User:Marcus

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

Marcus Perman = Person information page

Director of Research

Tsadra Foundation

Email: Marcus@tsadra.org

Jinpa Translations from Volumes 3 and 4[edit]

Volume 4 Translations[edit]

 1. Bla ma'i rnal 'byor (Volume: 4, །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ།, 8, Jinpa, Thupten, trans. "Guru Yoga Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 199-202. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 2. Dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam (Volume: 4, ༄༅། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 40, Berzin, Alexander, trans. The Gelug/Kagyü Tradition of Mahamudra. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1997. Online at Berzin Archives)
 3. Rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma (Volume: 4, ༄། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་བཞུགས་སོ༎, 27, Padmakara Translation Group, trans. Enlightened Courage: An Explanation of Atisha's Seven Point Mind Training. Ithaca: Snow Lion Publications, 1993.; Berzin, Alexander. Seven-Point Attitude-Training (Togmey-zangpo edition). Online, The Berzin Archives, 2004. http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level3_lojong_material/specific_texts/seven_point_attitude_training/seven_point_attitude_training/7_point_attitude_togmey_zangpo.html)
 4. Theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs (Volume: 4, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས།, 26, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 299-312. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 5. Sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong (Volume: 4, sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong, 14, Jinpa, Thupten, trans. "Sumpa Lotsawa's Ear-Whispered Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 215-216. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 6. Bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin (Volume: 4, ༄༅། །བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །, 35)
 7. Thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba (Volume: 4, ༄༅། །ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎, 34)
 8. Blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo (Volume: 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།, 2, Jinpa, Thupten, trans. "The Wheel of Sharp Weapons." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 133-153. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Berzin, Alexander, trans. The Wheel of Sharp Weapons. Dharamsala, India: LTWA 1973.)
 9. Jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so (Volume: 4, །ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ།, 19, Jinpa, Thupten, trans. "Atiśa's Seven-Point Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 247-255. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 10. Theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so (Volume: 4, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 10, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Purification of Grudges." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 205-206. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 11. Gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer (Volume: 4, ༄༅། །གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 43)
 12. Blo sbyong don bdun ma'i khrid yig (Volume: 4, ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བློ་དམན་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 29, McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005.)
 13. Dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong (Volume: 4, དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་།, dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong /, 22)
 14. Byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong (Volume: 4, །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་།, 15, Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva Samantabhadra's Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 217-224. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 15. Lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs (Volume: 4, ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 39)
 16. Blo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos (Volume: 4, །བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་བཞུགས་སོ།, 5)
 17. Bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa (Volume: 4, ༄༅༅། །བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རྩ་བའི་ཕྱག་ལེན་བསླད་མེད་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་བཞུགས་སོ།, 36)
 18. Blo sbyong rma bya dug 'joms (Volume: 4, ༄། བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 3, )
 19. Mchims kyi blo sbyong lags so (Volume: 4, །།མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 20, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training in a Single Session." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 257-261. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 20. Jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o (Volume: 4, །ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ།, 11, Jinpa, Thupten, trans. "Two Yogini's Admonition to Atisa to Train His Mind." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 207. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 21. Bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms (Volume: 4, ༄༅། །དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎, 46)
 22. Blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel (Volume: 4, ༄༅། །བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 30, check with Ngawang. McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005.)
 23. Blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa (Volume: 4, བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་བཞུགས།, 23, Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on "Eight Verses on Mind Training"." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 277-289. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 24. Blo sbyong thun brgyad ma lags so (Volume: 4, །བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ།, 16, Jinpa, Thupten, trans. "Eight Sessions Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 225-237. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 25. Dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me (Volume: 4, ༄༅། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆིའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 41)
 26. Bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba (Volume: 4, །བླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་བཞུགས་སོ།, 6)
 27. Bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus (Volume: 4, @#/_bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus zhes bya ba bzhugs so//_//, 37)
 28. Blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu (Volume: 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 4, )
 29. Rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so (Volume: 4, རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 21, Jinpa, Thupten, trans. "Advice to Namdak Tsuknor." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 236-268. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006..)
 30. Ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong (Volume: 4, །ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་།, 12, Jinpa, Thupten, trans. "Kusulu's Accumulation Mind Training." In Mind Training: The Great Collection Volume 1, 209-211. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 31. Mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa (Volume: 4, ༄༅། །མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎, 47)
 32. Blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs (Volume: 4, ༄༅། །བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 32)
 33. Sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca (Volume: 4, ༄༅། །སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།།, 45)
 34. Gegs sel blo sbyong (Volume: 4, །གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་སོ།, 17, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Removing Obstacles." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 239-240. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 35. Shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po (Volume: 4, ༄༅། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 42)
 36. Nyon mongs pa lam du slong ba'i chos (Volume: 4, ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་བཞུགས་སོ, 7, Jinpa, Thupten, trans. "A Teaching on Taking Afflictions onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 197-198. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 37. Lam gyi gtso bo rnam gsum (Volume: 4, ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་སོ༎, 38, )
 38. Sdig sbyong man ngag (Volume: 4, ༄། །སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་བཞུགས་སོ༎, 9, )
 39. A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud (Volume: 4, །ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་, 24, Jinpa, Thupten, trans. "The Story of the Repulsive Mendicant." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 291-292. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 40. Skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong (Volume: 4, །སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་།, 13, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Taking Joys and Pains onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 213- 214. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 41. Theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon (Volume: 4, ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 28)
 42. Bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa (Volume: 4, ༄༅། །བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 33)
 43. Blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa (Volume: 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།།, 1, Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on the 'Seven-Point Mind Training'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 87-132. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 44. Theg pa chen po'i blo sbyong (Volume: 4, ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་།, 18, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training Eliminating Future Adversities." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 241-246. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 45. Mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho (Volume: 4, ༄༅༅། །མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །, 44)

PROJECTS 2015[edit]

 1. Other Translations Field
 2. Corrections
 3. Upload recordings from teachers for each section: Draft:Situ Rinpoche teachings on the gdams ngag mdzod & Draft:Sangye Nyenpa Rinpoche teachings on the gdams ngag mdzod
 4. Upload scans of each dkar chag of each volume
 5. Changes to each volume dkar chag based on Chokyi's catalog? Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 1
  1. FIX THESE:
 6. Upload scans of each text
 7. FORMS NEED UPDATING?
  1. Form:Draft Translation
  2. Form:Text
  3. Form:Person
 8. FIX THIS: Gdams ngag mdzod volume fourteen dkar chag

Earlier Projects[edit]

མ་རུ་ཀ་ས་ - PROJECT: Tibetan:ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་གཉིས་པ་

Project:Translation Page Creation

Chenrezig.jpg

Karmapa17.JPG

http://dnz.tsadra.org/Downloads/DNZ_Catalog_Tsadra-Foundation.epub

Volume 14