Wylie:Khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་
khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong
The Supplement to the Supplication of the Lineage of the One Hundred and Eight Guidebooks

Damngak Dzö Volume 18 (ཚ་) / Pages 39 / Folios 1a1 to 1a5
Translation's Introduction by Dorje, Gyurme

The supplementary lineage prayer that forms the content of the short second chapter was composed by Losal Tenkyong of Zhalu at the behest of Jamyang Khyentsé Wangpo. It commences with Kunga Drolchok (1507–1565), the compiler of the One Hundred and Eight Guidebooks, and continues through the Jonang line of transmission as follows: the latter’s disciple Draktopa Choku Lhawang Drakpa (fl. 16th century), and reincarnation Tāranātha, aka. Drolwei Gonpo Kunga Nyingpo (1575–1634), the ḍākinī Ratnavajriṇī, aka. Jonang Jetsunma Kunga Trinle Pelwangmo (1585–1668), Khenchen Rinchen Gyatso Neten Dorjedzin (fl. 17th century), Nyingpo Lodrotaye (fl. 17th century), Dzalongkar Lama Drubwang Kunzang Wangpo (fl. early 18th century), Katok Rigdzin Tsewang Norbu (1698–1755), Ngawang Nampar Gyelwa, On Dzalongkar Lama Kunzang Chojor, Drinchen Lobzang Tutob (fl. late 18th–early 19th centuries), Chakzampa Tulku Nyima Chopel, and the hermit Zhalu Lotsāwa Losal Tenkyong (b. 1804). Thereafter the lineage passed to Jamyang Khyentsé Wangpo (1820–1892) and Jamgon Kongtrul Lodrotayé (1813–1899), compiler of the Treasury of Oral Instructions.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༣༩ བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་ཀུན་འདུས་གྲོལ་མཆོག་རྗེ། །ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་དོན་གཟིགས་།།།་བྲག་སྟོད་པ་ཆོས་སྐུ་།།།་ལྷ་དབང་གྲགས། པ། མདོ་རྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་སྒྲོལ་བའི་མགོན། །ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའམ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ། །མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་གཙོ་།།།་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་མ་།།།་ཕྲིན་ལས་དཔལ་དབང་མོ། །གསང་མཚན་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མ། མཁན་ཆེན། །རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །སྙིང་པོ་།།།་བློ་གྲོས་།།།་མཐའ་ཡས་གྲུབ་བརྙེས་སྦས་པའི་གཙོ། །འཁོར་ལོའ་མགོན་པོ་བརྩེ་ཆེན་།།།་རྫ་སློང་དཀར་བླ་མ་གྲུབ་དབང་། ཀུན་བཟང་དགང་། པོ་།།།་ཀཿཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། །ཚེ་དབང་ནོར་བུ་།།།་དེ་གཉིས་ཀ་ལས་སློང་དཀར་བླ་མའི་དབོན། ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ། བ་།།།་དེ་དབོན་སློང་དཀར་བླ་མ། ཀུན་བཟང་ཆོས་འབྱོར་།།།་འདིས་ཉམས་བཞེས་གནད་སྨིན་མཛད། དྲིན་ཅན་།།།་ཕུན་གླིང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བློ་བཟང་། མཐུ་སྟོབས་མཚན། །ལྕགས་ཟམ་།།།་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་མ་ཆོས་འཕེལ། པ་དང་དེ་གཉིས་ཀ་ལས་ཞ་ལུ་།།།་བློ་གསལ་།།།་བསྟན་སྐྱོང་རི་ཁྲོད་པ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་། རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་གསུང་མཐུད་དུ། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་སྩལ་ལྟར། བཙུན་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་བྲིས་སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།


39 brgyud pa'i chu bo kun 'dus grol mchog rje/_/chos nyid gnyug ma'i don gzigs /// brag stod pa chos sku /// lha dbang grags/_pa/_mdo rgyud shing rta chen po sgrol ba'i mgon/_/tA ra nA tha'am kun dga' snying po/_/mkha' spyod grub gtso /// jo nang rje btsun ma /// phrin las dpal dbang mo/_/gsang mtshan rin chen rdo rje ma/_mkhan chen/_/rin chen rgya mtsho gnas brtan rdo rje 'dzin/_/snying po /// blo gros /// mtha' yas grub brnyes sbas pa'i gtso/_/'khor lo' mgon po brtse chen /// rdza slong dkar bla ma grub dbang /_kun bzang dgang /_po /// kaHthog rig 'dzin chen po/_/tshe dbang nor bu /// de gnyis ka las slong dkar bla ma'i dbon/_ngag dbang rnam par rgyal/_ba /// de dbon slong dkar bla ma/_kun bzang chos 'byor /// 'dis nyams bzhes gnad smin mdzad/_drin can /// phun gling rdo rje slob dpon blo bzang /_mthu stobs mtshan/_/lcags zam /// sprul sku nyi ma chos 'phel/_pa dang de gnyis ka las zha lu /// blo gsal /// bstan skyong ri khrod pa/_/rtsa brgyud bla ma rnams la gsol ba 'debs/_/zhes khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong /_rig 'dzin tshe dbang nor bu'i gsung mthud du/_/rje btsun dam pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i bka' stsal ltar/_btsun pa blo gsal bstan skyong gis bris so/_/sarba mang+ga laM//_//

Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Up-To-Date Addition to the Lineage Prayer of the One Hundred and Eight Instructions.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
jo nang khrid brgya
BDRC Link
VolumeI1CZ3980
BDRC Content Information
Appendix to the instruction lineage supplication


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export