Wylie:Dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas

Damngak Dzö Volume 06 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 296-300 / Folios 4b6 to 6b5


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.
[[peoplefields::Author not found. Tārā, Vāgīśvarakīrti, 'brog mi lo tsA ba, sa skya pa dkon mchog rgyal po, bla ma shangs pa?, sa chen kun dga' snying po, rje btsun grags pa rgyal mtshan, lo tsA chen po?, lung phu ba, bkras lung pa, mkhas grub chos rje (Listed in the order given in the colophon, Volume 006, p 300, 6b2). | ]]


Full Title[edit]

Tibetan: །དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས།

Wylie: /dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Author not found

Topic Information[edit]

grol byed khrid - Instruction manual

khrid yig - gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། །དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས།
/dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཆ་ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: cha khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: (#)
Right: (#)
  • Side B:
  • གཡོན་: གདམས་མཛོད་ས་སྐྱའི་སྐོར། སྒོ་དྲུག་ཆོས་
Left: gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 006 (ཆ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 296-300

Begin Tibetan page and line #: 4b6

End Tibetan page and line #: 6b5

Total # of pages (Western): 5

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (1 page of 2, 1 page of 5)

Partial colophon in Tibetan: །རིམ་པ་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཅེས་ཀྱང་བྱ། དབང་བཞིའི་ལམ་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཅེས་ཀྱང་བྱ། གཉུག་མ་དྲན་གསལ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། སློབ་དཔོན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པའི་ཐུགས་དམ་གྱི་བཅུད་རྗེ་འབྲོག་མི་ལ་གནང་བའོ། །མན་ངག་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་ལ། རྗེ་འབྲོག་མི། མཁོན་དགོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ།[1] །བླ་མ་ཤངས་པ།  མཁོན་ཀུན་དགའི་སྙིང་པོ།[2] །རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ། །བླ་མ་ལུང་ཕུ་བ། བཀྲས་ལུང་པ། མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ་ལའོ།

Partial colophon in Wylie: /rim pa gnyis dbyer med du bsgom pa'i man ngag ces kyang bya/_dbang bzhi'i lam gdan thog gcig tu bsgom pa'i man ngag ces kyang bya/_gnyug ma dran gsal zhes kyang bya/_slob dpon ngag gi dbang phyug grags pa'i thugs dam gyi bcud rje 'brog mi la gnang ba'o/_/man ngag gi gnad thams cad kyang bstan zin to/_/brgyud pa ni/_rje btsun ma sgrol mas ngag gi dbang phyug grags pa la/_rje 'brog mi/_mkhon dgon mchog rgyal po/(see note__/bla ma shangs pa/_mkhon kun dga'i snying po/_/rje btsun grags pa rgyal mtshan_lo tsA chen po/_/bla ma lung phu ba/_bkras lung pa/_mkhas grub chos rje la'o/

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: rje btsun ma sgrol ma, ngag gi dbang phyug grags pa, rje 'brog mi, mkhon dgon mchog rgyal po, bla ma shangs pa?, mkhon kun dga'i snying po, rje btsun grags pa rgyal mtshan, lo tsA chen po?, bla ma lung phu ba, bkras lung pa, mkhas grub chos rje (Listed in the order given in the colophon, Volume 006, p 300, 6b2).

  1. འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ / 'khon dkon mchog rgyal po (sic)
  2. འཁོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ / 'khon kun dga' snying po (sic)