Wylie:Sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 13:32, 29 April 2024 by MortO (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་
sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa
Notes on Resting in the Nature of Mind

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 565-584 / Folios 7a1 to 16b1
Translation's Introduction by Gethin, S.

Jamyang Khyentse Wangchuk (1524–1568) was a disciple of Tsarchen Losal Gyatso (1502–1566), whose oral teachings on Mitrayogin’s source text he recorded in these Notes. Rather than simply commenting on the meaning of the twenty-five verses, these teachings provide a guide for actually putting their essential message into practice.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
XXX ༈ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཞབས་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། །འདིར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་མཐར། རྡོ་རྗེའི་ཤིང་སྟན་མེ་ལོང་ལྟར་འཇམ་པའི་སྟེང་དུ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་སར་པ་ཎིའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སེམས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་དུབ་པར་གྱུར་པ་ངལ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བརྗོད་བྱ་ཐམས་ཅད་སྒོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་འདུས་པ་བཞིན། དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཀའ་སྩལ་པ་གསན་པས་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ལ། ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོས་ལེགས་པར་གསན་ཅིང༌། ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པའི་མན་ངག །སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་ལས། དང་པོ་ལའང༌། ཐུན་མོང་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་གསུམ་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་བདེ་བའི་གདན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་རོལ་པས་བདུག་སྟེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རང་སོར་མ་ཚུད་བར་དུ་ཆད་དེ་ངལ་གསོ། །དེ་ནས་རང་ཉིད་གང་དུ་གནས་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཐ་གྲུ་ཡངས་པའི་དབུས་
XXX སུ་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་དཔང་མཐོ་བའི་སྟེང་ན་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཁྲ་ཤིག་གེ་བའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བར་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་དང་བཅས་པ་ཅུང་ཟད་དམའ་བའི་རྣམ་པ་གྲངས་མེད་པས་ཁྱེར་ཏེ་བསྐོར་བ། དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ། ཞབས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལས་ཅུང་ཟད་བརྐྱང་པ་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའམ། གཞོན་ནུ་རོལ་པའི་འདུག་སྟངས་ཀྱི་བཞུགས་པ། དེའི་ཕྱི་རིམ་གྱི་གདན་ལ་མགོན་པོ་ཁ་སར་པ་ཎི་ནས། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རིང་པ་ཆེན་པོའི་བར་དུ་བྱོན་པའི་ངལ་གསོ་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་སྐུའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་མུ་ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་བཞིན་གཡས་སྐོར་དུ་ཁྱེར་གྱི་བཞུགས་པ། དེའི་ཕྱི་རིམ་གྱི་གདན་ལ་རིམ་བཞིན་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་གི་དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། ལོངས་སྤྲུལ་གྱི་སངས་རྒྱས། དམ་པའི་ཆོས་པུ་ཏི་བྲག་རི་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུ་གདོང་དར་ནང་དུ་བསྟན་པའི་རྣམ་པ་ཅན། བྱང་སེམས་ཉན་ཐོས། རང་རྒྱལ་གྱི་ཚུལ་བཟུང་བའི་དགེ་འདུན། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་གཡས་སྐོར་དུ་ཁྱེར་གྱིས་བཞུགས་པར་བསམ། དེ་དག་གི་མདུན་ཐད་ཀྱི་ས་གཞིའི་དབུས་སུ་རང་ཉིད། གཡས་གཡོན་དུ་ཕ་མ། མདུན་དུ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་གཙོས་བྱས་པའི་བདུད་དགྲ། མཐར་རིགས་དྲུག་བར་དོ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་དེ། དེ་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་བྱེད་པར་བསམས་ལ་ངག་ཏུ། བདག་དང་འགྲོ་བ་མ་རྒན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་
XXX རྒྱས་ལ༴ ཆོས་ལ༴ དགེ་འདུན༴ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ༴ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་བརྒྱུད་པ་འདི་ཁ་རང་གི་སྐྱབས་འགྲོ་དྲུག་སྐོར་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན་བཞི་སྐོར་ཀྱང་རུང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་བརྒྱ་ཕྲག་སོགས་ལུས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བྱ། །མཐར་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་སྙིང་ཁར་སྦྱར། སྐྱབས་གསོལ་གྱི་ཆོ་ག་བརྗོད། སེམས་བསྐྱེད་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ། འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས། །སོགས་ཚར་གསུམ་བརྗོད། དེ་ནས་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ནས། མཇལ་བ་དོན་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་བ། ལོངས་སྤྱོད་དོན་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཆོད་པ་འབུལ་བ། སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་པ་ལ་དུག་བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་འགྱོད་པ། ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་བགྱིད་སྙམ་པའི་སྡོམ་སེམས་སོགས་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་སྡིག་པ་བཤགས་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ། བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ། མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ། དེས་མཚོན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྔོ་བ་རྣམས་དོན་དྲན་བཞིན་པས། བཟང་སྤྱོད་ལས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚར་གྲངས་གསུམ་མམ། མི་ཤེས་ན་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་སོགས་ཚར་གསུམ་བརྗོད། དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱིས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ་དང༌། ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་པ་སོགས་ནས། ནིརྻཱ་ཏ་ཡཱ་མིའི་བར་བརྗོད་པ་ཅི་མང་དབུལ། བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་
XXX ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གིས་གཞི་གཉུག་མའི་དོན་ངོས་ཟིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་གྲངས་མང་དུ་བཏབ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་དག་གོ་ཞེས་གསུང་ལྷང་གིས་གནང་བར་མཛད་པར་བསམ། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བར་འདོད་ན། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་སོང་བས། དེ་ཐམས་ཅད་ཟག་མེད་ཀྱི་འོད་ལུས་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། སྐྱབས་ཡུལ་དེ་རྣམས་ཀྱང་མཐའ་ནས་རིམ་བཞིན་འོད་དུ་ཞུ། རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་ཞབས་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ནས་རིམ་བཞིན་འོད་དུ་ཡལ་ལ་སོང་སྟེ་དབུའི་གཙུག་གཏོར་གྱི་བར་དུ་ཐིམ། དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་བུན་གྱིས་སོང་བར་བསམ་ལ་རིག་པ་བརྗོད་མེད་དུ་གནས་ཚད་བཞག མཐར་དགེ་བ་བསྔོ་བ་སོགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ཏེ་ཐུན་བཞི་ལ་སོགས་པར་འབད་གསུངས། གཉིས་པ་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འབེབས་པ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྒོམ་བཟླས་ནི། སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཡན་གོང་བཞིན་བྱས་པའི་མཐར། རང་གི་སྤྱི་བོར་པྃ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་དང༌། ཨ་དཀར་པོ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་ཧཱུྃ་དཀར་པོ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བ། ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡོན་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དངུལ་གྱི་དྲིལ་བུ་དཀུར་བསྟེན་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཅིང༌། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པ། ཞབས་གཞོན་ནུ་རོལ་པའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་མཐེ་བོང་བདག་གི་ཚངས་བུག་ལ་རེག་པའི་རྣམ་པར་བསམ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་དཀར་པོའི་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་ཁ་དོག་དཀར་པོ། མགོ་གྱེན་བསྟན་གཡས་སྐོར་དུ་ཁྱེར་ཏེ་བཞུགས་
XXX པ་གསལ་བཏབ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་འཕྲོས། ཧཱུྃ་ལ་ཕོག །ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་དཀར་པོའི་རྣམ་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཐིབ་ཐིབ་བྱོན། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དབུ་གཙུག་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས། ཧཱུྃ་དེ་ཇེ་ཆེ་ལ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་མཐེ་བོང་གི་སོར་ཚིགས་ཙམ་དུ་གྱུར་བ་རྡོལ་བའི་རྣམ་པས་ཞབས་ཀྱུ་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་སྐྱ་ཁྲལ་གྱིས་བབས། སྐུ་ལུས་ཐམས་ཅད་མེར་གྱིས་ཁེངས། ཞབས་གཡས་པའི་མཐེབ་ཆེན་གྱི་རྩེ་ནས་ཐེམ་བུ་བཏང་བ་བཞིན་སྐྱ་ནར་གྱིས་བབས། བདག་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བས། སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་ཤར་བས་མུན་པའང་སངས་ལ་སོང་བ་བཞིན་སངས་ཀྱིས་དག་པར་བསམས་ལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བདུན་བདུན་ཙམ་སོང་བ་དང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་གོང་བཞིན་བསྐྱར་ཞིང་བྱས་པའི་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་ཅི་འགྲུབ་བརྗོད་མཐར། བདག་ནི་མི་ཤེས་སོགས་བཤགས་སྡོམ་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བརྗོད་ཀྱང་རུང༌། འདིར་མ་གསུངས་པས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག །བདག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མཉེས་ཏེ་ལེགས་སོ་སྦྱིན་པའི་ཚུལ་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་གོ །ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྐངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ལྷང་གིས་བཏོན་ནས་འོད་དུ་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་པས། ལུས་ཤེལ་གོང་ཕྱིས་པ་ལྟར་གྱུར། ངག་ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་སེམས་བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་དུ་གྲོལ། རང་གཞན་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་སེམས་འཛིན་མེད་དུ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་འཇོག་པར་བྱེད། གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་པས་ཤེས་རྒྱུད་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་སེངྒེས་
XXX བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་མཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག །ཞལ་ཁྲོ་འཛུམ། ཟིལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ན་བཟའ་ཕྱར་བུ་སྐབས་རེ་བཙེམས་པ་གསོལ་བ། ཕྱག་པུས་མོ་ལ་བཀབ་པའི་མཉམ་བཞག །སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཁྲི་ཁར་ཤོང་ཚད་ལྟ་བུ། དེའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རིང་པ་སྐུ་མདོག་དམར་ལ་སྨུག་པའི་མདངས་ཆགས་པ། ཞལ་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ། སྤྱན་ནམ་མཁའ་ལ་ཆེ་རེ་གཟིགས་པ། དབུ་ལ་སྤྱི་ཐེར་ཡོད་པ། ན་བཟའ་བེར་ཐུལ་གསོལ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་དྲིན་ཅན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་པོའི་མདངས་ཆགས་པ། དབུས་ཡེ་རེ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་སྒེག་པ། སྤྱན་ཟུར་གསུམ་མེ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་མཁས་མཆོག་ཙནྡྲ་ཤྲི་སྐུ་ཕྲལ་རིང་བ། མགུལ་ཅུང་ཟད་རིང་ཞིང་དབུས་སྐྱ་ཡི་རེ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་སྐུ་ཤིན་དུ་སྤོམ་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཐུགས་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་མཚར་བ། དབུ་གས་ཆེ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་མདོག་ཅུང་ཟད་དམར་བ། ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་གཡོན་མཉམ་བཞག །དེའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་བླ་མ་ཡང་རྩེ་བ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་སེར་སེང་ངེ་བ་སྐུ་རིད་པའི་རྣམ་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཁྲོ་ཕུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་སྐུ་ཤ་རྒྱས་ཤིང༌། ཞལ་སྐྱོང་བའི་རྣམ་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་བླ་ཆེན་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་ཕྱར་བུ་གསོལ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་ཅུང་ཟད་ཐུང་ལ་སྒེག་པ། དེ་རྣམས་རབ་བྱུང༌། ཕྱག་དམིགས་བསལ་ཅན་མ་གཏོགས་པ་མཉམ་བཞག་དང༌། དེའི་སྤྱི་བོར་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ན་ཚོད། སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་
XXX བའི་མདངས་ཆགས་པ་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཆ་ལུགས། རས་སེར་པོའི་སྨད་གཡོགས་ཅན་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ་ཞེས་དཔེ་རྙིང་ན་འདུག །ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད། གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་པ། མཆན་ཁུང་ན་རྡོ་རྗེའི་ཤིང་སྟན་འཛིན་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་གྲུབ་ཆེན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་པཎྜི་ཏའི་ཆ་ལུགས། གཡས་ཆོས་འཆད་གཡོན་པོ་ཏི། དེའི་སྤྱི་བོར་ཏེ་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་སྐུ་མདོག་དུད་ཁ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་དང་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན། གཡས་ཆོས་འཆད། གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་བྱང་སེམས་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷ་བུའི་ཆ་བྱད་ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད། གཡོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ་འོད་འབར་བའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ནས་སྙན་གྱི་ཐད་དཀར་འོད་ལམ་མེ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་འཕགས་པ་ཁ་སར་ཎི་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ། གཡས་མཆོག་སྤྱིན་གཡོན་པདྨ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཞོན་ནུ་རོལ་པའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། དེ་རེ་རེའི་ཐུགས་ཀར་ཡང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་དབུས་ན་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་རེ་རེའི་མཐར་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་པས་གཡས་སྐོར་དུ་ཁྱེར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཡི་གེ་རེ་རེ་བཞིན་མགོ་བོ་གྱེན་བསྟན་ཞབས་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་རེག་ལ་མ་འབྱར་བའི་རྣམ་པ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་རེ་གསལ་འདེབས་པར་བྱེད། དེ་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས། དབུ་གཙུག་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ།
XXX ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། གུ་རུ་ཤྲི། དཔལ་ལྡན་བླ་མ། ཁ་སར་པ་ཎི། ཁ་སར་པ་ཎི། ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། སརྦ་བུདྡྷ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། བོ་དྷི་ས་ཏྭ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས། སྭབྷ་ཝ། རང་བཞིན་གྱིས། ཨ་དྷིཥྛ་ནཾ། བྱིན་གྱི་རླབས་པས། མ་མ་ཙིཏྟཾ། བདག་གི་སྙིང་ལ། བཛྲ་ཏྲཊ། རྡོ་རྗེ་ཕོབ། ཛྙ་ན་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཡེ་ཤེས་འབར་ཞིང་འབར། སྥ་ར་ཎ་སྥ་ར་ཎ། འཕྲོ་ཞིང་འཕྲོ་བའི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། གཞིི་ཚུགས། ཞེས་ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་བརྗོད། གསོལ་འདེབས་ནི། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའི་ཟླ་བ་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་མེར་གྱིས་ཁེངས། སྤྲིན་ལས་ཆར་བབས་པ་འམ། གངས་རི་ལས་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པ་བཞིན་དུ་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཁྲལ་ལ་བབས། བྱང་སེམས་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱི་དབུ་གཙུག་ནས་ཞུགས། ཐགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་བསམ། ཡང་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས། ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། དེ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་པའི་བཟླས་བརྗོད་དང༌། བྱང་སེམས་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ལན་གསུམ་བྱས་པས། ཐུགས་ཀའི་ཟླ་བ་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ལྟེམ་
XXX གྱིས་ཞུ་བའི་བདུད་རྩིས་སྐུ་ཐམས་ཅད་ཁེངས། སྐུའི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། ཏེ་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོའི་དབུ་གཙུག་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཡང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་སོགས་རྩ་བའི་བླ་མ་དམ་པ་ལ་ཐུག་གི་བར་གོང་བཞིན་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་བར་བྱེད། དེ་མཐར་རྩ་བའི་བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་བ་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྐུའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་ཁེངས། སྤྲིན་ལས་ཆར་གངས་རི་ལས་ཆུ་རྒྱུན་འབབས་པ་ལྟར། སྐུའི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ནས་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་སྐྱ་ཁྲལ་གྱིས་བབས། རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁེངས། སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་ཤར་བས་མུན་པ་རང་སངས་ལ་སོང་བ་བཞིན་དུ་སངས་ཀྱི་དག །བླ་མ་བརྒྱུད་པ་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་བྱུང་སྙམ་པ་བྱས། དེ་ཀའི་ངང་དུ་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པར་ཆད་དེ་འཇིག་པར་བྱེད། མཐར་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་ལྷང་གིས་བཏོན་བྱུང་པས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྤྲོ་དགའ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད་དེ་དགའ་ཡལ་ལེ་བཞག །དེ་ནས་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་བཞིན་དུ་ཡལ་གྱིས་སོང༌། རང་སེམས་སྟོང་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་སོང་སྙམ་པའི་ངང་ལ་ཆད་དེ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར་འཇོག མཐར་དགེ་བ་བསྔོ་བ་སོགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ། གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་པ་ཡེ་མི་ཤེས་ན་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་བསྐོར་བར་བསམ་ཞིང་བཟླས་པས་ཀྱང་གོ་ཆོད་པ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་སྒྲོས་ཡིན་གསུངས། དེ་
XXX ལྟར་སྔོན་འགྲོ་དེ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན་དངོས་གཞིའི་དགེ་སྦྱོར་ཡེ་མི་སྐྱེ་ཞིང༌། ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཆ་ཙམ་སྐྱེ་སྲིད་ཀྱང་མི་བརྟན་པ་སོགས་མདོར་ན་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་མི་འབྱུང་བས་སྔོན་འགྲོ་ལ་འབད་པ་དྲག་པོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ་གསུངས་སོ། །དགོས་མེད་ཚེ་འདིའི་ཟར་ཟིར་བུན་ལོང་རྣམས། །རྒྱངས་སུ་དོར་ཏེ་མི་མེད་ལུང་སྟོང་དུ། །འཁྲུལ་མེད་ཕ་རྒོད་བླ་མའི་གསུང་འདི་དག །འབད་པས་བསྒོམ་པའི་དུས་གཅིག་ནམ་ཡོང་ན། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ནང་ནས་གཉུག་མ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ཚིགས་བཅད་ལྔའི་དོན། གཞུང་ལས། བུ་ཉོན་ཁྱོད་གང་རྣམ་པར་རྟོགས་ནས། གཡེང་བའི་རྡུལ་དང་བྲལ་བ་ཉིད། བར་རོ། མཆན། ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ། དེའང་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་ཞེས་པའི་དོན། དགོན་པར་རྒྱུན་བཞུགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་གཉུག་མར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་ཟེར་བ་ལྟར། སེམས་ཉིད་ཡེ་གདོད་མ་ནས་མ་བཅོས་ཤིང་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པར་གནས་པས་གཉུག་མ་ཞེས་པའམ་མ་བཅོས་པའམ། སོ་མའམ། ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེའང་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནས་འགྱུར་མེད་ལ། རྣམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནས་འགྱུར་ཡོད་པ་སྟེ། ཟངས་གཅིག་ཉིད། ཁྱི་སྣོད་དང༌། རྒྱན་ཆ་དང༌། ལྷའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་ན། ཟངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བཟང་ངན་དུ་སོང་བ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་མོད། གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱུགས་བྲོ་བ་དང༌། རྒྱན་ཆར་ཤེས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་པའི་གནས་སུ་བྱེད་པ་ལྟར། སེམས་ཀྱང་དམྱལ་བ་མནར་མེད་ནས་སངས་ཀྱི་བར་ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་བཟང་ངན་དུ་སོང་བ་མེད་ནའང༌། རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་སྐབས་སུ་འཁོར་བ། བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་གིས་དྲི་མ་ཅུང་ཟད་སྲབ་པའི་དུས་ལམ་པ། དྲི་མ་མཐའ་དག་སྤངས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཞེས་ཁྱད་
XXX པར་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན། དེའང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །འོན་ཀྱང་གློ་བུར་དྲི་མས་བསྒྲིབས། །ཤེས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་གཞི་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང༌། ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངོ་མ་ཤེས་པས་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར། ཤར་བ་ལ་བདེན་ཞེན་ཞུགས་པས་མེད་བཞིན་དུ་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཉམས་སུ་མྱོང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་མ་ནུས་པ་ནི་རྒྱུའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་སྟེ། རྒྱུ་ནི་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནས་པས་རྒྱུད་ཅེས་བྱ། དེ་བསལ་ནས་ནི་ཞེས་བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་གིས་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་བསྲབས་པར་གྱུར་པ་ནི་ཐབས་རྒྱུད་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཅེས་ལམ་དེས་སྤང་བྱ་མཐའ་དག་སྤངས། ཐོབ་བྱ་མཐའ་དག་ཐོབ་སྟེ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སངས་རྒྱས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། ཤེས་རབ་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་པ་དང༌། ཐབས་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ལ། ཡུལ་རང་བཞིན་ཉམས་དགའ་བར་བཞག་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བར་བཞག་པ་གཉིས་འབྱུང་བ་ལས། འདིར་ཕྱི་མ་སྟེ། དེའང་གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར། རང་གི་སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ། གློད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང༌། དེའི་གེགས་བསལ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ། དབེན་པ་གསུམ་དང༌། མི་གཡོ་བ་གསུམ་མམ། འདི་པས་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ལྟར་ན། ལུས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན། ལག་པ་མཉམ་བཞག །མཐེ་བོང་ལྟོ་སྦྱར་བ་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བཅས། ངག་གི་ཕྱག་རྒྱ་
XXX རླུང་འགྲོ་འོང་རང་སོར་བཞག །སེམས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དུས་གསུམ་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་སྨིན་མཚམས་མཐོ་བདུན་ཙམ་འདས་པའི་སར་མིག་གཏད་དེ། ཆད་དེ་འཇོག་ཅིང༌། དེའང་གཙོ་བོར་སེམས་ཁོངས་གློད་དེ་འཇོག །མ་ཀློད་པའི་སྐྱོན་ནི། སྒོམ་ཡོང་ལ་རེ་བ་ལྟ་བུའི་ཚབ་ཚུབ་ཀྱིས་སླར་སེམས་གཡེངས་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ལ། གློད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། དེ་ལྟར་ལྷོད་ཀྱིས་གློད་ནས་བཞག་པའི་ཚེ་ན། སེམས་ཁོ་རང་གི་རང་ངོ་རྗེན་ནེ་ཝལ་གྱི་ཤེས་ཡོང་བ། དཔེར་ན་ཆུ་རྙོག་མ་ཅན་དྭངས་སུ་རེ་བའི་བཅས་བཅོས་མང་ན་སླར་རྙོག་མ་འཕེལ་ཞིང༌། རང་བབས་སུ་བཞག་པས་མྱུར་དུ་དྭངས་འགྲོ་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། དེའང། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་པོ་དྭངས་སིང་ངེ་བཅས་ཏེ། སྒོམ་ཡོང་ངམ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རེ་དོགས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱ་བར། སེམས་ཁོ་རང་རང་བབས་སུ་ཀློད་ནས་ལྷན་ནེར་འཇོག །དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཆོ་མི་སྡོད་པར། རྣམ་རྟོག་ཐོལ་ཐོལ་སྐྱེ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་གང་སྐྱེས་ཀྱང་རྟོག་པ་དེའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བར་རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ། སྔ་མའི་རྟོག་པ་འདས། ཕྱི་མའི་རྟོག་པ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དེར། སེམས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་རྗེན་གྱིས་ཆར་བ་དེ་ཁའི་ངང་དུ་འཇོག་པར་བྱེད། དེ་ལྟར་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཇི་ཞིག་ནས། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཞིག་ནས། སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་སུ་རྟོགས་པ་ཞིག་བྱུང་དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པ། འདིར་སེམས་དུབ་པ་ངལ་གསོ་བའི་གནས་དང་པོ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ལྟར་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་ཆེར་གྱིས་བལྟས་པའི་ཚེ་ན། དང་པོ་ཡུལ་འདི་ནས། དབྱིབས་འདི་འདྲས། དུས་འདི་ཙམ་ན་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་མི་དམིགས། བར་དུ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་ལུས་ཕྱི་ནང།
XXX དེས་མཚན་པའི་སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་གནས་ཞེས་བྱ་བའམ། དབྱིབས་ཁ་དོག །མཚན་མ་འདིའོ་ཞེས་མི་རྙེད་པས་བར་དུ་གནས་པ་མ་གྲུབ། དེ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་མ་གྲུབ་པས། དེ་ལ་ལྟོས་པའི་འགགས་པའང་མི་འགྲུབ་སྟེ། དུས་འདི་ཙམ་ན། འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགགས་པའམ་ཟད་སོང་ཞེས་མི་རྙེད་དེ། མདོར་ན་སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་གྱིས་སྟོང་ཞིང༌། དེས་མཚོན་བྱར་གྱུར་པའི་ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་སོགས་མཐའ་བཞིའམ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་པ་འབྱུང་སྟེ། དེ་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའམ་དུབ་པ་ངལ་གསོ་བའི་གནས་གཉིས་པ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། དེ་ལྟར་མཉམ་བཞག་པའི་དུས་ན། རྣམ་རྟོག་གི་འཕྲོ་རྒོད་དུ་མ་འབྱུང་བ་སོགས་སེམས་ཇི་ལྟ་བར་གནས་སུ་མ་གཏུབ་ན། ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་ཏེ། ལུས་སེམས་ཐང་མ་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་གསོལ་བ་བཏབ། བླ་མ་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་ནམ་མཁར་ཡལ་བ་དེ་ཁའི་ངང་དུ་མ་བཅོས་པར་གློད་ལ་བཞག མདོར་ན་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ཏེ། རང་སེམས་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་ནང་ནས་རང་ལ་ཤར་བའི་ཚུལ་དུ་རྗེན་པར་རྟོགས་པ་ཞིག་འབྱུང། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་མ་ཞུགས་ན་ཇི་ཙམ་བསྒོམས་ཀྱང་དོན་སྤྱིའི་རྣམ་པ་གོ་ཡུལ་ཙམ་དུ་ཡུལ་ལེ་བ་འཆར་གྱིས། རྟོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མི་སྐྱེ་བས་བླ་མའི་མོས་གུས་ཁོ་ན་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་གལ་ཆེའོ་གསུངས། ལམ་གི་མཐར་ཐུག་བླ་མའི་མོས་གུས་ལ། །ཁ་ཙམ་མིན་པའི་ཉམས་ལེན་ཁོར་ཡུག་གིས། །རང་སེམས་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ཞལ་བཟང་མཆོག །རང་བྱུང་རྗེན་པ་མཐོང་དུས་ནམ་ཡོང་ན། །གཉིས་པ་ཐབས་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི་དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐོང་ཡང་
XXX དེའི་རྒྱུན་མ་བསྐྱངས་ན། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས་གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པ་སྤྲིན་བར་གྱི་ཉི་བུར་བཞིན་དུ་འགྲིབ་པར་འགྱུར་བས་ན། དེ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་བསྐྱང་དགོས་ལ། ཇི་ལྟར་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ལའང་གསུམ་ལས། དང་པོར་མི་གནས་པ་གནས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་མ་ཡེངས་པར་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་པ་རལ་བསྐོར་མཁན་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱ་གར་ནས་འཐབ་མོ་བྱེད་པ་ན། རལ་གྲི་བཟུང་བ་ནས། འུར་རྡོ་ཐོགས་པའི་བར་སོ་སོར་འཐབ་བར་བྱེད་པས་ན། རལ་བསྐོར་མཁན་དེའང་ཐེ་ཚོམ་ཡེངས་པ་མེད་ཅིང་མ་ཡེངས་པར་རལ་གྲི་བསྐོར་བས་ཚུལ་སུས་ཀྱང་མི་ཚུགས་ལ། ཕར་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཏེ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ངེས་པ་ཞིག་འབྱུང་ལ། གལ་ཏེ་སེམས་གཡེང་བའམ་ཐེ་ཚོམ་དུ་ལུས་ན། དེའི་བར་གཞན་གྱིས་ཚུར་བསྣུན་ཏེ་རང་ཉིད་འཆིང་བར་མ་ཟད་ཡུལ་ཡང་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་པ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་དེས། དེ་ཁའི་ཐོག་ཏུ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་ཉམས་སུ་བླང་ན། ཚུར་རྣམ་རྟོག་གིས་མི་ཚུགས་པར་མ་ཟད། ཕར་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་འགྱུར་ལ། ཐེ་ཚོམ་དང་གཡེངས་བས་དེ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་མ་ནུས་ན། ཡེངས་འཁྲུལ་རྒྱ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་འདིར་ལྟུང་ནས་ཐར་པའི་དུས་མེད་པ་ཞིག་འབྱུང་བས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡེངས་པའི་དྲན་པ་གལ་ཆེ་གསུངས། དེའང་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་སེམས་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་འཇོག་པའི་བར་གོང་བཞིན་ལ། དེ་ཁའི་ངང་དུ་ཡེ་མ་ཡེངས་པར་ཆད་དེ་འཇོག་པར་བྱེད། རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ། ཡང་འཛིན་མེད་དུ་འཇོག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་གོམས་པས། སེམས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་ལྷན་ནེར་གནས་པ་ཞིག་འབྱུང་སྟེ། དུབ་པ་ངལ་གསོ་བའི་གནས་
XXX གསུམ་པ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན་གསུངས། གཉིས་པ་གནས་པ་བརྟན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས། བར་དུ་མ་བཅོས་པར་བཙའ་བ་ལ་མཁས་པ་གླང་རྫི་མཁས་པས་གླང་པོ་ཆེ་སྐྱོང་བ་ལྟ་བུ་ནི། དཔེར་ན་གླང་པོ་ཆེ་སེམས་ཅན་སྟོབས་ཆེ་ཞིང་མ་རུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་བསྐྱང་པ་ན། འགྲོ་ལྡོག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། ལྕག་དང་ལྕགས་ཀྱུ་སོགས་ཙབ་ཙོབ་མང་ན། ཁོ་ཁྲོས་ནས་གང་དགར་ཁྱེར། མ་འཆུན་ན་ལམ་དུ་མི་ཆུག །དེས་ན་ཁོ་རང་ལམ་ལ་འགྲོ་བ་ན་སོར་བཞག །ལམ་མིན་དུ་འཇུག་པ་ན། ལྕག་དང་ལྕགས་ཀྱུ་སོགས་ཀྱིས་བཏུལ་བས། འདོད་པར་ཕྱིན་པ་བཞིན་དུ། སེམས་འདིའང་གང་དགར་བཞག་ན་འཁྲུལ་པ་རྒྱ་འབྱམས། གཉེན་པོ་ཙབ་ཙོབ་མང་ན་སླར་འཁྲུལ་པའི་བསྣོན་ཁར་འགྱུར་བས། ཕྱི་ལྷོད་ལ་ཁོངས་གྲིམ་པའི་ཚུལ་དུ་ཧ་ཀྱང་ཅུར་ཅུར་དུའང་མ་སོང་བ་མ་ཡེངས་པའི་རྒྱངས་སོ་བཙུགས་ནས། སེམས་ཁོ་རང་རང་བབས་སུ་གནས་ཀྱི་འདུག་ན། དེ་ཀའི་ངང་ལ་ཆམ་མེ་འཇོག །འགྱུ་ཡི་འདུག་ན་དྲན་པས་ཚིར་གྱིས་བཟུང་ལ་རྣམ་རྟོག་གང་ཤར་བ་དེ་ཀའི་ཐོག་ཏུ་འཛིན་མེད་དུ་ཆམ་གྱིས་འཇོག །དེ་ལྟར་བཞག་པས་རྣམ་རྟོག་གཅིག་ཤར། དེ་ཀའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་པས་འཛིན་མེད་དུ་ལྷང་ངེ༌། སེམས་གཉུག་མའི་ཞལ་གཅིག་མཐོང་བ་ཡིན་མོད། དེས་མཚོན་རྣམ་རྟོག་གི་འགྱུ་བ་དགག་པར་མི་ནུས་པས། གང་ཤར་བ་དེ་ཐོག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པར་ཆམ་ཆམ་འཇོག་པར་བྱེད། དེ་ལྟ་བུ་གོམས་པས་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་རང་ངོ་རྗེན་པར་ཤེས་པ་ནི་འགྱུ་བ་རང་སར་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དུབ་པ་ངལ་གསོ་བའི་གནས་བཞི་པ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། གསུམ་པ་བརྟན་ནས་བོགས་འབྱིན་པར་བྱེད་པ། ཐ་མ་ཅི་དགར་བཏང་བ་ལ་མཁས་པ་གཟིངས་ཐོག་ནས་འཕུར་བའི་བྱ་རྒྱ་གར་ན་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ་བ་རྣམས་རི་དང་ཆུ་
XXX སྲིན་བརྟགས་པའི་ཆེད་དུ། ཕུག་རོན་དང་བྱ་རོག་སོགས་ཁྱེར་བ་ན་འཛམ་བུ་གླིང་དང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། བྱ་རྫི་སོགས་ཀྱིས་ཉེར་ཅག་ལེགས་པོ་བྱས། གང་བྱུང་ལ་མ་ཤོར་བ་མ་བྱས་ན། ཁོ་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་ལོག་ན་རི་དང་ཆུ་སྲིན་བརྟག་པ་སོགས་མི་ཡོང་བས་ཁྱེར་བ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་མི་ཕུར་བའི་ཐབས་བྱ་དགོས་ལ། རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་སླེབས་ན་རྒྱ་མཚོ་དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་པ་སྦྱར་བ་ལྟ་བུའི་མཐའ་བྱས་རྙེད་པར་མི་ནུས་པས། དེ་ཙམ་ན་ཉེར་ཅག་མི་དགོས་པར་རང་དགར་འཕུར་བཏང་བས། ཁོ་རང་གང་དུའང་འགྲོས་མི་རྙེད་ལ། ཆུ་ལ་སྡོད་མི་ཚུགས་པས་སླར་གཟིངས་ཐོག་ཏུ་ཁྱིར་ཏེ་བབས་ཡོང་བ་ལྟར། སེམས་ཀྱང་འགྱུ་བར་གྲོལ་དུ་མ་སོང་གི་བར་མ་ཡེངས་པར་གཅུན། རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་ཀྱང་དེ་ཐོག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པར་མ་བསྐྱངས་ན། སེམས་ཡུལ་ལ་འབྱམས་ན་དགེ་སྦྱོར་བྱས་བློ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། འགྱུ་བ་རང་གྲོལ་དུ་ཤེས་པ་ན་དེ་བརྟན་མི་བརྟན་བརྟག་པའི་ཆེད་དུ། སེམས་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་སོགས་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་པའི་ཡུལ་ལ་ཆེད་དུ་སྤྲོས་ཏེ་ཆམ་གྱིས་བཏང་ནས། དེ་དང་དེའི་རྩལ་རྫོགས་སུ་བཅུག་པས། རྣམ་པ་ཉོན་མོངས་དེ་དང་དར་ལམ་མེར་གནས་ཀྱང༌། ངོ་བོ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་རྗེན་ནེ་གནས་པ་སྟེ། ཡུལ་དེར་མི་གནས་པར་སེམས་ཁོ་རང་བརྗོད་ཕྲལ་གྱི་ངང་དུ་ལྷོད་དེ་གནས་པ་ཞིག་འབྱུང༌། དེ་གོམས་ན། གནས་གཉེན་པོར་ཕྱིན་ལ་བགེགས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་བསྲེ། རིམ་གྱིས་མེ་དང༌། ཆུ་དང༌། མཚོན་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ཏུ་བསྲེས་པས། དེ་དང་དེས་གནོད་པར་མི་ནུས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ལ་ཕོགས་རྒྱངས་རྒྱངས་ཐོན་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དུབ་པ་དང་ངལ་བ་གསོ་བའི་གནས་ལྔ་པ་ངོ་ཕྲོད་པ་ཡིན་གསུངས། མ་ཡེངས་དྲན་པའི་
XXX མ་མས་རིང་དུ་བསྐྱང༌། །མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་ཆོས་ཀུན་གྲོལ། །མ་བཅིངས་རང་ངོ་ཤེས་པའི་རྒྱ་ལན་གྱིས། །མ་ནོར་གནས་ལུགས་རྟོགས་དུས་ནམ་ཡོང་ན། །གཉིས་པ་གེགས་བསལ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་པའི་དོན་དེ་ཐབས་བསྒོམ་པའི་གནས་གསུམ་པོ་དེས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་པར་མེད་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཇི་ཞིག་ན་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེ་ཞིང༌། དེ་དག་ལ་ཞེན་ན་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་གྱི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་མི་འགྲོ་བས། གེགས་དེ་བསལ་དགོས་ལ། དེའང་ཉམས་དེ་མ་སྐྱེས་ནའང་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཐོག་མར་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱང༌། ཉམས་དེ་དག་ལ་ཞེན་ནའང་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བས། ལམ་དུ་བསྲེལ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་ན། དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་ལྟ་བུ་ཐང་བདེ་ཞིང་ཡིད་ཆགས་པའང་ཡོད། གཅན་ཕྲང་དང་གཡང་ས་སོགས་ལམ་འཇིགས་པའང་ཡོད་མོད། དེ་དག་ལ་མ་ཕྱིན་པར་ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སླེབས་མི་ནུས་ན། དེ་དག་ལ་ཆགས་ནས་དེར་བསྡད་པའམ་འཇིགས་ནས་འགྲོ་མ་ནུས་པར་ལོག་ནའང་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སླེབ་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་དེ་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་ན། རྣམ་རྟོག་གི་འགྱུ་བ་ཐམས་ཅད་འགགས་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་རང་ངོ་རྗེན་པར་མ་ཤེས་པའི་མུན་ནེ་པ་ནི་ཞིག་ནས་ལྟེངས་པོ་ཞེས་བྱ་བའམ། མི་རྟོག་པའི་ཉམས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཞེན་ན་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེ་བ་མ་གཏོགས་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བས་དེ་བསལ་བ་ནི། ལུས་གནད་བསྒྲིམ། ལྟ་སྟངས་དབང་བསྟོད། རིག་པ་ཧུར་ཕྱུངས། ཤེས་པ་གཟེངས་བསྟོད་དོ། །སལ་ལེ་སིང་ངེ༌། ཡེ་རེ། སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་བཞག་པས་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་
XXX གོམས་པས། གསལ་བའི་ཉམས་ཧྲིག་གེ་བ། ཡེ་རེ་བ། གསལ་ཆ་ལ་བདེན་འཛིན་དང་བཅས་པ། སེམས་གསལ་བདེ་ལས་འབྲལ་མི་ཕོད་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་ཞེན་ན་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེ་བས། དེ་བསལ་བ་ནི། ལུས་གནད་ཁོང་ལྷོད་དང༌། ལྟ་སྟངས་སྨད། ཤེས་པ་ཁོང་ཀློད་དེ་རང་བབས་སུ་ཆམ་མེ་བཞག་པས། མི་རྟོག་པ་དང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར། དེ་ལྟར་གསལ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ན། ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་བརྗོད་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ལྷང་གིས་སྐྱེས། བདེ་ཉམས་གང་ལའང་ཞེན་པ་མི་བྱེད། ཞེན་ན་འདོད་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཅི་རིགས་པར་སྐྱེ་བ་ལས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བས། བདེ་བ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་མི་ཞེན་པར་སེམས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་སུ་ཆམ་གྱིས་བཏང་ཤེས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད། འཛིན་མེད་དུ་བཞག་པས་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། མདོར་ན་ཁལ་ཁལ་བསྲེལ་བ་བཞིན་དུ། གསལ་བ་ཤས་ཆེ་ནི་མི་རྟོག་པ་ཤས་ཆེན་གསལ་བའི་ཐབས་བདེ་བ་ཤས་ཆེན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་བསྲེལ་བས་ཞེན་འཛིན་ཐམས་ཅད་དག་སྙེ། སེམས་གཉུག་མའི་ངང་ཐོག་ཏུ་གནས་པ་ཞིག་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་གཞི་དུས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་སེམས་མ་བཅོས་གཉུག་མར་གནས་པ་དེ་ཉིད། ལམ་དུས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་སེམས་མ་བཅོས་པར་བཞག་པའི་ཐབས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བས། འབྲས་དུས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་རང་ངོ་རྗེན་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། སེམས་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་སྐུ་གཤེད་ན་ཡོད་ན། རང་རེ་རྣམས་ཀྱིས་ལེན་ཀྱང་མི་ཐུབ་ལ། བླངས་ཀྱང་འདྲེ་བ་དཀའ། མདོར་ན་རང་སེམས་རང་ངོ་མ་ཤེས་པའི་བློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་མཐའ་དག་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། སེམས་ཉིད་དག་པ་གཉིས་ལྡན་མངོན་དུ་གྱུར་བ་སངས་རྒྱས་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་ཡིན་གསུངས། དེ་དག་ནི་
XXX དངོས་གཞིའི་རིམ་པའི་བསྒོམ་བྱ་གང་ཟིན་བྲིས་པའོ། །གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་ཉམས་མྱོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། །སོ་སོར་མ་ཞེན་ཟུང་འཇུག་ཉམས་སུ་ལོངས། །བློ་འདས་གཉུག་མ་རང་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །དག་པ་གཉིས་ལྡན་རྟོགས་དུས་ནམ་ཡོད་ན། །གསུམ་པ་རྗེས་ལ། ཡུན་དུ་གནས་པའི་ཐབས་ནི། གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དོན་ལ་མ་ཡེངས་པའི་དྲན་པས། སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་བས། ནུབ་མོ་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་དགེ་སྦྱོར་ཟིན་པ་འབྱུང༌། མདོར་ན་ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འབད་པ་དྲག་པོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། སྣང་བ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ཐབས་ཀྱང་ནད་གདོན་ཉོན་མོངས་སོགས་གང་བྱུང་ཡང་དེ་ཐོག་ཏུ་སེམས་ཆེར་གྱིས་གཏད་དེ། གང་ཡིན་པ་དེའི་རྩལ་རྫོགས་པ་ན། རིག་པ་བཟོ་མེད་དུ་ཆམ་ཆམ་འཇོག་པ་སོགས། མདོར་ན་སྣང་བ་གང་ཤར་དེ་ཁའི་སྣང་བ་ལ་མི་དཔྱོད་པར། ངོ་བོའི་ཐོག་ཏུ་ཀློད་ཀྱིན་འཇོག་པར་བྱེད། ཅི་བྱས་འགྲོ་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ནི། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་གནས་ལགས་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་ཀྱང༌། གློ་བུར་གི་དྲི་བས་བཞུགས་པ་ལ་བཞུགས་པར་ངོ་མ་ཤེས་པས་འཁྲུལ་སྣང་འབའ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་འདི་རྣམས་སྙིང་ཏེ་རྗེ་ན། བདག་གིས་ཇི་ལྟར་ཕན་ཕན་བྱ་སྙམ་དུ། ཅི་བྱས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། མཉམ་རྗེས་བྲལ་བའི་དགེ་སྦྱོར་ཁོར་ཡུག་གིས། །སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུར་ཤར་བའི་ངང༌། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་དྲིན་ཅན་མ་རྣམས་ལ། །ཕན་བདེ་རབ་འབྱམས་སྩལ་དུས་ནམ་ཡོང་ན། །དེ་སྐད་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་ཚར་པ་རྗེའི། །ཞགས་སེན་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་སྤྱི་གཙུག་ཏུ། །འབྲལ་མེད་བཅིངས་པས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ལ། །དབང་ཐོབ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་དེས་ཡི་གེར་
XXX བཀོད། །དགེ་འདིས་སྲིད་ལམ་འཁྱམས་པས་ཆེས་དུབ་པའི། །མ་རྣམས་གཉུག་མའི་མལ་དུ་ངལ་གསོས་ནས། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་འདས་པ། །ཟུང་འཇུག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་ཤོག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།


[edit]
XXX !_sems nyid ngal gso'i khrid kyi zin bris 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug gis mdzad pa bzhugs so/ /dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo rje btsun rdo rje 'chang blo gsal rgya mtsho grags pa rgyal mtshan dpal bzang po'i zhal snga nas kyi zhabs la dus thams cad du phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/ /brtse ba chen pos rjes su bzung du gsol/ /'dir 'phags pa spyan ras gzigs kyi rnam par 'phrul pa grub chen mi tra dzo ki zhes bya ba de nyid kyis lo bcu gnyis su sgrub pa mdzad pa'i mthar/_rdo rje'i shing stan me long ltar 'jam pa'i steng du 'phags pa thugs rje chen po kha sar pa Ni'i zhal mngon sum du bstan te/_sems can thams cad kyis sems thog ma med pa nas sdug bsngal gyis dub par gyur pa ngal gso bar byed pa'i thabs shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i brjod bya thams cad sgo nyi shu rtsa lngar 'dus pa bzhin/_do ha rdo rje'i tshigs su bcad pa nyi shu rtsa lnga bka' stsal pa gsan pas mchog gi grub pa brnyes pa'i rnal 'byor gyi dbang po de nyid la/_khro phu lo tsA ba chen pos legs par gsan cing*/_thugs nyams su bzhes pa'i man ngag_/sems nyid ngal gso zhes grags pa'i khrid kyi rnal 'byor nyams su len par byed pa'i tshul la/_sngon 'gro/_dngos gzhi/_rjes gsum gyis bsdus par gyur pa las/_dang po la'ang*/_thun mong dang*/_thun mong ma yin pa/_khyad par gyi sngon 'gro gsum yod pa'i/_dang po ni/_rang nyid bde ba'i gdan la bsam gtan gyi rol pas bdug ste/_lus ngag yid gsum rang sor ma tshud bar du chad de ngal gso/ /de nas rang nyid gang du gnas pa'i phyogs de nyid ye shes kyi rang snang las grub pa'i dag pa'i zhing khams tha gru yangs pa'i dbus
XXX su seng ges btegs pa'i rin po che'i khri'i yangs shing rgya che la dpang mtho ba'i steng na sna tshogs pad+ma khra shig ge ba'i lte bar zla bar dkyil 'khor nya gang ba/_de'i mtha' skor du rin po che'i khri pad+ma zla ba'i gdan dang bcas pa cung zad dma' ba'i rnam pa grangs med pas khyer te bskor ba/_dbus kyi gdan gyi steng du/_rang gi rtsa ba'i bla ma sku'i rnam pa ji lta ba lang tsho dar la bab pa/_zhabs sems dpa'i skyil krung las cung zad brkyang pa rgyal po rol pa'am/_gzhon nu rol pa'i 'dug stangs kyi bzhugs pa/_de'i phyi rim gyi gdan la mgon po kha sar pa Ni nas/_rje btsun rdo ring pa chen po'i bar du byon pa'i ngal gso rgyud pa'i bla ma rnams sku'i rnam pa ji lta ba mu tig bstar la brgyus pa bzhin g.yas skor du khyer gyi bzhugs pa/_de'i phyi rim gyi gdan la rim bzhin gdan gyi steng du rang gi dus gsum dang 'brel ba'i rtsa brgyud kyi bla ma/_yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs/_longs sprul gyi sangs rgyas/_dam pa'i chos pu ti brag ri brtsegs pa lta bu gdong dar nang du bstan pa'i rnam pa can/_byang sems nyan thos/_rang rgyal gyi tshul bzung ba'i dge 'dun/_mkha' 'gro chos skyong srung ma thams cad g.yas skor du khyer gyis bzhugs par bsam/_de dag gi mdun thad kyi sa gzhi'i dbus su rang nyid/_g.yas g.yon du pha ma/_mdun du bdud sdig can gyis gtsos byas pa'i bdud dgra/_mthar rigs drug bar do dang bcas pa'i sems can thams cad 'khod de/_de thams cad sgo gsum 'jug pa gcig tu dril nas skyabs 'gro byed par bsams la ngag tu/_bdag dang 'gro ba ma rgan nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad dus 'di nas bzung ste ji srid byang chub snying po la ma mchis kyi bar du rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams la skyabs su mchi'o/ /sangs
XXX rgyas la=_chos la=_dge 'dun=_yi dam dkyil 'khor lha tshogs rnams la=_mkha' 'gro chos skyong srung ma ye shes kyi spyan dang ldan pa rnams la skyabs su mchi'o/ /zhes brgyud pa 'di kha rang gi skyabs 'gro drug skor 'byung ba ltar ram/_bsdu na bzhi skor kyang rung*/_de lta bu'i tshul gyis brgya phrag sogs lus sems la 'gyur ba ma byung gi bar du bya/ /mthar rdo rje thal mo snying khar sbyar/_skyabs gsol gyi cho ga brjod/_sems bskyed ni/_sems can thams cad yid yul du byas te/_'gro rnams bsgral 'dod bsam pa yis/ /sogs tshar gsum brjod/_de nas bdag gzhan thams cad kyi lus rdul phra rab kyi grangs dang mnyam par sprul nas/_mjal ba don yod pa'i yan lag tu phyag 'tshal ba/_longs spyod don yod pa'i yan lag tu mchod pa 'bul ba/_sngar byas kyi sdig pa la dug byung ba lta bu'i 'gyod pa/_phyin chad srog la babs kyang mi bgyid snyam pa'i sdom sems sogs stobs bzhi tshang ba'i sgo nas sdig pa bshags pa/_bsod nams kyi phung po rgya cher 'phel ba'i phyir rjes su yi rang ba/_bstan pa yun du gnas pa'i phyir chos kyi 'khor lo bskor bar bskul ba/_mya ngan las mi 'da' bar gsol ba gdab pa/_des mtshon pa'i dge ba'i rtsa ba dus gsum dang 'brel bar gyur pa thams cad rdzogs pa'i byang chub bsngo ba rnams don dran bzhin pas/_bzang spyod las 'byung ba'i yan lag bdun pa tshar grangs gsum mam/_mi shes na phyag 'tshal ba dang sogs tshar gsum brjod/_dngos sam yid kyis maN+Dal tshom bu bdun pa dang*/_sa gzhi spos chus byugs pa sogs nas/_nir+YA ta yA mi'i bar brjod pa ci mang dbul/_bla ma dang dkon mchog rin po che rnam pa gsum
XXX la gsol ba 'debs so/ /bdag gis gzhi gnyug ma'i don ngos zin par mdzad du gsol/_zhes gsol ba snying gi dkyil nas grangs mang du btab/_rigs kyi bu khyod kyi sdig pa thams cad dag go zhes gsung lhang gis gnang bar mdzad par bsam/_thun de las ldang bar 'dod na/_skyabs yul rnams kyi thugs ka nas 'od zer 'phros/_sems can thams cad la phog song bas/_de thams cad zag med kyi 'od lus 'ba' zhig tu gyur/_skyabs yul de rnams kyang mtha' nas rim bzhin 'od du zhu/_rtsa ba'i bla ma la thim/_de yang zhabs g.yas pa'i mthe bong nas rim bzhin 'od du yal la song ste dbu'i gtsug gtor gyi bar du thim/_de yang nam mkha' la 'ja' yal ba ltar bun gyis song bar bsam la rig pa brjod med du gnas tshad bzhag_mthar dge ba bsngo ba sogs tshul bzhin du byas te thun bzhi la sogs par 'bad gsungs/_gnyis pa rgyud la byin rlabs 'bebs pa yi ge brgya pa'i sgom bzlas ni/_skyabs sems yan lag bdun pa yan gong bzhin byas pa'i mthar/_rang gi spyi bor pa~M las pad+ma dkar po dang*/_a dkar po las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng hU~M dkar po/_de yongs su gyur pa las dpal rdo rje sems dpa' sku mdog ston ka'i zla ba ltar dkar ba/_phyag g.yas gser gyi rdo rje rtse lnga pa thugs kar 'dzin pa/_g.yon gser gyi rdo rje phyed pas yu ba byas pa'i dngul gyi dril bu dkur bsten pa/_dar dang rin po ches brgyan cing*/_mtshan dang dpe byad kyis spras pa/_zhabs gzhon nu rol pa'i 'dug stangs kyis bzhugs pa'i mthe bong bdag gi tshangs bug la reg pa'i rnam par bsam/_de'i thugs kar zla ba'i steng du hU~M dkar po'i mthar yi ge brgya pa'i sngags phreng kha dog dkar po/_mgo gyen bstan g.yas skor du khyer te bzhugs
XXX pa gsal btab pa'i sngags phreng las 'od 'phros/_hU~M la phog_/hU~M las 'od 'phros/_phyogs bcu'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thags kyi byin rlabs thams cad 'od dkar po'i rnam pas nam mkha'i khams thams cad gang bar thib thib byon/_rdo rje sems dpa'i dbu gtsug nas zhugs/_thugs ka'i hU~M las sib sib thim pas/_hU~M de je che la bdud rtsi'i rang bzhin mthe bong gi sor tshigs tsam du gyur ba rdol ba'i rnam pas zhabs kyu nas bdud rtsi'i rgyun skya khral gyis babs/_sku lus thams cad mer gyis khengs/_zhabs g.yas pa'i mtheb chen gyi rtse nas them bu btang ba bzhin skya nar gyis babs/_bdag gi tshangs bug nas zhugs/_lus thams cad gang bas/_sdig sgrib nyes ltung dam tshig nyams pa thams cad nyi ma shar bas mun pa'ang sangs la song ba bzhin sangs kyis dag par bsams la yi ge brgya pa brjod/_bdun bdun tsam song ba dang 'od zer spro bsdu gong bzhin bskyar zhing byas pa'i brgya stong sogs ci 'grub brjod mthar/_bdag ni mi shes sogs bshags sdom spyi dang mthun par brjod kyang rung*/_'dir ma gsungs pas ma byas kyang chog_/bdag gi sdig sgrib dag pa la rdo rje sems dpa' mnyes te legs so sbyin pa'i tshul du rigs kyi bu khyod kyi sdig pa dang sgrib pa thams cad dag go_/nyams chags thams cad bskangs so/ /zhes gsungs lhang gis bton nas 'od du zhu rang la thim pas/_lus shel gong phyis pa ltar gyur/_ngag nus pa dang ldan pas sems bde stong gnyis med du grol/_rang gzhan gyi don thams cad 'grub pa yin snyam du sems 'dzin med du ji tsam gnas kyi bar du 'jog par byed/_gsum pa khyad par gyi sngon 'gro yi ge lnga bcu pas shes rgyud dbang du bya ba ni/_rang gi spyi bor seng+ges
XXX btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du rtsa ba'i bla ma mtshar chen rdo rje 'chang sku mdog dmar smug_/zhal khro 'dzum/_zil shin tu che ba na bza' phyar bu skabs re btsems pa gsol ba/_phyag pus mo la bkab pa'i mnyam bzhag_/sku shin tu che ba khri khar shong tshad lta bu/_de'i dbu gtsug tu rje btsun rdo ring pa sku mdog dmar la smug pa'i mdangs chags pa/_zhal khro zhing 'dzum la yid du 'ong ba/_spyan nam mkha' la che re gzigs pa/_dbu la spyi ther yod pa/_na bza' ber thul gsol ba/_de'i spyi bor drin can mkhyen rab chos rje sku mdog dkar la dmar po'i mdangs chags pa/_dbus ye re ba/_de'i spyi bor 'khrul zhig tshul khrims rgyal mtshan sku sgeg pa/_spyan zur gsum me ba/_de'i spyi bor mkhas mchog tsan+d+ra shri sku phral ring ba/_mgul cung zad ring zhing dbus skya yi re ba/_de'i spyi bor chos rgyal nam mkha'i mtshan can sku shin du spom pa/_de'i spyi bor thugs sras sems dpa' chen po sku sha rgyas shing mtshar ba/_dbu gas che ba/_de'i spyi bor chos rje thams cad mkhyen pa sku mdog cung zad dmar ba/_phyag g.yas chos 'chad g.yon mnyam bzhag_/de'i dbu gtsug tu bla ma yang rtse ba rin chen seng ge ser seng nge ba sku rid pa'i rnam pa/_de'i spyi bor tshad ma'i skyes bu/_de'i spyi bor khro phu sems dpa' chen po sku mdog dkar dmar sku sha rgyas shing*/_zhal skyong ba'i rnam pa/_de'i spyi bor bla chen bsod nams dbang phyug sku mdog dmar smug phyar bu gsol ba/_de'i spyi bor khro phu lo tsA ba sku mdog dkar dmar cung zad thung la sgeg pa/_de rnams rab byung*/_phyag dmigs bsal can ma gtogs pa mnyam bzhag dang*/_de'i spyi bor grub chen mi tra dzo ki lo bcu drug lon pa'i na tshod/_sku mdog dkar la dmar
XXX ba'i mdangs chags pa rnal 'byor pa'i cha lugs/_ras ser po'i smad g.yogs can me tog gi phreng bas brgyan pa zhes dpe rnying na 'dug_/phyag g.yas chos 'chad/_g.yon mnyam bzhag gi steng na bdud rtsis gang ba'i thod pa/_mchan khung na rdo rje'i shing stan 'dzin pa/_de'i spyi bor grub chen rol pa'i rdo rje paN+Di ta'i cha lugs/_g.yas chos 'chad g.yon po ti/_de'i spyi bor te lo shes rab bzang po sku mdog dud kha ral pa'i thor tshugs dang rus pa'i rgyan can/_g.yas chos 'chad/_g.yon mnyam bzhag mdzad pa/_de'i spyi bor byang sems blo gros rin chen sku mdog gser btso ma lta bu'i lha bu'i cha byad phyag g.yas chos 'chad/_g.yon rin po che'i snye ma 'od 'bar ba'i yu ba thugs kar bzung nas snyan gyi thad dkar 'od lam me ba/_de'i spyi bor 'phags pa kha sar Ni sku mdog dkar po/_g.yas mchog spyin g.yon pad+ma thugs kar 'dzin pa/_gzhon nu rol pa'i 'dug stangs kyis bzhugs pa/_de re re'i thugs kar yang zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba'i dbus na hU~M dkar po re re'i mthar yi ge lnga bcu pas g.yas skor du khyer gyis bskor ba'i yi ge re re bzhin mgo bo gyen bstan zhabs zla ba'i steng na reg la ma 'byar ba'i rnam pa 'od kyi rang bzhin re gsal 'debs par byed/_de nas spyan ras gzigs kyi thugs ka'i hU~M las 'od 'phros/_phyogs bcu'i rtsa brgyud kyi bla ma yi dam sangs rgyas byang sems thams cad kyi sku gsung thugs kyi byin rlabs nus mthu thams cad spyan drangs/_dbu gtsug nas zhugs/_thugs ka'i hU~M la thim par bsams la/
XXX oM AHbadz+ra swA hA/_rdo rje sems dpa'/_gu ru shri/_dpal ldan bla ma/_kha sar pa Ni/_kha sar pa Ni/_lo ka nA tha/_'jig rten mgon po/_sarba bud+d+ha/_sangs rgyas thams cad dang*/_bo d+hi sa twa/_byang chub sems dpas/_swab+ha wa/_rang bzhin gyis/_a d+hiSh+Tha naM/_byin gyi rlabs pas/_ma ma tsit+taM/_bdag gi snying la/_badz+ra traT/_rdo rje phob/_dz+nya na dz+wa la dz+wa la/_ye shes 'bar zhing 'bar/_s+pha ra Na s+pha ra Na/_'phro zhing 'phro ba'i/_hU~M hU~M phaT swA hA/_gzhi+i tshugs/_zhes lan bdun nam nyer gcig brjod/_gsol 'debs ni/_'phags mchog thugs rje chen po la gsol ba 'debs so/ /bdag gi rgyud byin brlab tu gsol/_/zhes mos gus drag pos gsol ba lan gsum btab pas/_thugs ka'i zla ba hU~M yig sngags phreng dang bcas pa 'od du ltem gyis zhu sku'i cha shas thams cad mer gyis khengs/_sprin las char babs pa 'am/_gangs ri las chu rgyun 'bab pa bzhin du sku'i cha shas thams cad las bdud rtsi'i rgyun khral la babs/_byang sems blo gros rin chen gyi dbu gtsug nas zhugs/_thags ka'i hU~M yig sngags phreng dang bcas pa la thim pas/_thugs rje chen po'i byin rlabs thams cad 'dus par bsam/_yang hU~M las 'od zer 'phros/_sems can thams cad smin grol la bkod/_phyogs bcu'i sangs rgyas byang sems thams cad kyi sku gsung thugs kyi byin rlabs thams cad spyan drangs/_hU~M la thim/_de la sems gtad de yi ge lnga bcu pa'i bzlas brjod dang*/_byang sems blo gros rin chen la zhes sogs kyi gsol 'debs lan gsum byas pas/_thugs ka'i zla ba hU~M yig sngags phreng dang bcas pa 'od du ltem
XXX gyis zhu ba'i bdud rtsis sku thams cad khengs/_sku'i cha shas thams cad las bdud rtsi'i rgyun babs/_te lo shes rab bzang po'i dbu gtsug nas zhugs/_thugs ka'i hU~M la thim/_yang 'od zer spro bsdu sogs rtsa ba'i bla ma dam pa la thug gi bar gong bzhin kha tsam tshig tsam ma yin par lus ngag yid gsum 'jug pa gcig tu dril nas gsol ba 'debs bar byed/_de mthar rtsa ba'i bla ma'i thugs ka'i zla ba hU~M yig sngags phreng dang bcas pa 'od du zhu nas sku'i khyon thams cad khengs/_sprin las char gangs ri las chu rgyun 'babs pa ltar/_sku'i cha shas thams cad nas thugs gnyis su med pa'i ye shes kyi bdud rtsi'i bde ba chen po'i rang bzhin skya khral gyis babs/_rang gi spyi bo nas zhugs lus thams cad khengs/_sdig sgrib thams cad nyi ma shar bas mun pa rang sangs la song ba bzhin du sangs kyi dag_/bla ma brgyud pa bcas pa'i sku gsung thugs kyi byin rlabs thams cad rgyud la zhugs byung snyam pa byas/_de ka'i ngang du 'dzin pa ma zhugs par chad de 'jig par byed/_mthar bla ma brgyud pa dang bcas pa'i zhal nas/_rigs kyi bu khyod ni phun sum tshogs pa dang ldan pa yin no/ /zhes gsung lhang gis bton byung pas rang gi rgyud la spro dga' khyad par can bskyed de dga' yal le bzhag_/de nas bla ma brgyud pa dang bcas pa nam mkha' la 'ja' yal ba bzhin du yal gyis song*/_rang sems stong pa dang dbyer med du 'dres song snyam pa'i ngang la chad de ji tsam gnas kyi bar 'jog_mthar dge ba bsngo ba sogs tshul bzhin du bya/_gal te yi ge lnga bcu pa ye mi shes na thugs ka'i hU~M gi mthar/_oM A hrIHhU~M/_zhes pas bskor bar bsam zhing bzlas pas kyang go chod pa bla ma brgyud pa'i gsung sgros yin gsungs/_de
XXX ltar sngon 'gro de thams cad dang*/_khyad par bla ma'i rnal 'byor nan tan chen pos nyams su ma blangs na dngos gzhi'i dge sbyor ye mi skye zhing*/_yun ring po nas cha tsam skye srid kyang mi brtan pa sogs mdor na ji ltar ba bzhin mi 'byung bas sngon 'gro la 'bad pa drag pos nyams su len pa gal che gsungs so/ /dgos med tshe 'di'i zar zir bun long rnams/_/rgyangs su dor te mi med lung stong du/ /'khrul med pha rgod bla ma'i gsung 'di dag_/'bad pas bsgom pa'i dus gcig nam yong na/ /gnyis pa dngos gzhi la/_rdo rje'i tshig nyi shu rtsa lnga'i nang nas gnyug ma ngo sprod pa'i thabs tshigs bcad lnga'i don/_gzhung las/_bu nyon khyod gang rnam par rtogs nas/_g.yeng ba'i rdul dang bral ba nyid/_bar ro/_mchan/_nyams su len pa ste/_de'ang sems nyid gnyug ma zhes pa'i don/_dgon par rgyun bzhugs kyi dge 'dun la gnyug mar gnas pa'i dge 'dun zer ba ltar/_sems nyid ye gdod ma nas ma bcos shing rang bzhin gyis dag par gnas pas gnyug ma zhes pa'am ma bcos pa'am/_so ma'am/_tha mal gyi shes pa zhes bya la/_de'ang ngo bo la ltos te gnas 'gyur med la/_rnam pa la ltos te gnas 'gyur yod pa ste/_zangs gcig nyid/_khyi snod dang*/_rgyan cha dang*/_lha'i sku gzugs kyi gnas skabs gsum na/_zangs kyi ngo bo la bzang ngan du song ba til 'bru tsam med mod/_gnas skabs kyi rnam pa mi 'dra ba la brten nas skyugs bro ba dang*/_rgyan char shes pa dang*/_thams cad kyi mchod pa'i gnas su byed pa ltar/_sems kyang dmyal ba mnar med nas sangs kyi bar kho rang gi ngo bo bzang ngan du song ba med na'ang*/_rang ngo ma shes pa'i skabs su 'khor ba/_bla ma dam pa'i man ngag gis dri ma cung zad srab pa'i dus lam pa/_dri ma mtha' dag spangs pa'i tshe sangs rgyas zhes khyad
XXX par byas pa tsam yin/_de'ang*/_sems can rnams ni sangs rgyas nyid/ /'on kyang glo bur dri mas bsgribs/ /shes sems kyi rang bzhin 'od gsal ba gzhi dus kyi sangs rgyas yin kyang*/_yin pa la yin par ngo ma shes pas snang ba sna tshogs su shar/_shar ba la bden zhen zhugs pas med bzhin du 'khor ba'i 'khrul snang nyams su myong ste/_sangs rgyas kyis sangs rgyas kyi bya ba byed ma nus pa ni rgyu'i rgyud ces bya ste/_rgyu ni 'khor 'das gnyis ka'i rgyun du gyur pa yin la/_de nyid sems can nas sangs rgyas kyi bar du rgyun ma chad par gnas pas rgyud ces bya/_de bsal nas ni zhes bla ma dam pa'i man ngag gis glo bur gyi dri ma sbyong ba'i thabs nyams su blangs pas 'khrul pa'i snang ba bsrabs par gyur pa ni thabs rgyud yin la/_sangs rgyas nyid ces lam des spang bya mtha' dag spangs/_thob bya mtha' dag thob ste/_dag pa gnyis ldan gyi sangs rgyas mngon du gyur pa ni 'bras bu'i rgyud ces bya ba yin pas/_mngon du byed pa'i thabs nyams su len pa la/_shes rab lta bas thag bcad pa dang*/_thabs bsgom pas nyams su blang ba gnyis kyi/_dang po la/_yul rang bzhin nyams dga' bar bzhag pa dang*/_yul can gnyis med ye shes lta bar bzhag pa gnyis 'byung ba las/_'dir phyi ma ste/_de'ang gong du bstan pa ltar/_rang gi sems rang bzhin gyis 'od gsal ba de nyid mngon du byed pa'i thabs la/_glod pa la bslab pa dang*/_de'i gegs bsal ba gnyis/_dang po la/_dben pa gsum dang*/_mi g.yo ba gsum mam/_'di pas phyag rgya gsum zhes pa'i tha snyad mdzad pa ltar na/_lus kyi phyag rgya rnam snang gi chos bdun/_lag pa mnyam bzhag_/mthe bong lto sbyar ba dang bcas pa legs par bcas/_ngag gi phyag rgya
XXX rlung 'gro 'ong rang sor bzhag_/sems kyi phyag rgya dus gsum yid byed kyi rtog pa thams cad spangs te smin mtshams mtho bdun tsam 'das pa'i sar mig gtad de/_chad de 'jog cing*/_de'ang gtso bor sems khongs glod de 'jog_/ma klod pa'i skyon ni/_sgom yong la re ba lta bu'i tshab tshub kyis slar sems g.yengs rkyen du 'gyur la/_glod pa'i yon tan ni/_de ltar lhod kyis glod nas bzhag pa'i tshe na/_sems kho rang gi rang ngo rjen ne wal gyi shes yong ba/_dper na chu rnyog ma can dwangs su re ba'i bcas bcos mang na slar rnyog ma 'phel zhing*/_rang babs su bzhag pas myur du dwangs 'gro ba dang 'dra ba yin/_de'ang/_phyag rgya gsum po dwangs sing nge bcas te/_sgom yong ngam mi yong ngam snyam pa la sogs pa'i re dogs kyi rtog pa ci yang yid la mi bya bar/_sems kho rang rang babs su klod nas lhan ner 'jog_/de ltar bzhag pa'i cho mi sdod par/_rnam rtog thol thol skye ba chos nyid yin pas gang skyes kyang rtog pa de'i rjes su mi 'brang bar rbad kyis bcad la/_snga ma'i rtog pa 'das/_phyi ma'i rtog pa ma skyes kyi bar der/_sems tha mal gyi shes pa rjen gyis char ba de kha'i ngang du 'jog par byed/_de ltar skad cig kyang ma yengs par nyams su blangs pas/_ji zhig nas/_phyi rol gyi snang ba sna tshogs la bden par zhen pa zhig nas/_snang ba 'di thams cad rang sems su rtogs pa zhig byung de lta na sems tsam pa'i lta ba rgyud la skyes pa yin pa/_'dir sems dub pa ngal gso ba'i gnas dang po ngo 'phrod pa yin gsungs/_de ltar snang sems dbyer med du shes pa de'i ngo bo la cher gyis bltas pa'i tshe na/_dang po yul 'di nas/_dbyibs 'di 'dras/_dus 'di tsam na skyes zhes bya ba mi dmigs/_bar du rang gi spyi bo nas rkang mthil gi bar du lus phyi nang/
XXX des mtshan pa'i snod bcud 'khor 'das 'di 'dra zhig la gnas zhes bya ba'am/_dbyibs kha dog_/mtshan ma 'di'o zhes mi rnyed pas bar du gnas pa ma grub/_de ltar skye ba dang gnas pa ma grub pas/_de la ltos pa'i 'gags pa'ang mi 'grub ste/_dus 'di tsam na/_'di 'dra zhig tu 'gags pa'am zad song zhes mi rnyed de/_mdor na skye 'gags gnas gsum gyis stong zhing*/_des mtshon byar gyur pa'i yod med rtag chad sogs mtha' bzhi'am brgyad dang bral bar rtogs pa 'byung ste/_de ni dbu ma'i lta ba rgyud la skyes pa'am dub pa ngal gso ba'i gnas gnyis pa ngo 'phrod pa yin no gsungs/_de ltar mnyam bzhag pa'i dus na/_rnam rtog gi 'phro rgod du ma 'byung ba sogs sems ji lta bar gnas su ma gtub na/_yang gong du bshad pa lta bu'i bla ma'i rnal 'byor bsgom te/_lus sems thang ma chad kyi bar du gsol ba btab/_bla ma rang sems dbyer med du nam mkhar yal ba de kha'i ngang du ma bcos par glod la bzhag_mdor na bla ma la mos gus drag pos lan gcig ma yin par snying thag pa nas gsol ba btab na byin rlabs rgyud la zhugs te/_rang sems gnyug ma'i gnas lugs nang nas rang la shar ba'i tshul du rjen par rtogs pa zhig 'byung/_bla ma'i byin rlabs ma zhugs na ji tsam bsgoms kyang don spyi'i rnam pa go yul tsam du yul le ba 'char gyis/_rtogs pa phyin ci ma log par mi skye bas bla ma'i mos gus kho na la nan tan du bya ba gal che'o gsungs/_lam gi mthar thug bla ma'i mos gus la/ /kha tsam min pa'i nyams len khor yug gis/ /rang sems ma bcos gnyug ma'i zhal bzang mchog_/rang byung rjen pa mthong dus nam yong na/ /gnyis pa thabs bsgom pas nyams su blang ba ni de ltar sems kyi ngo bo mthong yang
XXX de'i rgyun ma bskyangs na/_'khor ba thog ma med pa nas goms pa'i bag chags kyis gnas lugs rang ngo shes pa sprin bar gyi nyi bur bzhin du 'grib par 'gyur bas na/_de mi 'byung ba'i ched du dus gnas skabs kun tu ma yengs par bskyang dgos la/_ji ltar skyong ba'i tshul la'ang gsum las/_dang por mi gnas pa gnas par byed pa'i thabs ma yengs par sbyor ba la mkhas pa ral bskor mkhan g.yul du zhugs pa lta bu zhes bya ba/_rgya gar nas 'thab mo byed pa na/_ral gri bzung ba nas/_'ur rdo thogs pa'i bar so sor 'thab bar byed pas na/_ral bskor mkhan de'ang the tshom yengs pa med cing ma yengs par ral gri bskor bas tshul sus kyang mi tshugs la/_phar thams cad bcom te g.yul las rgyal nges pa zhig 'byung la/_gal te sems g.yeng ba'am the tshom du lus na/_de'i bar gzhan gyis tshur bsnun te rang nyid 'ching bar ma zad yul yang pham par 'gyur ba bzhin du/_rnal 'byor pa sems kyi ngo bo mthong ba des/_de kha'i thog tu skad cig kyang ma yengs par nyams su blang na/_tshur rnam rtog gis mi tshugs par ma zad/_phar rnam rtog thams cad 'joms par 'gyur la/_the tshom dang g.yengs bas de thog tu 'jog ma nus na/_yengs 'khrul rgya 'byams kyi dbang du gyur te/_'khor ba'i rgya mtsho 'dir ltung nas thar pa'i dus med pa zhig 'byung bas dus dang rnam pa thams cad du ma yengs pa'i dran pa gal che gsungs/_de'ang skyabs 'gro nas bzung ste rang sems spros bral gyi ngang du 'jog pa'i bar gong bzhin la/_de kha'i ngang du ye ma yengs par chad de 'jog par byed/_rnam rtog gang skyes kyang rbad kyis bcad la/_yang 'dzin med du 'jog pa de lta bu yang yang goms pas/_sems spros bral du lhan ner gnas pa zhig 'byung ste/_dub pa ngal gso ba'i gnas
XXX gsum pa ngo 'phrod pa yin gsungs/_gnyis pa gnas pa brtan par byed pa'i thabs/_bar du ma bcos par btsa' ba la mkhas pa glang rdzi mkhas pas glang po che skyong ba lta bu ni/_dper na glang po che sems can stobs che zhing ma rungs pa zhig yin pas/_de bskyang pa na/_'gro ldog la mkhas pa zhig dgos kyi/_lcag dang lcags kyu sogs tsab tsob mang na/_kho khros nas gang dgar khyer/_ma 'chun na lam du mi chug_/des na kho rang lam la 'gro ba na sor bzhag_/lam min du 'jug pa na/_lcag dang lcags kyu sogs kyis btul bas/_'dod par phyin pa bzhin du/_sems 'di'ang gang dgar bzhag na 'khrul pa rgya 'byams/_gnyen po tsab tsob mang na slar 'khrul pa'i bsnon khar 'gyur bas/_phyi lhod la khongs grim pa'i tshul du ha kyang cur cur du'ang ma song ba ma yengs pa'i rgyangs so btsugs nas/_sems kho rang rang babs su gnas kyi 'dug na/_de ka'i ngang la cham me 'jog_/'gyu yi 'dug na dran pas tshir gyis bzung la rnam rtog gang shar ba de ka'i thog tu 'dzin med du cham gyis 'jog_/de ltar bzhag pas rnam rtog gcig shar/_de ka'i ngo bo la bltas pas 'dzin med du lhang nge*/_sems gnyug ma'i zhal gcig mthong ba yin mod/_des mtshon rnam rtog gi 'gyu ba dgag par mi nus pas/_gang shar ba de thog tu 'dzin pa ma zhugs par cham cham 'jog par byed/_de lta bu goms pas rnam rtog gang skyes kyang rang ngo rjen par shes pa ni 'gyu ba rang sar grol ba zhes bya ste/_dub pa ngal gso ba'i gnas bzhi pa ngo 'phrod pa yin no gsungs/_gsum pa brtan nas bogs 'byin par byed pa/_tha ma ci dgar btang ba la mkhas pa gzings thog nas 'phur ba'i bya rgya gar na tshogs pa rgya mtshor 'gro ba rnams ri dang chu
XXX srin brtags pa'i ched du/_phug ron dang bya rog sogs khyer ba na 'dzam bu gling dang nye ba'i phyogs rnams su/_bya rdzi sogs kyis nyer cag legs po byas/_gang byung la ma shor ba ma byas na/_kho 'dzam bu gling du log na ri dang chu srin brtag pa sogs mi yong bas khyer ba don med du 'gyur bas mi phur ba'i thabs bya dgos la/_rgya mtsho'i dbus su slebs na rgya mtsho dang nam mkha' gnyis pa sbyar ba lta bu'i mtha' byas rnyed par mi nus pas/_de tsam na nyer cag mi dgos par rang dgar 'phur btang bas/_kho rang gang du'ang 'gros mi rnyed la/_chu la sdod mi tshugs pas slar gzings thog tu khyir te babs yong ba ltar/_sems kyang 'gyu bar grol du ma song gi bar ma yengs par gcun/_rnam rtog gang skyes kyang de thog tu 'dzin pa ma zhugs par ma bskyangs na/_sems yul la 'byams na dge sbyor byas blo tsam ma gtogs/_thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam sgrub par mi nus pas don med du 'gyur ba yin pas/_'gyu ba rang grol du shes pa na de brtan mi brtan brtag pa'i ched du/_sems 'dod chags zhe sdang sogs nyon mongs skyes pa'i yul la ched du spros te cham gyis btang nas/_de dang de'i rtsal rdzogs su bcug pas/_rnam pa nyon mongs de dang dar lam mer gnas kyang*/_ngo bo gnyis med kyi ye shes su rjen ne gnas pa ste/_yul der mi gnas par sems kho rang brjod phral gyi ngang du lhod de gnas pa zhig 'byung*/_de goms na/_gnas gnyen por phyin la bgegs kyi cho 'phrul dang bsre/_rim gyis me dang*/_chu dang*/_mtshon la sogs pa'i thog tu bsres pas/_de dang des gnod par mi nus kyi steng du nyams dang rtogs pa la phogs rgyangs rgyangs thon yong ba yin te/_de ni dub pa dang ngal ba gso ba'i gnas lnga pa ngo phrod pa yin gsungs/_ma yengs dran pa'i
XXX ma mas ring du bskyang*/ /ma bcos gnyug ma'i klong du chos kun grol/ /ma bcings rang ngo shes pa'i rgya lan gyis/ /ma nor gnas lugs rtogs dus nam yong na/ /gnyis pa gegs bsal ba ni/_de ltar shes rab lta bas thag bcad pa'i don de thabs bsgom pa'i gnas gsum po des skad cig kyang yengs par med par nyams su blangs pas/_ji zhig na bde gsal mi rtog pa'i nyams skye zhing*/_de dag la zhen na khams gsum 'khor ba'i rgyur 'gyur gyi/_thams cad mkhyen pa'i lam du mi 'gro bas/_gegs de bsal dgos la/_de'ang nyams de ma skyes na'ang lam du mi 'gyur bas thog mar ma skyes kyi bar du bskyang*/_nyams de dag la zhen na'ang lam du mi 'gyur bas/_lam du bsrel dgos te/_dper na rgya gar rdo rje gdan du 'gro ba'i lam na/_dpal mo dpal thang lta bu thang bde zhing yid chags pa'ang yod/_gcan phrang dang g.yang sa sogs lam 'jigs pa'ang yod mod/_de dag la ma phyin par yang rdo rje gdan du slebs mi nus na/_de dag la chags nas der bsdad pa'am 'jigs nas 'gro ma nus par log na'ang rdo rje gdan du sleb pa'i gegs su 'gyur ba dang tshul mtshungs pa yin te/_de'ang de ltar mnyam par bzhag pa'i dus na/_rnam rtog gi 'gyu ba thams cad 'gags kyang sems kyi rang ngo rjen par ma shes pa'i mun ne pa ni zhig nas ltengs po zhes bya ba'am/_mi rtog pa'i nyams zhes bya ba yin la/_de la zhen na gzugs med kyi lhar skye ba ma gtogs par thams cad mkhyen pa'i lam du mi 'gyur bas de bsal ba ni/_lus gnad bsgrim/_lta stangs dbang bstod/_rig pa hur phyungs/_shes pa gzengs bstod do/ /sal le sing nge*/_ye re/_sems ma bcos pa'i ngang du bzhag pas gsal stong zung 'jug tu 'gyur/_de ltar yang yang
XXX goms pas/_gsal ba'i nyams hrig ge ba/_ye re ba/_gsal cha la bden 'dzin dang bcas pa/_sems gsal bde las 'bral mi phod pa lta bu 'byung zhing*/_de la zhen na gzugs khams kyi lhar skye bas/_de bsal ba ni/_lus gnad khong lhod dang*/_lta stangs smad/_shes pa khong klod de rang babs su cham me bzhag pas/_mi rtog pa dang gsal ba zung 'jug tu 'gyur/_de ltar gsal stong zung du 'jug pa na/_thabs shes rab kyi rten 'brel gyis brjod med kyi bde ba lhang gis skyes/_bde nyams gang la'ang zhen pa mi byed/_zhen na 'dod khams kyi gnas ci rigs par skye ba las thams cad mkhyen pa'i lam du mi 'gyur bas/_bde ba de'i ngo bo la mi zhen par sems nam mkha'i mtha' klas su cham gyis btang shes pa rgya bskyed/_'dzin med du bzhag pas bde stong zung 'jug tu 'gyur te/_mdor na khal khal bsrel ba bzhin du/_gsal ba shas che ni mi rtog pa shas chen gsal ba'i thabs bde ba shas chen stong nyid kyi ngang du bsrel bas zhen 'dzin thams cad dag snye/_sems gnyug ma'i ngang thog tu gnas pa zhig 'byung*/_de ltar gzhi dus kyi chos sku sems ma bcos gnyug mar gnas pa de nyid/_lam dus kyi chos sku sems ma bcos par bzhag pa'i thabs kyis nyams su blang bas/_'bras dus kyi chos sku sems nyid ma bcos pa'i rang ngo rjen par shes pa nyid las sangs rgyas zhes bya ba yin gyi/_sems las gzhan pa'i chos sku gshed na yod na/_rang re rnams kyis len kyang mi thub la/_blangs kyang 'dre ba dka'/_mdor na rang sems rang ngo ma shes pa'i blo bur gyi dri ma mtha' dag dbyings su thim/_sems nyid dag pa gnyis ldan mngon du gyur ba sangs rgyas zhes tha snyad byas yin gsungs/_de dag ni
XXX dngos gzhi'i rim pa'i bsgom bya gang zin bris pa'o/ /gsal stong bde ba'i nyams myong rgyud la skyes/ /so sor ma zhen zung 'jug nyams su longs/ /blo 'das gnyug ma rang sems phyag rgya che/ /dag pa gnyis ldan rtogs dus nam yod na/ /gsum pa rjes la/_yun du gnas pa'i thabs ni/_gong du bstan pa lta bu'i spros bral gyi don la ma yengs pa'i dran pas/_skad cig kyang ma yengs par nyams su blangs bas/_nub mo rmi lam du yang dge sbyor zin pa 'byung*/_mdor na nyin mtshan 'khor yug tu 'bad pa drag pos nyams su len pa nyid yin la/_snang ba lam du khyer ba'i thabs kyang nad gdon nyon mongs sogs gang byung yang de thog tu sems cher gyis gtad de/_gang yin pa de'i rtsal rdzogs pa na/_rig pa bzo med du cham cham 'jog pa sogs/_mdor na snang ba gang shar de kha'i snang ba la mi dpyod par/_ngo bo'i thog tu klod kyin 'jog par byed/_ci byas 'gro don du 'gyur ba'i thabs ni/_de ltar sems kyi gnas lags spros pa thams cad dang bral ba sems can thams cad la rang chas su bzhugs kyang*/_glo bur gi dri bas bzhugs pa la bzhugs par ngo ma shes pas 'khrul snang 'ba' la longs spyod pa 'di rnams snying te rje na/_bdag gis ji ltar phan phan bya snyam du/_ci byas sems can gyi don du 'gyur ba'i thabs la 'bad pa yin no gsungs/_mnyam rjes bral ba'i dge sbyor khor yug gis/ /snang srid bde chen chos skur shar ba'i ngang*/ /dngos dang brgyud pas drin can ma rnams la/ /phan bde rab 'byams stsal dus nam yong na/ /de skad rgyal ba kun dngos tshar pa rje'i/ /zhags sen nor bu'i cod pan spyi gtsug tu/ /'bral med bcings pas chos kyi rgyal srid la/ /dbang thob mkhyen brtse'i ming des yi ger
XXX bkod/ /dge 'dis srid lam 'khyams pas ches dub pa'i/ /ma rnams gnyug ma'i mal du ngal gsos nas/ /zag med bde ba nam mkha'i khyon 'das pa/ /zung 'jug 'jig rten dbang phyug thob par shog_/sarba dA mang+ga laM/FootnotesResearch Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export