Difference between revisions of "Wylie:Lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
m (Text replace - "{{Tibetan Text Metadata" to "{{Text Wylie")
Line 1: Line 1:
{{Tibetan Text Metadata
+
{{Text Wylie
 
|title = [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]].
 
|title = [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].

Revision as of 16:10, 19 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 005,_425-431._lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris.

Damngak Dzö Volume Volume 005, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 425-431. / Folios 1a1 to 4a4

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ - bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

Topic Information[edit]

grol byed khrid - Instruction manual

nye brgyud - lam sbas bshad

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: Note on the Pith Instructions of the Teachings on the Hidden Path.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ༎
@#/_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bzhugs so//
 • Line 2: བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད།
bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan gyis mdzad/
 • Left side print: ཅ་ ཉེ་ གཅིག་ བརྒྱུད།
ca nye gcig brgyud/
 • Right side print: 425

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཅ་ ཉེ་ (གྲངས་ཀ་) བརྒྱུད་
Left: ca nye (tibfolio#) brgyud
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་ལམ་འབྲས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod lam 'bras skor
 • Side B:
 • གཡོན་: ལམ་སྦས་བཤད།
Left: lam sbas bshad/
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 005 (ཅ་)

Text # in volume: 009

Text # in edition: 0088

Master text#: 0088

Begin-End Pages (Western): 425-431

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a4

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པའི་མན་ངག་གི་སྙིང་ཁུ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱོན་པ་བཞིན། བྱ་བཏང་པ་མ་ཏིའི་མིང་ཅན་གྱིས་རང་གི་བརྗེད་བྱང་ཙམ་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ། ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདག་ཅག་གི་ལམ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཞི་ཞིང་། རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: lam sbas te bshad pa'i man ngag gi snying khu rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po'i gsung las ji ltar byon pa bzhin/_bya btang pa ma ti'i ming can gyis rang gi brjed byang tsam du yi ger bkod pa la/_chos bdag mkha' 'gro'i tshogs kyis bzod par mdzad nas byin gyis brlab tu gsol/_bdag cag gi lam zab mo sgrub pa'i rnal 'byor pa rnams kyi bar du gcod pa zhi zhing /_rim gnyis kyi rnal 'byor mthar phyin nas sems can dpag tu med pa'i don byed par gyur cig_sarba mang+ga laM//_//

Author: bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: bya btang pa ma ti.

People associated with this text: written according to the text by rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po

Text Lineage: None given