Wylie:Snyan brgyud rdo rje zam pa'i khrid yig skal bzang mig 'byed

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
snyan brgyud rdo rje zam pa'i khrid yig skal bzang mig 'byed

Damngak Dzö Volume 01 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 425-438 / Folios 5a4 to 11b5


Person:Shamarpa, 4th, Person:'o la jo sras, badz+ra saM kirtI?| ]]

Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.
Shamarpa, 4th Shamarpa, 4th, Person:'o la jo sras, badz+ra saM kirtI? | ]]


Volume 1, Text 23 (0023)

Full Title

Tibetan: །སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་བཞུགས་སོ།

Wylie: /snyan brgyud rdo rje zam pa'i khrid yig skal bzang mig 'byed bzhugs so/

Short Title(s)

Author

Person:Shamarpa, 4th - zhwa dmar spyan snga chos kyi grags pa

Topic Information

rdzogs chen klong sde - Instruction manual

klong sde'i sgom khrid - gdams mdzod rnying skor

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

Tibetan:སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། །སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་བཞུགས་སོ།
/snyan brgyud rdo rje zam pa'i khrid yig skal bzang mig 'byed bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཀ་ ཀློང་སྡེའི་ (གྲངས་ཀ་) སྒོམ་ཁྲིད་
Left: ka klong sde'i (tib folio#) sgom khrid
  • གཡས་: (#)
Right: (#)
  • Side B:
  • གཡོན་: གདམས་མཛོད་རྙིང་སྐོར་
Left: gdams mdzod rnying skor
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 001 (ཀ་)

Text # in volume: 023

Text # in edition: 0023

Master text#: 0023

Begin-End Pages (Western): 425-438

Begin Tibetan page and line #: 5a4

End Tibetan page and line #: 11b5

Total # of pages (Western): 14

Total # of pages (Tibetan): 7

Number of lines per page: 7(1 page of 4, 1 page of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་བཤད་པས། །ཉ་ལྕགས་ཀྱུས་ཟིན་པ་དང་འདྲ་བར་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་གི་སྙིང་པོ་མཆོག །སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ་བློ་གྲོས་བུམ་པ་གང་། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་བྱེད་འདི། །བློ་ཡི་ནུས་དང་སྦྱར་སྟེ་ཅུང་ཟད་ཡི་[1]གེར་བཀོད། དེ་ལས་བྱང་བའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བ་དེས། །མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་སེམས་ཅན་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་བཟང་འདིར་ཞུགས་ནས། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐོབ་ཤོག །ཛ་ག་ཏུ་ཤུ་བྷཾ།

Partial colophon in Wylie: /ces pa bshad pas/_/nya lcags kyus zin pa dang 'dra bar ye shes myur du skye bar bcom ldan 'das kyi nges pa'o/_/dpal ldan bla ma dam pa'i gsung gi snying po mchog_/snyan brgyud bdud rtsi'i thig pa blo gros bum pa gang /_/skal ldan gdul bya'i lus stobs rgyas byed 'di/_/blo yi nus dang sbyar ste cung zad yi ger bkod/_de las byang ba'i rnam dkar dge ba des/_/ma gyur nam mkha'i mtha' klas sems can rnams/_/rdo rje theg pa'i lam bzang 'dir zhugs nas/_/tshe 'di nyid la rdo rje 'chang thob shog_/dza ga tu shu b+haM/

Author: zhwa dmar spyan snga chos kyi grags pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

  1. interlinear scribal note: ཞྭ་དམར་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའོ༎ / zhwa dmar spyan snga chos kyi grags pas mdzad pa'o//