Wylie:Rnal 'byor yan lag drug pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་
rnal 'byor yan lag drug pa

Damngak Dzö Volume 15 (བ་) / Pages 13-14 / Folios 7a2 to 7b3


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༡༣ ༈ །དུས་འཁོར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག །དཔལ་ཤ་བ་རིའི་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་གཞུང་ཆུང་འདི་འཆད་པ་ལ་བཞི། མཚན་གྱི་དོན། འགྱུར་གྱི་ཕྱག །གཞུང་གི་དོན། མཇུག་གི་དོན་ཏོནོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡོ་ག་ཥོ་ཌངྒ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བ། གཉིས་པ་ནི། དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ༈ །སོ་སོར་གཅོད་དང་བསམ་གཏན་དང་། །སྲོག་རྩོལ་དེ་བཞིན་འཛིན་པ་དང་། །རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན། །རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་གསུངས། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་སོ་སོར་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ནི། ༈ །མི་གཡོ་བ་ནི་གསུམ་ལྡན་གྱིས། །དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་བཅུ་ཆུད་གྱུར་པ། །ཕྱི་ནང་རྟོག་འགགས་རྟགས་བྱུང་བ། །སོ་སོར་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན། །གཉིས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག ༈ །རྟགས་རྣམས་བརྟན་པར་མཐོང་འགྱུར་པ། །ཤེས་རབ་རྟོག་དཔྱོད་དགའ་བདེ་དང་། །རྩེ་གཅིག་མི་གཡོ་རྟོག་མེད་ནི། །བསམ་གཏན་གྱི་ནི་ཡན་ལག་ཡིན། །གསུམ་པ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཡན་ལག ༈ །རླུང་བཅུ་དབུ་མར་ཚུད་གྱུར་པས། །འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་ཐིག་ལེའི་ནང་། །རླུང་ཉིད་འགྲོ་འོང་བྱེད་པ་ནི། །སྲོག་རྩོལ་གྱི་ནི་ཡན་ལག་ཡིན། བཞི་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག ༈ །སྲོག་རླུང་ཐིག་ལེའི་ནང་ཆུད་པས། །རླུང་སེམས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཡི། །ཧཾ་གི་ཐིག་ལེ་ཟིན་པ་ནི། །འཛིན་པ་ཡི་ནི་ཡན་ལག་ཡིན། ལྔ་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་ཡན་ལག ༈ །རླུང་སེམས་ཐིག་ལེར་ཟིན་སྟོབས་ཀྱིས། །གཏུམ་མོའ་མེ་འོད་སྣང་བ་དང་། །བདེ་དྲོད་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བ། །རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན། །དྲུག་པ་ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག ༈ །རྟགས་བཅུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་ན། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའ་སྣང་བ་འབྱུང་། །སྣ་ཚོགས་
༡༤ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ལ། །རེ་ཁཱ་ནག་པོའ་རི་མོ་འབྱུང་། །དེ་ནས་འགྲོ་དྲུག་ལ་སོགས་དང་། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། །ལོངས་སྐུ་དུ་མ་མཐོང་གྱུར་པ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་བརྙན་འོད་གསལ་ཡིན། །དེ་ལ་སེམས་ནི་ཐིམ་པ་ན། །ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག་མཐར་ཕྱིན་པའོ། །བཞི་པབ་མཇུག་གི་དོན་ནི། །རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གིས་པཎྜི་ཏ་མ་ཧཱ་བི་བྷཱུ་ཧི་ཙནྡྲ་ལ་གསུངས་པའོ། །དེས་སྒྲ་རང་འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་ནས་གསུངས་པའོ། །འདི་ནི་ཤ་བ་རིའི་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །མངྒ་ལཾ།། ༈ །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གཅེས་བཏུས་སྤར་ལྡེབ་རི་བོའ་གྲངས་ལྡན་འདི། །བླ་མའི་མདུན་དགེ་རྩ་འབྲེལ་འཇོག་ཞུ་བ་པོ། ལྷུ་མཚོ། ལྷ་མཚོ་ཨ་ཕྲུག་གསུམ་ནས་སོ། །ཤུ་བྷཾ།།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
gzhung rtsa ba
BDRC Link
VolumeI1CZ3977
BDRC Content Information
Instructions on the esoteric practices of the vajrayoga of the kalacakra


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export