Tibetan:རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ ་ ་ ་

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.
རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ ་ ་ ་
rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub dang 'brel ba'i smon lam gyi rdo rje'i glu grub chen o rgyan pas gnang ba
Damngak Dzö Volume 15 (བ་) / Pages 508-509 / Folios 5b6 to 6a7

Tibetan Text[edit]

༥༠༨ ༈ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པས་གནང་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། བླ་མ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ། ཅིར་སྣང་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་ངང་། །མཐའ་ཡས་རིག་པ་སེམས་ཀྱི་གདངས། །སྤང་བླང་མེད་པར་མངོན་གྱུར་པའི། །རྗེ་རྒོད་ཚང་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཡི་དམ་གྱི་ཤིས་པ་བརྗོད་པ། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་གཅིག་པ་ལ། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ལས་ཅན་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །ཡུམ་ཡེ་ཤེས་
༥༠༩ མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །སྐུ་རྡོ་རྗེ་སོར་བསམ་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར། གཞི་ལུས་ལ་གནས་པའི་རྩ་རྣམས་ཀྱང་། །སྟེང་འོག་བར་དུ་བཅིངས་པ་ཡིས། །རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྒྱུ་འགྲུལ་ཆད། །རྟོག་མེད་རང་གསལ་སྐྱེད་དུ་གསོལ། །གསུང་རྡོ་རྗེ་སྲོག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར། རླུང་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས། །ཡི་གེ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ། །རླུང་སྐྱོན་སྟེང་འོག་ཐད་ཀར་བཏོན། །རླུང་ལྔ་ལས་སུ་རུང་བར་ཤོག །ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རྗེས་ཏིང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའ་རྣལ་འབྱོར། ཁམས་དགུ་འདུས་པ་བཅུད་ཀྱི་དྭངས། །སྲིད་པའི་སྐྱེ་སྒོ་གྱེན་ལ་བཟློག །རྩ་ཡི་མདུད་པ་ཕྱོགས་མེད་གྲོལ། །གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་ཤོག །ལྷ་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་བརྟན། །བརྩིགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མ་ལུས་ཟད། །དྭངས་མ་བདུད་རྩིའི་ནུས་པ་ཡིས། །འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གནད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། སྣ་ཚོགས་རིག་པ་སེམས་ཀྱི་གདངས། །དཔག་ཏུ་མེད་པའི་འཆར་སྒོ་ལ། །སྤང་བླང་གཉེན་པོས་མ་བསླད་པར། །གང་ཤར་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པར་ཤོག །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་མེད། །རང་སྣང་རིག་པའི་འཆར་ཚུལ་རྣམས། །རྟོགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། །གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་ཤོག །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་མཐོང་། །བརྩེ་ཆེན་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །བདེ་ཆེན་ས་ལ་འཁོད་པར་ཤོག །མཇུག་སྦྱར་བྱང་ངོ་། །ཚིག་འདི་རྣམས་བོད་ཡུལ་གཙང་གི་ཡུལ། །ཟོང་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་ཚོང་དུས་སུ། །མི་ཆེ་བཙན་རགས་དགུ་འདུས་པའི་ནང་། །ང་ཨོ་རྒྱན་པ་ཡིས་སྐྱུགས་པ་ཡིན།། །།མངྒ་ལཾ། །


Notes[edit]

Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.