Difference between revisions of "Wylie:Chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>BotRemoveLinks1
Line 3: Line 3:
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|associatedpeople = [[Karmapa, 3rd]].
 
|associatedpeople = [[Karmapa, 3rd]].
|lineagedata = [[Nāropa]], [[mar pa chos kyi blo gros]], [[mi la ras pa]], [[bla ma]]?, [[sgam po pa]], [[Karmapa, 1st]], [['gro mgon ras chen]], [[spom brag pa bsod nams rdo rje]], [[Karmapa. 2nd]], [[bla ma gnyan ras]], [[Karmapa, 3rd]], [[rtogs ldan mgon po rgyal mtshan]], [[Karmapa, 4th]].(in the order given in the colophon, Volume 09, p 174, 4a1-4a3)
+
|lineagedata = [[Nāropa]], [[mar pa chos kyi blo gros]], [[mi la ras pa]], [[bla ma]]?, [[sgam po pa]], [[Karmapa, 1st]], [['gro mgon ras chen]], [[spom brag pa]], [[Karmapa. 2nd]], [[bla ma gnyan ras]], [[Karmapa, 3rd]], [[rtogs ldan mgon po rgyal mtshan]], [[Karmapa, 4th]].(in the order given in the colophon, Volume 09, p 174, 4a1-4a3)
 
|author = [[Karmapa, 3rd]]?.
 
|author = [[Karmapa, 3rd]]?.
 
|translator =
 
|translator =
Line 145: Line 145:
 
<references/>
 
<references/>
  
[[Category: Karmapa, 3rd]][[Category: Nāropa]][[Category: mar pa chos kyi blo gros]][[Category: mi la ras pa]][[Category: sgam po pa]][[Category: Karmapa, 1st]][[Category: spom brag pa bsod nams rdo rje]][[Category: Karmapa, 2nd]][[Category: Karmapa, 4th]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: Karmapa, 3rd]][[Category: Nāropa]][[Category: mar pa chos kyi blo gros]][[Category: mi la ras pa]][[Category: sgam po pa]][[Category: Karmapa, 1st]][[Category: spom brag pa]][[Category: Karmapa, 2nd]][[Category: Karmapa, 4th]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 17:25, 29 September 2010


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med bzhugs so/_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ - rang byung rdo rje

Topic Information[edit]

karma kaM tshang - Instruction manual

rlung sems - karma kaM tshang

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: Lung Sem Nyi Me of Karmapa Rangjung Dorje.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་བཞུགས་སོ། །
@#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med bzhugs so/_/
  • Left side print: ཏ རླུང་ གཅིག་ སེམས་
ta rlung gcig sems
  • Right side print: 167 / གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
gdams ngag mdzod bka' brgyud/

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ རླུང་ (གྲངས་ཀ་) སེམས་
Left: ta rlung (tibfolio#) sems
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
Left: karma kaM tshang /
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09 (ཏ་)

Text # in volume: 007

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 167-173

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a3

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག །བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ། །རྫོགས་རིམ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་དང་བཙས་པ། མར་པ། མི་ལ། བླ་མ། ལྷ་རྗེ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། འགྲོ་མགོན་རས་ཆེན། སྤོམ་བྲག་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་པ། བླ་མ་གཉན་རས། རིན་པོ་ཆེ་རང་བྱུང་བ། རྟོགས་ལྡན་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའོ༎་

Partial colophon in Wylie: /dpal nA ro pa'i gdams ngag_/bskyed rim lhan cig skyes ma/_/rdzogs rim rlung sems gnyis med dang btsas pa/_mar pa/_mi la/_bla ma/_lha rje/_dus gsum mkhyen pa/_'gro mgon ras chen/_spom brag pa/_rin po che karma pa/_bla ma gnyan ras/_rin po che rang byung ba/_rtogs ldan mgon po rgyal mtshan/_rol pa'i rdo rje'o//

Author: rang byung rdo rje

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: nA ro pa, mar pa, mi la, bla ma, lha rje, dus gsum mkhyen pa, 'gro mgon ras chen, spom brag pa, rin po che karma pa[1], bla ma gnyan ras, rin po che rang byung ba, rtogs ldan mgon po rgyal mtshan, rol pa'i rdo rje (in the order given in the colophon, Volume 09, p 174, 4a1-4a3).