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 5|Volume 5]] <span class=TibetanUnicode16>ཅ་</span> <small>(506 pages, 253 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 5|Volume 5]] <span class=TibetanUnicode16>ཅ་</span> <small>(506 pages, 253 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 6|Volume 6]] <span class=TibetanUnicode16>ཆ་</span> <small>(424 pages, 212 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 6|Volume 6]] <span class=TibetanUnicode16>ཆ་</span> <small>(424 pages, 212 folios)</small>
*'''''mar pa bka' brgyud''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 7|Volume 7]] <span class=TibetanUnicode16>ཇ་</span> <small>(542 pages, 271 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 7|Volume 7]] <span class=TibetanUnicode16>ཇ་</span> <small>(542 pages, 271 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 8|Volume 8]] <span class=TibetanUnicode16>ཉ་</span> <small>(486 pages, 243 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 8|Volume 8]] <span class=TibetanUnicode16>ཉ་</span> <small>(486 pages, 243 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 9|Volume 9]] <span class=TibetanUnicode16>ཏ་</span> <small>(526 pages, 263 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 9|Volume 9]] <span class=TibetanUnicode16>ཏ་</span> <small>(526 pages, 263 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 10|Volume 10]] <span class=TibetanUnicode16>ཐ་</span> <small>(552 pages, 276 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 10|Volume 10]] <span class=TibetanUnicode16>ཐ་</span> <small>(552 pages, 276 folios)</small>
*'''''shangs pa bka' brgyud''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 11|Volume 11]] <span class=TibetanUnicode16>ད་</span> <small>(530 pages, 265 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 11|Volume 11]] <span class=TibetanUnicode16>ད་</span> <small>(530 pages, 265 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 12|Volume 12]] <span class=TibetanUnicode16>ན་</span> <small>(774 pages, 387 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 12|Volume 12]] <span class=TibetanUnicode16>ན་</span> <small>(774 pages, 387 folios)</small>
*'''''zhi byed dang gcod''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཞི་བྱེད་དང་བཅོད།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཞི་བྱེད་དང་བཅོད།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 13|Volume 13]] <span class=TibetanUnicode16>པ་</span> <small>(454 pages, 227 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 13|Volume 13]] <span class=TibetanUnicode16>པ་</span> <small>(454 pages, 227 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 14|Volume 14]] <span class=TibetanUnicode16>ཕ་</span> <small>(446 pages, 223 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 14|Volume 14]] <span class=TibetanUnicode16>ཕ་</span> <small>(446 pages, 223 folios)</small>
*'''''dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 15|Volume 15]] <span class=TibetanUnicode16>བ་</span> <small>(626 pages, 313 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 15|Volume 15]] <span class=TibetanUnicode16>བ་</span> <small>(626 pages, 313 folios)</small>
*'''''khri skor sna tshogs''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)''''' &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 16|Volume 16]] <span class=TibetanUnicode16>མ་</span> <small>(618 pages, 309 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 16|Volume 16]] <span class=TibetanUnicode16>མ་</span> <small>(618 pages, 309 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 17|Volume 17]] <span class=TibetanUnicode16>ཙ་</span> <small>(470 pages, 235 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 17|Volume 17]] <span class=TibetanUnicode16>ཙ་</span> <small>(470 pages, 235 folios)</small>
*'''''jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig'''''&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག</span>
+
*'''''English Title for Section (from translator)'''''&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class=TibUni16>ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག</span>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 18|Volume 18]] <span class=TibetanUnicode16>ཚ་</span> <small>(630 pages, 315 folios)</small>
 
**[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 18|Volume 18]] <span class=TibetanUnicode16>ཚ་</span> <small>(630 pages, 315 folios)</small>

Revision as of 22:08, 23 July 2012

  • English Title for Section (from translator)     གསང་སྔགས་རྙིང་མ།
  • English Title for Section (from translator)     བཀའ་གདམས།
  • English Title for Section (from translator)     ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས།
  • English Title for Section (from translator)     མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
  • English Title for Section (from translator)     ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
  • English Title for Section (from translator)     ཞི་བྱེད་དང་བཅོད།
  • English Title for Section (from translator)     དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།
  • English Title for Section (from translator)     ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས།
  • English Title for Section (from translator)    ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག