Wylie:Khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་
khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba
The Ordinary Preliminary Practices of the One Hundred and Eight Guidebooks

Damngak Dzö Volume 18 (ཚ་) / Pages 117-120 / Folios 1a1 to 2b1
Translation's Introduction by Dorje, Gyurme

Having presented the historical background in the foregoing chapters, in the second part of this book, Kunga Drolchok focuses on the actual experiential cultivation of the One Hundred and Eight Guidebooks. The ordinary and extraordinary preliminary practices, briefly presented in Chapter Seven and Chapter Eight respectively are the prerequisites for those wishing to pursue any of the main practices that are compiled in the long Chapter Nine. Among them, Chapter Seven outlines the preliminary approaches suitable for individuals of lowest, average and superior capacity. The endnotes here refer to the detailed and succinct explanation of these topics found in Patrul Rinpoche’s The Words of My Perfect Teacher. As before, the chapter is introduced by auspicious verses and concludes with a signature quatrain.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.

[[notesforsearch:: None listed in the text, but TBRC lists author as ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ - kun dga' grol mchog. The Common Ngondro Practice to the One Hundred and Eight Instructions. | ]]


[edit]
༡༡༧ ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་བཞུགས་སོ། །
༡༡༨ ༀ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མང་ཉུང་མཐའ་སྤངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས། །གྲངས་བཞིན་ཇི་སྙེད་གོ་རིམ་ལེགས་བརྒྱུས་པ། །པཱ་ར་མི་ཏའི་གནས་ལུགས་གསལ་བའི་ཆ། །ཆ་ཙམ་བསྡུས་པའི་ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ་འབྲི། དེ་ཡང་ཁྲིད་བརྒྱ་མ་ལུས་པའི་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་གནད་བསྡུས་ནི། སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་བླ་མར་འདུས་ཤིང་། དེ་ཡང་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པར་མོས་ཏེ། རང་གི་རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བསམས་ནས་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཡུན་རིང་མི་གནས་པའི་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པས། འདུས་བྱས་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཡིད་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་ལྷག་པར་སྐྱེ་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཚེ་འདིའི་ཚེ་ཐབས་དོན་གཉེར་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མི་འབྱུང་བའི་དྲན་ཤེས་ཉིད། ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོར་དྲིལ་ནས་འཁྲུལ་ངོར། ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་། རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་པོ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ང་བདག་འདུལ་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ། དཀར་ནག་གི་ལས་འབྲས་མི་བསླུ་བར་ངེས་པ་བརྟན་པོས་དགེ་སྡིག་གི་བླང་དོར་ཕྲ་མོ་ཡང་ཁྱད་གསོད་མེད་པར་རྗེས་
༡༡༩ སུ་བསྒྲུབས་པ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་ཅིང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་འཁོར་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཅོས་ཀྱི་བདེ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་ཐག་བཅད་ནས་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པས། གང་བླངས་པའི་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གཞི་བཟུང་བའི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མ་ལུས་པ་ལ་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་བཅད་པའི་ནན་ཏན་རྗེས་སྒྲུབ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་ཉམས་སུ་བླང་བྱ་ལྟར་སྒྲུབ་ཅིང་། མཐར་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མར་ཤེས་པའི་བྱམས་བརྩེ་བསྐྱེད་པས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་ཀྱི་ལྷག་བསམ། ཅི་བྱེད་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་འགྱུར་བའི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་དང་། །འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔྱད་ངོར་ཚུགས་ཐུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་རྟོགས་པའི་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། གང་སྣང་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་དུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་འདྲའི་ངང་ནས་བཟླས་སྒོམ་འགྲོ་འཆགས་ཉལ་འདུག་ཐམས་ཅད་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་བར། །ནན་
༡༢༠ ཏན་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷུར་ལེན་པའོ། །ལ་ལའི་ཀུན་རྟོག་ཞེ་འདོད་དགའི། །འཆིང་གྲོལ་མཆོག་དམན་ཁུར་བླངས་པའི། །གླེགས་བམ་ཤོག་གྲངས་ཉུང་འདོམ་འདི། །བློ་གྲོས་མཁའ་འདྲའི་མཚོན་དཔེའོ། །མངྒ་ལཾ། །དགེའོ། །


117 khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba bzhugs so/_/
118 Om swa sti sid+d+haM/_bla ma dang mgon po 'jam pa'i dbyangs la gus pas phyag 'tshal lo/_/mang nyung mtha' spangs brgya dang brgyad kyi grangs/_/grangs bzhin ji snyed go rim legs brgyus pa/_/pA ra mi ta'i gnas lugs gsal ba'i cha/_/cha tsam bsdus pa'i thun mong sngon 'gro 'bri/_de yang khrid brgya ma lus pa'i thun mong gi sngon du 'gro ba'i gnad bsdus ni/_skyabs gnas thams cad bla mar 'dus shing /_de yang rtsa ba'i bla ma dang ngo bo gcig par mos te/_rang gi rnyed dka'i dal 'byor thob pa don dang ldan par bsams nas de nyid kyang yun ring mi gnas pa'i 'chi ba mi rtag pa'i tshul la dpyad pas/_'dus byas 'jig pa'i chos can gyis yid 'byung skyo shas lhag par skye zhing /_'jig rten chos brgyad tshe 'di'i tshe thabs don gnyer rmi lam du yang mi 'byung ba'i dran shes nyid/_nyams len gyi snying por dril nas 'khrul ngor/_las byed pa po dang /_rnam smin myong ba po gcig tu 'dzin pa'i lhan skyes kyi nga bdag 'dul ba gtso bor byas te/_dkar nag gi las 'bras mi bslu bar nges pa brtan pos dge sdig gi blang dor phra mo yang khyad gsod med par rjes
119 su bsgrubs pa skyes bu chung ngu'i nyams len la 'bad cing /_zag bcas kyi bde ba 'khor pa'i phun tshogs thams cad sdug bsngal phyir bcos kyi bde ba'i gzugs brnyan tsam du thag bcad nas 'khor ba mtha' dag la nges par 'byung ba'i bsam pas/_gang blangs pa'i rang rgyud la yod pa'i tshul khrims kyis gzhi bzung ba'i thos bsam sgom gsum gyis rgyal ba'i gsung rab ma lus pa la phyogs dang ris su ma bcad pa'i nan tan rjes sgrub skyes bu 'bring gi nyams su blang bya ltar sgrub cing /_mthar mkha' khyab kyi 'gro ba drin can gyi pha mar shes pa'i byams brtse bskyed pas bdag pas gzhan gces kyi lhag bsam/_ci byed gzhan don kho nar 'gyur ba'i kun rdzob byang sems dang /_/'khor 'das kyi chos thams cad dpyad ngor tshugs thub kyi rang bzhin cung zad kyang med par rtogs pa'i mnyam bzhag nam mkha' lta bu/_gang snang sgyu ma'i gzugs brnyan bzhin du snang la rang bzhin med par rtogs pa'i rjes thob sgyu 'dra'i ngang nas bzlas sgom 'gro 'chags nyal 'dug thams cad du nyams su len pa skyes bu chen po' lam rdzogs kyi bar/_/nan
120 tan rjes sgrub kyi lhur len pa'o/_/la la'i kun rtog zhe 'dod dga'i/_/'ching grol mchog dman khur blangs pa'i/_/glegs bam shog grangs nyung 'dom 'di/_/blo gros mkha' 'dra'i mtshon dpe'o/_/mang+ga laM/_/dge'o/_/


Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Common Ngondro Practice to the One Hundred and Eight Instructions.
Notes on the text itself
Notes on authorship
None listed in the text, but TBRC lists author as ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ - kun dga' grol mchog.
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
jo nang khrid brgya
BDRC Link
VolumeI1CZ3980
BDRC Content Information
Condensed common preliminary practice for the instruction lineages


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export