Wylie:Zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gi gzhung

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

{{Text Wylie |title = zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gi gzhung |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = Saraha]], spar phu ba blo gros seng+ge, Person:Śavaripa, Person:Tilopa, Person:Karmapa, 3rd, Person:Nāropa, Person:'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, Person:Maitrīpa, mar pa chos kyi blo gros, mi la ras pa, [[sgam po pa |lineagedata = |author = zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gi gzhung#Full Title|multiple authors-multiple texts |translator = |scribe = |editor = |redactor = |printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 |publisher = Shechen Publications |place = New Delhi |year = 1999 |tibvol = ja |volnumber = 07 |mastertextnumber = 0115 |totalpages = 121 |totalfolios = 61 |pagesinvolume = 1-121 |beginfolioline = 1a1 |endfolioline = 61a1 |linesperpage = 7 |tbrc = VolumeI1CZ3969 |notes = This text contains multiple texts. Person:Ringu Tulku Contents of the gdams ngag mdzod, 1999. has blo gros mtha' yas as the author.Martin, D.. A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod, 1993. includes translators and colophons for all of the texts contained in this work (when appropriate). |keyword1 = |keyword2 = |notes = |topic = Instruction manual |tibtopic = |tibcategory = gzhung rtsa 'grel |pechaside1 = gces btus |pechaside2 = phyag chen chos drug |translation = Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma") |tbrccontents = No note on contents |ringutulkunote = Selective Anthology of Mahamudra and Six Yogas of Naropa's Teachings Called "The Treasury of Definitive Meaning". |fulltibtext = Tibetan:ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ }}

Full Title

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་གཅེས་པར་བཏུས་པ་ངེས་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gi gzhung gces par btus pa nges don rin po che'i mdzod ces bya ba bzhugs so//_//

Pages 2-121 include:

 1. རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྙོག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ 1b1-4a7.

  Wylie: rgyud kyi rgyal po rnyog pa med pa zhes bya ba/ 2-7.

 2. དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ by Person:Saraha, (Person:Saraha) 4a7-11b1.

  Wylie: /do ha mdzod kyi glu/, by bram ze chen po (Person:Saraha) 7-22.

 3. དཔལ་ས་ར་ཧའི་གདམས་པ་དོ་ཧའི་བསྡུས་དོན་བཞུགས་སོ by Person:Spar phu ba blo gros seng+ge 11b1-14b1.

  Wylie: /dpal sa ra ha'i gdams pa do ha'i bsdus don bzhugs so/, by spar bu pa 22-28.

 4. དོ་ཧ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག by Person:Śavaripa 14b1-17a1.

  Wylie: do ha mdzad ces bya ba phyag rgya chen po'i man ngag, by rnal 'byor gyi dbang phyug dpal sha ba ri 28-33.

 5. གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ by Person:Tilopa 17a1-18b7.

  Wylie: grub chen tai lo pa'i phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad 'grel pa dang bcas pa bzhugs so/, by tai lo pa 33-36.

 6. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་བཞུགས by Person:Karmapa, 3rd 18b7-24a1.

  Wylie: /phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad bzhugs/, by rang byung rdo rje 36-47.

 7. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚིག་བསྡུས་པ by Person:Shamarpa, 2nd 24a1-24b7.

  Wylie: /phyag rgya chen po'i tshig bsdus pa/, by zhwa dmar pa dpal mkha' spyod dbang po 47-48.

 8. །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་བཞུགས་སོ༎ by Person:Shamarpa, 2nd དང་ Person:Karmapa, 7th 25a1-31b1.

  Wylie: /dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdus kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba bzhugs so//, by dpal mkha' spyod dbang po, and rje bdun pa chos grags rgya mtsho 49-62.

 9. དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ by Person:Maitrīpa 31b1-32a2.

  Wylie: de kho na nyid bcu pa zhes bya ba/, by mai tri pa 62-63.

 10. མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་དཔལ་ས་ར་ཧ་ལས་གསན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གདམས་ངག་ཡི་གེ་བཞི་པའི་དོན་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དུ་བཞེངས་པ་ནི། by Person:Mar pa chos kyi blo gros 32a2-33b4.

  Wylie: mnga' bdag mar pa lo tsA bas dpal sa ra ha las gsan pa'i phyag rgya chen po yid la mi byed pa snying po don gyi gdams ngag yi ge bzhi pa'i don rdo rje'i mgur du bzhengs pa ni/ , by rje mar pa lo tsA 63-66.

 11. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ by Person:Mi la ras pa 33b4-34a5.

  Wylie: rje btsun mi la'i phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi rtsa ba bzhugs so/, by rje btsun mi la rnal 'byor 66-67.

 12. རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་བཞུགས་སོ by Person:Sgam po pa 34a5-35a2.

  Wylie: /rje sgam po pa'i phyag rgya chen po lam gcig chod bzhugs so/, by rje sgam po pa 67-69.

 13. བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མན་ངག་བཞུགས་སོ by Person:Tilopa 35a2-45a6.

  Wylie: /bka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngag bzhugs so/, by bla ma til+li pa 69-89.

 14. སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཞེས་བྱ་བ by Person:Nāropa 45a6-48a1.

  Wylie: snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang zhes bya ba/, by mkhas pa nA ro paN chen 89-95.

 15. གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ by Person:Nāropa 48a2-53b3.

  Wylie: grub chen na ro pa'i gdams ngag chos drug skor gyi bka' dpe tshigs su bcad pa bzhugs so/, by nA ro pa 95-106.

 16. ཆོས་དྲུག་གི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ by Person:Tilopa 53b3-54a7.

  Wylie: /chos drug gi man ngag ces bya ba/, by rnal 'byor dbang phyug til+li pa 106-107. - Also attributed to Person:Nāropa. Also in the canon: Ṣaḍidharmopadeśa-nāma, P4630, rgyud 'grel, D2330.

 17. མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར by Person:Nāropa 54b1-55a6.

  Wylie: mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur/, by mkhas grub chen po nA ro tA pa 108-109.

 18. རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བསྐོར་གསུམ་སོགས་བཞུགས་སོ by Person:Mi la ras pa 55a6-57a4.

  Wylie: /rje btsun chen po mi la ras pas mdzad pa'i snyan brgyud gsal bskor gsum sogs bzhugs so/, by rje btsun mi la 109-113.

 19. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མ་རིག་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ by Person:Mi la ras pa 57a4-59b2.

  Wylie: /rje btsun mi la'i ma rig gsal byed ces bya ba/, by rje mi la ras pa 113-118.

 20. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ by Person:Mi la ras pa 59b3-60b2.

  Wylie: rje btsun mi la'i rnam rtog dri ma dag byed ces bya ba/, by rje btsun mi la ras pa 118-120.

 21. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་བཞུགས་སོ by Person:Mi la ras pa 60b2-61a1.

  Wylie: /phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi ngo sprod bzhugs so/, by rje btsun mi la rnal 'byor 120-121.

Short Title(s)

Author

Multiple authors

Topic Information

gzhung rtsa 'grel - Instruction manual

gces btus - phyag chen chos drug

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: Selective Anthology of Mahamudra and Six Yogas of Naropa's Teachings Called "The Treasury of Definitive Meaning".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

Tibetan:ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་གཅེས་པར་བཏུས་པ་ངེས་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gi gzhung gces par btus pa nges don rin po che'i mdzod ces bya ba bzhugs so//_//
 • Left side print: ཇ་ གཅེས གཅིག་ བཏུས་
ja gces gcig btus
 • Right side print: 1

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཇ་ གཅེས་ (གྲངས་ཀ་) བཏུས་
Left: ja gces (tibfolio#) btus
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' brgyud
 • Side B:
 • གཡོན་: ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་
Left: phyag chen chos drug
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 007 (ཇ་)

Text # in volume: 001

Text # in edition: 0115

Master text#: 0115

Begin-End Pages (Western): 1-121

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 61a1

Total # of pages (Western): 121

Total # of pages (Tibetan): 61 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 1, 2 pages of 4)

Partial colophon in Tibetan: Multiple colophons

Partial colophon in Wylie:

Author: Multiple authors

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: Person:Saraha, spar phu ba blo gros seng+ge, Person:Śavaripa, Person:Tilopa, Person:Karmapa, 3rd, Person:Nāropa, Person:'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, Person:Maitrīpa, mar pa chos kyi blo gros, mi la ras pa, sgam po pa.

Text lineage: None given