Person:Vasubandhu

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

Tibetan Names

Tibetan:

Wylie:

Sanskrit Names

Dates

Writings

From : http://web.otani.ac.jp/cri/twrp/tibdate/Peking_online_search.html

Search Words: vasubandhu


dkon mchog gsum gyi bstod pa / (triratnastotra.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.)
[P. No.] 2037, bstod tshogs, ka 128b8-129a3 (vol.46, p.53)
[D. No.] 1146, , ka 109b7-110a2. [N] ka 121b6-122a1. [Kinsha] 37, ka 158a3 (p.80-1-3)

'phags pa sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa / ([AryaSaNmukhIdhAraNIvyAkhyAna.])

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.)
[P. No.] 3518, rgyud 'grel, nyu 1-3b2 (vol.79, p.45)
[D. No.] 2694, rgyud, nu 1a1-3a5. [N] nyu 1a1-4a6. [Kinsha] 1523, nyu 1b1 (p.1-2-1)

yon tan bdun yongs su brjod pa'i gtam / (saptaguNaparivarNanAkathA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] gaGgAdhara., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5420, dbu ma, gi 120b3-121b2 (vol.103, p.232)
[D. No.] 4507, jo bo'i chos chung, gi 99b4-100a7. [N] gi 110b3-111b2. [Kinsha] 3419, gi 139a3 (p.70-2-3)

tshul khrims kyi gtam / (zIlaparikathA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] jarandhana (janArdana)., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5421, dbu ma, gi 121b2-122a4 (vol.103, p.232-233)
[D. No.] 4508, jo bo'i chos chung, gi 100b1-101a1. [N] gi 111b2-112a4. [Kinsha] 3420, gi 140a5 (p.70-3-5)

tshogs kyi gtam / (sambhAraparikathA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] gaGgAdhara., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5422, dbu ma, gi 122a4-124a1 (vol.103, p.233)
[D. No.] 4509, jo bo'i chos chung, gi 101a1-102b2. [N] gi 112a5-114a4. [Kinsha] 3421, gi 141a3 (p.70-4-3)

'dod pa'i yon tan rnam pa lnga'i nyes dmigs bshad pa / ([paJcakAmaguNopAlambhanirdeza.])

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dharmazrIbhadra., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5436, dbu ma, gi 159b8-160a7 (vol.103, p.248)
[D. No.] 4523, jo bo'i chos chung, gi 133a7-133b5. [N] gi 149b7-150a7. [Kinsha] 3435, gi 189a5 (p.94-4-5)

yon tan bdun bstan pa'i gtam / (saptaguNavarNanAkathA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] kamalagupta., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5462, dbu ma, gi 209a8-209b6 (vol.103, p.267-268)
[D. No.] 4548, jo bo'i chos chung, gi 176b6-177a3. [N] gi 200a2-200a7. [Kinsha] 3461, gi 254a2 (p.128-1-2)

sangs rgyas su dran pa'i rgya cher 'grel pa / (buddhAnusmRtiTIkA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dAnazIla., [Tr] dpal brtsegs /
[P. No.] 5487, mdo tshogs 'grel pa, ngi 69a6-79b8 (vol.104, p.29-34)
[D. No.] 3987, mdo 'grel, ngi 55b3-63b5. [N] ngi 63a4-72b1. [Kinsha] 3486, ngi 80b1 (p.41-3-1)

tshigs su bcad pa gcig pa'i bshad pa / (ekagAthAbhASya.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.)
[P. No.] 5488, mdo tshogs 'grel pa, ngi 79b8-81a7 (vol.104, p.34)
[D. No.] 3988, mdo 'grel, ngi 63b5-64b6. [N] ngi 72b2-73b5. [Kinsha] 3487, ngi 93b1 (p.47-4-1)

'phags pa sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa / ([AryaSaNmukhIdhAraNIvyAkhyAna.])

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.)
[P. No.] 5489, mdo tshogs 'grel pa, ngi 81a8-83a2 (vol.104, p.34-35)
[D. No.] 3989, mdo 'grel, ngi 64b6-66a2. [N] ngi 73b5-75a3. [Kinsha] 3488, ngi 95a2 (p.48-2-2)

'phags pa chos bzhi pa'i rnam par bshad pa / ([AryacaturdharmakavyAkhyAna.])

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.)
[P. No.] 5490, mdo tshogs 'grel pa, ngi 83a2-84a5 (vol.104, p.35)
[D. No.] 3990, mdo 'grel, ngi 66a2-66b7. [N] ngi 75a3-76a3. [Kinsha] 3489, ngi 96b5 (p.49-3-5)

'phags pa ga ya mgo'i ri zhes bya ba'i mdo'i rnam par bshad pa / ([AryagayAzIrSa-nAma-sUtravyAkhyAna.])

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] surendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 5492, mdo tshogs 'grel pa, ngi 90a5-96a7 (vol.104, p.38-40)
[D. No.] 3991, mdo 'grel, ngi 71b3-76a7. [N] ngi 81b1-86b6. [Kinsha] 3491, ngi 106b1 (p.55-1-1)

rten cing 'brel par 'byung ba dang po dang rnam par dbye ba bshad pa / (pratItyasamutpAdAdivibhaGganirdeza.)

[A] vasubandhu., [Tr] surendrAkaraprabha., [Tr] nam mkha' /
[P. No.] 5496, mdo tshogs 'grel pa, chi 1-71a8 (vol.104, p.277-305)
[D. No.] 3995, mdo 'grel, chi 1a1-61a7. [N] chi 1a1-69b3. [Kinsha] 3495, chi 1b1 (p.1-2-1)

'phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi 'grel pa / (AryabhadracaryApraNidhAnaTIkA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] ananta (Ananda)., [Tr] bhadrapAla.
[P. No.] 5516, mdo tshogs 'grel pa, nyi 288a3-308a8 (vol.105, p.321)
[D. No.] 4015, mdo 'grel, nyi 252a5-269a7. [N] nyi 290a6-312. [Kinsha] 3515, nyi 359b1 (p.181-2-1)

dbus dang mtha' rnam par 'byed pa'i 'grel pa / (madhyAntavibhAgaTIkA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] jinamitra., [Tr] zIlendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 5528, sems tsam, bi 1-32b7 (vol.108, p.119-133)
[D. No.] 4027, sems tsam, bi 1a1-27a7. [N] bi 1a1-29b5. [Kinsha] 3527, bi 1b1 (p.1-2-1)

chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i 'grel pa / (dharmadharmatAvibhAga-vRtti.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] mahAjana., [Tr] blo ldan shes rab /
[P. No.] 5529, sems tsam, bi 32b7-45a5 (vol.108, p.133-138)
[D. No.] 4028, sems tsam, bi 27b1-38b6. [N] bi 29b5-41a7. [Kinsha] 3528, bi 35b1 (p.19-2-1)

theg pa chen po bsdus pa'i 'grel pa / (mahAyAnasaMgrahabhASya.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dIpaMkarazrIjAna., [Tr] tshul khrims rgyal ba /
[P. No.] 5551, sems tsam, li 141b2-232b5 (vol.112, p.272-309)
[D. No.] 4050, sems tsam, ri 121b1-190a7. [N] li 129b-212b. [Kinsha] 3550, li 160b1 (p.81-3-1)

sum cu pa'i tshig le'ur byas pa / (triMzikAkArikA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] jinamitra., [Tr] zIlendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 5556, sems tsam, si 1-3b1 (vol.113, p.231-233)
[D. No.] 4055, sems tsam, shi 1a1-3a3. [N] si 1b1-4a5. [Kinsha] 3555, si 1b1 (p.1-2-1)

nyi shu pa'i tshig le'ur byas pa / (viMzatikAkArikA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dAnazIla., [Tr] jinamitra., [Tr] zIlendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 5557, sems tsam, si 3b1-4b1 (vol.113, p.233-234)
[D. No.] 4056, sems tsam, shi 3a4-4a2. [N] si 4a5-5a5. [Kinsha] 3556, si 4a3 (p.2-3-3)

nyi shu pa'i 'grel pa / (viMzatikAvRtti.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu), [Tr] jinamitra., [Tr] zIlendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 5558, sems tsam, si 4b1-11a1 (vol.113, p.234-236)
[D. No.] 4057, sems tsam, shi 4a3-10a2. [N] si 5a5-10b7. [Kinsha] 3557, si 5a5 (p.2-4-5)

rang bzhin gsum nges par bstan pa / (trisvabhAvanirdeza.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] zAntibhadra., [Tr] 'gos lha btsas /
[P. No.] 5559, sems tsam, si 11a1-12b6 (vol.113, p.236-237)
[D. No.] 4058, sems tsam, shi 10a3-11b4. [N] si 11a1-12b2. [Kinsha] 3558, si 14b1 (p.9-1-1)

phung po lnga'i rab tu byed pa / (paJcaskandhaprakaraNa.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dAnazIla., [Tr] jinamitra., [Tr] zIlendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 5560, sems tsam, si 12b6-19a2 (vol.113, p.237-239)
[D. No.] 4059, sems tsam, shi 11b4-17a7. [N] si 12b2-17b7. [Kinsha] 3559, si 16b2 (p.9-3-2)

rnam par bshad pa'i rigs pa'i mdo sde'i dum bu brgya / (vyAkhyAyuktisUtrakhaNDazata.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] devendrarakSita., [Rev] majuzrIvarman., [Tr] sarvajAdeva., [Tr] vizuddhasiMha.
[P. No.] 5561, sems tsam, si 19a2-31b8 (vol.113, p.239-244)
[D. No.] 4060, sems tsam, shi 17b1-29a2. [N] si 18a1-29a1. [Kinsha] 3560, si 25b1 (p.13-4-1)

rnam par bshad pa'i rigs pa / (vyAkhyAyukti.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] devendrarakSita., [Tr] vizuddhasiMha., [Tr] zAkyasiMha.
[P. No.] 5562, sems tsam, si 31b8-156a5 (vol.113, p.244-294)
[D. No.] 4061, sems tsam, shi 29a2-134b2. [N] si 29a2-147a4. [Kinsha] 3561, si 42b1 (p.23-1-1)

las grub pa'i rab tu byed pa / (karmasiddhiprakaraNa.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] devendrarakSita., [Tr] vizuddhasiMha., [Rev] dpal brtsegs /
[P. No.] 5563, sems tsam, si 156a5-168b6 (vol.113, p.294-299)
[D. No.] 4062, sems tsam, shi 134b2-145a6. [N] si 147a4-159b1. [Kinsha] -

chos mngon pa'i mdzod kyi tshid le'ur byas pa / (abhidharmakozakArikA.) Abhidharmakoṣa

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] jinamitra., [Tr] dpal brtsegs /
[P. No.] 5590, mngon pa'i bstan bcos, gu 1-27b6 (vol.115, p.115-127)
[D. No.] 4089, mngon pa, ku 1a1-25a7. [N] gu 1b1-29a7. [Kinsha] 3589, gu 1b1 (p.1-2-1)

chos mngon pa'i mdzod kyi bshad pa / (abhidharmakozabhASya.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] jinamitra., [Tr] dpal brtsegs /
[P. No.] 5591, mngon pa'i bstan bcos, gu 27b6-ngu 109a8 (vol.115, p.127-283)
[D. No.] 4090, mngon pa, ku 26b1-khu 95a7. [N] gu 29a7-ngu 109b4. [Kinsha] 3590, gu 33b1 (p.17-4-1)

bstan bcos tshigs su bcad pa bsdus pa zhes bya ba / (gAthAsaMgrahazAstra-nAma.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dharmAkara., [Tr] dpal brtsegs /, [Tr] ye shes snying po /
[P. No.] 5603, mngon pa'i bstan bcos, nu 240a1-241a6 (vol.119, p.262)
[D. No.] 4102, mngon pa, thu 223a4-224a5. [N] nu 245b4-247a2. [Kinsha] 3602, nu 309a1 (p.154-4-1)

tshigs su bcad pa'i don bsdus pa zhes bya ba'i bstan bcos / (gAthAsaMgrahazAstrArtha-nAma.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dharmAkara., [Tr] dpal brtsegs /, [Tr] ye shes snying po /
[P. No.] 5604, mngon pa'i bstan bcos, nu 241a7-286a6 (vol.119, p.262-280)
[D. No.] 4103, mngon pa, thu 224a5-261a7. [N] nu 247a2-291a3. [Kinsha] 3603, nu 311b1 (p.157-2-1)

yon tan bdun yongs su brjod pa'i gtam / (saptaguNaparivarNanAkathA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] gaGgAdhara., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5663, sprin yig, nge 202a6-203a5 (vol.129, p.203)
[D. No.] 4163, spring yig, ge 168a4-169a1. [N] nge 197b6-198b6. [Kinsha] 3662, nge 246b4 (p.125-1-4)

tshul khrims kyi gtam / (zIlaparikathA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] jarandhara., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5664, sprin yig, nge 203a5-203b7 (vol.129, p.203)
[D. No.] 4164, spring yig, ge 169a1-169b2. [N] nge 198b6-199b1. [Kinsha] 3663, nge 248a1 (p.124-3-1)

tshogs kyi gtam / (sambhAraparikathA.)

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] gaGgAdhara., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5666, sprin yig, nge 208b1-210a7 (vol.129, p.205-206)
[D. No.] 4166, spring yig, ge 173b1-175a4. [N] nge 204a5-206a5. [Kinsha] 3665, nge 254b4 (p.129-1-4)

'dod pa'i yon tan lnga'i nyes dmigs bshad pa / ([paJcakAmaguNopAlambhanirdeza.])

[A] dbyig gnyen / (vasubandhu.), [Tr] dharmazrIbhadra., [Tr] rin chen bzang po /
[P. No.] 5680, sprin yig, nge 281a7-281b6 (vol.129, p.234)
[D. No.] 4180, spring yig, nge 39a7-39b6. [N] nge 277b5-278a5. [Kinsha] 3679, nge 344a3 (p.172-3-3)