Wylie:Bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་
bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong
A Supplement for the [Visualization of the] Lineage Teachers in the Guru Yoga

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 603-604 / Folios 1a1 to 1b5
Translation's Introduction by Gethin, S.

The visualization of the lineage teachers described by Jamyang Khyentse Wangchuk in the guru yoga section of his Notes does not, for obvious reasons, include any of the teachers who succeeded him. This text, therefore, contains the visualization details of the teachers in the lineage between Jamyang Khyentse Wangchuk and Jamyang Khyentse Wangpo, which are to be inserted into the description in the Notes.* It appears to have been compiled incrementally by the some of the teachers described here. There is no colophon, but the fact that Jamyang Khyentse Wangpo refers to this supplement in his teaching guide† would suggest that he or perhaps Jamgön Kongtrul added the visualizations of the two most recent lineage holders.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.
[[titlefields::bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong ni/ ༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ནི། A Supplement for the [Visualization of the] Lineage Teachers in the Guru Yoga| ]]


[edit]
XXX བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྐུ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་ལྷུན་ཆགས་པ། ཞལ་ཁྲོ་འཛུམ་ཧུར་བག་ཅན། ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ། གསུང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ལྷང་ལྷང་སྒྲོགས་པ། ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་དུ་མ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ། བདག་ལ་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཞ་ལུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གཟུགས་ཕྲ་ཞིང་སྐུ་ཤ་སྐེམ་པ། སྤྱན་ཐད་ཀར་གཟིགས་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་བྱང་གླིང་པ་གྲུབ་དབང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་སྐུ་གཟུགས་ཕྲ་ལ་རིང་བ། དབུ་སྐྱ་ཡེ་རེ་བ། སྐུ་ཅུང་ཟད་སྐེམ་པའི་ཉམས་ཅན་ཟིལ་ཆེ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་སྐུ་ཤ་དམར་སྨུག །སྐུ་ཅུང་ཟད་མདུན་དུ་རྒུར་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་བྱང་གླིང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས། དབུ་དུང་ལྟར་དཀར་བ། སྨིན་མ་དཀར་པོ། སྐུ་ཤ་སྔོ་སངས་ཟིལ་ཆེ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་ལྕེ་བཙུན་བློ་བཟང་མཁས་བཙུན། སྐུ་སྒེག་པ། སྐུ་ཤ་རྒྱས་པ། སྤྱན་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་གེར་གཟིགས་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་འཇམ་དཔལ། སྐུ་ཤ་རྒྱས་པ། སྤྱན་ཟླུམ་པ། སྐུ་གཟུགས་ཆེ་བ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ན་བཟའ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་བ། ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་དང༌། གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ། ཞབས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་ནས་འདི་ཡན་རྡོ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་མཛད། དེའི་སྤྱི་བོར་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་
XXX པའི་སྐུ་ཁྱོན་རིང་བ། ཞལ་འཛུམ་ཞིང་མཚར་བ། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའི་ཆ་བྱད་ཅན། དབུ་སྐྲ་སྐྱ་ཤས་ཆེ་བ། ཕྱག་མཉམ་བཞག་སྤྱན་ཐད་ཚུགས་སུ་གཟིགས་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། འདི་རིན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་གྱིས་མཛད། དེའི་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། འདི་ནས་མཁྱེན་བརྩེའི་བར་མཁན་ཆེན་གྱིས་མཛད་དོ། །དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། རབ་བྱུང་གི་ཆ་བྱད། དབུ་སྐྱ་ཡེ་རེ་བ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང༌། ཕྱག་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱས་བཞུགས་པ། སྤྱན་ནམ་མཁའ་ལ་ཧ་རེ་གཟིགས་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་འཕགས་མཆོག་བྱམས་པ་སྐལ་བཟང་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར། དབུ་སེ་ཡེ་རེ་བ། ན་བཟའ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར། ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ། གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩིས་གང་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་དཀྱུས་བཞིན་ནོ། །


[edit]
XXX bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong ni/_rang gi spyi bor seng ges btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du drin chen rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po sku sha rgyas shing lhun chags pa/_zhal khro 'dzum hur bag can/_chos gos rnam gsum gsol zhing phyag g.yas chos 'chad g.yon mnyam bzhag gi phyag rgya mdzad pa/_gsung chos kyi sgra dbyangs lhang lhang sgrogs pa/_thugs ting nge 'dzin gyi sgo du ma la mnyam par bzhag pa/_bdag la dgyes bzhin du bzhugs pa/_de'i spyi bor zha lu mchog sprul rin po che blo gsal bstan skyong gzugs phra zhing sku sha skem pa/_spyan thad kar gzigs pa/_de'i spyi bor byang gling pa grub dbang ye shes dpal 'byor sku gzugs phra la ring ba/_dbu skya ye re ba/_sku cung zad skem pa'i nyams can zil che ba/_de'i spyi bor rje btsun bstan 'dzin phrin las sku sha dmar smug_/sku cung zad mdun du rgur ba/_de'i spyi bor byang gling 'jam dpal tshul khrims/_dbu dung ltar dkar ba/_smin ma dkar po/_sku sha sngo sangs zil che ba/_de'i spyi bor lce btsun blo bzang mkhas btsun/_sku sgeg pa/_sku sha rgyas pa/_spyan nam mkha' la hrig ger gzigs pa/_de'i spyi bor mkhan chen rin chen 'jam dpal/_sku sha rgyas pa/_spyan zlum pa/_sku gzugs che ba/_de thams cad kyang na bza' chos gos rnam gsum gsol ba/_phyag g.yas chos 'chad dang*/_g.yon mnyam bzhag gi phyag rgya mdzad pa/_zhabs sems dpa'i skyil mo krung gis bzhugs pa/_ye shes dpal 'byor nas 'di yan rdo blo gsal bstan skyong gis mdzad/_de'i spyi bor mkhan chen bsod nams mchog grub sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs chags
XXX pa'i sku khyon ring ba/_zhal 'dzum zhing mtshar ba/_nyan thos dgra bcom pa'i cha byad can/_dbu skra skya shas che ba/_phyag mnyam bzhag spyan thad tshugs su gzigs pa/_zhabs rdo rje'i skyil krung gis bzhugs pa/_'di rin chen 'jam dpal gyis mdzad/_de'i spyi bor rdo rje 'chang*/_'di nas mkhyen brtse'i bar mkhan chen gyis mdzad do/ /dbang phyug rab brtan sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs chags pa/_rab byung gi cha byad/_dbu skya ye re ba/_zhabs rdo rje'i skyil krung*/_phyag mnyam bzhag gi phyag rgyas bzhugs pa/_spyan nam mkha' la ha re gzigs pa/_de'i spyi bor 'phags mchog byams pa skal bzang sku mdog dkar dmar/_dbu se ye re ba/_na bza' phun sum tshogs pa/_de'i spyi bor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug sku mdog dkar dmar/_phyag g.yas gser gyi rdo rje rtse lnga pa thugs kar bsnams pa/_g.yon mnyam bzhag gi steng na ka pA la bdud rtsis gang ba/_de'i spyi bor tshar chen rdo rje 'chang sogs dkyus bzhin no/ /FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Addition of Eight Lamas in the Guru Yoga Practice.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export