Volume 11

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 11 (ད་)
Shangpa Kagyü Text Collections Volume 1
ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པ་


ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པ་

Volume 11 Contents[1]

 1. Source Texts For The Five Golden Teachings Of The Shangpa Kagyu
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 1-27
  ye shes kyi mkha' 'gro ni gu ma'i chos drug rdo rje'i tshig rkang, by Multiple authors
  1. Vajra Verses And Commentaries For The Six Dharmas (The Root)
   1. ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, by ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ 1b1-3b6 / 2-6
    chos drug rdo rje'i tshig rkang, by ye shes kyi DA ki ma
   2. རྩ་བ་ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་, by ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་ 3b6-5a3 / 6-9
    rtsa ba chos drug gi tshig gsal, by khyung po rnal 'byor pa
   3. ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་, by ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་ 5a3-5b4 / 9-10
    chos drug gi tshig gsal, by khyung po rnal 'byor pa
   4. གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་, by ཌཱ་ཀི་མ་ 5b4-6a4 / 10-11
    gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag, by DA ki ma
   5. ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གདམས་པ་བཅོ་ལྔ་ 6a4-6b7 / 11-12
    khyad 'phags kyi gdams pa bco lnga
   6. སྒྱུ་ལུས་དྲུག་ལྡན་ 7a1-7a5 / 13
    sgyu lus drug ldan
  2. Vajra Verses And Commentaries For Mahāmudrā (The Trunk)
   སྡོང་པོ་ཕྱག་ཆེན་པོ་གྭ་འུ་མའི་རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་, by ནི་གུ་མ་ 7a5-8a2 / 13-15
   sdong po phyag chen po gwa 'u ma'i rdo rje tshig rkang, by ni gu ma
  3. Techniques For Integrating Experiences With The Spiritual Path (The Branches)
   ཡལ་ག་འཆུགས་མེད་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, by ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ 8a2-9a4 / 15-17
   yal ga 'chugs med lam khyer rnam gsum gyi rdo rje'i tshig rkang, by ye shes kyi DA ki ma
  4. The Sources For Khecarī (The Flowers)
   1. མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་, by པཎྜི་ཏ་དཱི་པཾ་ཀཱ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ 9a4-9a7 / 17
    me tog mkha' spyod dkar mo'i sgrub thabs, by paN+Di ta dI paM kA ra shrI dz+nyA na
   2. མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་, by བླ་མ་རཱ་ཧུ་ལ་ 9a7-10a6 / 17-19
    mkha' spyod dmar mo'i sgrub thabs, by bla ma rA hu la
  5. Texts Concerning The “Deathless State” (The Fruit)
   1. འབྲས་བུ་ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་, by སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་བིརྺ་པ་ 10a6-12b7 / 19-24
    'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba, by slob dpon chen po dpal bir+Wa pa
   2. སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་, by ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ 12b7-14a1 / 24-27
    sems 'chi med kyi rtsa ba, by ye shes kyi DA ki ma
 2. This text is not mentioned in the Catalog.
  ཟབ་ལམ་གསེར་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར་ 29-43
  ye shes mkha' 'gro ni gu las brgyud pa'i zab lam gser chos lnga'i sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tshig rkang byin rlabs 'od 'bar, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde
 3. This text is not mentioned in the Catalog.
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ 45-61
  dpal ldan shangs pa'i gser chos lnga'i rtsa tshig 'khrul med rdo rje'i rgya mdud, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde
 4. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་ 63-64
  shangs lugs rgyud sde lha lnga'i brgyud 'debs, by Tāranātha
 5. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་ 65-66
  shangs lugs rgyud sde lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs kyi kha skong in+dra nI la'i do shal, by 'jam mgon kong sprul
 6. འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་མཚན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་ 67-68
  'jam mgon bla ma gu Na'i mtshan gyi skyes rabs gsol 'debs lha yi rnga bo che'i sgra dbyangs, by theg mchog rdo rje
 7. རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ 69-127
  rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub pa'i thabs, by Tāranātha
 8. དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད་ 129-209
  dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal rgyas byed, by Tāranātha
 9. མདུན་བསྐྱེད་ཉེར་མཁོའི་སྦྱངས་ཁྲུས་ 211-212
  mdun bskyed nyer mkho'i sbyangs khrus
 10. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་མཚམས་སྦྱོར་སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་ 213-241
  shangs lugs rgyud sde lnga'i dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i mtshams sbyor snang ba'i go 'byed, by 'jam mgon kong sprul
 11. བདེ་མཆོག་གི་སྐྱབས་སེམས་ 243
  bde mchog gi skyabs sems
 12. Liturgical Description For The Five-Deity Mandala Of Cakrasaṃvara
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ 245-254
  ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs, by Tāranātha
 13. Mandala Ritual For The Five-Deity Mandala Of Cakrasaṃvara
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་ 255-285
  ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i dkyil chog, by Tāranātha
 14. Gaṇapūja Ritual For The Five-Deity Mandala Of Cakrasaṃvara
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ཡར་འཕེལ་ 287-295
  ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i tshogs kyi 'khor lo'i cho ga phrin las yar 'phel, by rmog lcogs pa
 15. Detailed Explanation Of The Sādhana For The Five-Deity Mandala Of Cakrasaṃvara
  ཤངས་ལུགས་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་ 297-331
  shangs lugs bde mchog lha lnga'i sgrub thabs kyi rnam par bshad pa zab don gsal byed, by rgyal khams pa tA ra nA tha
 16. The Sādhana Of The Concise Practice Of The Principal Deities Of The Five Tantras
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བོར་བསྡུས་པའི་མན་ངག་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་ 333-339
  rgyud sde lnga'i lha lnga gtso bor bsdus pa'i man ngag bla ma gong ma'i phyag len, by Tāranātha
 17. The Abbreviated Mandala Ritual For The Principal Deities Of The Five Tantras
  དཀྱིལ་ཆོག་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ 341-353
  dkyil chog bdag 'jug dang bcas pa smin grol snying po, by 'jam mgon kong sprul
 18. The Manual For Intensive Retreat, Profound Essential Meaning
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ 355-371
  rgyud sde lnga gtso bsdus kyi bsnyen yig zab don snying po, by 'jam mgon kong sprul
 19. Six Transmissions Of Blessings That Serve As The “Central Axis” Of The Tradition
  ཟབ་ལམ་ནཱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ 373-449
  zab lam ni gu chos drug gi bka' bcu'i phyag len bklags chog tu bkod pa bde chen myu gu'i phreng ba, by blo gsal bstan skyong
 20. The Conferral Of Blessings For The “Later Mainstream Transmissions.”
  ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ་ 451-529
  dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po, by blo gsal bstan skyong

Volume 11 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

11-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

གདམས་ངག་མཛོད། ཤངས་ཆོས་པོད་དང་པོ། ད༽ གང་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ལྔ་པ་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསེར་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་གངས་ཅན་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་བརྡལ་ཞིང་ས་དགེའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་འཆད་རྩོད་སྒྲུབ་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། གཞུང་རྙིང་ཁོ་ནའང་པོད་བཞི་ཙམ་བཞུགས་ཀྱང་སྐབས་འདིར་ཉམས་ལེན་མན་ངག་གི་སྙིང་ཁུ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་འགོད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནཱི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༡༤ ཟབ་ལམ་གསེར་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར་ལྡེབ། ༨ ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ལྡེབ། ༩ བཅས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་། ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་གསང་བདག་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ དེའི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་སྐྱེས་རབ་གསོལ་འདེབས་ལྷ་[1]རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལྡེབ། ༣༠ དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་བྱེད་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འཇམ་མགོན་གུ་ཎས་གསལ་བྱེད་ཅན་ལྡེབ། ༤༡ མདུན་བསྐྱེད་ཉེར་མཁོའི་སྦྱངས་ཁྲུས་ལྡེབ། ༡ ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༥ རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་རྒྱས་པ་བཅས་

11-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

གདམས་ངག་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མི་བཞུགས་ཀྱང་ཆོས་འདིའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་རྫོགས་པར་གསན་བཞེས་གནང་བ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་དབང་རྒྱུན་ཀྱང་དཀོན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་དང་། བདེ་མཆོག་གི་སྐྱབས་སེམས་ལྡེབ། ༡ ནཱི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༥ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་ལྡེབ། ༡༦ བཅས་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་གསུང་། བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཡར་འཕེལ་རྨོག་ལྕོགས་པའི་གསུང་ལྡེབ། ༥ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༡༨ རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༤ བཅས་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་གསུང་། དཀྱིལ་ཆོག་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༧ རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༩ བཅས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་། ཟབ་ལམ་ནཱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༣༩ ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ་ལྡེབ། ༤༠ བཅས་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གསུང་། བསྡོམས་ལྡེབ། ༢༦༥ བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag[edit]

gdams ngag mdzod/_shangs chos pod dang po/_da)_gang ri'i khrod kyi sgrub brgyud shing rta lnga pa dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gser chos rin po che'i phrin las gangs can 'dzin ma'i khyon kun brdal zhing sa dge'i mkhas grub chen po rnams gtso bor gyur pas 'chad rtsod sgrub pa'i ring lugs kyi yig cha shin tu mang zhing /_gzhung rnying kho na'ang pod bzhi tsam bzhugs kyang skabs 'dir nyams len man ngag gi snying khu gdams ngag rin po che'i mdzod du ji ltar bzhugs pa'i mtshan tho 'god pa la/_ye shes mkha' 'gro nI gu ma'i chos drug rdo rje'i tshig rkang ldeb/_14_zab lam gser sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tshig rkang byin rlabs 'od 'bar ldeb/_8_shangs pa'i gser chos lnga'i rtsa tshig 'khrul med rdo rje'i rgya mdud ldeb/_9_bcas 'jam mgon gu Na'i gsung /_shangs lugs rgyud sde lha lnga'i brgyud 'debs gsang bdag tA ra nA tha'i gsung ldeb/_1_de'i kha skong in+d+ra nI la'i do shal 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_1_'jam mgon bla ma gu Na'i skyes rab gsol 'debs lha [\[1\]]rnga bo che'i sgra dbyangs karma pa theg mchog rdo rje'i gsung ldeb/_1_rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub pa'i thabs rje btsun tA ra nA tha'i gsung ldeb/_30_dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal byed rje tA ra nA tha'i gsung 'jam mgon gu Nas gsal byed can ldeb/_41_mdun bskyed nyer mkho'i sbyangs khrus ldeb/_1_shangs lugs rgyud sde lnga'i dbang gi mtshams sbyor snang ba'i go 'byed 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_15_rgyud sde lha lnga'i sgrub dkyil dbang rgyas pa bcas

gdams ngag mdzod dkyus su mi bzhugs kyang chos 'di'i dbang khrid lung bcas rdzogs par gsan bzhes gnang ba rnams la shin tu gal che dbang rgyun kyang dkon pa sogs kyis ched du bkod pa dang /_bde mchog gi skyabs sems ldeb/_1_nI gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs ldeb/_5_bde mchog lha lnga'i dkyil chog ldeb/_16_bcas tA ra na tha'i gsung /_bde mchog lha lnga'i tshogs mchod phrin las yar 'phel rmog lcogs pa'i gsung ldeb/_5_bde mchog lha lnga'i sgrub thabs kyi rnam bshad zab don gsal byed ldeb/_18_rgyud sde lha lnga gtso bsdus kyi man ngag sgrub thabs ldeb/_4_bcas tA ra na tha'i gsung /_dkyil chog bdag 'jug dang bcas pa smin grol snying po ldeb/_7_rgyud sde lha lnga gtso bsdus kyi bsnyen yig zab don snying po ldeb/_9_bcas 'jam mgon gu Na'i gsung /_zab lam nI gu chos drug gi bka' bcu'i phyag len bklag chog tu bkod pa ldeb/_39_shangs pa bka' brgyud kyi gzhung phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po ldeb/_40_bcas blo gsal bstan skyong gsung /_bsdoms ldeb/_265_bcas bzhugs//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod