Wylie:Mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 18:28, 15 October 2010 by Adam (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Full Title[edit]

Tibetan: མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར།

Wylie: mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པ་ - mkhas grub chen po nA ro tA pa

Topic Information[edit]

gzhung rtsa 'grel - Instruction manual

gces btus - phyag chen chos drug

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

[[མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་]]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

As stated in the scribal note following the colophon, this text comes from Marpa's rnam thar.

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར།
mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཇ་ གཅེས་ (གྲངས་ཀ་) བཏུས་
Left: ja gces (tibfolio#) btus
  • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་
Left: phyag chen chos drug
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 007 (ཇ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 108-109

Begin Tibetan page and line #: 54b1

End Tibetan page and line #: 55a6

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 2

Number of lines per page: 7 (1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་གསུངས་སོ། [1]།འདི་རྗེ་མར་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གདམས་པའི་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཤིང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ལྟ་བུར་མཛད་སྣང། །འོན་ཀྱང་ཚིག་མང་ཉུང་དང་། །གོ་རིམ་མི་གཅིག་པ་སོགས་འདྲ་མིན་ཅུང་ཟད་མང་དུ་གདའ་ན་འང་། །འདིར་རེ་ཞིག་ཡོངས་གྲགས་ཉིད་གོ་བདེ་བར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་བྲིས་པའོ། ། མངྒ་ལཾ།

Partial colophon in Wylie: /ces gsungs so/_(see note)/'di rje mar pa'i rnam thar las yongs su grags shing phyis kyi mkhas pa chen po rnams kyis kyang gdams pa'i khungs su drangs shing rtsa ba rdo rje'i tshig lta bur mdzad snang/_/'on kyang tshig mang nyung dang /_/go rim mi gcig pa sogs 'dra min cung zad mang du gda' na 'ang /_/'dir re zhig yongs grags nyid go bde bar snang bas de ltar bris pa'o/_/_mang+ga laM/

Author: mkhas grub chen po nA ro tA pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

  1. the following material is a scribal note added on after the colophon of the actual text