Wylie:Grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 15:46, 29 April 2024 by MortO (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་
grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang
The Root Vajra Verses of the Pith Instruction on the Three Quintessential Points Composed by the Great Siddha Mitrayogin

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 605-607 / Folios 1a1 to 2a5


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
XXX གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས་སོ། །
XXX ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ། གདམས་པ་འདི་འཆད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། ཚེ་འདིར་རྒྱུན་གྱི་ཡི་དམ་བསྒོམ། །འཆི་ཁར་འཕོ་བའི་གདམས་ངག་བསྒོམ། །བར་དོར་བསྲེ་བ་བསྒོམ་བྱ་སྟེ། །རྒྱུན་དུ་བསྒོམས་པ་ཀུན་གྱི་གནད། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཚེ་འདིའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་རྒྱུན་གྱི་ཡི་དམ་བསྒོམ་པ། འཆི་ཀའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་འཕོ་བ་བསྒོམས་པ། བར་དོའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྲེ་བ་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལའང་བཞི་ལས། དང་པོ་རྐྱེན་བསྐུལ་མ་གདབ་པའི་མན་ངག་ནི། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་དྲན་བྱས་ནས། །གཉིས་པ་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་རབ་བསྐྱེད་དེ། །གསུམ་པ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་མན་ངག་ནི། སྤྱི་བོར་བླ་མ་སྙིང་གར་ལྷ། །བཞི་པ་ངོ་བོ་རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ནི། རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་བསྒོམ་པར་བྱ། །གཉིས་པ་ལའང་བཞི་ལས། དང་པོ་སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་སུ་འབུལ་བ་ནི། རང་ལུས་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་ནས་ནི། །གཉིས་པ་ཡིད་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་བཅད་པ་ནི། ལྟོས་པ་ཐམས་ཅད་རང་སྤངས་ཏེ། །གསུམ་པ་ཐར་པའི་ལམ་ཆེན་དབྱེ་བ་ནི། འོད་ཀྱི་སྦུ་གུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །
XXX བཞི་པ་རྣམ་ཤེས་གོང་དུ་འཕོ་བ་ནི། སེམས་ནི་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འཕོང༌། །གསུམ་པ་ལའང་བཞི་ལས། དང་པོ་བར་དོ་ངོ་མི་ཤེས་པའི་གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། འདི་ཉིད་བར་དོར་ཤེས་བྱས་ལ། །གཉིས་པ་བར་དོ་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ནི། ཕྱི་ནང་གསང་བ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། །གསུམ་པ་ཆགས་སྡང་གིས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །བཞི་པ་སྐྱེ་བ་ངེས་པ་མེད་པའི་གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ནི། མཁས་པས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ནི། །གསུམ་པ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། གང་ཤར་ངོས་འཛིན་ལྟ་བའི་གནད། །དེ་ལ་མ་ཡེངས་སྒོམ་པའི་གནད། །དྲན་པ་རོ་སོམ་སྤྱོད་པའི་གནད། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་གོ །ཞེས་གདམས་པའི་བྱུང་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོ་ཐུབ་ཆེན་གྱི་གསུང་དངོས་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་དོན་འགྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མཛད་པའོ། །ཤུ་བྷམ།


[edit]
XXX grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang bzhugs so/ /
XXX na mo gu ru we/_gdams pa 'di 'chad pa la don gsum ste/_dang po mdor bstan pa ni/_tshe 'dir rgyun gyi yi dam bsgom/ /'chi khar 'pho ba'i gdams ngag bsgom/ /bar dor bsre ba bsgom bya ste/ /rgyun du bsgoms pa kun gyi gnad/ /gnyis pa rgyas par bshad pa la gsum ste/_tshe 'di'i nyams len gyi snying po rgyun gyi yi dam bsgom pa/_'chi ka'i nyams len gyi snying po 'pho ba bsgoms pa/_bar do'i nyams len gyi snying po bsre ba bsgom pa'o/ /dang po la'ang bzhi las/_dang po rkyen bskul ma gdab pa'i man ngag ni/_mi rtag sdug bsngal dran byas nas/ /gnyis pa rgyu byang chub mchog tu sems bskyed pa ni/_snying rje chen po rab bskyed de/ /gsum pa bla ma yi dam la gsol ba 'debs pa'i man ngag ni/_spyi bor bla ma snying gar lha/ /bzhi pa ngo bo rang sems skye med du bsgom pa'i man ngag ni/_rang sems skye med bsgom par bya/ /gnyis pa la'ang bzhi las/_dang po sgyu lus tshogs su 'bul ba ni/_rang lus mchod sbyin byas nas ni/ /gnyis pa yid kyi 'brel thag bcad pa ni/_ltos pa thams cad rang spangs te/ /gsum pa thar pa'i lam chen dbye ba ni/_'od kyi sbu gu'i sbyor ba yis/ /
XXX bzhi pa rnam shes gong du 'pho ba ni/_sems ni dga' ldan gnas su 'phong*/ /gsum pa la'ang bzhi las/_dang po bar do ngo mi shes pa'i gnyen po yid la byed pa ni/_'di nyid bar dor shes byas la/ /gnyis pa bar do tha mal du zhen pa'i gnyen po yid la bya ba ni/_phyi nang gsang ba bsgyur byas te/ /gsum pa chags sdang gis nying mtshams sbyor ba'i gnyen po yid la byed pa ni/_stong nyid snying rje'i rnal 'byor gyis/ /bzhi pa skye ba nges pa med pa'i gnyen po yid la bya ba ni/_mkhas pas nying mtshams sbyar ba ni/ /gsum pa lta sgom spyod gsum gyi man ngag gis mjug bsdu ba ni/_gang shar ngos 'dzin lta ba'i gnad/ /de la ma yengs sgom pa'i gnad/ /dran pa ro som spyod pa'i gnad/ /grub thob chen po'i gdams ngag go_/zhes gdams pa'i byung tshul dang bcas te ston pa yin no/_/'di'i sho lo ka dang po thub chen gyi gsung dngos yin la/_lhag ma rnams khro phu lo tsA ba gnubs byams pa'i dpal gyis don 'grel gyi tshul du mdzad pa'o/ /shu b+ham/FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Instructions on the Three Essential Points. The Vajra Root Text Given by Mitra Yogi.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export