Difference between revisions of "Wylie:Mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Tibetan Text Metadata |title = [[]]. |collection = gdams ngag mdzod. |associatedpeople = |lineagedata = |author = [[]]. |translator = |scribe = |editor = |redactor = |pr…")
 
Line 1: Line 1:
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
|title = [[]].
+
|title = [[mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associatedpeople =  
+
|associatedpeople = [[Nāropa]], [[mar pa chos kyi blo gros]]
 
|lineagedata =  
 
|lineagedata =  
|author = [[]].
+
|author = [[Nāropa]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 007,
 
|volnumber = Volume 007,
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
|totalpages =
+
|totalpages = 2
|totalfolios =
+
|totalfolios = 2
|pagesinvolume = #-#.
+
|pagesinvolume = 108-109.
|beginfolioline =
+
|beginfolioline = 54b1
|endfolioline =
+
|endfolioline = 55a6
|linesperpage =
+
|linesperpage = 7 (1 page of 6)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3969]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3969]
 
|notes =  
 
|notes =  
Line 34: Line 34:
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote =  
 
|ringutulkunote =  
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་]]</span>
 
}}
 
}}
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibUni20>ADDTIBETANSCRIPTHERE</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibUni20>མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར།</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: ADDWYLIEHERE<br>
+
Wylie: mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པ་]] - [[mkhas grub chen po nA ro tA pa]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 57: Line 57:
 
   
 
   
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[TEXTTITLETIBETAN]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཇ་༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པ་]]. [[མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཇ་༽, ༡༠༨-༡༠༩. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[TEXTTITLEWYLIE]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 007(ja), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[mkhas grub chen po nA ro tA pa]]. [[mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 007(ja), 108-109. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 67: Line 67:
  
 
===Full Tibetan Text ===
 
===Full Tibetan Text ===
<span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
<span class=TibUni18>[[མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 76: Line 76:
  
 
====Notes on the text====
 
====Notes on the text====
 
+
As stated in the scribal note following the colophon, this text comes from [[Marpa]]'s rnam thar.
 
====Notes on associated persons====
 
====Notes on associated persons====
  
Line 85: Line 85:
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར།
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
::: mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur/
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
 
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
Line 111: Line 109:
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
  
'''Begin-End Pages (Western):'''  
+
'''Begin-End Pages (Western):''' 108-109
  
'''Begin Tibetan page and line #''':  
+
'''Begin Tibetan page and line #''': 54b1
  
'''End Tibetan page and line #''':  
+
'''End Tibetan page and line #''': 55a6
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 2
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 2
  
'''Number of lines per page:'''  
+
'''Number of lines per page:''' 7 (1 page of 6)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibUni16></span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibUni16>།ཅེས་གསུངས་སོ། <ref>the following material is a scribal note added on after the colophon of the actual text</ref>།འདི་རྗེ་མར་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གདམས་པའི་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཤིང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ལྟ་བུར་མཛད་སྣང། །འོན་ཀྱང་ཚིག་མང་ཉུང་དང་། །གོ་རིམ་མི་གཅིག་པ་སོགས་འདྲ་མིན་ཅུང་ཟད་མང་དུ་གདའ་ན་འང་། །འདིར་རེ་ཞིག་ཡོངས་གྲགས་ཉིད་གོ་བདེ་བར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་བྲིས་པའོ། ། མངྒ་ལཾ།</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces gsungs so/_(see note)/'di rje mar pa'i rnam thar las yongs su grags shing phyis kyi mkhas pa chen po rnams kyis kyang gdams pa'i khungs su drangs shing rtsa ba rdo rje'i tshig lta bur mdzad snang/_/'on kyang tshig mang nyung dang /_/go rim mi gcig pa sogs 'dra min cung zad mang du gda' na 'ang /_/'dir re zhig yongs grags nyid go bde bar snang bas de ltar bris pa'o/_/_mang+ga laM/
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[mkhas grub chen po nA ro tA pa]]
  
 
'''Translator:''' None given
 
'''Translator:''' None given
Line 139: Line 137:
 
'''Text Lineage:''' None given
 
'''Text Lineage:''' None given
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
<references/>
 +
 
 +
[[Category: Nāropa]][[Category: mar pa chos kyi blo gros]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 18:28, 15 October 2010


Full Title[edit]

Tibetan: མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར།

Wylie: mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པ་ - mkhas grub chen po nA ro tA pa

Topic Information[edit]

gzhung rtsa 'grel - Instruction manual

gces btus - phyag chen chos drug

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

[[མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་]]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

As stated in the scribal note following the colophon, this text comes from Marpa's rnam thar.

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར།
mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཇ་ གཅེས་ (གྲངས་ཀ་) བཏུས་
Left: ja gces (tibfolio#) btus
  • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་
Left: phyag chen chos drug
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 007 (ཇ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 108-109

Begin Tibetan page and line #: 54b1

End Tibetan page and line #: 55a6

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 2

Number of lines per page: 7 (1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་གསུངས་སོ། [1]།འདི་རྗེ་མར་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གདམས་པའི་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཤིང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ལྟ་བུར་མཛད་སྣང། །འོན་ཀྱང་ཚིག་མང་ཉུང་དང་། །གོ་རིམ་མི་གཅིག་པ་སོགས་འདྲ་མིན་ཅུང་ཟད་མང་དུ་གདའ་ན་འང་། །འདིར་རེ་ཞིག་ཡོངས་གྲགས་ཉིད་གོ་བདེ་བར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་བྲིས་པའོ། ། མངྒ་ལཾ།

Partial colophon in Wylie: /ces gsungs so/_(see note)/'di rje mar pa'i rnam thar las yongs su grags shing phyis kyi mkhas pa chen po rnams kyis kyang gdams pa'i khungs su drangs shing rtsa ba rdo rje'i tshig lta bur mdzad snang/_/'on kyang tshig mang nyung dang /_/go rim mi gcig pa sogs 'dra min cung zad mang du gda' na 'ang /_/'dir re zhig yongs grags nyid go bde bar snang bas de ltar bris pa'o/_/_mang+ga laM/

Author: mkhas grub chen po nA ro tA pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

  1. the following material is a scribal note added on after the colophon of the actual text