Tibetan:ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.


Damngak Dzö Volume () / Pages / Folios to

Tibetan Text[edit]

༨༩༈ །ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་བཞུགས་སོ།༨༩༈།ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་རཏྣ་གུ་རུ། ཆགས་སྡང་གི་རྟོག་པ་དྲག་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་དུ་སློང་བའི་མན་ངག །སྔགས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་ཚུལ་བཤད་ཟེར་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་རང་ག་མ་འདི་ལམ་དུ་འགྲོ་མི་སྲིད། ཉོན་མོངས་པས་དམིགས་པར་བྱས་ནས་རྣམ་པར་བཟློག་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་དུ་བྱེད་པ་མདོ་སྡེ་ནས་ཀྱང་མང་དུ་གསུངས། དེའི་གདམས་ངག་ཀྱང་དང་པོ་འདོད་ཆགས་ལ་མཚོན་ན། རང་རྒྱུད་དམ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ལ་ཆགས་པར་མཐོང་བའི་ཚེ་འདི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཡིན། མ་སྤངས་མ་སྦྱངས་མ་བཏུལ་ན་ངན་སོང་ལ་སོགས་པའི་དུཿཁ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱེད་པ་ཡིན། སྦྱངས་ཤིང་བཏུལ་ན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡིན། བདག་གིས་འདི་བཏུལ་ནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམ། དེ་ནས་བདག་གི་དགྲ་ཟླའི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བླངས། དེ་ནས་བྱམས་པ་བསྒོམ་པ་བཞིན་རྒྱ་ཇེ་ཆེར་བསྐྱེད། མཐར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སྟེང་དུ་བླངས་
༩༠པས་རང་གི་འདོད་ཆགས་དེ་བློས་འཁྱུད་ཚད་ཀྱིས་ཆེན་པོར་བསམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བསམ། དེ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡིན། རང་གི་འདོད་ཆགས་རི་བོ་ཙམ་དེ་རང་གི་སེམས་ཀྱིས་བླངས་པ་ཡིན། ཕ་རོལ་གྱི་ཡང་བླངས་པ་ཡིན། འདོད་ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡང་སེམས་ཡིན་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད། སེམས་ལ་སེམས་ཀྱིས་བལྟས་པས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་སེམས་ནི་འགག་ཤིག་མ་སྐྱེས་བས་ན་མེད་པ། ད་ལྟར་པ་ནི་དབྱིབས་ལ་སོགས་པའི་ངོས་བཟུང་དང་བྲལ་བ་ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་འདུག་པ་འདོད་ཆགས་བྱ་བའི་མིང་ཙམ་ཡང་དོན་དུ་གྲུབ་པ་མི་འདུག་སྙམ་དུ་བསམ་པ་དེའི་རང་དུ་གནས་ཆད་བཞག་པར་བྱའོ། །དེ་ནི་དོན་དམ་བྱང་སེམས་ཡིན། དེ་གཉིས་ལས་རིམ་པ་ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་ཕྲིན་ལས་དང་། ཉོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་གནས་ངན་ལེན་ཐམས་ཅད་སྤོང་བའི་ཆོས་སྐུ་འབྱུང་། དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སྡང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་ཤེས་པར་བྱ་གསུངས། བླ་མའི་གསུང་ཉིད་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བྲིས་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དོན་དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག


Notes[edit]


Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.