Tibetan:ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་
theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med
Damngak Dzö Volume 3 (ག་) / Pages 427-428 / Folios 1a1 to 1b2

Tibetan Text[edit]

༤༢༧

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ། །དཔལ་བཀྲ་ཤིས་རིན་པོ་ཆེ་མྱུར་དུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་མཛད་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་དག་ལ་བསླབ། །དངོས་གཞི་གཏོང་ལེན་སྤེལ་མར་སྦྱང༌། །ཡུལ་གསུམ་དུག་གསུམ་དགེ་རྩ་གསུམ། །རྗེས་ཀྱི་མན་ངག་མདོར་བསྡུས་པའོ། །ལེན་པའི་གོ་རིམ་རང་ནས་བརྩམ། །དེ་གཉིས་རླུང་ལ་བསྐྱོན་པར་བྱ། །མན་ངག་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ཚིག་གིས་སྦྱོང༌། །འཕྲལ་ལ་གང་འདུག་བསྒོམ་དུ་སྦྱར། །གཉིས་པོས་ཚང་ན་ཐམས་ཅད་བླང༌། །བཀོལ་པ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བསྒོམ། །ལེ་ལེན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ལ་བདའ། །ཀུན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་སྒོམས། །དཀའ་བ་གསུམ་ལ་བསླབ་པར་བྱ། །ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བྱ་བ་གཉིས། །ཉམས་པ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་སྒོམས། །སྤྱི་དོན་གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་བསླབ། །འདུན་པ་བསྒྱུར་ལ་རང་སོར་བཞག །རྒྱུ་ཡི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་བླང༌། །སྟོབས་ལྔ་དག་ལ་སྤྱད་པར་བྱ། །ཆོས་ཀུན་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས། །དཔང་པོ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བཟུང༌། །ཡིད་བདེ་འབའ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་བརྟེན། །ཡེངས་ཀྱང་ཐུབ་ན་འབྱོངས་པ་ཡིན། །ཤག་ངན་མ་དགོད། ཡུས་མ་སྒྲོམས། ཀོ་ལོང་མ་སྡོམས། །འོར་ཆེ་མ་འདོད། །ཡུད་ཙམ་པ་མི་བྱ། །འཕྲང་མ་དགུག །མཛོ་ཁལ་གླང་ལ་མ་བྱོ། མགྱོགས་ཀྱི་རྩེ་མ་གཏད། གཞུང་བཟང་པོ་མ་བརྟེན། གོ་ལོག་མི་བྱ། རེས་འཇོག་མི་བྱ། གཏོ་ལོག་མི་བྱ། རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀྱིས་ཐར་བར་བྱ། དོལ་ཆོད་དུ་བྱ། འབྲལ་མེད་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བྱ། །རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་གཅིག་གིས་བྱ། །ལོག་ན་དེ་ཉིད་གཉེན་པོར་སྒོམས། གཉིས་པོ་གང་བྱུང་བཟོད་པར་བྱ། །ཡན་ལག་ཉམས་པ་བརྗོད་མི་བྱ། །

༤༢༨

གཞན་ཕྱོགས་གང་ཡང་མི་བསམ་མོ། །ལྷ་བདུད་དུ་མི་དབབ། སྐྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་སྡུག་མ་ཚོལ། རྐྱེན་གཞན་དག་ལ་ལྟོས་མི་བྱ། གཙོ་བོ་ངོས་བཟུང༌། འབྲས་བུར་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང༌། དུག་ཅན་གྱི་ཟས་སྤང༌། གནད་ནས་མི་བསྐུལ། སྙིགས་མ་ལྔ་པོ་བདོ་བ་འདི། །བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་སྒྱུར་བ་ཡིན། །བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་གསང་བ་བསྟན། །མན་ངག་སྙིང་པོ་དམ་པ་འདི། །དམ་པ་དག་ལས་བརྒྱུད་པ་ཡིན། །རྩ་བའི་ཚིག་གོ །སརྦ་མངྒ་ལམ།། །།


Notes[edit]


Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.