Tibetan:ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.
ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་
shangs lugs rgyud sde lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs kyi kha skong in+dra nI la'i do shal
Damngak Dzö Volume 11 (ད་) / Pages 65-66 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text[edit]

༦༥ ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ། མཐར་ཐུག་སྟོན་པ་རྣམ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། །དབྱེར་མེད་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ཞབས། །རིན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ། །གཉན་སྟོན་ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་མཆོག །རིན་ཆེན་བརྒྱུད་པ་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་སྣེ་སྟོན་ཡོན་ཚུལ་དང་། །རྡོ་རྗེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྟེང་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན། །བླ་མ་བསོད་མཛེས་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་བའི་མཚན། །འདྲེན་མཆོག་རིན་ཆེན་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་སོགས། །བཀའ་བབས་རིམ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ མཁས་བཙུན་སངས་རྒྱས་འཇག་ཆེན་བྱམས་པ་དཔལ། །ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་འཁྲུལ་ཞིག་ཚུལ་རྒྱན་དང་། །མཁྱེན་རབ་མཆོག་གྲུབ་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཉིད་སོགས། །བསྟན་པའི་སྲོལ་འཛིན་རྣམས་ལ གཙང་མ་ཤངས་སྟོན་ཁྱུང་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་མགོན། །རི་ཁྲོད་རས་ཆེན་ཤངས་དཀར་རིན་རྒྱལ་བ། །སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །རྒྱ་སྒོམ་ལེགས་རྒྱལ་སེམས་ཀྱི་མདུད་གྲོལ་མཆོག །ལྷ་དབང་གྲགས་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །ཁྱད་འཕགས་རྩ་བའི་བརྒྱུད་པར བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་གསང་བདག་སྒྲོལ་བའི་མགོན། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །རིན་ཆེན་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་། །སྦྱིན་པའི་མཚན་ཅན་རྣམ་རྒྱལ་དོན་ཀུན་གྲུབ། །ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་མཆོག །འོད་གསལ་འགྱུར་མེད་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་དོན་ཀུན་གྲུབ། །འཁོར་ལོའ་མགོན་པོ་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས། །སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བཀའ་སྲོལ་ནུབ་མེད་དུ། །འཛིན་མཛད་དམ་པ་རྣམས་ལ དགྱེས་རྡོར་གསང་འདུས་བདེ་མཆོག་སྒྱུ་མ་ཆེ། །འཇིག་མཛད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་སོགས། །ཟུང་འཇུག་སྙིང་པོའ་ལྷ་ལ
༦༦ སྨིན་བྱེད་དབང་བཞིའི་རིགས་ཀྱི་གསོས་ཐེབས་ནས། །དམ་ཚིག་རྣམ་དག་མཐུན་རྐྱེན་གེགས་མེད་ཚོགས། །བསྐྱེད་རིམ་བརྟེན་ཐོབ་རྫོགས་རིམ་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་ཚེ་འདིར་མངོན་བྱེད་ཤོག །དེ་མ་ཐོབ་པའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །དཀའ་བ་མེད་པར་རྡོ་རྗེའི་ས་ལམ་བགྲོད། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི། །བྱིན་རླབས་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཞུགས་ཏེ། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །ཕྲིན་ལས་འཁོར་ལོར་མྱུར་དུ་འགོད་ནུས་ཤོག །ཅེས་ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་འདིའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Notes[edit]


Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.