Other Translations Field

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

Here is a list of places where some texts in the DNZ are translated. THIS LIST IS NOT COMPLETE! Please let us know if you find something that should be listed here.

 1. Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi (Volume: 14, ༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, Pure Honey, 4,  )
 2. Lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal (Volume: 14, ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་, The Beloved Garden: Brief Notes on the Offering and Gift of the Body, 27, Lodo, Lama, trans. Chod Practice Manual and Commentary. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2007. Pages 35-80; Lodo, Lama, trans. Garden of All Joy. San Francisco, CA: KDK Publications, 1993.)
 3. 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag (Volume: 14, ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་བཞུགས་སོ, Aryadeva's Grand Poem on Severance, 1, Brunnhölzl, Karl, trans. "The Great Stanzas on Prajñāpāramitā." In Straight from the Heart, 88-99. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2007.)
 4. Phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa (Volume: 8, ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོ་ཆེན་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་དེའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ༎ ༎, The preliminaries and main practice of Mahāmudrā meditation entitled Great Wrathful Goddess, 30, Roberts, Peter Alan, trans. Mahāmudrā and Related Instructions: Core Teachings of the Kagyü Schools, Volume 5. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, (pages unknown).)
 5. Skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug (Volume: 8, ༄༅། །སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་བཞུགས་སོ༎ ༎, Consummate Sublime Path of Mahāmudrā, composed by Kyeme Zhang Rinpoche, 29, Roberts, Peter Alan, trans. Mahāmudrā and Related Instructions: Core Teachings of the Kagyü Schools, Volume 5. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, (pages unknown); Martin, Dan, trans. "A Twelfth Century Tibetan Classic of Mahāmudrā: The Path of Ultimate Profundity: The Great Seal Instructions of Zhang." Journal of the International Association of Buddhist Studies 15.2 (1992): 243-319)
 6. Phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba (Volume: 8, ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎, Shedding Light on the Suchness of the Genuine State, a major instruction manual on Mahāmudrā by Dakpo Tashi Namgyal, 23, Kunsang, Erik Pema, trans. Clarifying the Natural State. Boudhanath, Hong Kong & Esby: Rangjung Yeshe Publications, 2001.)
 7. Mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur (Volume: 7, མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར།, Nāropa’s vajra song on the Six Dharmas, 18, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 8. Grub chen tai lo pa'i phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad 'grel pa dang bcas pa (Volume: 7, གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ།, Ganges Mahāmudrā by Tilopa, 5, Brunnhölzl, Karl. Straight from the Heart: Buddhist Pith Instructions. Ithaca, New York: Snow Lion Publications, 2007. Chogyam Trungpa. The Myth of Freedom. Berkeley: Shambhala, 1976. Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma") Sangyes Nyenpa Rinpoche. Tilopa’s Mahamudra Upadesha: The Gangama Instructions with Commentary. Translated by David Molk. Boston & London: Snow Lion Publica-tions/Shambhala, 2014. Tiso, Francis, and Fabrizio Torricelli. “The Tibetan Text of Tilopa’s Mahāmudro-padeśa.” East and West 41 (1991): 205–229. see http://www.naturalawareness.net/ganges.html for translations by Ken McLeod, Ari Kiev, Chogyam Trungpa, Keith Dowman, Garma C.C. Chang, Yeshe Gyamtso,, Karl Brunnholzl, Rodney Devenish, and Lex Hixon. Published commentaries: Thrangu Rinpoche teachings given in Vancouver BC in June 1998, published in Shenpen Osel, Vol 3, No 3 (Dec 1999) Thrangu Rinpoche, The Life of Tilopa & The Ganges Mahamudra (Namo Buddha Publications & Zhyisil Chokyi Ghatsal Publications, 2002) Fifth Shamarpa Goncho Yenla (1525-1583) commentary published in: Straight from the Heart: Buddhist Pith Instructions, translated by Karl Brunnholzl (Snow Lion Publications, 2007) Teaching by the Tenth Sangye Nyenpa Rinpoche at Benchen Phuntsok Dharje Ling, Kathmandu Nepal. Transcript (in Tibetan) by Karma Lekshey Ling Institute.)
 9. Rje btsun chen po mi la ras pas mdzad pa'i snyan brgyud gsal bskor gsum sogs (Volume: 7, །རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བསྐོར་གསུམ་སོགས་བཞུགས་སོ།, The venerable Mila’s Three Cycles of Clarification: The Oral Lineage, 19, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 10. Snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang (Volume: 7, སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཞེས་བྱ་བ།, Vajra Verses of the Oral Lineage, the word of the victorious one Vajradhara, and a short commentary on the foregoing, Analyzing the Vajra Verses, 15, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 11. Rje btsun mi la'i ma rig gsal byed (Volume: 7, །རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མ་རིག་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ།, 20, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 12. Grub chen na ro pa'i gdams ngag chos drug skor gyi bka' dpe tshigs su bcad pa (Volume: 7, གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ།, Two “primers,” a longer one and a shorter one, on the Six Dharmas, 16, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 13. Rje btsun mi la'i rnam rtog dri ma dag byed (Volume: 7, རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ།, 21, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 14. Chos drug gi man ngag (Volume: 7, །ཆོས་དྲུག་གི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ།, Pith instructions on the Six Dharmas by Tilopa, 17, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 15. Dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdus kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba (Volume: 7, །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་བཞུགས་སོ༎, A short, easy-to-understand commentary on Concise Words on Mahāmudrā by Jamyang Khyentse Wangpo, 9, Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma"))
 16. Do ha mdzod kyi glu (Volume: 7, །དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ།, Dohā for the People: Song That Is a Treasury of Dohās by the Great Brahmin, Saraha, 2, Guenther, Herbert V. Ecstatic Spontaneity: Saraha’s Three Cycles of Dohā. Berkeley: Asian Humanities Press. 1993. Jackson, Roger. Tantric Treasures: Three Collections of Mystical Verse from Buddhist India. Oxford: Oxford University Press. 2004. Schaeffer, Kurtis R. Dreaming the Great Brahmin: Tibetan Traditions of the Buddhist Poet-Saint Saraha. Oxford: Oxford University Press, 2005. Snellgrove, David. “Saraha’s Treasury of Songs.” In Buddhist Texts Through the Ages, edited by Edward Conze, 224–39. New York and Evanston: Harper and Row, 1964.)
 17. Rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral (Volume: 6, རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་བཞུགས་སོ།, Instructions in verse on Parting from the Four Attachments by Jetsun Drakpa Gyaltsen, 26, Chophel, Ngawang Samten, et al., trans. A Collection of Instructions on Parting from the Four Attachments: The Basic Mind Training Teaching of the Sakya Tradition. Singapore: Singapore Buddha Sasana Society, 1982. (information on texts included in this collection is unavailable) Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "Parting from the Four Clingings." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 519-523. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Choedak, Thubten, trans. Parting from the Four Attachments: Jetsun Drakpa Gyaltsen's Song of Experience on Mind Training and the View. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2003. Jinpa, Thupten, trans. "Unmistaken Instructions on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 525-526. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 527-528. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "A Key to the Profound Essential Points: A Meditation Guide to 'Parting from the Four Clinging'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 541-566. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 18. Blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shal (Volume: 6, བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་འཆད་ཐབས་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, Necklace of Ketaka Gems, 30, Chophel, Ngawang Samten, et al., trans. A Collection of Instructions on Parting from the Four Attachments: The Basic Mind Training Teaching of the Sakya Tradition. Singapore: Singapore Buddha Sasana Society, 1982. (information on texts included in this collection is unavailable) Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "Parting from the Four Clingings." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 519-523. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Choedak, Thubten, trans. Parting from the Four Attachments: Jetsun Drakpa Gyaltsen's Song of Experience on Mind Training and the View. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2003. Jinpa, Thupten, trans. "Unmistaken Instructions on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 525-526. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 527-528. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "A Key to the Profound Essential Points: A Meditation Guide to 'Parting from the Four Clinging'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 541-566. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 19. Sa paN gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral gyi gdams ngag go (Volume: 6, །ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་གོ, Sakya Paṇḍita's Prose Commentary on Parting from the Four Attachments, 27, Chophel, Ngawang Samten, et al., trans. A Collection of Instructions on Parting from the Four Attachments: The Basic Mind Training Teaching of the Sakya Tradition. Singapore: Singapore Buddha Sasana Society, 1982. (information on texts included in this collection is unavailable) Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "Parting from the Four Clingings." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 519-523. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Choedak, Thubten, trans. Parting from the Four Attachments: Jetsun Drakpa Gyaltsen's Song of Experience on Mind Training and the View. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2003. Jinpa, Thupten, trans. "Unmistaken Instructions on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 525-526. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 527-528. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "A Key to the Profound Essential Points: A Meditation Guide to 'Parting from the Four Clinging'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 541-566. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 20. Nub pa rig 'dzin grags kyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral (Volume: 6, ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་བཞུགས་སོ།, Nuppa Rikzin Drak's notes on Parting from the Four Attachments, 28, Chophel, Ngawang Samten, et al., trans. A Collection of Instructions on Parting from the Four Attachments: The Basic Mind Training Teaching of the Sakya Tradition. Singapore: Singapore Buddha Sasana Society, 1982. (information on texts included in this collection is unavailable) Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "Parting from the Four Clingings." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 519-523. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Choedak, Thubten, trans. Parting from the Four Attachments: Jetsun Drakpa Gyaltsen's Song of Experience on Mind Training and the View. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2003. Jinpa, Thupten, trans. "Unmistaken Instructions on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 525-526. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 527-528. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "A Key to the Profound Essential Points: A Meditation Guide to 'Parting from the Four Clinging'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 541-566. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 21. Zhen pa bzhi bral gyi khrid yig rje bla ma A nan+da b+ha dra'i gsung bsgros (Volume: 6, ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བླ་མ་ཨཱ་ནནྡ་བྷ་དྲའི་གསུང་བསྒྲོས་བཞུགས་སོ།, The instruction manual on Parting from the Four Attachments by Kunga Lekrin, 29, Chophel, Ngawang Samten, et al., trans. A Collection of Instructions on Parting from the Four Attachments: The Basic Mind Training Teaching of the Sakya Tradition. Singapore: Singapore Buddha Sasana Society, 1982. (information on texts included in this collection is unavailable) Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "Parting from the Four Clingings." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 519-523. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Choedak, Thubten, trans. Parting from the Four Attachments: Jetsun Drakpa Gyaltsen's Song of Experience on Mind Training and the View. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2003. Jinpa, Thupten, trans. "Unmistaken Instructions on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 525-526. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 527-528. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "A Key to the Profound Essential Points: A Meditation Guide to 'Parting from the Four Clinging'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 541-566. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 22. Zhen pa bzhi bral gyi rtsa tshig (Volume: 6, ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་རྩ་ཚིག་, Source Verses for Parting from the Four Attachments, 25, Chophel, Ngawang Samten, et al., trans. A Collection of Instructions on Parting from the Four Attachments: The Basic Mind Training Teaching of the Sakya Tradition. Singapore: Singapore Buddha Sasana Society, 1982. (information on texts included in this collection is unavailable) Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "Parting from the Four Clingings." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 519-523. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Choedak, Thubten, trans. Parting from the Four Attachments: Jetsun Drakpa Gyaltsen's Song of Experience on Mind Training and the View. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2003. Jinpa, Thupten, trans. "Unmistaken Instructions on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 525-526. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "An Instruction on 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 527-528. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Jinpa, Thupten, trans. "A Key to the Profound Essential Points: A Meditation Guide to 'Parting from the Four Clinging'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 541-566. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 23. Gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba (Volume: 5, གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བ་བཞུགས་སོ།, Instruction Manual for Jochak, which provides guidance precisely according to the primary source, 5, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 13-21. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 24. Lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma (Volume: 5, ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་བཞུགས་སོ།, An annotated commentary in verse summarizing the meaning of more detailed commentaries, 6, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 13-21. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 25. Rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don (Volume: 5, རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་རྐང་གི་བསྡུས་དོན་བཞུགས།, Annotated Summary of the Vajra Lines, 2, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 13-21. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 26. Gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang (Volume: 5, ༄༅། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ༎, Source texts for the Lamdre Tradition: The Vajra Lines, 1, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 13-21. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 27. Gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don (Volume: 5, གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱུད་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་བཞུགས་སོ།, A summarizing commentary in verse by Ngorchen Kunga Zangpo, 7, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 13-21. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 28. Gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma (Volume: 5, གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིགས་བཅད་མ་བཞུགས་སོ།, Annotated Summary of the Vajra Lines, 3, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 13-21. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 29. Gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa (Volume: 5, ༄༅། །གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎, Explication for Nyak, an annotated commentary on the source the Vajra Lines, 8, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 23-126. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 30. Lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba (Volume: 5, ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རིན་ཆེན་སྣང་བའི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ།, The primary source concerning the inseparability of samsara and nirvana, composed by Jetsun Drakpa Gyaltsen, 4, Stearns, Cyrus, trans. Taking the Result as the Path: Core Teachings of the Sakya Lamdré Tradition, Volume 4, 13-21. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 31. Gegs sel blo sbyong (Volume: 4, །གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་སོ།, 17, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Removing Obstacles." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 239-240. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 32. Nyon mongs pa lam du slong ba'i chos (Volume: 4, ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་བཞུགས་སོ, 7, Jinpa, Thupten, trans. "A Teaching on Taking Afflictions onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 197-198. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 33. Blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu (Volume: 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 4, )
 34. A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud (Volume: 4, །ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་, 24, Jinpa, Thupten, trans. "The Story of the Repulsive Mendicant." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 291-292. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 35. Skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong (Volume: 4, །སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་།, 13, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training Taking Joys and Pains onto the Path." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 213- 214. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 36. Lam gyi gtso bo rnam gsum (Volume: 4, ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་སོ༎, 38, )
 37. Theg pa chen po'i blo sbyong (Volume: 4, ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་།, 18, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training Eliminating Future Adversities." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 241-246. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 38. Bla ma'i rnal 'byor (Volume: 4, །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ།, 8, Jinpa, Thupten, trans. "Guru Yoga Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 199-202. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 39. Sdig sbyong man ngag (Volume: 4, ༄། །སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་བཞུགས་སོ༎, 9, )
 40. Theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs (Volume: 4, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས།, 26, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 299-312. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 41. Sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong (Volume: 4, sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong, 14, Jinpa, Thupten, trans. "Sumpa Lotsawa's Ear-Whispered Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 215-216. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 42. Dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam (Volume: 4, ༄༅། དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 40, Berzin, Alexander, trans. The Gelug/Kagyü Tradition of Mahamudra. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1997. Online at Berzin Archives)
 43. Blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa (Volume: 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་བཞུགས་སོ།།, 1, Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on the 'Seven-Point Mind Training'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 87-132. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 44. Jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so (Volume: 4, །ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ།, 19, Jinpa, Thupten, trans. "Atiśa's Seven-Point Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 247-255. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 45. Theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so (Volume: 4, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 10, Jinpa, Thupten, trans. "Mahayana Purification of Grudges." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 205-206. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 46. Rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma (Volume: 4, ༄། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་བཞུགས་སོ༎, 27, Padmakara Translation Group, trans. Enlightened Courage: An Explanation of Atisha's Seven Point Mind Training. Ithaca: Snow Lion Publications, 1993.; Berzin, Alexander. Seven-Point Attitude-Training (Togmey-zangpo edition). Online, The Berzin Archives, 2004. http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/sutra/level3_lojong_material/specific_texts/seven_point_attitude_training/seven_point_attitude_training/7_point_attitude_togmey_zangpo.html)
 47. Blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa (Volume: 4, བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་བཞུགས།, 23, Jinpa, Thupten, trans. "A Commentary on "Eight Verses on Mind Training"." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 277-289. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 48. Byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong (Volume: 4, །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་།, 15, Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva Samantabhadra's Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 217-224. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 49. Blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo (Volume: 4, ༄། །བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།, 2, Jinpa, Thupten, trans. "The Wheel of Sharp Weapons." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 133-153. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Berzin, Alexander, trans. The Wheel of Sharp Weapons. Dharamsala, India: LTWA 1973.)
 50. Mchims kyi blo sbyong lags so (Volume: 4, །།མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 20, Jinpa, Thupten, trans. "Mind Training in a Single Session." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 257-261. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 51. Jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o (Volume: 4, །ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ།, 11, Jinpa, Thupten, trans. "Two Yogini's Admonition to Atisa to Train His Mind." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 207. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 52. Blo sbyong don bdun ma'i khrid yig (Volume: 4, ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བློ་དམན་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 29, McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005.)
 53. Blo sbyong thun brgyad ma lags so (Volume: 4, །བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ།, 16, Jinpa, Thupten, trans. "Eight Sessions Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 225-237. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 54. Blo sbyong rma bya dug 'joms (Volume: 4, ༄། བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, 3, )
 55. Rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so (Volume: 4, རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ།, 21, Jinpa, Thupten, trans. "Advice to Namdak Tsuknor." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 236-268. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006..)
 56. Ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong (Volume: 4, །ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་།, 12, Jinpa, Thupten, trans. "Kusulu's Accumulation Mind Training." In Mind Training: The Great Collection Volume 1, 209-211. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 57. Blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel (Volume: 4, ༄༅། །བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, 30, check with Ngawang. McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005.)
 58. Byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam (Volume: 3, བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, Blissful Path That Leads to Omniscience, a definitive instruction on the graduated path authored by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen[4] (Paṇchen Lama, 1st), 8, Jinpa, Thubten, trans. Path to Bliss: A Practical Guide to the Stages of Meditation. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1991.)
 59. Theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med (Volume: 3, ༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ།, 17, Jinpa, Thubten, trans. "Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 71-73. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 60. Skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu (Volume: 3, ༄། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎, Quintessence of Nectar, a manual of instruction on the graduated paths of the three spiritual models, authored by Jetsun Tāranātha, 10, Baker, Willa, trans. Essence of Ambrosia: A Guide to Buddhist Contemplations. Dharamsala, India: LTWA, 2005.)
 61. Theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma (Volume: 3, ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ །བཀའ་གདམས་གཞུང་གདམས་མན་ངག་གི་རྩ་བ༎ ༎, Lamp on the Path to Enlightenment, 1,
  • Richard Sherburne, S.J., trans. The Lamp for the Path and Commentary. Unwin Hyman, 1983.
  • Richard Sherburne, S.J., trans. The Complete Works of Atiśa. Aditya Prakashan, 2003.
  • Davidson, Ronald, trans. "Atisa's A Lamp for the Path to Awakening." In Donald S. Lopez, Jr. Ed., Buddhism in Practice, 290-301. Princeton University Press, 1995.
  • Berzin, Alexander, trans. Lamp for the Path to Enlightenment. Online at Berzin Archives.
  • SANSKRIT: Tucci, G., ed. 1986. 'Bodhipathapradipa' in Minor Buddhist Texts. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 201-203.
  • Mishra, Ramprasad. 1998. Bodhipathapradīpa of Dīpaṅkara Śrījñāna: A Guide for Realising the Path of Bodhi Reconciling the Mādhyamika Śūnyavāda, Vijñānavāda of Yogāchārīns and the Doctrine of Mahāyānic Sūtras, with Sanskrit Text, English Translation and Critical Annotation. Delhi: Kant Publications.
  • Helmut Eimer's Important Comments on Sanskrit reproductions: Eimer 1985-1 Eimer 1986-2)
  • Jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa (Volume: 3, ༄། །ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགས་སོ༎, 14, Jinpa, Thupten, trans. "How Atiśa Relinquished His Kingdom and Sought Liberation." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 27-55. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
  • Theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba (Volume: 3, ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ།, Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach, by ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་, 2, McLeod, Ken, trans. The Great Path of Awakening. Boston, MA: Shambhala Publications, 2005.)
  • Byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa (Volume: 3, ༄། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎, Verses on the Concise Meaning of the Graduated Path, authored by the Precious Lord Lozang Drakpai Pal, 5, Monlam, Dr. Chok Tenzin, trans. The Essence of Superfine Gold. Dharamsala, India: LTWA, 2007. Mullin, Glenn, trans. Essence of Refined Gold. Dharamsala: Tushita Books, 1978.)
  • Jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar (Volume: 3, ༄། །ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ༎, 15, Jinpa, Thupten, trans. "The Story of Atiśa's Voyage to Sumatra." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 57-70. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
  • Theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba (Volume: 3, །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།, A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach, 3, Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In The Book of Kadam: The Core Texts, Volume 2, 61-64. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2008. Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 21-25. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Berzin, Alexander, trans. A Bodhisattva's Garland of Gems - Atisha. Online at Berzin Archives)
  • Byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun (Volume: 3, ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, Refined Gold, Instruction on the Graduated Path authored by Gyalwa Sönam Gyatso (Dalai Lama, 3rd), 7, Monlam, Dr. Chok Tenzin, trans. The Essence of Superfine Gold. Dharamsala, India: LTWA, 2007. Mullin, Glenn H., trans. Selected Works of the Dalai Lama III: Essence of Refined Gold. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1985.)
  • Theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas (Volume: 3, ༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ།། །། །།, The source verses for the Seven Points of Mental Training by Ja Chekhawa Yeshe Dorje, together with interlinear notes, 16, Jinpa, Thupten, trans. "Annotated Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 75-82. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
  • Na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed (Volume: 1, ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎, Illuminating the Profound Path, a manual of instruction for Stirring the Pit by Lochen Dharmaśrī, 7, The Practice of Narag Tongtrug. Translated into Italian by Adriano Clemente, translated into English by Andrew Luckianowicz. Shang Shung Edizioni, 1998.)
  • Byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo (Volume: 1, @#/_/byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo zhes bya ba bzhugs/, Precious Ship, the essential manual of instruction for the All-Creating Monarch, by the noble Longchen Rapjam, 12, Rabjam, Longchen (Longchenpa) (1987, 2000). You Are the Eyes of the World. (trans of kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo by Kennard Lipman & Merrill Peterson and with an introduction by Namkhai Norbu). Snow Lion Publications; Revised Edition. ISBN 1559391405; ISBN 978-1559391405;)
  • Rdzogs pa chen po sems sde spyi'i snying po'i bstan bcos byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun (Volume: 1, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་སྤྱིའི་སྙིང་པོའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན་, Meditation on Awakened Mind: Smelting Gold from Ore, a treatise on the heart essence by Mañjuśrīmitra, 10, Namkhai Norbu and Kennard Lipman. Primordial Experience: An Introduction to rDzogs-chen Meditation. Boston: Shambhala Publications, 2001.)
  • Man ngag lta ba'i phreng ba (Volume: 1, ༄༅། །མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།, Garland of Views, 2, Karmay, Samten, trans. The Great Perfection. Leiden: Brill, 1989. Also translated by Thupten Jinpa (not published) for H.H. Dalai Lama’s public teachings at the University of Miami, Sept, 2004. (available online at http://www.lamrim.com/hhdl/garlandofviews.html))