Template:Search

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

595 Texts Found

མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་
Garland of Views
Vol. 1 Text 2
Author: Pad+ma 'byung gnas
Colophon: ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་མན་ངག་རྫོགས་སོ༎
ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་ཟིན་མདོར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་
Rays of Sunlight
Vol. 1 Text 3
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: འདིའང་གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཞལ་མི་གཉིས་པ་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ལུང་དང་གནད་དོན་བཀྲོལ་བའི་ལྗགས་བཤད་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་སྩལ་ནས་གདམས་མཛོད་དུ་འཁོད་པར་གྱིས་ཤིག་པའི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པར་བརྟེན། རིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
མ་མོ་གསང་བ་ལས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
'Mamos' Sphere of Activity
Vol. 1 Text 4
Author: Pad+ma 'byung gnas
Colophon: No colophon
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་
Heart Essence of Magical Illusion
Vol. 1 Text 5
Author: Klong chen pa
Colophon: །ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་དལ་གསོའི་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།
འདུས་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་ངང་སྒོམ་གྱི་ཁྲིད་རིམ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་
Instruction on innate meditation extracted from the Discourse on the Gathering by Lochen Dharmaśrī
Vol. 1 Text 6
Author: Smin gling lo chen d+harma shrI
Colophon: །ཅེས་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་རང་རྐང་ཚུགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་ལ་དཀོན་པས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་ཐོགས་ཙམ་ལ་ཕན་པར་རེ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དྷ་རྨ་ཤྲཱིའི་གསུང་རབས་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་
Illuminating the Profound Path, a manual of instruction for Stirring the Pit by Lochen Dharmaśrī
Vol. 1 Text 7
Author: Smin gling lo chen d+harma shrI
Colophon: ཞེས་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་དབང་དོན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འདི་ཡང་བློ་ལྡན་དགེ་སློང་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཉོས་ཀྱི་དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལེགས་གླིང་ཆོས་མཛད་དགེ་སློང་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
སེམས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུར་བཞེངས་པ་
Vajra songs of the eighteen texts of the Category of Mind
Vol. 1 Text 9
Author: Author Not Found
Colophon: །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུར་བཞེངས་པ་རྫོགས་སོ། །ཤུ་བྷཾ།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་སྤྱིའི་སྙིང་པོའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ་ ་ ་ ་
Meditation on Awakened Mind
Smelting Gold from Ore, a treatise on the heart essence by Mañjuśrīmitra
Vol. 1 Text 10
Author: Mañjuśrīmitra
Translator: Śrīsiṃha; Bai ro tsa na
Colophon: བྱང་སེམས་སྒོམ་པ་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན་ཅེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བ་གོར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ར་ཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ༎
སེམས་སྡེའི་དབང་ཆོག་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་
Ritual of empowerment into the dynamic energy of pure awareness, the means for direct introduction to the enlightened intent of the eighteen “mother and child” texts of the Category of Mind, by the Katok master Moktön Dorje Palzang
Vol. 1 Text 11
Author: Rmog ston rdo rje dpal
Colophon: སེམས་སྡེ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་ཐབས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བཅོ་བརྒྱད་བསྐུར་བའི་ཆོག་ཁྲིགས་འདི་སྔ་རབས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཕྱག་ལེན་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་སྣང་ཡང་། རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རིམ་པར་བརྒྱད་པའི་གདམས་ངག་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་འདྲ་འབག་དང་། བོད་ཀྱི་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་ཡི་གེའི་རིགས་རྣམས་དང་། དྲིན་ཅན་ཟུར་མོའི་ཕྱག་ལེན་རྣམས་གུང་བསྒྲིགས་ནས་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བའི་ཕྱིར་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་འགྲེལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་མི་འགལ་བ་བསྡེབས་པ་འདི་ནི་བྱ་བཏང་གི་སྦྲང་པོ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོས། ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་པཀྵུའི་གཡས་འགྲམ་ཆོས་ལྡིང་ཞེས་བྱའི་རི་ཁྲོད་དུ། མཚན་ལྡན་ཞིག་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པར་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ར་དུང་བྲག་པས་སྦྱིན་བདག་བགྱིས་ནས་ལྕགས་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ། དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་གི་ཡར་ངོ་ལ་ཡི་གེར་བཏབ་པའོ། །འདིས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྩོལ་བྲལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་རྟོགས་ནས་འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བའི་རྐྱེན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་
Precious Ship, the essential manual of instruction for the All-Creating Monarch, by the noble Longchen Rapjam
Vol. 1 Text 12
Author: Klong chen pa
Colophon: །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། སློབ་མ་དམ་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སེམས་ལུང་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མའི་ལུང་བཞིན་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ།
རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེའི་ཁྲིད་ཡིག་
Manual of instruction according to the Nyang tradition, by Sokdokpa Lodrö Gyaltsen
Vol. 1 Text 13
Author: Sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan
Colophon: ༈ ཡང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧས། །དང་པོ་ཐུག་སར་གཏུགས། བར་དུ་བཞག་སར་ཞོག །ཐ་མ་འགྲོ་སར་ཐོང་། ཞེས་སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག སོག་ཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། རྐང་གསུམ་གསུངས་པ་ལས། དང་པོར་ཐུག་སར་གཏུགས་པ་ནི། ཁྲིད་སྟོན་ཤེས་པའི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ལ་གཏུགས་ནས། སེམས་ཀྱི་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་རྩད་བརྡར་བཅད་དེ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་པའོ། །བར་དུ་གཞོག་སར་བཞག་པ་ནི། གང་ཤར་ལ་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་འཇོག་པའོ། །ཐ་མ་འགྲོ་སར་གཏོང་བ་ནི། ཉམས་མྱོང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོལ་ཞེན་པ་མེད་པར་འཛིན་མེད་དུ་གཏོང་བའོ། །སྙན་བརྒྱུད་ཚིག་གསུམ་བཀའ་འགྲེལ།ཨྠི། སརྦ་མངྒ་ལཾ༎
རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་
Supplication prayer to the lineage by Sokdokpa Lodrö Gyaltsen, with supplementary verses by Minling Terchen
Vol. 1 Text 14
Author: Sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan
Translator: paN chen bi ma la
Colophon:
སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་
Manual of instruction according to the eastern Tibetan tradition, by the Katok master Namkha Dorje
Vol. 1 Text 15
Author: Nam mkha' rdo rje
Colophon: །དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་གྱིས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་བླངས་བའི་ཡི་གེ་འདི་ནི། རྩ་ཆོག་ཉམས་རིམ་བཞི་པ་དང་། དེའི་རྒྱ་བསྐྱོར་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཉམས་སྒྲོན་དང་། རྩ་ཚིག་གི་རབ་དབྱེད་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མཛད་པར་བཞེད་པ་དང་། དམ་པ་བདེ་གཤེགས་པའི་ཡིག་ཆུང་ཉམས་ཀྱི་མན་ངག་གོལ་སྒྲིབ་སུམ་བཅུ་རྩ་དྲུག །བཙའ་ཐབས་དྲུག་པ། བསམ་གཏན་སྤྱི་འགྲེལ། ཆོས་རྗེ་གཙང་པས་མཛད་པའི་དོན་གསལ། རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀ་རྡོར་བའི་ཐེག་པ་སྤྱིའི་ནང་དུ་རིམ་སྐྱེས་པའི་ཉམས་ལེན་བཞིའི་སྐབས་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་གང་མཁོ་སྐབས་སུ་མ་ནོར་བླངས་ཤིང་། ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་དངོས་གཞི་སྙན་བརྒྱུད་ཐོར་བུར་ཡོད་པ་རྣམས་ལེགས་པར་སྒྲིགས་ཏེ། མན་ངག་གི་རྒྱུད་གཞན་ནས་ཀྱང་ལུང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཤིང་རང་གིས་ཉམས་སུ་མྱོང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས། ངེས་པའི་དོན་ལ་བློ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་སྤྲང་པོ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་གང་ཟག་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བློས། ཆུ་མོ་བྱ་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཡར་ཚེས་ལ་བླ་མ་དམ་པའི་བཞུགས་གནས་དཔལ་གནམ་སྟེང་རི་ཁྲོད་དུ་སྦྱར་བ་འདིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་རང་གྲོལ་ནས། སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལམ༎
སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་མཁའ་དབྱིངས་སྙིང་པོའི་བདེ་ཁྲིད་
Manual of instruction according to the Aro tradition, by Zhamar Kachö Wangpo
Vol. 1 Text 16
Author: Shamarpa, 2nd
Colophon: །སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་བྱང་སེམས་སྙིང་པོའི་པྲ་ཁྲིད་ཅེས་བྱ་བ་དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་པས་རྩ་བ་དང་མཐུན་པར་གངས་ཅན་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྲིས་པའོ༎
ཟམ་ཆུང་བསྡུས་པ་
Summary of the Condensed Bridge in a single meditation session
Vol. 1 Text 19
Author: Author Not Found
Colophon: དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་དུས་ན་དབྱེར་མི་ཕྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ཙམ་གྱི་བློའི་མཐའ་ཟབ་ཅིང་ཕྲབ་ཙམ་ཡང་མི་གནས་པས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དངོས་པོ་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེ་གསང་བའི་སྐུ་རང་ཆས་སོ། །ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ཟམ་ཆུང་ཐུན་གཅིག་མ།
བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་
Garland of Meditative Experience from the Precious Lineage of Oral Teachings
Vol. 1 Text 20
Author: Author Not Found
Colophon: རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརྙེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཉམས་སུ་ཤར་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཞལ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་རྫོགས་སོ༎ མངྒ་ལཾ༎ ༎
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དཔེ་དྲུག་གིས་མཚོན་ན་མགུར་བཞེངས་པ་ཞལ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་
Garland of Precious Advice, a song sung to illustrate the benefits and advantages of bodhicitta through six analogies
Vol. 1 Text 21
Author: Author Not Found
Colophon: རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརྙེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཉམས་སུ་ཤར་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཞལ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་རྫོགས་སོ༎ མངྒ་ལཾ༎ ༎
སྒོམ་ཚུལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་
An extensive arrangement of the methods for meditation, a practical application of the guru’s blessing
Vol. 1 Text 22
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་ག་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྱིས། སློབ་དཔོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྗེས་ཆོག་གཏོར་མ་བཏོང་བ་ནས། བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་བར་ཕྲིན་ལས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། གདོས་བཅས་འོད་ཀྱི་སྐུ་རུ་གྲོལ་བྱེད་པ། །དཔལ་སེང་ཐུགས་བཅུད་རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་བས། །དཀའ་དགུའི་བཙལ་པའི་ཟབ་ཆོས་འཇིག་རྟེན་ན། །ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་དཔེར་མཚུངས་དཀོན་བའི་ཕུལ། །གང་འདིའི་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བགྱིད་ནུས་པའི། །སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོ་རྒྱུན་མི་འཆད་འབྱོན་ནས། །ལུས་ཅན་བྱེ་བརྡུལ་སྙེད་གཞི་དབྱིངས་སུ། །རྣམ་གྲོལ་ཕྲིན་ལས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཤོག འདི་ལ་འཛིང་བཛྲ་པྲ་བྷས་ཚིག་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ཉིད་ལས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་མ་བཞུགས། ཡིག་རྙིང་དེའང་རྩ་ཐོ་ལྟ་བུར་བསྡུས་ཤིང་མཆན་བུའི་དཔེ་རྒྱུན་མ་དག་པ་མང་བ་དང་། དེངས་དུས་ཚུལ་འདི་འདྲ་གོ་དོན་ཕྱག་ལེན་ཞུན་ཐར་གཅོད་མཁན་མེད་པའི་དཔེ་མཐོང་བོན་གྱེར་མང་བས། ཟབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཕན་པར་རེ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཨ་ཏིའི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་བོ་བ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་གསལ་བར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེའི་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་
Opening the Eyes of the Fortunate, the practical application of the instructions on meditation, known as “the distilled essence of Ola Jose poured into the vessel that was Gyagom,” a manual concerning the stick used as a support in meditation, by Chenga Chökyi Drakpa
Vol. 1 Text 23
Author: Shamarpa, 4th
Colophon:
ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ་ཉམས་ལེན་བཞི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ ་ ་ ་
Ocean of Timeless Awareness, a clear arrangement of yoga of four spiritual practices and the activity ritual for Ngönzok Gyalpo, from the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse
Vol. 1 Text 25
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །འདིའི་གཞུང་གི་ཡིག་རྙིང་ལ་མངོན་རྟོགས་མི་གསལ་ཞིང་ཡིག་ནོར་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་མངོན་པའང་མང་ཞིག་སྣང་བ་སོགས་ཀྱིས། ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཞལ་སྔ་ནས། ཆོག་བསྒྲིགས་ཁ་གསལ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་འོས་པའི་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་དང་། རང་འདྲིའི་བློ་དམན་ལ་ཕན་ཏུ་རེ་བས། ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྷན་ཐབས་མཆན་རྙིང་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བསྟུན་ཏེ་ཀླག་ཆོག་གི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོ་
The first legacy, Joyous
Vol. 2 Text 1
Author: Prahevajra
Colophon: དེ་ཞལ་ཕྱེ་བས་རིན་པོ་ཆེ་མཐིང་ཁ་ལ་བཻ་ཌཱུརྱ་བཞུ་བའི་ཁུ་བས་བྲིས་པ་བབས་པས་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་རྟོགས་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ༔ ས་མ་ཡ༔
སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གཉིས་པ་
The second legacy, Display of Secrecy
Vol. 2 Text 2
Author: Prahevajra
Colophon: ཞེས་བརྗོད་དེ་བ་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་པ་དང༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འོད་ཕུང་གི་དཀྱིལ་དུ༔ ཕྱག་གཡས་པའི་གྲུ་མོ་མན་ཆད་ཕྱུང་ནས༔ བཻ་ཌཱུརྱ་ཞུན་མ་ཉིད་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ལྔའི་ཡི་གེར་རང་བྱུང་བཀོད་པ༔ རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་དང་བཅས་པ་བབས༔ བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡི་གེ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་གཉིས་པ༔ སྤྲུལ་བ་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་གཟུང་བའི་དོན་དུ་སྣང་བར་བྱས་པས༔ མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣ་ཁྲིད་དང་འདྲ་བ༔ བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཤིང་བུ་གཅིག་པར་རབ་བསྟན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔
སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་པ་
the third legacy, Fallen on Vulture Peak
Vol. 2 Text 3
Author: Author Not Found
Colophon:
འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན་
Ornament of the Visions of Utter Lucidity, a commentary on the preceding Fallen on Vulture Peak
Vol. 2 Text 4
Author: Author Not Found
Colophon:
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པ་
Three Statements That Hit on the Vital Points, by Garap Dorje
Vol. 2 Text 5
Author: Prahevajra
Colophon: དེའི་ཕྱིར་ན་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྦ་བར་བྱའོ༔ འཆི་ཁ་མའི་ཞལ་གདམས་ཚིག་གསུམ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུངས་པ༔ ལྟ་བའི་དོན་གསེར་ལྟ་བུར་བསྟན་པ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བ་ཚལ་དུ་བབས་པ༔ ཆུ་བོ་དན་ཏིག་གི་མགོར་སྣང་བར་བྱས་པའི་གདམས་ངག་དམ་པ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་འཔྱིན་པར་བྱེད་པའི་ལམ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐད་ཅིག་ལ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་རྫོགས་སོ༔
ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཞལ་ཆེམས་གཟེར་བུ་བདུན་པ་
Seven Nails, by Śrīsiṃha
Vol. 2 Text 7
Author: Śrīsiṃha
Colophon: ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་གཞེགས་པས༔ ཡེ་ཤེས་མདོ་བརྒྱལ་ཞིང་ས་ལ་འགྱེལ་བར་གྱུར་ཏེ་ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ ནམ་མཁའ་ལ་སྒྲ་ཆེན་པོ་གྲགས་ཏེ༔ དེ་ཉིད་ཀྱིས་བརྒྱལ་སངས་ནས་བལྟས་པས༔ ༔འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་ཕྱག་གཡས་པ་ཕྱུངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་མདོ་བརྒྱལ་བ་ལས་བསླང་བའི་དོན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་སེ་ན་གང་བ་གཅིག་ཕྱག་མཐིལ་དུ་བབས་སོ༔ དེ་ཉིད་བབས་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ༔ བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་སྒོར་བབས་པ༔ ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཞལ་ཆེམས་གཟེར་བུ་བདུན་པ་ལོང་བའི་སྣ་ཁྲིད་དང་འདྲ་རྫོགས་སོ༔
ཡེ་ཤེས་མདོའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ཐབས་བཞི་པ་
Four Means of Resting, by Jñānasutra
Vol. 2 Text 8
Author: Jñānasūtra
Colophon: ཛྙཱ་ན་སཱུཏྲ་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚེ༔ བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་བརྒྱལ་ཞིང་ས་ལ་འགྱེལ་ཏེ་ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོ་འདོན་ཞིང་གནས་པ་ལས་ནམ་མཁའ་འོད་ཕུང་གི་དཀྱིལ་ནས་སྒྲ་ཆེན་པོ་གྲགས་ཏེ་བརྒྱལ་སང་ནས་བལྟས་པས༔ ཕྱག་གཡས་པའི་གྲུ་མོ་མན་ཆད་ཕྱུངས་ཏེ༔ བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་ཕྱག་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་སེ་ན་གང་བ་གཅིག་བབས་སོ༔ དེ་ཞལ་ཕྱེས་ནས་གཟིགས་པ་པས་བཻ་ཌཱུརྱ་མཐིང་ཀས་རང་ནན་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྔའི་ཤོག་བུ་ལ་བྲིས་པ་གཅིག་བཞུགས་འདུག་སྟེ༔ བི་ན་ལས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བྷ་སེང་དུ་སྣང་བར་བྱས་པ༔ ཡེ་ཤེས་མདོའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ཐབས་བཞིས་རྟན་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བར་བྱེད་པ༔ མུན་ཁུང་གི་སྒྲོན་མེ་དང་འདྲ་བ་རྫོགས་སོ༔ སྤྱོད་པ་རང་བཞག༔ སྒོམ་པ་རང་བཞག༔ ལྟ་བ་རང་བཞག༔ འབྲས་བུ་རང་བཞག་གི་གདམས་ངག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔
དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས་བཅས་མིང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་
Tables of names for the elaborate empowerment
Vol. 2 Text 10
Author: Klong chen pa
Colophon: །མིང་གི་གནད་ཡིག་གསར་བ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་པདྨའི་གནས་སུ་བཀོད་པའོ༎ དགེའོ།
སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ་
Web of Gems, the unelaborate empowerment ritual
Vol. 2 Text 11
Author: Klong chen pa
Colophon: སྤྲོས་པ་མེད་པ་གསང་བའི་དབང་གི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ། །དགེའོ།
བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་
Massed Clouds of Blessings
Bringing Down the Aspect of Timeless Awareness
Vol. 2 Text 12
Author: Klong chen pa
Colophon: སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་པདྨའི་གནས་སུ་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ། །
གནད་ཡིག་བུམ་པའི་བརྡ་དོན་
Manual of Key Points
The Meaning of the Symbolism of the Vase
Vol. 2 Text 13
Author: Author Unknown
Colophon: །འདི་ནི་བྱར་མེད་ཀློང་མདས་ཀྱིས། མཆིམས་ཕུ་དཔལ་གྱི་རི་ལ་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ༎ །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ༎
ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་པདྨའི་དྲྭ་བ་
Web of Lotuses, the extremely unelaborate empowerment ritual
Vol. 2 Text 14
Author: Klong chen pa
Colophon: །གསང་བ་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས། ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་པདྨའི་དྲྭ་བ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དུ་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ༎ ༎
གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱི་མཎྜ་ལ་
Mandala Offering Adorned with the Four Continents
Vol. 2 Text 15
Author: Klong chen pa
Colophon: །ཅེས་དབྱངས་སྙན་པོས་ལན་གསུམ་གསུམ་དུ་འབུལ་བར་བྱའོ། །ཚུལ་འདི་ནི་དབང་དང་གདམས་པ་གོང་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། ཐ་མལ་པའི་ཚེ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལན་ཅིག་ཕུལ་བས་ཀྱང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཤིང། ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་སྤྱོད་པར་གསུངས་སོ། །མཎྜ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱུར་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎དགེའོ༎ ༎
རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་འོད་ཀྱི་དྲ་བ་
Web of Light, the utterly unelaborate empowerment ritual
Vol. 2 Text 16
Author: Klong chen pa
Colophon: །རབ་དཀར་གངས་རིའི་དྲུང་ན་ཟླ་འོད་ལྟར། །ཆེས་དཀར་སྙིང་པོའི་གསལ་བྱེད་དམ་པ་འདི། །ཕྱི་རབས་དོན་དུ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་མགུལ་དུ་བཀོད་པ་ཡིན། །གསང་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས། རབ་ཏུ་སྤྲོས་པ་མེད་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གསལ་བྱེད། འོད་ཀྱི་དྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎དགེའོ། །དགེའོ། དགེའོ༎ ༎
ལྔ་ཚན་ལྔའི་མཎྜ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་དྲྭ་བ་
Mandala offering in five groups of five
Vol. 2 Text 17
Author: Klong chen pa
Colophon: །མཎྜ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་དྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ༎
ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་
Wish-Fulfilling Ocean, the stages for offering a ritual feast
Vol. 2 Text 18
Author: Klong chen pa
Colophon: །དེང་སང་འགྲོ་བ་ཚིག་ཉུང་དོན་འདུས་པའི། །ཚུལ་ལ་མོས་ཕྱིར་ཉུང་འདུས་མན་ངག་འདི། །གངས་རི་ཐོད་དཀར་མགུལ་དུ་བཀོད་པ་ཡིས། །སྐལ་ལྡན་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་མཛོད། །ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ། །དགེའོ། ༎
སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་
Oral Transmission of Vimala
Manual of Instruction That Unites in a Single Mainstream the “Mother and Child” Cycles of the Heart Drop Teachings
Vol. 2 Text 19
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཆོས་ཚུལ་འདི་ཡང་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཁྱབ་ཅིང་། །ནོར་བུ་བཞིན་ཏུ་སྐྱེ་དགུའི་འདོད་པ་འཇོ། །ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ནམ་ཡང་ཆད་མེད་པས། །ཐོག་མའི་མགོན་པོའི་མཛད་པ་སྒྲུབ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཁྲིད་སྲོལ་ཆུ་བོ་གཅིག་འདུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདིའང་། ཀུན་མཁྱེན་གདོད་མའི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་དུ་སྩལ་བའི་ཚེ། འདི་ལྟར་བགྱི་བར་འོས་ཞེས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་། སླད་ཆར་སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ཉིད་དུ་ཉམས་ལན་མཁན་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ཀྱང་། སླར་རྗེས་སུ་གནང་བ་དམིགས་བསལ་དུ་སྩལ་བ་ལས། བྱམས་མགོན་ཏཱའི་སི་ཏུའི་འབངས་ཐ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཡིག་རྩ་བར་བཟུང་། །སྙིང་ཏིག་མ་བུ་དངོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་སྟབས་བདེ་བ་རྣམས་ཉེ་བར་བསྡེབས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཞལ་ལུང་དང་། ཀརྨ་སྙིང་ཏིག་གི་གནད་འགའ་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་རྒྱལ་བས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བའི་དུས་ཚེ་དགེ་བར་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎་
མཆོག་གསང་ལམ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་
Commentary on the preceding Empowerment for the secret cycle of the Great Perfection teachings, including the empowerment ritual, by Longchen Rapjam
Vol. 2 Text 21
Author: Klong chen pa
Colophon: །ལག་ཁྲིད་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ༎
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་
Essential instructions on the three aspects of virtue, the three topics of the Great Perfection cycle Resting at Ease in Mind Itself
Vol. 2 Text 23
Author: Klong chen pa
Colophon: །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་གནས་ལ་མང་དུ་ཐོས་པའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་གྱི་མགུལ། མེ་ཏོག་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ནང། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཁང་བཟང་དུ་ཆོས་མཐོ་བའི་ཁྲི་རབ་ཏུ་བཟང་བོལ་སྦྱར་བ། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དཔལ་དུ་འབར་བས་ཤིན་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་
Great Perfection
Natural Freedom in Mind Itself
Vol. 2 Text 25
Author: Klong chen pa
Colophon: །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱིས། །ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ཅེས་བྱ་བ། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ༎ གསུམ་པ་བཀའ་རྒྱས་གདབ་ཚུལ་ནི། ཞེས་པའི་ས་བཅད་མི་འཇུག་པ་འདི་ཡིན་ནམ། ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་མན་ངག་མངོན་ཏུ་ཕྱུང་པ། སྐལ་ལྡན་གསུམ་ལས་མང་ན། མཁའ་འགྲོ་མའི་ཆད་པ་འབྱུང་བས་དམ་པར་བྱའོ། དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ། སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་དང་། གཟའི་དགེ་བསྙེན་རཱ་ཧུ་ལས་བཀའ་འདི་དམ་པར་སྲུངས་ཤིག དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ༎ ༎
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་
Great Perfection
Natural Freedom in the True Nature of Reality
Vol. 2 Text 26
Author: Klong chen pa
Colophon: །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་ཀྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས། གངས་རི་ཐོད་དཀར་གྱི་མགུལ་དུ་བཀོད་པོའོ༎ །སརྦ་མངྒ་ལམ། དགེའོ། ༎
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་
Great Perfection
Natural Freedom in Equalness
Vol. 2 Text 27
Author: Klong chen pa
Colophon: །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ། །དཔལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨའི་དབང་པོས་ལེགས་པར་བཟུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་གྱི་མགུལ་དུ་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ༎ །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ༎ ༎
རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་
Ornament of the Manifest Display of Samantabhadra, a ritual honoring the gurus of the lineage of the Heart Drop teachings
Vol. 2 Text 28
Author: 'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas pa'i sde
Colophon: །ཅེས་བའང་རང་གཞན་ཚོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཉེར་མཁོར་གྱུར་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་གཉིས་པས་ཀྱང་དམིགས་དབང་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེས་བཀའི་ལུང་སྩལ་བ་ལས། ངེས་དོན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཀརྨ་ཏཱའི་སི་ཏུའི་འབངས་ཐ་ཀུན་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་གདོད་ནས་སྨོན་ལམ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་ཆེན་པོའི་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྙིང་པོ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གདོད་མའི་གྲོལ་སར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དུས་ཆེན་བཟང་པོར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་
The authorization ritual (rjes gnang) for the seven classes of Ekajāṭi, guardian of these teachings, extracted from the Vase Yielding All Wishes collection
Vol. 2 Text 29
Author: Author Not Found
Colophon: མི་འགྱུར་ཆོས་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཀྱང་། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བཀའ་སྲུང་དུ། །རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་བདེ་བདུན་གྱི། །སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོའི་གནད་འདུས་ལགས། དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྡེ་བདུན་དང་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ། དགེ་ལེས་འཕེལ༎ ༎
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་
Lamp on the Path to Enlightenment
Vol. 3 Text 1
Author: Atīśa
Translator: rgya dgar gyi mkhan po dI paM ka ra shrI dz+nya na; bod kyi lo tsA ba dge slong dge ba'i blo gros
Colophon: བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༎ རྒྱ་གར་གྱི་མཁེན་པོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་
Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach, by ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་
Vol. 3 Text 2
Author: Thogs med bzang po
Colophon: །དེ་ལྟར་རྩ་ཚིག་འདི་ལ་རྒྱས་བསྡུས་དང་གོ་རིམ་འདྲ་མིན་མང་ནའང་། འདིར་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲིད་ཡིག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པའོ༎ མངྒ་ལཾ༎
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་ ་ ་ ་
A Bodhisattva’s Garlands of Gems
Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach
Vol. 3 Text 3
Author: Atīśa
Colophon: རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་མཛད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་རྫོགས་སོ༎ ༎ ༎ ༎
བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་
Utterly Clear Illumination of the Path to Enlightenment, a commentary on the Lamp by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé
Vol. 3 Text 4
Author: Atīśa, 'jam mgon kong sprul
Colophon: དང་པོ་ནི། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་འདི་ནི་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་པ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པའི་དོན་དུ། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་སྲཱི་ཛྙ་ན་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐད་ལས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་། ཚིག་དོན་གྱི་ཞུ་ཆེན་བགྱིས་ནས་འཆང་ཉན་མཛད་པའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་ཀུན་བདེ་བར་གཞེགས་པའི་ཤུལ། །བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། །བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གཞུང་བཟང་འདི། །ཐར་འདོད་སྐྱེ་བོས་སྙིང་གི་བཅུད་དུ་ལོངས། །སྐྱེ་ཀུན་དགེ་བའི་བཞེས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །རྣམ་དག་ལེགས་པའི་ལམ་བཟང་འདིར་ཞུགས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྐྱེས་བརྟན་གོང་དུ་འཕེལ། །བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ། །བདག་སོགས་རྒྱུད་ལ་དཀའ་བ་མེད་པར་རྫོགས། །ཚེ་འདིར་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། །ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གཞུང་ལུག་ཆེན་པོ་འདི་ལ་འགྲེལ་ཟིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་འདི་ལྟ་བགྱིས་ན་ལེགས་ཞེས་རྗེ་བརྩུན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོའི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎ ༎
བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
Verses on the Concise Meaning of the Graduated Path, authored by the Precious Lord Lozang Drakpai Pal
Vol. 3 Text 5
Author: Tsong kha pa
Colophon: །ཞེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྣམ་བཞག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་པ་རང་བྱས་པ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་སྤོང་བ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས། །འབྲོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའོ༎ ༎
བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་
A supplication to the direct lineage of blessings, authored by the Precious Lord Tsong kha pa
Vol. 3 Text 6
Author: Tsong kha pa
Colophon: །ཅེས་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་གངས་ཅན་ཁྲོད་ཀྱི་གངས་རིའི་དབང་པོའི་དགུང་རྒྱལ་གྱི་ལྷ་ཞོལ་དུ་སྦྱར་བའོ།
བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་
Refined Gold, Instruction on the Graduated Path authored by Gyalwa Sönam Gyatso (Dalai Lama, 3rd)
Vol. 3 Text 7
Author: Dalai Lama, 3rd
Colophon: ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་ཁང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཉི་འོད་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བར་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་བར་བྱེད་ནུས་བར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་བར་ཤོག།
བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་
Blissful Path That Leads to Omniscience, a definitive instruction on the graduated path authored by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen[4] (Paṇchen Lama, 1st)
Vol. 3 Text 8
Author: Paṇchen Lama, 1st
Colophon: །ཅེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་འཁྲིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། ཆོས་སྨྲ་བ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དབྱར་ཆོས་ཞིག་ལ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཟིན་ཐུང་དུ་བསྩལ་བ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་ལས་སླར་རང་གི་མིག་ལམ་དུ་ཕབ་ནས་ཞུས་ངག་བགྱིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅིག །
སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་
Quintessence of Nectar, a manual of instruction on the graduated paths of the three spiritual models, authored by Jetsun Tāranātha
Vol. 3 Text 10
Author: Tāranātha
Colophon: བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ངེས་བར་བརྗོད་པའོ།
ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་
Main Pathway to Enlightenment, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the Middle Way tradition of the Mahāyāna approach
Vol. 3 Text 11
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོག་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པ་ལས་གོ་བདེ་བའི་ས་བཅད་དང་བསླབ་བྱའི་ཚུལ་སོགས་དམ་པ་གོང་མ་གཞན་དག་གི་ལེགས་བཤད་ཚང་མ་དང་སྦྱར་ཏེ། བློ་དམན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་རང་བཟོས་མ་བསླད་པར་རྒྱལ་བའི་སྲས་བོའི་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཁམས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་
Noble Path of the Bodhisattva, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the tradition of extensive conduct in the Mahāyāna approach, authored by Jamyang Khyentse ( 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po).
Vol. 3 Text 12
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: །ཅེས་པའང་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་བསྒྲུབ་པ་དང་། དོན་གཉེར་ཅན་གཞན་ལའང་ཕན་པའི་བསམ་པ་བཟང་པོས། ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་དུ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་རྨོངས་བརྟུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའི་དཔལ་གྱི་གསུང་རབ་ལ་ཚིག་མཐར་བསྐྱེད་ཚུལ་མི་འགལ་བས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་སྦྱར་བའོ།
ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་
Vol. 3 Text 14
Author: 'brom ston pa
Colophon: །བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པའོ། །ཇོ་བོ་ལྷ་གཅིག་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས་སོ། །ཤུ་བྷམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི།་།རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི།་།ཡོན་ཏན་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པ་ཡི།་།སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་ཤོག།
ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་
Vol. 3 Text 15
Author: Atīśa
Colophon: ཞེས་གསོལ་བ་དྲག་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏབ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གཞན་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བདག་གཞན་རྗེ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྱེས་ནས། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག། ༎
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་བཅས་
The source verses for the Seven Points of Mental Training by Ja Chekhawa Yeshe Dorje, together with interlinear notes
Vol. 3 Text 16
Author: 'chad kha ba
Colophon: བློ་སྦྱོང་གི་གཞུང་རྫོགས་སོ། །མངྒ་ལམ། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་
Vol. 3 Text 17
Author: Atīśa
Colophon: རྩ་བའི་ཚིག་གོ། །སརྦ་མངྒ་ལམ།། །
བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་
Vol. 3 Text 18
Author: Spyan snga ba
Colophon: ཅེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པའི་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་རྒྱ་མ་རིན་ཆེན་སྒང་གི་སྡེ་དགོན་ཆེན་པོར་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག།། དགེའོ།།
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་
Vol. 4 Text 1
Author: Se spyil pu chos kyi rgyal mtshan
Colophon: ཁྱོད་ཀྱི་གྲགས་པའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་ཁྱབ་པས། །ཁབ་ལེན་དབང་གིས་ལྕགས་རྣམས་རབ་གཡོ་བཞིན། །སྙན་པའི་དབང་གིས་སེམས་གཡོས་སྤྱན་སྔར་མཆིས། །རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཞལ་མཐོང་དོན་ཆེན་གྲུབ། །གསེར་གླིང་བཀའ་བརྒྱུད་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་མཁའ་ལ། །བློ་སྦྱོང་ནམ་མཁའི་ཉི་མ་འོད་ལྡན་ཀྱང་། །དེང་སང་ངན་རྟོག་སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲིབས་པས། །གསེར་དང་ར་གན་ཁྱད་པར་མི་གསལ་འགྱུར། །རང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་འདོར་འདོད་སྐལ་ལྡན་རྣམས། །མཚང་རྒྱུར་སྨྲ་དམན་པའི་ལམ་སྤོངས་ལ། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ཤིང་རྟའི་ལམ་འདིར་ཞུགས། འདི་མིན་གཞན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་རེ་སྐན། །སྡེ་སྣོད་མ་ལུས་ལེགས་བསྲུབས་པའི། །བཀའ་གདམས་ཡང་སྙིང་ངོ་མཚར་ཆེའོ།། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་
Vol. 4 Text 2
Author: Dharmarakṣita
Colophon: བླ་མ་དྷརྨ་རཀྴི་ཏའི་བློ་སྦྱོང་གི་སྐོར་རོ། ཤུ་བྷཾ། །། །།
བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་
Vol. 4 Text 3
Author: Dharmarakṣita
Colophon: འདི་ལྟར་བཙན་དུག་ནགས་སུ་རྨ་བྱ་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བ། ཤེས་བྱ་རབ་འབྱམས་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་བྱང་ནས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཐོབ་ཀྱང་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གྱུར་པ་རི་ནག་པོའི་ཁོང་ན་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྷརྨ་རཀྵི་ཏ་ཞེས་པ་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ༎</span>
བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་
Vol. 4 Text 4
Author: Author not found, Multiple authors
Colophon: །བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་པ་ལས། །གཞི་ཉོན་མོངས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ༎
བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་
Vol. 4 Text 5
Author: Dharmakīrti of Sumatra
Colophon: །བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་པ་ལས། །ཟག་བཅས་དགེ་བའི་སྟོབས་སྐྱེད་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ༎
ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་བཞུགས་སོ
Vol. 4 Text 7
Author: Dharmakīrti of Sumatra
Colophon: བླ་མའི་གསུང་ཉིད་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བྲིས་པའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དོན་དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
Vol. 4 Text 8
Author: Se spyil pu chos kyi rgyal mtshan
Colophon: ས་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིལ་བུ་པའི་ཞལ་ནས་ང་ཡི་སྙིང་ཕྱུང་ནས་བསྟན་ཀྱང་དམར་ལྷོག་ལྷོག་ཁམ་གཅིག་ལས་མི་གདའ། ཉམས་ལེན་གྱི་མཐིལ་ཕྱུང་པ་འདི་ཡིན་གསུང། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བླ་མའི་གསུང་ཉིད་ལས་ཡི་གེ་རབ་བཀོད་པའོ། །ཆོས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ། དེས་ཐོགས་མེད་ལ། དེས་དབྱིག་གཉེན་ལ། ཀུ་སུ་ལུ་ཆེ་བ། ཀུ་སུ་ལུ་ཆུང་བ། གསེར་གླིང་པ། ཇོ་བོ་རྗེ་ལྷ་གཅིག་ དགེ་བཤེས་སྟོན་པ། པུ་ཏོ་པ། ཤེ་ར་བ། འཆད་ཀ་བ། སྤྱིལ་བུ་པ། སློབ་དཔོན་ལྷ། ལྷ་སྡིང་ས་དཔོན། ཏྷ་རྨཱསིངྷཾ། རྒྱ་སྟོན་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། མཁན་པོ་གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ། རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་དཔལ་བཟང་པོ། །དེས་བུདྡྷ་རཏྣ། དེས་ཀི་རྟྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཛ་ཡ་བྷ་དྲ། དེས་པུཎྱེ་རཏྣ་ལའོ༎ སརྦ་མངྒ་ལཾ༎
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ
Vol. 4 Text 10
Author: Author not found.
Colophon: ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་མན་ངག་དམ་པའོ།
ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ
Vol. 4 Text 11
Author: Author not found.
Colophon: བུད་མེད་གཉིས་སྒྲོལ་མ་དང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་གཉིས་ཡིན་སྐད། ཇོ་བོས་དགེ་བཤེས་སྟོན་པ་ལ་གནང། དེ་སྤྱན་སྔ་བ་ལ། དེས་བྱ་ཡུལ་བ། དེས་གཙང་པ་རིན་པོ་ཆེ། དེས་གླང་ལུང་པ། དེས་སངས་རྒྱས་སྒོམ་པ། ཟེམ་ཚེ་རིན་སངས་པ། དེས་སངས་རྒྱས་སྒོམ་པ་བྱང་ཆུབ་སྐྱ་པས། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཤྲཱི་ལ་བཛྲ་ལ། དེས་དོན་ཞབས་ལ། བུདྡྷ་རཏྣ་ལ་ལོའི་དགོན་པར་གནང་། དེས་ཀཱིརྟྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཛ་ཡ་བྷ་དྲ། དེས་པུནྱེ་རཏྣ་ལ། དེས་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག་།དཀོན་མཆོག་འབངས་ལའོ།
སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང
Vol. 4 Text 13
Author: Author not found.
Colophon: སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་མན་ངག་གོ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ། མཁན་ཆེན་ལྷོ་བྲག་པ། མཁན་ཆེན་བདེ་བ་བྱམས་ཆེན་པོ། །རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་བཤེས་གཉེན། ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག་གོ།
སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་
Vol. 4 Text 14
Author: Author not found.
Colophon: ཆོས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གསུངས། དེས་ས་པཎ། དེས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མཚོ་འཕྲང་པ། དེས་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ། དེས་རི་ཁྲོད་རས་ཆེན། དེས་པྲ་ཛྙ་བོ་དྷི། དེས་དོན་ཞགས་པ། བུདྡྷ་རཏྣ་ལ། དེས་ཀཱིརྟྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་ལ་གནང། དེས་དཀོན་མཆོག་འབངས་ལ་གནང་བའོ།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་
Vol. 4 Text 18
Author: Author Unknown
Colophon: དཔལ་མར་མེ་མཛད་ནས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ
Vol. 4 Text 19
Author: Author not found.
Colophon: གནས་སྐབས་སུ་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཤེས་བྱེད་མང་དུ་ཡོང་དེ་འདིར་མ་བྲིས་སོ། །བྱ་བ་གང་བྱེད་ཀྱང་འདིས་ཟིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་གསུངས། འདི་དང་མི་ལྡན་ན་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་བཟླས་པ་བྱས་ཀྱང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་དྲག་སྔགས་བཟླས་པ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་འགྲོ་གསུང་ངོ་། གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་ལེགས་པར་བལྟའོ༎
མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་
Vol. 4 Text 20
Author: Mchims nam mkha' grags pa
Colophon: དེ་ལྟར་སྦྱོང་བས་དག་གི་རྗེས་སུ་ཡིད་ཞུགས་ནས་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་གསུངས། བློ་སྦྱོང་ཐུན་གཅིག་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་སྣར་ཐང་པའི་མཁན་པོ་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་ཆེན་པོས་མཛད་པ་དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་
Vol. 4 Text 21
Author: Atīśa
Colophon: ཅེས་པ་འདི་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་བོད་དུ་འབྱོན་དུས་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན་རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་བདག་ལ་སྤྱི་ཆོས་སུ་གདམས་པ་ལགས་སོ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། །ཇོ་བོ་ནས་མཁན་པོ་རྨ་སྟོན་གྱི་བར་སྔར་བཞིན། དེས་ཇོ་ལྡན་ཀླུང་ཤོད་པ་ལ། དེས་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། །དེས་བུདྡྷ་རཏྣ་ལ། དེས་ཀིརྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལ། །དེས་ཆོས་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག་ལའོ། །
དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་
dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong /
Vol. 4 Text 22
Author: Glo bo lo tsA ba shes rab rin chen
Colophon: དཔལ་ལྡན་བི་རྭ་པའི་དགོངས་པ་རྗེ་བཙུན་ངར་པཎ་ཨཱརྱའི་གསུང་། གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་མཉམ་མེད་སྙིང་རྗེའི་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་། བི་རྭ་པ། རྗེ་བཙུན་ཌོམྦྷི་པ། རྗེ་བཙུན་མ་ཏི་མ། གྲུབ་ཐོབ་ཎི་ཀ་ལ་པ། རྗེ་བཙུན་བེཎྡྲ་བ། ཆག་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་རྗེ་དཔལ། བླ་མ་དམ་པ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མ་ཏི་ཤྲཱི། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་བཟང་པོའི་དཔལ། དེས་བུདྡྷ་རཏྣ་ལ། དེས་ཀི་རྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཛ་ཡ་བྷ་དྲ་ལ། དེས་པུཎྱེ་ར་ཏུ་ལ། དེས་བཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཆོག་ལ། དེས་བདག་ལའོ། དེ་ལས་བྱུང་བའི་དག་པ་རྣམ་དག་དེས། །འཁོར་བར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས། །ཟག་མེད་བདེ་ལ་མྱུར་དུ་བཀོད་པར་ཤོག །མངྒ་ལ་བྷ་བནྟུ། ཤུབྷཾ༎
ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་
Vol. 4 Text 24
Author: Author not found.
Colophon: །ཇོ་བོ་ཞལ་ནས། ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀྱིས་བདེན་པ་མཐོང་བའི་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་དང་འགྲོགས་ན་སྐྱེ་བ་དེ་ལ་བདེན་པ་མི་མཐོང་ངོ་གསུང་ངོ། །དེས་ན་སྡོམ་ཉམས་དང་བུད་མེད་ལ་རྒྱང་རིང་དུ་བྱའོ། །འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་ཤོག་ །ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་བའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་བརྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་
Vol. 4 Text 26
Author: Author not found.
Colophon: །མན་ངག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་འདི༏ །སྡེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་ཏིག་པའི་ཉིང་ཁུའོ། །དམ་པ་དག་ལས་བརྒྱུད་པ་ཡིན། བྱམས་པ་ནས། གསེར་གླིང་པ། ཨ་ཏི་ཤ། དགེ་བཤེས་སྟོན་པ། པུ་ཏོ་བ། ཤ་ར་བ། མལ་གྲོ་བ། བྲག་དམར་བའོ། དེ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ། སྤྱོད་པ། དམ་ཚིག། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ཡང་སྐྱོན་ནམ་ལྷད་དམ་ཟོལ་མེད་པས་དམ་པའོ། །དེ་དག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ། བདག་གཞན་བརྗེས་ནས་གཏོང་ལེན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པ་ལ་སྣང་གྲགས་ཡིན་མིན་ཕོག་ཐུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་སྦྱོང་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཁྱེར་ནས་བློ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་གདམས་རག་གོ། །བློ་སྦྱོང་གདམས་ངག་རྫོགས་སོ། །དགེའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ།
རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་
Vol. 4 Text 27
Author: Thogs med bzang po
Colophon: །བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཡི་གེ་ཉུང་ངུའི་སྒོ་ནས་བཀྲོལ་བ་འདི། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ནས། བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དབེན་གནས་དངུལ་ཆུའི་ཆོས་རྫོང་དུ་སྦྱར་བའོ༎ ༎
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་
Vol. 4 Text 28
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: །ཅེས་པའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེད་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲུག་རིག་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་དང་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ༎
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 4 Text 29
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་པའང་རང་སློབ་ལྔ་རིག་པ་ཀརྨ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་རིང་ནས་བསྐུལ་ཞིང་ཉེ་ཆར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མི་འཕྲོག་པའི་འདུན་པས་གཡར་དམ་འཆའ་བ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཀརྨ་ཐབས་མཁས་རྣམ་རོལ་དང་། བླ་མ་ཀརྨ་ངེས་དོན་སོགས་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ། བཞེད་བསྐུལ་ནན་ཅར་གྱི་ངོར། བྱམས་མགོན་ཀརྨ་སི་ཏུའི་འབངས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་དབེན་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་འགྲོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎ ༎
བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་
Vol. 4 Text 30
Author: 'jam mgon kong sprul, Person:'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པ་འདིའང་བློ་སྦྱོང་ཁྲིད་ཡིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བོ་(sic)གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་ཤུ་བྷཾ༎ ༎
བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་
Vol. 4 Text 32
Author: 'jam mgon kong sprul, Person:'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་པའང་བློ་སྦྱོང་ལ་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབེན་པའི་རི་ངོགས་སུ་སྙིང་ནས་སྨོན་པ་དགེ། །མངྒ་ལཾ༎
བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་
Vol. 4 Text 33
Author: 'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas pa'i sde
Colophon: །ཚུལ་འདི་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ལེགས་བཤད་མང་དུ་བཞུགས་པས་ཡིག་ཆས་ཕོངས་པར་མ་གྱུར་ཀྱང་། གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཆེན་ལེགས་པར་བསགས་པའི་བཅུད་དུ་འོས་པར་མཐོང་བ་དང་། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས། རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
Vol. 4 Text 34
Author: Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me
Colophon: །ཅེས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་བསྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་དོན་ཡང་དག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བའི་རི་ཁྲོད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར། །བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་ཡི་གེ་པ་ནི་སྔགས་རམ་པ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དགའོ། །སརྦ་མངྒ་ལམ༎ ༎
བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་
Vol. 4 Text 35
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཞེས་པའང་རྗེ་བླ་མ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཁང་གསར་དུ་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན་གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་གིས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ༎
བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་
Vol. 4 Text 36
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ཏེ་ཁ་གསལ་གྱིས་བརྒྱན་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་
Vol. 4 Text 37
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་པ་འདིའང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཟབ་ཁྲིད་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བའི་ཚེ་རིགས་ཟིག་འབྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་སྩལ་གནང་བ། ཤེར་བརྩོན་དམན་པས་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ཆ་ཙམ་ཡང་འཛིན་པར་མ་ནུས་ཀྱང་བསྙེལ་བར་ཕོངས་ཏེ། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གནང་བའི་ས་བཅད་རྩ་བར་བཟུང་། སྨྱུག་ལ་པཎ་ཆེན་ངག་དབང་གྲགས་པ་དང། འཇམ་མགོན་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གི་ལེགས་ཆ་བཏུས། རྗེ་བཙུན་གྲོལ་མཆོག་ཞབས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གི་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀའང་ཚང་བའི་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ། རང་བློས་གང་དཔོག་གི་ཟིན་བྲིས་སུ་སྙོམས་ལས་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་གདན་སར་བྲིས་པ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་
Vol. 4 Text 38
Author: Tsong kha pa
Colophon: ཞེས་པ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་ཚ་ཁོ་དཔོན་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་གདམས་པའོ༎ ཞེས་སོ། མངྒ་ལམ༎ ༎
ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་
Vol. 4 Text 39
Author: 'jam mgon kong sprul, Person:'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་འགྲེལ་ཊཱི་ཀ་སྟེང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བ་ཐོབ་ཅིང་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་དངུལ་ཆུ་བ་དྷརྨ་བྷ་དྲའི་འགྲེལ་བསྡུས་སོར་བཞག་དོན་འདུས་གོ་སླའི་ཚུལ་དུ་ཐུབ་བསྟན་རིས་མེད་ལ་དད་པའི་སྣང་བ་ཡངས་པོར་བརྡལ་བ་ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཁམས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་རྫོང་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། །
དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་
Vol. 4 Text 40
Author: Paṇchen Lama, 1st
Colophon: ཞེས་པའང་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྨྲས་སོ༎ སརྦ་མངྒ་ལམ༎ ༎
དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་
Vol. 4 Text 41
Author: Paṇchen Lama, 1st
Colophon: ཅེས་དགེ་ལྡན་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་རང་གི་སློབ་མ་ལམ་འདི་ལ་ངེས་པ་རྙེད་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བྱེད་པ་གནས་བཅུ་རབ་འབྱམས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཤུན་བསམ་གོས་པའི་སྒྲུབ་པའི་མེ་ཏོག་གིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་ནས། རྩ་ཚིག་འདི་ལ་རྩོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་རྒྱས་ཤིང་མཐའ་ཆོད་པ། ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་གསལ་ཞིང་འདྲིལ་བ་ལུང་རིག་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་དང་འབྲེལ་ཞིང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་ཞུ་ཞེས་ནན་ཚར་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོ་སོའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའི་སྤོང་བ་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མགྱོགས་པར་སུག་དྲིས་སུ་བགྱིས་པའོ། འདིས་ཀྱང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩི་ ་ ་ ་
Vol. 4 Text 42
Author: Klu sgrub rgya mtsho
Colophon: །ཅེས་པའང་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་དཔལ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྩལ་བའི་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཡིག་ལས་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྒོམ་རིམ་སྤྱིར་བཏང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ཏེ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎ ༎
མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ ་ ་ ་
Vol. 4 Text 44
Author: 'jam mgon kong sprul, Person:'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་བཀའ་གདམས་ཆོས་སྐོར་ཞབས་འདེགས་སུ་ཉེ་བར་འཁོབས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། །རིས་མེད་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ལ་གུས་པ་ཐོབ་པ་ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ སརྦ་མངྒ་ལམ། ཤུ་བྷཾ།
མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་
Vol. 4 Text 47
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བ་
Instruction Manual for Jochak, which provides guidance precisely according to the primary source
Vol. 5 Text 5
Author: Author Not Found
Colophon: །གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བའི་གཞུང་ཤིང་སྔར་ཡི་གེར་བྲིས་པ་མེད་ཀྱང་རང་གི་སློབ་མ་དད་གུས་ལྡན་ཞིང་མོན་བོད་ཀྱི་མཚམས་ནས་དཀའ་ནས་དཀའ་བ་ཆེར་བྱེས་ནས་འོངས་པ་རིགས་བརྒྱུད་དང་ལྡན་པའི་ལྷོ་བྲག་པ་དཀར་སྟོན་ཇོ་སྲས་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ལན་མང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། འདི་བྲིས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་ལམ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །རྫོགས་སོ། འདི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་མ་དམ་པ་ཚེར་ངོར་སོགས་ཀྱི་འཁྲིད་ཡིག་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།
གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱུད་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་
A summarizing commentary in verse by Ngorchen Kunga Zangpo
Vol. 5 Text 7
Author: Ngor mkhan chen, 1st
Colophon: །རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་སྦྱར་བའོ། །འདིས་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོག་པར་གྱུར་ཅིག་ སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ་བྷ་བ་ཏུ༎
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་
Explication for Nyak, an annotated commentary on the source the Vajra Lines
Vol. 5 Text 8
Author: Sa chen kun dga' snying po
Colophon: །ཞེས་བྱ་བ་མང་ཉུང་མེད། དབྲི་བསྣན་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཐ་ཚིག་སྟེ། ས་མཱ་པ་ཐ་མི་ཐི། ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ས་མཱསྟ་མི་ཐི། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་ལམ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱིས་བརྒྱན་པ་འདི། གྲགས་པས་ཀུན་ཁྱབ་རབ་དགའི་སྙིང་། ས་སྐྱའི་མཚན་དང་ལྡན་པས་མཛད། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་བའི་ས་ཡི་རྟེན་གྱུར་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་མ་ལུས་སྐྱེད་པའི་གཞིར་གྱུར་པ། །ས་སྐྱ་ཞེས་བྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དུ། །གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བདག་གིས་གུས་པས་བླངས། སརྦ་མངྒ་ལཾ༎
དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་
Hevajra Mandala Ritual
Vol. 5 Text 10
Author: Ngor mkhan chen, 10th
Colophon: །དེ་ལྟར་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་གི། །གཏོར་མའི་ཆོ་ག་མཛེས་རྒྱན་འདི། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་འཁོར་ལོའི་མགོ་ན། །རཏྣ་ཝརྡྷ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲང་ལ་རེག་པའི། །བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས། །བློ་དམན་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར། །ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དགོན་པར་སྦྱར། །སྔགས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་དཔེ་ལ། །གཏུགས་ཏེ་དག་པར་བགྱིད་པས་ན། །རིང་ཐུང་གཅོད་མཚམས་ལ་སོགས་པ། །འདི་ཉིད་ཁོ་ན་དང་དུ་ལོང་། །འདི་ལ་ནོངས་གང་སྒོ་གསུམ་གྱི། སྡིག་དང་ལྷན་ཅིག་མགོན་ལ་བཤགས། །ལེགས་པའི་དགེ་དེས་བདག་གཞན་ཀུན། །བདུད་བཞིའི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ༎ ༎
དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་
Hevajra Torma Ritual
Vol. 5 Text 11
Author: Ngor mkhan chen, 10th
Colophon: །ཅེས་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་ལག་ཏུབླང་བའི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་འདི་ནི། ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་འདྲེན་མཆོག་རཏྣ་ཝརྡྷའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་བོར་སྨོས་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་མང་པོའི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲེང་རྙོག་པ་མེད་པ་སྤྱི་བོས་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྡོ་རྗེ་འཆང་གཉིས་པ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས། བློ་གསལ་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར་དགེ་བྱེད་ཅེས་པ་ཆུ་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་སྣྲོན་གྱི་ཟླ་བའི་ཉེར་ལྔ་འི་ཉིན། དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རི་ཁྲོད་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལུང་རིགས་སྨྲ་པ་མགོན་པོ་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་གིས་གུས་པས་བགྱིས་པའོ། །འདིའི་རྒྱབ་རྟེན་དུ་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ་བར་གྱིས་ཤིག༎ སླར་ཡང་ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་མི་བདེ་བ་རྣམས་རྩོམ་པ་པོ་དི་ཉིད་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་བཅོས་ཏེ་དག་པར་བྱས་སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ དགེའོ༎ དགེའོ།
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་
The practical instructions for conferring the empowerment, arranged for recitation by Ngorpa Pönlop Jamyang Loter Wangpo
Vol. 5 Text 13
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, Person:Ngor mkhan chen, 1st
Colophon: །ཅེས་པའང་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ཞལ་སྐོང་འདིའང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། ༎སརྦ་མང་ག་ལཾ༎
ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་
Clarifying All the Hidden Meanings, an instruction manual by the glorious Lama Dampa Sönam Gyaltsen that exactly elucidates the path of the extensive lineage
Vol. 5 Text 14
Author: Bsod nams rgyal mtshan
Colophon: །དབང་པོ་རབ་འབྲིང་གསུམ་གྱིས་དཀྲིའི་བའི་ཁྲིད་རིམ་གྱི་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། བསམ་གཏན་པ་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས་ཡང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་དགེའོ༎ །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ།
བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་
The instruction manual for the extremely direct lineage entitled Clarification of the Meaning through Symbols, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen
Vol. 5 Text 16
Author: Bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan
Colophon: སྤྱན་རས་གཟིག་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད། གཅེས་པའི་སྙིང་པོ། རྟོགས་བརྗོད་སུམ་ཅུ་པ། དེའི་འབྲུ་བཤད
ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོའི་སྟག་ལུང་པའི་ཟིན་བྲིས་
Notes by Taklung Tangpa Rinpoche on the instructions according to Pakmo Drupa’s tradition of Lamdre
Vol. 5 Text 17
Author: Stag lung khri, 1st
Colophon:
འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Instructions on the three aspects of purity as the enlightened intent of the explanatory tantra Vajra Pavilion, by Chögyal Pakpa, also known as the commentarial tradition of Lamdre without the source text.
Vol. 5 Text 18
Author: Chos rgyal 'phags pa
Colophon: །དེ་ལྟར་དག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་བས་ཉམས་སུ་བླངས་བས། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་ཚུལ། ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མན་ངག་བཞིན། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འཕགས་པས་བྲིས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་བཙུན་མོ་ལ་ཕུལ་བའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ༎
ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
The supplication to the lineages of the “eight later cycles of the path” by Ngorchen, with supplementary verses
Vol. 6 Text 1
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: །ཅེས་པ་ཨིནྡྲ་བྷཱུཏིའི་ལམ་གྱི་ཉེ་བརྒྱད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པའོ༎ །ལམ་སྐོར་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིག་བཅད་འདིའང་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་སྦྱར་བའོ། ༈ དེ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ནི། དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྗེས་སུ། བུདྡྷ་ཤྲཱི་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལ། །སྦས་བའི་སངས་རྒྱས་གྲོལ་མཆོག་ལྷ་དབང་གྲགས། །ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་རཏྣ་བཛྲཱི་དང་། །རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་སྙིང་པོ་མཐའ་ཡས་ཞབས། །ཀུན་བཟང་དབང་པོ་རྣམས་ལ། །ཚེ་དབང་ནོར་བུ་དག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཀུན་བཟང་ཆོས་འབྱོར་བློ་བཟང་མཐུ་སྟོབས་རྗེ། །ཉི་མ་ཆོས་འཕེལ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ཞབས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས། ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ༎ སརྦ་མངྒ་ལྃ༎ །
སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ་
The Indian source of instructions concerning the glorious Hevajra called “like the tip of a candle flame,” by the master Padmavajra, and the instructions on the nine profound modes of the stage of development
Vol. 6 Text 3
Author: Padmavajra
Translator: Gayadhara; 'brog mi lo tsA ba
Colophon: རྗེ་བཙུན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཛྲའི་བཞེད་བཞུང་། བླ་མ་གོང་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེའི་གབ་ཡིག་ལྟ་བུར་མི་གསལ་བ་རྣམས་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྟེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་སྦལ་སྟོན་དར་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ལན་མང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་དབེན་གནས་དམ་པར་བྲིས་པའོ། །ས་མཱ་སྟི།
སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་
Instructions composed by Jetsun Drakpa Gyaltsen for Complete Path of Caṇḍalī, by Kṛṣṇācārya
Vol. 6 Text 5
Author: Rje btsun grags pa rgyal mtshan
Colophon: །ཤྲཱི་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་ལ་བརྟེན་ཏེ། སློབ་དཔོན་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོས་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གདམས་ངག བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་གབ་ཡིག་ལྟ་བུར་ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བ་རྣམས་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་མང་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དོར་བྱས་ནས་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་དབེན་གནས་སུ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། རུ་སྦལ་གྱི་ཞབས་ཅན། ཤྲཱི་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་བ་ཆེན་པོ། །ནག་པོ་སྤྱོད་པ་བ། ཤྲཱི་ག་ཡ་དྷཱ་ར་ནས་རྗེ་ཙུན་ས་སྐྱ་པའི་བར་དུ་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་འོངས་བ་ཡིན་ནོ། །ས་མཱསྟ་མི་ཏི༎
ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་གདམས་པ་
The history of the pith instructions of master Ucitāmara for “straightening the crooked” subtle channels, subtle energies, and bindu, including further instructions, by Jetsun Drakpa Gyaltsen
Vol. 6 Text 6
Author: Rje btsun grags pa rgyal mtshan
Colophon: །རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་ཡོན་པོ་བསྲུང་བའི་གདམས་ངག་སློབ་དཔོན་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནག་པོ་པའི་གསུངས་པ་འདི་དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་དང་འདྲའོ༎ ས་མཱསྟ་མི་ཐི། །
སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་
An elucidation by Jetsun Drakpa Gyaltsen of Teaching Received in Front of the Stupa (authored by the glorious protector, the exalted Nāgārjuna, also known as Pith Instructions for Coming to a Decision aboutMind)
Vol. 6 Text 7
Author: Rje btsun grags pa rgyal mtshan
Colophon: ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣལ་དུ་བསྟོན་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཐོག་པ་འདི་ནི། བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེ་མི་གསལ་བ་གསལ་བ་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པ་ནས་རྒྱངས་གྲགས་གཉིས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཕགས་པའི་སར་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༎ས་མཱསྟ་མི་ཏི༎
སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་
pith instructions by Jetsun Drakpa Gyaltsen on Mahāmudrā without Letters, composed by the master Vāgīśvarakīrti
Vol. 6 Text 8
Author: Rje btsun grags pa rgyal mtshan
Colophon: །རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མས་རྗེས་སུ་གནང་བ། སློབ་དཔོན་ངག་གི་དབང་ཕྱུགས་གྲགས་པའི་གསུང་དག ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ། །ཉེས་པ་རྣམས་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་ འདིས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པ་དང་། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་གྱི་བར་དུ་གཅོག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལམ༎
བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་
Vol. 6 Text 9
Author: Kuddālapāda
Translator: Ratnavajra; 'brog mi lo tsA ba
Colophon: །བླ་མའི་རིམ་པ་དྲི་མེད་མཐའ་ཡས་རྣལ་འབྱོར་ནི། །བློ་ཆེན་མ་ལུས་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཞུང་གྱུར་པ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གཉིས་མེད་ཆ་ནི་རྫོགས་རིམ་ཉིད། །རྣལ་འབྱོར་གཞུང་ལུགས་སྙིང་པོའི་བདག་བློ་རྨོངས་པས་ན། །བློ་ཆུང་བདག་ཉིད་དྲན་པའི་དོན་དུ་བྲིས་པ་ཡིན། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པ་དཔལ་ཏོག་རྩེ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༎ །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་རཏྣ་བཛྲ་དང་། དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ༎ མངྒ་ལམ།
སློབ་དཔོན་ཏོག་རྩེ་པས་མཛད་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་
Vol. 6 Text 11
Author: Author Not Found
Colophon: ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ཏོ། །འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཚིག་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་འདི་དག་གིས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གདམས་ངག་གོ །ས་མཱ་སྟི་མི་ཐི།
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་
Vol. 6 Text 12
Author: Author Not Found
Colophon: དེ་དག་ཐམས་ཅད་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ། ཤུབྷཾ།
སློབ་དཔོན་འདིའི་ལུགས་ཀྱི་ལོག་གནོང་རྣམ་པ་ལྔ་
Vol. 6 Text 13
Author: Author Not Found
Colophon: ལོག་གནོན་རྣམ་པ་ལྔའི་མང་ངག་ས་མཱསྟི་མི་ཐི༎ སརྦ་མངྒ་ལཾ།
སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར་
Instructions concerning the path of the mudrā consort, composed by the master Indrabhūti, together with an elucidation of the source text by Jetsun Drakpa Gyaltsen
Vol. 6 Text 14
Author: Rje btsun grags pa rgyal mtshan
Colophon: །ཞེས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་དཔལ་རིན་ཆེན་ཐིགས་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དཔལ་ཤེས་རབ་གསང་བས། བླ་མ་ཆེན་པོ་འབྲོག་མི་དང་། །སྒེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ལ་གསུངས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདམས་ངག་ནི་བླ་ཆེན་ས་སྐྱ་པ་ལ་མདའ་ནོ། །ཨཱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་གདམས་ངག་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།
ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད་
Vol. 6 Text 15
Author: 'jam mgon kong sprul, ?
Colophon: །གྲུབ་ཆེན་ཌོམྦི་པས་མཛད་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་ལེ་ཚན་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ །
པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ་
Vol. 6 Text 16
Author: Chos rgyal 'phags pa
Colophon: །རྗེ་བཙུན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཛྲའི་བཞེད་གཞུང་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་གི་ལེ་ཚན་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ་
Vol. 6 Text 17
Author: Chos rgyal 'phags pa, ?
Colophon: །ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པའི་གདམས་ངག་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་ལེ་ཚན་འདིའང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་
Vol. 6 Text 18
Author: Chos rgyal 'phags pa
Colophon: །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣལ་དུ་བཏོན་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གི་ལེ་ཚན་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཏོག་རྩེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་
Vol. 6 Text 20
Author: Chos rgyal 'phags pa, ?
Colophon: །དཔལ་ཏོག་རྩེ་པས་མཛད་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ལེ་ཚན་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་
Vol. 6 Text 21
Author: Chos rgyal 'phags pa, ?
Colophon: །ཅེས་ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིད་སྲོལ་རྣམས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་དང་ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་མ་བུ་སྦྱར་བའི་མདོར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་དོན་བསྡུས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་དྲིན་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིས་ཞིག་དག་སྣང་གཟིགས་པའི་དགོངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན། ཁྲིད་ཡིག་འབྲི་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་ཕེབ་ཀྱང་དོན་ཏུ་འགྱུར་མིན་སོམ་ཉིའི་དབང་གིས་ཡུན་རིང་དུ་ལུས། ཕྱིས་སུ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་སྐོང་བའི་ཆེད་དུ་མདོ་རྒྱས་འཚམས་པར་རྒྱལ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་དད་པའི་བློ་ཅན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པའི་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་ཉེ་བར་གནས་པའི་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་
Vol. 6 Text 22
Author: Chos rgyal 'phags pa, ?
Colophon: །རིམ་པ་བཞི་ཡི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །གཏུམ་མོའི་ལམ་གྱིས་རྫོགས་བྱེད་པ། །གསང་དོན་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་མཆོག་འདི། །ལས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་སྤྱོད་པར་རིགས། །གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་གདམས་ངག་གཏུམ་མོའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་
The instructions known as the spiritual connections with the six gatekeepers, which are the pith instructions of Śāntipa’s Practical Methods Blending Sutra and Tantra, Nāropa’s Dispelling the Three Kinds of Suffering, Vāgīśvakīrti’s Clear Recollection of the Genuine State, Prajñākaragupta’s Guarding against Obstacles Due to External Negative Forces, Jñānaśrī’s Removing Obstacles Due to Disturbances of the Body’s Elements, and Ratnavajra’s Guarding against the Mental Obstacles to Meditative Absorption.
Vol. 6 Text 23
Author: Multiple Authors
Colophon: Multiple colophons
ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་
The supplication to the lineage by Ngorchen, together with supplementary verses
Vol. 6 Text 24
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: །ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་བླ་ཟང་ཕན་བདེ་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་ཤུ་བྷྃ༎
ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་རྩ་ཚིག་
Source Verses for Parting from the Four Attachments
Vol. 6 Text 25
Author: Sa chen kun dga' snying po
Colophon: ཞེས་གསུངས་བའི་དོན་ལ་དཔྱད་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཞེན་པ་བཞི་དང་བྲལ་བའི་བློ་སྦྱོང་དུ་འདུ་བར་དགོངས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ས་མཱསྟ་མི་ཐི།
རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་
Instructions in verse on Parting from the Four Attachments by Jetsun Drakpa Gyaltsen
Vol. 6 Text 26
Author: Rje btsun grags pa rgyal mtshan
Colophon: །ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་སྦྱར་བའོ།
ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་གོ་
Sakya Paṇḍita's Prose Commentary on Parting from the Four Attachments
Vol. 6 Text 27
Author: Sa skya paN+Di ta
Colophon: །ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་དགོང་པས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།
ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བླ་མ་ཨཱ་ནནྡ་བྷ་དྲའི་གསུང་བསྒྲོས་
The instruction manual on Parting from the Four Attachments by Kunga Lekrin
Vol. 6 Text 29
Author: Kun dga' legs pa'i rin chen
Colophon: ཞེས་པ་འདི་ནི་ལུང་དང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་དབང་ཕྱུག སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ནས། ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་ཞབས་ཀྱིས་ཞལ་སྔར་ཆར་གཉིས་མཉན་ཏེ། བླ་མ་དེ་ཉིད་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པ། དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་ཟིན་བྲིས་ནས་སླར་ཡང་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གཟིགས་པ་ཕུལ་ནས་དག་པར་བྱས་ཏེ་བཀོད་པའོ། སླད་ནས་ལུང་ཁུངས་རྣམས་གསལ་བར་བྲིས་པ་དགེ དགེའོ། མངྒ་ལམ།
ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་
The ritual composed by Chöje Kunga Chöpel honoring the gurus of Lamdre
Vol. 6 Text 31
Author: Kun dga' chos 'phel
Colophon: །ཅེས་པ་ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བཀླག་བདེ་བའི་ཕྱིར་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝཾ་པའི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པའོ༎
དཔལ་བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་ནས་ཀྱི་ཆང་གི་ཆོ་ག་
A text explaining the ritual to consecrate alcohol adapted from the Cakrasaṃvara tantra Origin of Saṃvara
Vol. 6 Text 32
Author: Kun dga' blo gros
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ནི། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཆུང་དག་ཏུ་གྱུར་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ལ་ཚ་བ་རོང་པའི་དགེ་བཤེས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ནས། དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་སུ་བགྱིས་པོའོ༎ སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྙོག་པ་མེད་པ་
The Unsullied State, A King of Tantras
Vol. 7 Text 1
Author: Author Not Found
Translator: Gayadhara; 'brog mi lo tsA ba; paN+Di ta gzhon nu zla ba; (Kumāracandra?); lo tsA ba ye shes 'byung gnas
Colophon:
དོ་ཧ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་
Treasury of Dohās
Instructions on Mahāmudrā
Vol. 7 Text 4
Author: Saraha
Translator: Vairochanarakṣhita
Colophon: །དོ་ཧ་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག། །དཔལ་ར�ུང་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས༠ི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་འདི་ཉིད་རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས༠ི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་འདི་ཉིད་རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་འགྲེལ་བ་དང་བསྡུས་དོན་ལ་སོགས་པ་འང་ཅི་རིགས་པ་མཛད་སྣང་ངོ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་
The structural outline on the Ganges Mahāmudrā composed by the omniscient Rangjung Dorje
Vol. 7 Text 6
Author: Karmapa, 3rd
Colophon: No Colophon
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚིག་བསྡུས་པ་
Concise Words on Mahāmudrā by Nāropa
Vol. 7 Text 8
Author: Shamarpa, 2nd
Colophon:
དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་ ་ ་ ་
A short, easy-to-understand commentary on Concise Words on Mahāmudrā by Jamyang Khyentse Wangpo
Vol. 7 Text 9
Author: Shamarpa, 2nd, Person:Karmapa, 7th
Colophon: ཞེས་པའང་དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོའི་ས་བཅད་དང་། རྗེ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ལུང་སྦྱར་སོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ། ངག་དོན་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བསྡེབས་པ་སུ་ཤྲི་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ།
རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་
Lord Mila’s Shedding Light on Timeless Awareness
Vol. 7 Text 12
Author: Mi la ras pa
Colophon: །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་པ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་མཛད་པའོ།
རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་
Gampopa’s Single Sufficient Path
Vol. 7 Text 13
Author: Sgam po pa
Colophon: །རང་བློ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་ནས་ཟད་ཆོས་ཟད་དུ་སངས་རྒྱས་རྒྱས་སུ་བསྒོམ་དགོས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༎
སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་
Vajra Verses of the Oral Lineage, the word of the victorious one Vajradhara, and a short commentary on the foregoing, Analyzing the Vajra Verses
Vol. 7 Text 15
Author: Nāropa
Colophon:
གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
Two “primers,” a longer one and a shorter one, on the Six Dharmas
Vol. 7 Text 16
Author: Nāropa
Colophon: །ཅེས་ནཱ་རོ་པའི་བཀའ་དཔེ་རྣམས་རྫོགས་སོ། ཀ་དཔེ་ཚིག་ལྷུག་པ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་དོ། །ཚིག་བཅད་འདི་གཙོ་བོར་མཛད་དོ། མངྒ་ལཾ༎
ཆོས་དྲུག་གི་མན་ངག་
Pith instructions on the Six Dharmas by Tilopa
Vol. 7 Text 17
Author: Tilopa
Colophon: །སུཁ་སིདྷིའི་ཨུ་པ་དེ་ཤེའོ། །གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱུག་ཏིལླི་པའི་ཞབས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ནཱ་རོ་པཎཌི་ཏ་དང་། མར་པ་ལྷོ་བྲགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་གནས་པུཥྤ་ཧ་རིར་བསྒྱུར་པའོ། །འདི་ནི་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་དཔེ་ཆུང་བའམ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཏི་ལླི་པའི་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ཆུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གདམས་ངག་གི་ཁུངས་སུ་མཛད་དོ།
མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས ་ ་ ་
Nāropa’s vajra song on the Six Dharmas
Vol. 7 Text 18
Author: Nāropa
Colophon:
རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བསྐོར་གསུམ་སོགས་
The venerable Mila’s Three Cycles of Clarification
The Oral Lineage
Vol. 7 Text 19
Author: Mi la ras pa
Colophon: /dngos po gsal bar byed pa zhes bya ba rje btsun mi la nyid kyis mdzad pa rdzogs so/_/snyi ba rin po che las brgyud de 'ongs pa/_/lho pa rin po che (see note)la gnang ba'o/_/des bdag(see note) la gnang ba'o/
རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མ་རིག་གསལ་བྱེད་
Vol. 7 Text 20
Author: Mi la ras pa
Colophon: །རྗེ་མི་ལ་རས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཡི་གེར་བཀོད་པ། །མ་རིག་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །སམཱསྟིཾ། །སྙི་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བརྒྱུད།
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་
Vol. 7 Text 23
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་སྙན་བརྒྱུད་འབྲིང་པོ་དྭགས་པོ་ལུགས་ཡིན་ཀྱང་བཀའ་བབས་གྲུབ་ཆེན་རྨ་སེ་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ལ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྒྱས་པར་བཀའ་བབས་པའི་འཁོར་ལོ་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་གསལ་བྱེད་ཡིག་ཆ་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་བཅས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་ཞུགས་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ་
Vol. 7 Text 24
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་པའང་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིད་སྲོལ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་སྐབས། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྩ་བ་དང་གསལ་བྱེད་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་སར་བཞག་སྟེ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པ་ལ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་སྡེར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ཉེ་བར་གནས་བ་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ ་ ་ ་
Vol. 7 Text 25
Author: Bya bral kun dga'
Colophon: །ཅེས་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འདི་ཡང་། བྱ་བྲལ་ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་གྱིས་རྨོ་ཉིན་དཀར་ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་དུ་འབྲུག་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཡར་ཚེ་བཟང་པོ་ལ་བྲིས་པ་ཤཱུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཱ་མ། བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེའོ། །ལེགས་སོ༎
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་
Vol. 7 Text 27
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་པའང་གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། མཁན་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གུས་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས་རྩ་བའི་ཡི་གེ་གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀའི་ནོར་བུ་སྐོར་གསུམ་དང་མཐུན་པར་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་
Vol. 7 Text 28
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་པའང་གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། མཁན་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གུས་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས་རྩ་བའི་ཡི་གེ་གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀའི་ནོར་བུ་སྐོར་གསུམ་དང་མཐུན་པར་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ ་ ་ ་
Vol. 7 Text 30
Author: Gsang sngags bstan 'dzin, 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཡབ་བཀའི་སྨིན་བྱེད་དང་འབྲེལ་བར་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རྩ་བའི་ཡིག་ཆ་གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་དང་བརྒྱུད་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་སྙིང་པོར་བསྡུས་ཏེ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊཱིའི་དགའ་ཚལ་དུ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་བགྱིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་ ་ ་ ་
Vol. 7 Text 31
Author: Gsang sngags bstan 'dzin, 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཚུལ་འདི་ཉིད་གྲུབ་དབང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེས་རྩ་ཐོ་ཟིན་བྲིས་ཙམ་མཛད་པ་ལ་ཁ་སྐོང་དགོས་པ་རྣམས་རིགས་མཐུན་གྱི་གཞུང་ལས་བླངས་ཏེ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པའི་དགེ་སྦྱོང་ལྟར་སྣང་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎ མངྒ་ལཾ༎ ༎
རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྙན་བརྒྱུད་གྱི་གཞུང་ཆུང་ཏིལླི་པ་ ་ ་ ་
The short source by Tilopa
Vol. 7 Text 32
Author: Tilopa
Translator: translated by Nāropa and mar pa chos kyi blo gros at Pushpahari. (As noted in Ringu Tulku's outline)
Colophon: །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཞུང་ཆུང་གི་རྣམ་བཤད་རྫོགས་སོ༎
བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་མི་ལས་མཛད་པ་
The more common manual Wish-Fulfilling Gem
Vol. 7 Text 33
Author: Mi la ras pa
Colophon: །བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ། །ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི། །བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་གསུང་བཞིན་དུ། །གཉའ་ནང་གྲོང་ཕུག་དགོན་པ་རུ། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བརྩེ་བས་བཀོད། །ཕྱོགས་དུས་བདེ་ལེགས་ལྡན་གྱུར་ཅིག །རྗེ་མི་ལ་རས་པས་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལ་གཏད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎ ༎དགེའོ༎
བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་
The Six Dharmas, which bring total liberation through the “upper gateway”
Vol. 7 Text 34
Author: Rdo rje rgyal mtshan brtse ba
Colophon: །བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་གསུང་བཞིན་དུ། སྙ་ནམ་གྲོད་ཕུག་དགོན་པ་རུ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བརྩེ་བས་བྲིས། མི་ལ་རས་པས། །རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལ་གཏད་པ་རྫོགས་སོ༎
བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཏུམ་མོ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་
The physical exercises for the path of skillful means
Vol. 7 Text 35
Author: Mar pa chos kyi blo gros
Colophon: རླུང་གེགས་སེལ་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་། །གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅུག་ཅིག་དང་། །སེང་གེ་རྣམ་གྲོལ་གཞན་ནས་ཤེས། ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་ཕྱག་ལེན་ལྟར། །ཁོ་བོ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ཡིས། །སྣོད་ལྡན་དོན་དུ་ཡི་གེར་བཀོད། །སྙན་བརྒྱུད་འཆལ་དུ་མི་འཇུག་ཅིང་། །ཉམས་ཁྲིད་རྫོགས་པར་མ་ཐོབ་པར། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་བསྟེན་གྱུར་ན། །ནག་པོ་ཆེ་དང་ཟ་བྱེད་ཀྱི། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་མགོ་བོ་ཁོས། །མཆོག་ཐུན་མོང་ལོའམ་ཚེ་འདིར་སྟེར་བར་བྱེད་པ་འཁྲུལ་འཁོར་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །མཎྜལ་གསེར་ཞོ་རེ་མེད་པར་མི་གནང་བར་བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད།
གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་
Vol. 7 Text 36
Author: Author Not Found
Colophon: །གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གདམས་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎ཟབ་བོ། །ཟབ་བོ།
བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་
A text included at this point is omitted from Kongtrul's catalog
Vol. 8 Text 3
Author: Mi la ras pa
Colophon: །རྗེ་མི་ལ་རས་པས་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལ་གཏད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་
Four Letters of Mahāmudrā
Vol. 8 Text 4
Author: Mi la ras pa
Colophon: གོ་སླ་ལ་ཁྱེར་བདེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་རྫོགས་སོ༎
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་
a word-by-word commentary on the Four Letters of Mahāmudrā
Vol. 8 Text 5
Author: Rgod tshang pa sna tshogs rang grol, Drung yig ras pa
Colophon: །རྒོད་ཚང་རས་སོགས་སྣ་ཚོགས་མིང་ལྡན་པ། །མལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་བོ་བདག་འདྲ་ཡིས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་སོགས་མཁས་པའི་བྱ་བ་ལ། །འཇུག་པའི་འོས་མིན་ནུས་པ་མ་མཆིས་ཀྱང་། །སྔོན་སྦྱང་སྐྱེ་དྲན་སྐྱེས་སྦྱངས་བློ་གྲོས་ལྡན། །དམ་པའི་རིགས་ངེས་ཙཱ་རི་སྐུ་སྐྱེ་ཞེས། །སྐྱེས་བུ་མཆོག་གིས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བའི་ངོར། །རང་གིས་གོ་ཡུལ་མདོ་ཙམ་ཡི་གེར་བཀོད། །ནོར་འཁྲུལ་མཆིས་ན་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ལ་བཤགས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་དཔག་མེད་ཀྱིས། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐོབ་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གྱུར་ཅིག །སླར་ཡང་། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ནགས་ཁྲོད་དུ་ཞི་བ་པར་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་སྡེབ་སྐྱོན་ཕྲ་མོའང་བསལ་ཡོད་པས་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ཡོད། སུས་ཟེར་ན་ཁོ་བོ་དྲུང་ཡིག་རས་པས་དགེ་སྦྱོར་སྐྱོང་མ་ནུས་པའི་སྐབས་སུའོ༎
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་
The primary source, Three Cycles of Tseringma
Vol. 8 Text 8
Author: Author Not Found
Colophon: །དེ་ལྟར་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འདི་རྣམས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གདམས་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་གྱི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ། གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། སྐོར་དང་པོས་ལམ་ཐུན་མོང་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན། བོགས་འདོན་གསང་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་བསྟན། གཉིས་པས་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་། དཔལ་མཻ་ཏྲི་པའི་བཞེད་པ་ལྟར་དབུ་མ་ཟུང་འཇུག་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དགོངས་པ་བསྟན། གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་གནད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བསྲེ་འཕོ་གནད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བར་དོ་རྣམ་པ་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདི་རྣམས་ལས་འཕྲོས་ཏེ། གདམས་ངག་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་ལ་རྒྱས་པར་རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད། འབྲིང་པོ་དམ་རྫོགས་པའམ་ཞི་བ་འོད་གྱི་སྙན་བརྒྱུད། བསྡུས་པ་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ལམ་འབྲིང་པོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བྱུང་བ་ཡིན་བས་རྒྱས་པར་དེ་དག་གི་གཞུང་དང་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།
བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་
The Mahāmudrā instructions Shedding Light on Timeless Awareness
Vol. 8 Text 9
Author: Mi la ras pa
Colophon: །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གསལ་འདེབས་པར་བྱེད་པའི་གདམས་པ་བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་གསུངས་བཞིན་ཏུ། གཉའ་ནམ་གྲོད་ཕུག་དགོན་པ་རུ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བརྩེ་བས་བྲིས། ཕྱོགས་དུས་དགེ་ལེགས་ལྡན་གྱུར་ཅིག རྗེ་མི་ལ་རས་པས་རས་ཆུང་པ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལ་གཏད་པ་རྫོགས་སོ༎
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་
Direct Introduction to the Secret of “Shedding Light on Timeless Awareness,” the latter deriving from the oral lineage of Zurmang
Vol. 8 Text 10
Author: Ngam rdzong ston pa byang chub rgyal po
Colophon:
རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་
The sources for the “nine cycles of the disembodied ḍākinī,” instructions from the lord Rechungpa that derive from the oral lineage of Zurmang
Vol. 8 Text 12
Author: Ras chung pa
Colophon: །རས་ཆུང་པས་བཀོད་པའོ།
ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏི་ལླི་པའི་གདམས་པ་
Vol. 8 Text 13
Author: Tilopa, Person:Ras chung pa, Person:Ti phu pa
Colophon: །ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གསང་བའི་ཚིག། །ཆོས་སྐོར་དགུ་ཡི་གདམས་པ་འདི། །ཏཻ་ལོ་ཞེས་བྱའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཚངས་པའི་གསུངས་རང་ཡི་གེར་བཏབ། །འཕྲི་བསྣན་མེད་པ་གནད་ཀྱི་གསང་། །གཅིག་བརྒྱུད་དག་ཏུ་གདམས་པ་ཡིན། །ཡང་དག་པའི་གདམས་པ་ཟབ། རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཏེ་ཕུ་བ་གསང་སྔགས་སྡོང་པོ་ལ། བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པས་ཞུས་ཤིང་བོད་དུ་སྦྱན་དྲངས་པའོ༎
ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་བསྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་
The instructions that derive from the oral lineage of Rechung
Vol. 8 Text 14
Author: Sgam po pa
Colophon: །གཙིགས་ཀྱི་རྒྱ་མདུད་ཅན་ཟབ་ལམ་རས་ཆུང་པ་དང་ཤྲཱི་དྷརྨ་ཀཱིརྟི་ལས་བརྒྱུད་དོ། །སྒམ་པོ་པའི་ཡིག་ཆུང་འདི་ཁོ་ན་ལྟར་སྣང་ངོ། །ཟབ་ལམ་ཟབ་མོའི་དོན་དང་མཐུན་པར་བྲིས། །ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་མི་དགྱེས་མ་མཛད་ཅིག།
རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་
Vol. 8 Text 16
Author: Mar pa chos kyi blo gros
Colophon: །བླ་མ་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་གདམས་པ་ལས། འདི་རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་གི་ཞལ་གདམས་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་ཕན་ཆད་གཅིག་བརྒྱུད་ལས་མེད་དོ། །རབ་ཏུ་གསང་བའོ། །ཨུ་པ་དེ་ཤའོ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་
Vol. 8 Text 17
Author: Author Not Found
Colophon: །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གདམས་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངོ་སྤྲོད།
སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་ ་ ་ ་
Supplication to the lineage
Vol. 8 Text 20
Author: Author Not Found
Colophon: །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་སྒམ་པོ་པའི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པར་འཛིན་གྱུར་ཅིག།
ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་
Shedding Light on the Suchness of the Supreme Secret, a major instruction manual on the profound path of the Six Dharmas by Dakpo Tashi Namgyal
Vol. 8 Text 22
Author: Dwags po bkra shis rnam rgyal
Colophon: །ཅེས་པ་འདི་ཉིད་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཞིང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་རྒྱ་སྟོན་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ཡུན་རིང་མོ་ནས་བསྐུལ་ཞིང་། རིམ་གཉིས་ཀྱི་གནད་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་མིག་དང་ལྡན་པ་སློབ་དཔོན་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒམ་པོ་པ་མངྒ་ལའི་མིང་ཅན་གྱིས་བྱ་ལོ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་དྭགས་ལ་སྒམ་པོའི་སྒྲུབ་སྡེར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་བློ་གྲོས་མཆོག་ཅེས་བྱ་བས་བགྱིས་པ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་
Shedding Light on the Suchness of the Genuine State, a major instruction manual on Mahāmudrā by Dakpo Tashi Namgyal
Vol. 8 Text 23
Author: Dwags po bkra shis rnam rgyal, Person:Bkra shis don grub
Colophon: /ces pa yang slob bu sgom chen 'ga' zhig gis phyag chen khrid yig phugs thabs che ba zhig byas na zhes bskul ba la brten nas sgam po pa mang+ga la'i ming can gyis lug lo zla ba bzhi pa'i dkar phyogs la gdan sa chen po dpal dwags la sgam po'i sgrub sder sbyar ba'i yi ge pa ni bkra shis don grub ces bya bas bgyis pa ste/_'dis kyang 'gro ba mtha' dag la dge legs su gyur cig_/sar+ba dA mang+ga laM//_//
དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ་
A concise summary of the Four Dharmas of Dakpo Rinpoche (sgam po pa)
Vol. 8 Text 24
Author: Sgam po pa
Colophon: །ཞེས་རྗེ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་ལས་བྱུང་བའོ། །མངྒ་ལཾ༎ ༎
སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་
Teachings that derive from the oral lineage of Zurmang, the instruction on mind Wish-Fulfilling Gem
Vol. 8 Text 26
Author: Author Not Found
Colophon:
སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Vol. 8 Text 27
Author: Author Not Found
Colophon: ཁྲིད་འདེབས་ལུགས་ཚོ་བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་གསུང་ངོ་། །འདི་བྲིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །གཉིས་འཛིན་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ནས། །གཉིས་མེད་ཆེན་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ཤུ་བྷམ། ༏ །འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོ། ཏཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་པ། མི་ལ། དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ། སྐྱེས་བུ་ཡེ་རྡོར། དུང་མཚོ་རས་པ། འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོ། མཚན་ལྡན་ཆོས་དབྱིངས་དབང་ཕྱུག །རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། དེས་བདག་ལའོ། །ཡང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ། དེས་བདག་གོ།
འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་
The transference of consciousness known as “the ultimate state of entering the city"
Vol. 8 Text 28
Author: Author Not Found
Colophon: No colophon
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་
The preliminaries and main practice of Mahāmudrā meditation entitled Great Wrathful Goddess
Vol. 8 Text 30
Author: Zhang brtson 'grus grags pa, Devakumara
Colophon: །བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པའི་དཔལ་ལྷ་རི་བའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་ཁྲིད་འདེབས་པའི་ལག་ལེན་རྣམས། བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བཞིན་མ་འཆུགས་པར་བྲིས་བ་རྫོགས་སོ༎ ༎དེ་ཝ་ཀུ་མཱ་རས་སྤང་གཤོངས་ལྷ་རིའི་ཁར་སྦྱར་བ་ཨི་ཐི༎ ༎མངྒ་ལམ༎
རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Notes summarizing the meaning of the “sealed” teachings, by the fifth Zhamar (?)
Vol. 8 Text 31
Author: Shamarpa, 5th, ?, Person:Shamarpa, 2nd
Colophon: དཔལ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བ་མཁའ་སྤྱོད་པས་བྲིས་སོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ༎
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 9 Text 1
Author: Karmapa, 3rd
Colophon: ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་བདེ་ཆེན་དུ་སྦྱར་བའོ༎
ཆོས་དྲུག་གི་སྒོམ་ཁྲིད་
Vol. 9 Text 3
Author: Karmapa, 3rd
Colophon: གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་སུ་བླང་བྱ་འདི་བརྒྱུད་པ་གཞན་གྱིས་མི་ཤེས་པར་འདུག་པས། རྗེས་འཇུག་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་སྙམ་ནས། སྒོམ་ཆེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བའོ༎
ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་
Vol. 9 Text 5
Author: Karmapa, 9th
Colophon: དེས་ན་ཀཾ་ཚང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ཞེས་གྲགས་པའི་དམིགས་རིམ་མདོར་བསྡུས་དམིགས་ཐུན་དང་སྦྲགས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་ཡིན་ཅིང་། འདི་ལ་འགལ་འཁྲུལ་བྱུང་ན་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ལོ། །དགེ་བ་གང་ཡོད་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེ་གཅིག་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྟོགས་ནས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོའོ། །ཞེས་པ་འདི་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར་པའི་གུའི་གུང་པ་ནང་སོ་མཆོད་སྤྲིན་པས་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བར་བརྟེན་ཟིན་ཐུན་དུ་སྐུ་རབ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ནས་བཛྲེ་ཤྭ་རས་བྲིས་ཤིང་སྤེལ་བའོ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཉམས་རྟོགས་འབར་ཞིང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱན་དུ་བྱོན། ཐུན་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ཡོད།
ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྔ་པས་མཛད་པའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་
Vol. 9 Text 7
Author: Shamarpa, 5th
Colophon: ཞེས་དཔལ་ཙཱ་རི་ཏྲའི་རིན་ཆེན་ཕུག་ཏུ་ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གིས་མཛད་པའོ༎ ༎
རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷ་ཁྲིད་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་
Vol. 9 Text 8
Author: Pawo Rinpoche, 2nd
Translator: mar pa chos kyi blo gros
Colophon: རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་པནྜི་ཏའི་ཞལ་སྔ་ནས། ལོ་ཙཱ་བ་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་པུཥྤ་ཧ་རིའི་བྱང་ཕྱོགས་སེང་ལྡེང་སྟུག་པོའི་ནག་གསེབ་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །ཞེས་རྗེ་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་བྱང་དང་འགྱུར་བྱང་འགོད་པར་མཛད་དོ། །བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ཁྲིད་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འདི་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་ཏེ་ཟིན་བྲིས་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་བཞིན་དཔལ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་བཤད་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པོ༎
ཕག་མོ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་
Vol. 9 Text 10
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: འདིའི་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། དཔལ་འབྱོར་དོན་གྲུབ་ཡན་དོན་བརྒྱུད་ལྟར་ལས། དེ་ནས་ཞྭ་དམར་བཞི་པ། མཉན་པ། རྗེ་བརྒྱད་པ། དཀོན་མཆོག་འབངས། རྗེ་དགུ་པ། སྤ་གྲོའི་རྟོགས་ལྡན་རིམ་པ་གསུམ་པ་ལས་རྟོགས་ལྡན་རིག་འཛིན། དེ་ལས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེས་གསན། དེ་ནས་བདག་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱིས་དད་སྤྱན་སྔའི་ཁྲིད་ལས་བསྒོམ་དོན་འདི་ཡང་ཟིན་ཆུང་དུ་བཀོད་དོ། །ཀུན་ཁྱབ་ནས། གཅོད་པ་བསྟན་རྒྱས། ཁྲེ་ལོ་པ་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ། མཆོག་སྤྲུལ་ངེས་དོན་དབང་པོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། དེ་ལས་བདག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཐོབ་པའོ༎
ཆོས་དྲུག་བདུད་རྩི་ཉིང་ཁུའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་
The Essence of Amrita
Vol. 9 Text 11
Author: Tai Situpa, 8th, Person:Tai Situpa, 9th
Colophon: དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམ་འདྲེན་དཔའ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀས་བཀུལ་ལྟར། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པ་སོར་བཞག་ལ། སླར་ཡང་དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས་འཇུག་བདེའི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་པོ་ནི་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའོ།
ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ཉམས་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་
Mahamudra and Related Instructions
Core Teachings of the Kagyü School
Vol. 9 Text 12
Author: Shamarpa, 6th
Colophon: ཅེས་པ་འདི་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཀརྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཁའ་འགྲོ་ལ་གནང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བཀོད་དེ། རང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པ་ལ་ཁྱུང་རྫོང་རྒྱལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་ལེགས་པར་བྲིས་པའོ༎
སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་
Vol. 9 Text 13
Author: Karmapa, 3rd
Colophon: དེ་ལྟར་ན། དེ་རྣམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པ་རབ་འབྱམས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་རིམ་པ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ། །མན་ངག་འདི་ནི་ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་སྤྲེའུ་ལོ་ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ་མཛད་པའོ༎
དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔའི་མན་ངག་
Vol. 9 Text 15
Author: Author not found
Colophon: མན་ངག་འདི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པའི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པའི་གནད་རྣམས་དཔལ་ནཱ་རོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྐད་ཅིག་རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་ཐམས་ཅད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ལམ་གྱི་སྐྱོན་སེལ་བ། ན་ཚ་བོགས་སུ་འདོན་པའི་གཟེར་དང། འཆི་བ་གྲོགས་སུ་འཁྱེར་པའི་གཟེར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་གཟེར་དང་། རྣམ་རྟོག་རང་སར་གྲོལ་བའི་གཟེར་དང་། བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བླང་ཞིང་འབྲས་བུ་སྐུ་ལྔ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སུ་རྫོགས་པའི་གཟེར་ལྔ་གནད་ཀྱི་འཁོར་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བོགས་འདོན་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུང་མའི་དམིགས་རིམ་
Vol. 9 Text 18
Author: Karma chags med
Colophon: དེ་ཡང་མོས་གུས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་གལ་ཆེ། །རཱ་ག་ཨ་སྱས་གྲྭ་པ་སྤྱི་རྣམས་ལ། །ཕན་པའི་བསམ་པས་ཐུན་སྐབས་ཤིག་ལ་སྨྲས། །སྒོམ་ཆེན་པདྨ་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་བས་བྲིས། །འདིས་ནི་གཞན་ཕན་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་ཤོག།
རི་ཆོས་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐར་འདོད་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་
Vol. 9 Text 20
Author: Trungpa, 4th
Colophon: ཅེས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རི་ཆོས་འདི་ཉིད་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་སྐབས་སྤར་བྱང་སྨོན་ཚིག་འདི་འབྲུ་དག་བྱེད་པོ་ཟུར་བན་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྨྲས་པའོ༎ ༎
འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Vol. 9 Text 21
Author: Karma chags med
Colophon: དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་གླུ་ཆུང་ལེའུ་བརྒྱད། །དད་ལྡན་ཚོང་དཔོན་བུ་ལུ་ཞེས་བ་བས། །ཤོག་གུ་ཕུལ་བའི་བལྡབས་ལེན་ལ་དམིགས་ནས། །ཞག་གསུམ་ཁྲིད་ཆུང་བཤད་པའི་བརྗེད་ཐོ་ལ། །རྟག་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན། །རྫོགས་པར་བྲིས་འདི་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སོ། །འཕྲལ་དུ་ཡིད་ལ་གང་ཤར་བྲིས་བ་ལ། །འགལ་བ་མཆིས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཤགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྫོགས་སོ༎
ཕས་བྱས་བསགས་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཁྱད་ནོར་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་
Vol. 9 Text 25
Author: Author not found
Colophon: ཕས་བྱས་བསགས་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཁྱད་ནོར་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་གྱི་འབྲི་གུང་འོག་མིན་གྱི་གནས་ནས་བྱུང་བ་རྫོགས་སོ༎
རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
Vol. 9 Text 26
Author: 'bri gung spyan snga shes rab 'byung gnas
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ནི་སྤྱན་སྔ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཞུང་དེ་ཉིད་སོར་བཞག་ལ། །རང་གཞན་འཇུག་པ་བདེ་ཕྱིར་དུ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་ཏེ། །ཆོས་ཀྱི་རྗེ་སྐྱོབ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དད་པའི་བློ་ཅན་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེས་ཁྱི་ལོ་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཉེར་གསུམ་ལ་ཁམས་ཀྱི་བེ་རི་ཐང་གི་སྒར་ཐོག་ཏུ་བྲིས་པ་དགེ ༎
རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྷན་ཐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
Vol. 9 Text 28
Author: 'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po
Colophon: ཅེས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་འབྲི་གུང་པའི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ལྷན་ཐབས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སློབ་དཔོན་རྫོགས་ཆེན་ཚང་སོགས་མོས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་རྗེ་བླ་མ་དྷརྨ་སཱུ་རྱས་སྩལ་བའོ༎
དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཁོག་དབུབ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་
Vol. 9 Text 30
Author: Author not found
Colophon: དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཁོག་དབུབ་ཀྱི་དོན་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་ཅུང་ཟད་བསྟན་ཟིན་ཏེ། རྒྱས་པར་གཞུང་དང་། ཚོམས་བདུན་སོ་སོའི་འགྲེལ་པ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཉིད་དོ༎
ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Vol. 9 Text 31
Author: Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st
Colophon: དེ་ལྟར་ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ཡང་རྗེ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་རྒྱལ་དབང་རཏྣའི་གསུང་རྒྱུན་དྲུང་པ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཕྱག་བྲིས་སུ་བཏབ་འདུག་པ་ལ། སླར་ཆུ་དབང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཤིང་ཚིག་སྣ་བསྟུངས་ཏེ་བྲིས་པ་འདི་ཡང་པ་ཕག་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཉེར་དགུ་ལ། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་ཕོ་བྲང་རྩེ་བ་གཞིས་ཀར་མགྱོགས་པར་བྲིས་པའོ༎
ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་
Vol. 9 Text 32
Author: Tai Situpa, 8th
Colophon: དེ་ལྟར་ཕྱག་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི། །གདམས་པ་ཉུང་དུ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཉུང་འདི། །སྡེ་དགེ་ས་དབང་ཆེན་པོའི་མདུན་ན་འདོན། །བསྒྲེས་པོ་ཆོས་སོད་བླ་གྲོས་ཞལ་སྔ་ནས། །བསྲུལ་བར་མཛད་པས་གང་དྲན་ལྡེ་བ་སྦྱོར་གྱིས། །མ་བཅིངས་བ་བཅོལ་ལྷག་པར་སྨྲ་བ་པོ། །གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱའོ༎ ༎
བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ་
Vol. 9 Text 34
Author: Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st
Colophon: ཅེས་པ་ཡང་འབྲི་དམ་པ་ཆོས་ཕྱུག་གི་ཀླུང་ཕོ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་ཚུགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ལྕང་ལོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གན་མཛོད་དུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཡང་ཐ་འཕྱོང་རྒྱས་གྲགས་པ་དབང་པོས་བགྱིས་པ་སྟེ་འདིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨན་པར་གྱུར་ཅིག
ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བྱས་པ་
The Essence of Amrita
Vol. 9 Text 36
Author: Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st
Colophon: ཅེས་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚིག་ཏུང་དུར་བྱས་པ་འདི་ཡང་། ལྕམ་ཞབས་དྲུང་གི་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ལམ་འདིས་གྲོལ་བ་འབྲི་གུང་པ་རིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་ཤིང་སྤྲེལ་རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བའི་དཀར་པོའི་རྫོགས་པ་གཉིས་པ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་དགེ་པར། འབྲི་ཆོས་ཕྱུག་ཀླུང་གི་ཕོ་བྲང་སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་མགྱོགས་པར་སྦྱར་བ་སིདྡྷི་རསྟུ༎
ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Vol. 10 Text 1
Author: Stag lung khri, 1st
Colophon: མཉམ་མེད་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་མྱོང་མན་ངག་སྨར་ཁྲིད་རྣམས། བན་དེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ཉིད་ཀྱིས། ཡི་གེར་གསལ་བ་བྱས་པ་ལ། བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་པ། མི་མཉེས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། ཉམས་ལེན་མན་ངག་སྨར་ཁྲིད་འདིས། འགྲོ་ནམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤོག
ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 10 Text 2
Author: Khro phu lo tsA ba byams pa dpal
Colophon: ཞེས་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱི་གསུང་རབ་མན་ངག་བརྒྱ་རྩ་ལས་བྱུང་བའོ༎ ༎
ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 10 Text 3
Author: Khro phu lo tsA ba byams pa dpal
Colophon: ཞེས་ཁྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱི་གཟུང་རབ་མན་ངག་བརྒྱ་རྩ་ལས་བྱུང་བའོ༎ ༎
སྔོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས་
Vol. 10 Text 4
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: དེ་ལྟར་ཁྲིད་མཐའ་དག་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཡི་གེ་འདི་ཡང་། པདྨ་དཀར་པོས་ལྷ་བཙུན་གཞན་ཕན་བཟང་པོར་གདམས་པའོ༎ ༎
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Mahamudra and Related Instructions
Core Teachings of the Kagyü School
Vol. 10 Text 5
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: དེ་ཡང་ཁ་ཆེ་ཟངས་དཀར་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཞན་ཕན་བཟང་པོས་གུར་གུམ་གྱི་གེ་སར་ཁལ་གཅིག་ལྷག་པའི་ཡོན་དང་བཅས་ཏེ། ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ལ་ཟིན་བྲིས་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང་། །གསུང་རྒྱུན་ལ་བསྙད་པའི་སུག་བྲིས་མང་པོ་ལ་ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་བ་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་ནས། ཕྱི་རབས་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ཁོ་ནར་པདྨ་དཀར་པོས་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་མཁར་ཆུ་བྱང་ཆུབ་གྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་པའི་ཚེ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བ་རོ་སྙོམས་ཀྱི་གདམས་ངག་
Vol. 10 Text 7
Author: Nāropa
Translator: b+ha ri rnal 'byor ma
Colophon: དཔལ་ལྡན་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་གླུ་རྫོགས་སོ༎ ༎བྷ་རི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་པ། ཆོས་ཀྱི་རྗེས་མཁར་ཆུའི་བྲག་ནས་གཏེར་སྦྱན་དྲངས་པ་ཇི་ལྟ་བའོ༎ ༎
དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོས་མཛད་པའི་རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 10 Text 8
Author: Shamarpa, 2nd
Colophon: དཔལ་ལྡན་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་པ་རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ཞིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བཙོན་པར་བྱོས་ཤིག། ༎ ༈ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཏིལླི་པ། ནཱ་རོ་པ། ཏི་ཕུ་པ། རས་ཆུང་པ། རྒྱ་རས། རྒོད་ཚང་པ། ཨོ་རྒྱན་པ། རང་བྱུང་བ། མགོན་རྒྱལ་བ། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། མཁའ་སྤྱོད་པའོ༎
རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་དྲིལ་བ་
Vol. 10 Text 9
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: དེ་ལྟར་སྒང་དྲིལ་གྱི་ཞལ་གདམས་རྒྱལ་རྩེ་ཀླུ་དབང་ཚལ་དུ་སྡེ་པ་མི་འགྱུར་རབ་ཏུ་བརྟན་པས་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལྟར། དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོས་སྦྱར་བའོ༎
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོམ་རིམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་
Vol. 10 Text 10
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: དེ་ལྟར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོམ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྡེ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་དཔལ་གོང་མ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་དུ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཙུན་པ་པདྨ་དཀར་པོས་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།
བླ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་
Vol. 10 Text 11
Author: Nāgārjunagarbha, Person:Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Translator: Vibhūticandra
Colophon: འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་གཙོ་བོ་ཡིས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་ལ་གསལ་བར་བསྟན། །སྡུད་པ་པོ་ལས་བདག་གིས་ཐོས། །ཏེ་ལོ་པ་ཡིས་མི་བརྗེད་བཟུང་། །འཕགས་པ་ལྷ་ཡིས་མངོན་པར་བྱས། །བླ་མ་གསང་བར་སྒྲུབ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོས་མཛད་པའོ། །པནྜི་ཏ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྟྲས་བསྒྱུར་བའོ༎ ༎
ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད་
Vol. 10 Text 12
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: རྒྱ་གར་ཡུལ་ན་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ། །གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་ཆེན་པོའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །ད་ལྟའང་དཔལ་ལྡན་དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལས། །ས་གསུམ་མཆོད་སྡོང་འོས་པའི་བསྟན་འཛིན་སུ། །ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་བ་འདི་ལ་ཟིན་བྲིས་སྣ་ཚོགས་པས་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་ཉེ་བར་མཐོང་བ་མི་འཕྱུགས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དང་། བྱར་ཁྲི་ལྕམ་ཀུན་དགའ་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་ཉམས་བཞེས་སུ་མཛད་པའི་བརྗེད་བྱང་དུའང་བསྐུལ་བས། པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་གྲགས་པའི་དན་སྐྱོང་བ་དེ་ཡིས་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ༎ ༎
ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་སྙིང་པོ་
Vol. 10 Text 13
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་པདྨ་དཀར་པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་ལེགས་པར་བཀོད་པའོ༎ །
འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་པ་ཀུན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་
Vol. 10 Text 15
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: ཇ་མཆོད་པ་འདོད་དགུའི་འབྱུང་གནས་འདི། །ཙཱ་རི་ཏྲཱ་ཡི་ནགས་འདོད་ཏུ། །ཛ་ཡེནྡྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིས། །ཛ་ཡེནྡྲ་སོགས་དོན་དུ་སྦྱར། །བྷཱུ་ཏེནྟྲ་སོགས་ཞི་གྱུར་ཅིག
ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔ་ ་ ་ ་
Vol. 10 Text 17
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཞེས་པའི་ཁྲིད་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ། སྣང་བས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་། ཡིག་རྙིང་གི་བཤད་དོན་བསྒྲིལ་བའི་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོ་མ་དྲུག་གི་གདམས་ཟབ་
Vol. 10 Text 18
Author: Rgyal mtshan dpal
Colophon: ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀྱི་བར་དུ་བསྟེན་ན་ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་བར་དུ་སྲུང་བ་ཡིན་གསུངས། འཛག་སྲུང་བཀའ་རྒྱ་མའི་ཞལ་གདམས་ཆེ་ལོང་ཙམ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཡིག་
Vol. 10 Text 21
Author: Rgyal mtshan dpal bzang
Colophon: ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གནད་གསུམ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྫོགས་སོ།། །དགེའོ།། ཤུ་བྷཾ།། མངྒ་ལཾ།།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་གནད་ཡིག་
Vol. 10 Text 23
Author: Rgyal mtshan dpal bzang
Colophon: འདི་དོན་རྟོགས་ཤིང་འགྲོ་ལ་སྟོན་པར་ཤོག ཤུ་བྷཾ།། མངྒ་ལཾ།། ཨྀྠི།།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་
Vol. 10 Text 24
Author: Rgyal mtshan dpal bzang
Colophon: བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དཔལ་འབར་དོན་གྲུབ་ཤོག འདི་བཞེངས་དགེ་བས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག མངྒ་ལཾ།། ཤུ་བྷམ།། དགེའོ།། །།
ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་གཞུང་
Vol. 10 Text 25
Author: Rgyal mtshan dpal bzang
Colophon: ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲིད་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཆོས་དྲུག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བཀོད་པའོ༎ ༎
སྐྱེས་མཆོག་འབའ་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་བླ་སྒྲུབ་
Vol. 10 Text 26
Author: Blo gros chos 'phel, Ngag dbang ye shes
Colophon: ཞེས་ཁྱད་པར་གྱི་བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྦྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རང་ཉིད་ཀྱི་དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་མེ་འབྲུ་གསག་ཆེན་པོའི་ཡར་ཆོས་དགེ་བར་རྣལ་འབྱོར་པ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོས་གདན་ས་ཆེན་པོ་འབའ་རར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་
Vol. 10 Text 30
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་གངས་ལྗོངས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིད་སྲོལ་གཅེས་པར་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་རབ་སྔགས་པ་འདི་ལ་རྒྱུད་གཞུང་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གཞུངས་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གི་སྙིང་པོ་ཇོ་ནང་རིན་འབྱུང་དུ་བཞུགས་ལས་ཟུར་ཕྱུང་བཀླག་ཆོག་གི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཕྱག་བཞི་པ་ཐེལ་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བྱིན་རླབས་ཡང་སྙིང་
Vol. 10 Text 31
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་གངས་ལྗོངས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིད་སྲོལ་གཅེས་པར་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་བསྔགས་པ་འདི་མ་རྒྱུད་གཞུང་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་བཞུགས་པ་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གི་སྙིང་པོ་ཇོ་ནང་རིན་འབྱུང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་ཟུར་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་གི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཕྱག་བཞི་པ་སྐུ་རེགས་མའི་རྒྱ་གཞུང་དང་འཁོར་ལོ་གཉིས་མའི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 10 Text 32
Author: Author not found
Colophon: འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། སྒྲོལ་བྱེད་ཆེན་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། བྲམ་ཟེ་ས་ར་ཧ་པ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ། དུས་ཞབས་ཆེ་བ། དུས་ཞབས་ཆུང་བ། རྡོ་རྗེ་གདན་པ། ཨ་བྷཱ་ཡ་ཀ་ར། ཙ་མི་ལོ་ཙཱ། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་དཔལ་རྒྭ་ལོས་ཞུས། དེ་ནས་བདེ་གཤེགས་ཕག་མོ་གྲུ་པ། འབྲི་གུང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། སངས་རྒྱས་དབོན་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་བ་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་སྲས་ཐོག་ཁ་བ། སྤྱན་སྡ་མཚམས་བཅད་པ། ཆོས་རྗེ་ནུབ་པ། ཆོས་རྗེ་བཅུ་གཉིས་པ། ཉེར་བརྒྱད་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ། ཉེར་གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། དྲུང་ཨ་བོ་པ། སྔགས་འཆང་ངག་དབང་བ། རྗེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཛྙ་ན་ཀེ་ཏུ། བླ་མ་ཀུན་དགའ་སེ་ངྒེ། ཡང་ན་ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དེ་བ། ཀླུའི་བྱང་ཆུབ། རྡོ་རྗེ་གདན་པ། ཨབྷཱ་ཡ་ཀ་ར། ཙ་མི། དཔལ་སྒ་ལོ། བདེ་གཤེགས་ཕག་གྲུ། འབྲི་གུང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ། སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས། རྒྱལ་བ་གྲགས་པ་བཙོན་འགྲུས། གྲུབ་ཐོབ་ཝོ་ལ་པ། བྲག་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་བ། རྒྱུད་བླ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། བླ་མ་མགོན་གཞིན་པ། ཡར་ལུང་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དཔོན་པོ་རྒྱལ་མཆོག། །བདག་པོ་གྲགས་བློ། གྲུབ་ཐོབ་ངག་གི་དབང་པོ། རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་པ། དེས་ཀུན་སེང་པ་ལའོ༎
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ ་ ་ ་
Vol. 10 Text 33
Author: Karma chags med
Colophon: དེ་སྐད་ཤུགས་འཆང་མེ་ཕོ་རྟ་ལི་ལོ། །ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན། །སྟོན་པ་ལྷ་ལས་ལྷགས་པའི་དུས་མཆོད་ཀྱི། །ཐུན་མཚམས་སྐབས་སུ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སྨྲས། །དགེ་བཞེས་པདྨ་ཐབས་མཁས་ཞེས་བྱས་བྲིས།
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་རྒྭ་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐིལ་ལུགས་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་
Vol. 10 Text 34
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཞེས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་རྗེས་གནང་ནག་འགྲོས་ཁ་གསལ་དུ་བྱས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་
Vol. 10 Text 35
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ཏེ་རྗེས་གནང་ཁ་གསལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པའོ༎ ༎དགེ་ལེགས་འཕེལ།
འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བ་དན་
Vol. 10 Text 36
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་མངའ་བདག་མར་རྔོག་གི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པའི་སྲུང་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་འདི་ཉིད་དགོས་པའི་དབང་གོས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་པས་ཆོག་པར་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
རྩ་བ་ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་
Vol. 11 Text 3
Author: Khyung po rnal 'byor
Colophon: ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས་ཅུང་ཞིག་གསལ་བར་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པས་བྱས་པའོ།
སྡོང་པོ་ཕྱག་ཆེན་པོ་གྭ་འུ་མའི་རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་
Vol. 11 Text 8
Author: Niguma
Translator: dar ma blo gros
Colophon: རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚིག་རྫོགས་སོ། །མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་ཉིད་མཉེས་པར་བྱས་ཏེ། གསེར་སྤང་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་ནས་ཞུས། ལོ་ཙཱ་བ་གླན་དར་མ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།
ཡལ་ག་འཆུགས་མེད་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་
Vol. 11 Text 9
Author: Niguma
Translator: dar ma blo gros
Colophon: ཁྱད་འཕགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཆོས་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །ལོ་ཙཱ་བ་གླན་དར་མ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ། །ཌཱ་ཀི་མ་དེ་ཉིད་ལ་གསེར་སྲང་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་ནས་ཞུས་ཏེ། བདག་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེས་པའོ།
མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Vol. 11 Text 11
Author: Rāhula
Colophon: སྐྱེ་གནས་ལྔ་གཅིག་ཅར་དུ་དག་པ་ཐིག་ལེའི་འཕོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བླ་མ་རཱ་ཧུ་ལའི་གདམས་པ་རྫོགས་སོ། །
འབྲས་བུ་ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་
Vol. 11 Text 12
Author: Virūpa
Translator: lo tsA ba mang pa lo tsA ba
Colophon: འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་བིརྺ་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་དུར་ཁྲོད་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མང་བ་ལོ་ཙཱ་བས་ཏེ་ཏོའི་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྒྱུར་བའོ།
ཟབ་ལམ་གསེར་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར་
Vol. 11 Text 14
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་རྗེ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རིང་ནས་གནང་བསྩལ་བ་དང་། ཡང་ཁྲོད་འདིར་བཞུགས་སྒྲུབ་བླ་ལྔ་རྗེས་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་གཏེར་ཆེན་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་འཕེལ་ཚེ་རིག་འཛིན་བླ་མ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་བཅས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་མ་མཛད་ངོར། རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་
Vol. 11 Text 15
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་རྗེ་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རིང་མོ་ནས་གནང་བསྩལ་བ་དང་། ཡང་ཁྲོད་འདིར་བཞུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བླ་སྔ་རྗེས་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་གཏེར་ཆེན་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་འཕེལ་ཚ་རིག་འཛིན་བླ་མ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་བཅས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་མ་མཛད་ངོར། རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མི་བྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་
Vol. 11 Text 16
Author: Tāranātha
Colophon: རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྒྱ་གར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྟེ། བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་མན་ངག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་ཁོ་པོས་བཀའ་བབས་བརྒྱུད་འདེབས་སུ་སྦྱར་ཟིན་ལ། འདི་ནི་གཞུང་གི་བརྒྱུད་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སོ༎ ༎
ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་
Vol. 11 Text 17
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་འདིའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་མཚན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་
Vol. 11 Text 18
Author: Karmapa, 14th
Colophon: ཅེས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཤིག་བྲིས་ཞེས་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བཀའ་སྩལ་ཕེབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་བློ་གསལ་ཀརྨ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་སོགས་མོས་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་བ་ལས། འཇམ་མགོན་བླ་མ་འདི་ཉིད་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་བསྟན་པ་དང་། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨིན་གླིང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་སྤྲུལ་དུ་ངེས་པ་རྙེད་པ་བཅས་དེ་དག་གི་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དང་མཐུན་པར་གསོལ་འདེབས་འདི་བཞིན། དཔལ་ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བཅུ་བཞི་པའི་མཚན་འཛིན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཙམ་ཐོབ་པ། དཔལ་ལྡན་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེས་དཔལ་སྤུང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གནྡྷོ་ལའི་ཡང་རྩེ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དགྱེས་པའི་བསྟི་གནས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད་
Vol. 11 Text 20
Author: Tāranātha
Colophon: དེ་ལྟར་བཤད་པའི་དགེ་འདིས་ཀྱང་། །དཔག་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་རྣམས། །ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་སྐུ་བཞིའི་དངོས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཐོབ་པར་ཤོག །དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་འདི་ཡང་ཉེར་མཁོར་མཐོང་ནས་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་པའོ༎ ༎འདི་ལ་ཇོ་ནང་སྤར་མ་ཉིད་ཡིག་སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ས་བཅད་གོང་འོག་མ་མཐུན་པ་སོགས་དཔྱད་དཀའ་བས། བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་མདོ་བསྟན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་དཀྱིལ་གཉིས་བསྟན་པའི་སྲི་ཞུ་ཁོ་ནར་དགོངས་ནས་སྤར་གྱི་ཕྱི་མོར་བསྒྲུབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་འཕངས་རིགས་ནག་འགྲོས་དང་ས་བཅད་སོགས་བཅོས་བསྒྱུར་ཞབས་འདེབས་ཕྲན་བུ་ཞུ་བ་པོ་ནི། ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སྟེ་འདི་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག༎
ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་
Vol. 11 Text 24
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་པའང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་པའོ༎
ཤངས་ལུགས་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་
Vol. 11 Text 27
Author: Tāranātha
Colophon: དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུའི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྙེ་ཐང་པ་དགེ་བ་ཤེས་བླ་མ་ཀུན་དགའ་བསྟན་གསལ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་བར་སྐབས་སུ་ངེས་པར་བརྗོད་པའོ༎ །ཤུ་བྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཱཾ། །བདེ་མཆོག་རྣམ་བཤད་ལུང་གི་བརྒྱུད་བཞི། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། བྱ་བཏང་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས། བྱམས་པ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ། ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ། །རྨོག་ལྕོག་པ་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་བཙུན་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན། གྲུབ་མཆོག་ཀརྨ་ལྷག་མཐོང་། །གྲུབ་དབང་ཀརྨ་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར། །དེས་བདག་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་ལའོ༎
རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་
Vol. 11 Text 30
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ནི་ཛམ་ཐང་ནས་གྲུབ་དབང་བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་རིང་མོ་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་ཞིང་ཉེ་ཆར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་དཔོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཞབས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཆེད་དུ་གཟུང་བསྐུལ་གནང་བ་དང་། ཧོར་བླ་མ་པདྨ་ནོར་བུ་སོགས་སྒྲུབ་བླ་སྔ་རྗེས་རྣམས་ཀྱིས་ནན་བསྐྱར་བསྐུལ་བའི་ངོར། དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུགས་མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ཙམ་གྱིས་འཛིན་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཟབ་ལམ་ནཱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་
Vol. 11 Text 31
Author: Blo gsal bstan skyong
Colophon: པཎ་ཆེན་ངག་ཆོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡི་གེའི་སྟེང་ནས་སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་བྱིན་རླབས་ལུང་བཅས་དང་། ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཁྲིད་ལུང་གི་བརྒྱུད་པའང་དེ་བཞིན་ཡིན་ཏེ་རྗེ་བླ་མ་དགེ་སློང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ཆེན་པོས་བདག་ལ་གནང་བའོ། །འདིས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམ་པར་གྱུར་ཅིག། ༎
ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་ ་ ་ ་
Vol. 11 Text 32
Author: Blo gsal bstan skyong
Colophon: ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་འདི་ནི། རབ་བྱམས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་ཕེབས་པར་བརྟེན། སྙོམས་ལས་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས། ཡོངས་འཛིན་ཞེས་པ་ཆུ་ཕོ་བྱ་བའི་ལོ། གྲོ་ཞུན་ཟླ་བའི་དམར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འདུ་ཚེས་ལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་ཕུག་གི་གཟིམ་ཁང་རྣམ་གྲོལ་ཡང་རྩེར་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་བོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག༎
ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ་
Vol. 12 Text 1
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་པ་ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་རིམ་རྒྱས་བསྡུས་གབ་འཁྲུགས་མེད་པར་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སོ༎
ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ཁྲིད་མ་མོའི་ལྷན་ཐབས་ཁ་སྐོང་
Vol. 12 Text 2
Author: Tāranātha
Colophon: ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གཞུང་ཁྲིད་མ་མོའི་ལྷན་ཐབས་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་པའོ༎
ནི་གུའི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ་
Vol. 12 Text 3
Author: Tāranātha
Colophon: དེ་ལྟར་ན་འདི་རྣམས་ཡེ་ཤེ་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུའི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ། རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་དང་། རྩ་མདུད་འགྲོ་བའི་མན་ངག་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ། གྲོལ་ལམ་མཆོག་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག །ལུས་སྦྱོང་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་རྩ་བའི་གཞུང་ནི། ཞལ་ཤེས་ཅུང་ཟད་གབ་པ་དང་། ཚིག་མང་པོའི་གསེབ་ཏུ་འཐོར་བས་སྡུད་མི་ཤེས་པ་དག་མང་དུ་ཡོད་ལ། མི་མཁས་པས་སྦྱར་བའི་སྡོམ་ཐན་ཐུན་ཡོད་སྲིད་ནའང་། ལག་ལེན་གསལ་པོར་ཐོན་པ་མེད་དཔར་མངོན་པས། འདིའི་ལག་ལེན་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། མི་ནུབ་ཅིང་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་མོས་པ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མ་སྦས་ཤིང་གསལ་བར་བཀོད་པའོ༎
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་ཡིག་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་
Vol. 12 Text 4
Author: Thang stong rgyal po
Colophon: ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཞལ་གདམས་གྱི་གནད་ཡིག་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་ཤེས་བྱ་བ། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་འདི་ནི་ལུང་སྟོང་གི་སྨྱོན་པས། ཐར་གླིང་གི་སྒྲུབ་ཁང་ཞལ་དཀར་ལྷ་གདོང་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་རྟོགས་པ་ལ་དཔེས་ནས་གནས་མཆོག་རི་བོ་ཆེར་སྟག་ལོ་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་སུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྦྱར་བའོ། །ཡི་གེ་པ་ནི་བཀའ་བཅུ་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ནོ། །ཉམས་རྟོགས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག
ནི་གུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད་
Vol. 12 Text 5
Author: Thang stong rgyal po
Colophon: ཅེས་སོགས་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་འདེབས་པ་ནི་མན་ངག་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཉིང་ཁུའི་ཡན་ལག་གི་ཆོས་སྐོར་ལས་ལྟ་བའི་ཁྲིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འདི་ཡང་ལུང་སྟོང་སྨྱོན་པས་རང་གི་མྱོང་བ་དང་སྦྱར་ནས། གནས་མཆོག་དཔལ་རི་བོ་ཆེར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀའ་བཅུ་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ནོ།། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
ནི་གུའི་ཡན་ལག་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་
Vol. 12 Text 6
Author: Thang stong rgyal po
Colophon: བཤད་པ་བྱེད་འདོད་ན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་སྟེང་དུ་བླ་མ་གོང་མའི་ཡིག་ཆ་བཀོད་པ་ལས་རྟོགས་དགོས།། །ཨྀྠི།
ཉིང་ཁུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཁྲིད་
Vol. 12 Text 8
Author: Thang stong rgyal po
Colophon: ཉིང་ཁུའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ཡན་ལག་བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་འདིའང་ལུང་སྟོང་སྨྱོན་པས་རང་གི་མྱོང་བ་དང་སྦྱར་ཏེ་གནས་ཆེན་རི་བོ་ཆེར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེའི་རྒྱེན་ནི་བཀའ་བཅུ་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ནོ། །རྗེས་གནང་དང་མན་ངག་མ་ཐོབ་པ་ལ་མི་བསྟན་ནོ། །ཞིན་ཏུ་ཟབ་ཨི་ཐི༎
རྩ་བ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་བསྡུས་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་ལུང་
Vol. 12 Text 9
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པ་འདིའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་གདོད་ནས་གྲུབ་པ་འཇིགས་བྲལ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ཅན་གྱིས་སྔ་ཕྱིར་བཀའ་སྩལ་གནང་བ་ལྟར། ཁྱུད་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་ཤངས་ཆོས་ལ་མོས་པས་སྤྱོད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དུས་ཚེས་གྲུབ་སྦྱོར་དང་ལྡན་པའི་སྔ་ཆར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ས་སྟེང་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 12 Text 10
Author: Tāranātha
Colophon: ཞེས་པ་འདིའང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཤར་ཀོང་པོའི་ཡུལ་གྱི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་རབ་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་གདམས་པའོ༎
མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་གྱི་ཉམས་ལེན་དབུ་མའི་མདུད་འགྲོལ་
Vol. 12 Text 11
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་འདུན་པ་ཅན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་ཏིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་རྫོགས་པར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བསྟོད་པ་
Vol. 12 Text 12
Author: Atīśa
Translator: Atīśa; Lo chen rin chen bzang po
Colophon: མཁའ་སྤྱོད་མ་དཀར་མོའི་སྟོད་པ། པཎྜིཏ་དཱིཔཾ་ཀ་རས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༎ །པཎྜིཏ་དེ་ཉིད་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ༎ ༎
མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་འཕོ་བ་
Vol. 12 Text 14
Author: Rāhula
Colophon: བླ་མ་རཱ་ཧུ་ལའི་གདམས་པ་རྫོགས་སོ། །འདིའི་དབང་ཐོབ་བ་ཙམ་གྱིས། སྐྱེ་གནས་ལྡར་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེས། ངེས་ཤེས་སྐྱེད་གསུང་ངོ་།
སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་པ་སྤྲུལ་འཁོར་
Vol. 12 Text 18
Author: Author not found
Colophon: བླ་མའི་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་གནད་ནས་བསྐུལ་བྱེད་པའི། །ཇི་སྐད་གསུང་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད། །དེ་ལ་ཌཱ་ཀིས་མི་བཀྱོན་འཚལ། །དགེ་བ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ། །ཌཱ་ཀི་གནད་ཀྱི་གསང་སྒྲུབ་རྫོགས་སོ༎ ༎
ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་
Vol. 12 Text 20
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་རྗེ་དཔོན་གང་དེའི་ཐུགས་བཞེད་སྐོང་སླད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་དགེ། །།
ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་
Vol. 12 Text 21
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་ཚུལ་འདི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ནོད་པའི་ཚེ། མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་དཔོན་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། བླ་མའི་ཤལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་ཤིང་། ཡིག་རྙིང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཀྱང་ཚང་བར་འདུས་གསལ་གྱི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
སུ་ཁ་མ་སིདྡྷིའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད་
Vol. 12 Text 23
Author: Sangs rgyas gnyan ston chos kyi shes rab
Colophon: སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་གྱི་ཞལ་ནས། སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་ཁ་རུ་མི་འདོན། ངོ་དགར་མི་བཏང་། ནོར་དུ་མི་ཚོང་། ཆེད་དུ་མི་བཞག །སྣོད་དང་ལྡན་པ་ལ་མི་སྦ་བར་བྱིན་གསུངས་སོ། །སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད། ཟབ་མོ་གསེར་གྱི་ཆོས་གུས་པས་ཞུ་བར་བྱའོ། །རྫོགས་སོ༎ ༎
ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་
Vol. 12 Text 25
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཐབས་ལམ་ཕྱིན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཚིག་རྐང་བདུན་པོ་སྔོན་གསུང་རྒྱུན་ཏུ་མི་འབྱུང་ཡང་། ཐང་སྟོང་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྦྱར་མ་ལས་གུ་ཎས་བསབ་པའོ༎ ༎
དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་
Vol. 12 Text 26
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་
Vol. 12 Text 27
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཁྲིད་བྱིན་རླབས་བཅས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བའི་ཚེ་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་། ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་རང་བཟོའི་རྙོགས་པས་མ་བསླད་པར། མང་ཐོས་ཀྱི་སྤོངས་བ་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་དབེན་ཁྲོད་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
འགྲོ་མགོན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Vol. 12 Text 28
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པ་འདིའང་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་མོས་པ་ཆེན་པོའི་བློས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། བརྒྱུད་པ་འདི་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་བག་ཆགས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་བ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རུ་བཞིར་བཞག །ཁ་འགེངས་འོས་པ་རྣམས་གསར་དུ་སྦྱར་ཏེ་བཛྲ་ཙི་ཏྟ་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་འགྲུབ་སྦྱོར་དང་ལྡན་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་ཤིན་ཏུ་དགེ་བར་ཐུན་ཁོངས་གཅིག་ཏུ་སུག་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་འགྲོ་མགོན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ས་ཆེན་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་
Vol. 12 Text 30
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ཡན་ཆད་སློབ་མའི་ངོར་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་པའོ༎
རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་
Vol. 12 Text 31
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་སྐོང་དམ་པ་སྔ་མས་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་བསྡུས་མ་འཚམས་པ་དང་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས། རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཟབ་ཆོས་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་འདུས་བདེ་ཆེན་འབེབས་པ་
Vol. 12 Text 32
Author: Bde ba'i rdo rje
Colophon: ཅེས་པ་འདིའང་ནང་གི་ལམ་དུ་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དཔྱིད་གྲུབ་པ་འཇམ་པའི་དཔལ་གྱི་བཀའ་སྩལ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་གུས་པ་ལྷུང་བྱེད་པའི་མོས་པས་དྲངས་ཏེ་གདུང་ཤུགས་ཀྱི་ཁང་རང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ནི་གུ་མའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ་
Vol. 12 Text 33
Author: Niguma
Colophon: འཕགས་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ༎
ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མགུར་མཚོ་
Timeless Rapture
Inspired Verses of the Shangpa Masters
Vol. 12 Text 34
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་སྤར་བྱང་སྨོན་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་འདིའང་རྣམ་དཀར་བགྱི་བའི་བྱེད་པོ་ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བརྗོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་
Vol. 12 Text 35
Author: Author not found
Colophon: ཞེས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཁོལ་དུ་བྱུངས་ཏེ་རྗེས་གནང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་དཀྱུས་མ་ཙམ་གྱི་ལག་ལེན་
Vol. 12 Text 36
Author: Author not found
Colophon: ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་རིན་འབྱུང་ལས་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་སྟེ་གུ་ཎས་སོ༎ ༎དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོག་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་
Vol. 12 Text 37
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་པའང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའོ།
ཕྱག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཕྱོགས་བསྡེ་བས་ཙིནྟཱ་མཎིའི་ཕྲེང་བ་
Vol. 12 Text 40
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ནི་རང་ཉིད་ནས་འདུན་རྩོལ་ཆེན་པོ་བྱས་པའི་སྣོད་དག་པར། བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཅུད་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ། སྐལ་མཉམ་གཞན་དག་ལའང་བགོ་བཤའ་སྦྱིན་པར་བྱ་སླ་བའི་ཆེད་དུ། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཀུ་སཱ་ལི་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས། མྱུར་མཛད་མགོན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣང་བས་སྲུང་བའི་གནས་མཆོག་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་སྡེ། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མཐིང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་
Vol. 12 Text 43
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཞེས་པ་འདི་ནི་སྒར་བསང་ཆེན་མོ་སོགས་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྐབས་སུ་འཇུག་འོས་པར་མཐོང་ནས། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་སོགས་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་གསུང་རྣམས་གུང་སྤྲོས་ཏེ་མངའ་གསོལ་བའི་ཚིག་མཐའ་བསྒྱུར་ཞིང་འདོན་བདེ་བར་བསྡེབས་པ་སྟེ། ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་བཛྲ་ཀོ་ཊཱི་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཉིད་དགྱེས་རྐུར་རོལ་པའི་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་ངག་པའི་སྐོར་
Vol. 13 Text 2
Author: Author not found
Colophon: གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་གདམས་པ། ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༎
ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་
Vol. 13 Text 4
Author: Author not found
Colophon: རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་གདམས་པ། ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་གནད་ཀྱི་མན་ངག་རྫོགས་སོ༎ ༎ཤུ་བྷཾ།
བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་
Vol. 13 Text 11
Author: Author not found
Colophon: དམ་ཆོས་སྡུང་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་ལས། བཀའ་བབས་ཕྱི་མའི་རྩ་བ་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་བཤད་པའི་ལེ་ཚན་ནོ། །དར་རྒྱས་འཕེལ༎
ཐུགས་དམ་བདེ་གཤེགས་བཅུ་གཉིས་གྱི་དབང་
Vol. 13 Text 13
Author: Author not found
Colophon: འདི་ནི་གསང་བ་ལས་ཀྱང་ཆེས་གསང་བའི་དབང་ཡིན་པས། ཆོས་རྒྱུད་ལ་སེལ་ཡོད་པ་དང་ཆོས་སྒོར་མ་ཞུགས་པའི་ཁྱིམ་པ་སོགས་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སློབ་མ་གྲངས་བཅད་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་མ་གཏོགས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་མི་གནང་བ་ཕྱག་ལེན་ནོ། །དར་རྒྱས་འཕེལ། ཤུ་བྷཾ༎
ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་
Vol. 13 Text 17
Author: Smin gling lo chen d+harma shrI
Colophon: ཞེས་ཞི་བྱེད་བཀའ་བབས་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་རྒྱུན་གང་བཞུགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ནས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་གཉོས་ཀྱི་དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་ཉིས་བྲིས་སྤངས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཟིན་ཐུན་དུ་སྤེལ་བའོ། །འདིས་ཀྱང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལྔ་ ་ ་ ་
Vol. 13 Text 18
Author: Bsod nams dpal
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ནི་སྙེ་མདོ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་ཞེས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཅོང་ཕན་གྱི་བཙུག་ན་ཞབས་བསྟེན་གྱི་པདྨོ་ངལ་འཚོ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བར་མཐོང་ནས་རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ཀུན་ལ་དག་པའི་སྣང་བ་དང་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་ཁ་ཡོངས་སུ་བྱེ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གོང་གཤོམ་གྱི་ཚིགས་བཅད་གསར་བསྣན་དར་བཅས་ཏེ་ལུང་གི་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་དགེ་བས་གྲུབ་བའི་ལམ་བཟང་འདི་ཉིད་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་འཇུག་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཞི་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ་
Vol. 13 Text 19
Author: Pha dam pa sangs rgyas
Colophon: ཅི་བྱེད་གཞན་དོན་དུ་སོ་མས། ཁ་ད་རང་ལ་གྱིས། རང་མི་ལ་མི་འགྲན། གོའམ་ཆོས་བྱེད་ན་དེས་ཆོག །སོང་ལ་གཅིག་ཤོས་སྟེང་དུ་རྩལ་སྦྱངས། ཨཱ་ཙ་ར་མགོ་མ་བསྐོར་གསུང་ངོ་། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བ་དེས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ།
ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་པད་མོ་བརྩེགས་པ་
Vol. 13 Text 20
Author: Author not found
Colophon: དམག་སྟོང་སྡེའི་བདག་པོ་གར་འགྲོ་ཆ་མེད་ཨ་ཙ་ར་སྤྲང་པོ་དིང་རི་བ་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་སྡོད་གསུངས་ནས། དུས་དེར་ཞལ་ཆེ་མས་ཐུགས་ཀྱི་པདྨོ་རྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གསུངས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །དམ་པར་གྲགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་གསུང་གི་འོད་ཟེར་དོན་མཆོག་བཟང་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོག
འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་
Aryadeva's Grand Poem on Severance
Vol. 14 Text 1
Author: Bram ze Ar+ya de ba
Translator: pha dam pa sangs rgyas
Colophon: ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་གཞུང་ཚིགས་བཅད་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བྲམ་ཟེ་ཨཱ་དེ་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲ་རང་འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས། ཞྭ་མ་ལོ་ཙཱ་བས་དིང་རི་མཁན་པའི་ཁྲོད་དུ་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ༎
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་
Pure Honey
Vol. 14 Text 4
Author: Drung sa ru pa, Person:Drukchen, 2nd, Author Uncertain
Translator: rgya gar gyi paN+Di ta dam pa rin po che (pha dam pa sangs rgyas); zhwa ma lo tsA ba
Colophon: །གཞུང་དོན་ཐམས་ཅད་སོང་ནས། མཇུག་གི་དོན་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲ་རང་འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ། ཞྭ་མ་ལོ་ཙཱས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ནི། ཀཱ་མ་ལཱ་ཤཱི་ལ་ཡིན་ལ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའི་བསྟོད་པ་ལས། སྒྲ་ཚད་ལུང་རིག་མན་ངག་མཁས། །རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །ཀཱ་མཱ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །བླ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༏ །ཞེས་པའོ། །དེ་བོད་དུ་ལན་གསུམ་ཕེབས་པའི་རྟིང་རེས་གཞུང་འདི་སྐྱོ་སྟོན་སྐུ་མཆེད་ལ་གནང་ནས་མ་ཇོ་མོ་གངྒའི་ལྷ་མོའི་སྤྲུལ་པ་དེས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ཀྱང་། གང་ཟག་གི་སྐལ་པ་དང་འཚམ་པར་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་ཅི་རིག་པར་བསྟན་པ་ལས། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གནང་བ་ནི། ཁུ་སྒོམ་ཆོས་སེང་ལས་མ་བྱང་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལས་ཟལ་མོ་བྲག་པས་ཉང་གྱི་ཇོ་སྲས་རིན་ཆེན་གསལ་གྱི་དོན་དུ། གཞུང་གི་དོན་འགྲེལ་དང་ཡིག་སྣ་མང་བར་མཛད་པར་སྣང་ལ། བདག་གི་བླ་མས་འགྲེལ་པ་འབྲིང་དུ་ལོང་བ་མཛད་ཅིང་། ཁོ་བོས་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་བྲིས་མ་ཡི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས་བྱས་ཤིང་། །མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་བསླུ་བ་མེད་པར་ཡང་། །བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བགྱིས་ཏེ། བདག་ཉིད་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། བདེན་པ་དེ་དང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི། །གང་ཟག་བཞི་ཡི་བསོད་ནམས་ཉིན་བྱེད་རྣམས། །ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་མཁའ་ལ་རབ་འཕགས་ནས། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བློ་མུན་སེལ་ཕྱིར་སྦྱིན། །དག་ཀྱང་ཀུ༷ན་མཁྱེན་རྒྱ་མཚོར་མ་ཆུད་བར། །ཚོགས་གཉིས་དག༷འ་བདེའི་ཆུ་རྒྱུན་འཕེལ་བ་དང་། །དོན་གཉིས་བདུད་རྩིའི་དཔ༷ལ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །མ་ལུས་འགྲོ་བ་ཚིམ་པའི་འབྱོར༷་བར་ཤོག །།
གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའི་ས་བཅད་
The Great Bundle of Precepts on Severance
Outline and Commentary by Lord Rangjung Dorje
Vol. 14 Text 5
Author: Karmapa, 3rd
Colophon: །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གདམས་ངག །བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལ། རྣམ་དབྱོད་ཀྱི་བློ་དང་ལྡན་པའི་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་སྤྱར་བ་རྫོགས་སོ། །
ཞུས་ལེན་རྡོ་རྗེ་རོལ་པ་
Vajra Play
Questions and Answers on Severance
Vol. 14 Text 8
Author: Author Unknown
Colophon:
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཉིང་ཚོམ་
The Essential Bundle on Severance
Vol. 14 Text 9
Author: Ma gcig lab sgron
Colophon: །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས། ཉིང་ཚོམས་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ཞེས་བྱ་བ། །བཀའ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པས་དགོངས་པ་གྲོལ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཇོ་མོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎
ཐུན་མོང་གི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་
The Eight Common Appendices
Vol. 14 Text 10
Author: Author Not Found
Colophon: ཉམས་སུ་བླང་བ་ལག་ཁྲིད་ཀྱི་ལེ་ལག་སྟེ་བརྒྱད་པའོ༎ །ཐུན་མོང་གི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༎
ཁྱད་པར་གྱི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་
The Eight Special Appendices
Vol. 14 Text 12
Author: Ma gcig lab sgron
Colophon: །མ་གཅིག་ཇོ་མོའི་གདམས་ངག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཁྱད་པར་གྱི་ལེ་ལག་པ་རྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཨི་ཏི༎ ༎
རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་
The Required Liturgies on the Occasion of Master Tāranātha’s Severance Empowerment of Opening the Sky Door in the Gyaltang Tradition
Vol. 14 Text 13
Author: Tāranātha
Colophon: འོན་ཀྱང་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འདིར་མ་འདུས་པ་མེད། གང་ལྟར་ཡང་ཀུན་སློང་འཆོས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་བཟུང་ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱས་བསྡུས་སློབ་དབོན་གྱིས་དཔྱད་དེའི་ལྟར་རིག་པ་བགྱིས་པས་གྲུབ་བོ༎
ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Practice Manual on the Profound Severance of Evil Object
Vol. 14 Text 14
Author: Karmapa, 3rd
Colophon: །ཚུལ་འདི་རྒྱལ་བས་བསྟན་ནོ་ཞེས། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་མིང་ཅན་གྱིས། །ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་སྨྲས་པ་ཡིན། གཅོད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས སོ༎ ༈ འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། དམ་པ་རྒྱ་གར། ལབ་སྒྲོན། ཁམ་བུ་ཡ་ལེ། ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ། གནམ་མཚོ་བ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའོ།
གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ་
Essence of the Vital Meaning
A Practice Manual of Profound Object-Severance
Vol. 14 Text 15
Author: Tāranātha
Colophon: །གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའ་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་ཟབ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བྱ་བྲལ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་བྱ་བས་བསྐུལ་ནས། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་བ་སྟེ་སྟག་ལུང་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བའོ༎
གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་ ་ ་ ་
White Crystal Mirror
Notes on the Guru’s Teaching Tradition of the Visualization Sequence for Severance Feast Activities “Endowed with all Qualities”
Vol. 14 Text 16
Author: Bstan 'dzin rnam dag
Colophon: དེ་ལྟར་གཅོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རྣམ་གསལ་འདིའང་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དམ་པ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཟུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་འདྲེན་མཆོག་གར་དབང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞལ་སྔ་ནས་འདི་ལྟར་བགྱིད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བཀོད་ནས་བན་རྒན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་གིས་བགྱིས་ཤིང་། ན་ཚོད་དང་མིག་དབང་མི་གསལ་བས་ངག་ནས་རིམ་པར་སྨྲས་རིམ་བཞིན་ཤཱཀྱའི་བཙུན་ཆུང་ཡེ་ཤེས་དབང་ལྡན་གྱིས་ཡི་གེར་བྲིས་ཤིང་འདུ་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་། བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང་ཁྱད་པར་མཆོག་གི་བླ་མ་དམ་པ་འདི་ཉིད་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་སུ་འཕེལ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་
Rainfall of Desirables
A Profound Guide on Severance Instruction
Vol. 14 Text 17
Author: Dkon mchog yan lag, Shamarpa, 5th
Colophon: ཞེས་པ་འདི་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱིས་སྦྱར་བའོ།
རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གདོན་ཚོགས་དགུ་མ་ས་བདག་དྲུག་སྦྱོར་དང་་་་
The Body Donation and Feeding Ritual Arranged as Convenient Liturgy, Combining Lord Rangjung Dorje’s Ninefold Spirit Feast and Six Earth Lord Application with Mikyö Dorje’s Single Seat Severance Poem
Vol. 14 Text 18
Author: Karma chags med
Colophon: ཞེས་དཀར་འགྱེད་དང་། ནག་འགྱེད་གཉིས་ཚིགས་བཅད་དུ་ཕབ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་ཚིགས་བཅད་ཐམས་ཅད་རྗེ་རང་བྱུང་བ་དང་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བསླད་མེད་ཡིན་པས་བྱིན་རླབས་ཆེའོ། །ཕྱག་ལེན་གྱི་འགྲིགས་འདི་ཡང་དྲུང་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དབོན་པོ་གཅོད་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་ལེན་རྒྱུན་ལྟར་ཡིན་ཅིང་། དམིགས་པ་སོགས་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱང་རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་གཅོད་གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། རི་ཁྲོད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱིར་དང་། སློབ་བུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་ཚུལ་བྱམས་པའི་ཐུགས་དམ་བྱ་ཕྱིར། དགེ་སློང་རྣལ་འབྱོར་པ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སྒྲ་རྒྱལ་འབྲུག་གི་ལོ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་གཅིག་ལ་བྲིས་པ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།
རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐང་བ་
Supplication to the Long Lineage, Appended by Bengar Jampal Zangpo
Vol. 14 Text 21
Author: Ma gcig lab sgron, Person:Ban sgar ba 'jam dpal bzang po
Colophon: རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐང་བ་ནི།
ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་
Offering Torma to all Ḍākinīs
Vol. 14 Text 23
Author: Author not found
Colophon:
གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའི་ཡང་ཞུན་
A Distillation of the Profound
The Way to Practice the Essence of the Vast Object-Severance in a Single Sitting
Vol. 14 Text 24
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: །ཅེས་པའང་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་ག་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ། རྒྱལ་ཐང་པ་བསམ་གཏན་འོད་ཟེར་དང་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མགོན་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་དང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རབ་ངག་གི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གདམས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་མང་དུ་འཐུང་བའི་སླ་ལ་བ་དགེ་བ་ཅན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་རྩཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྙིང་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་
Object-Severance Empowerment Known as Opening the Sky-Door
Vol. 14 Text 25
Author: Tāranātha
Colophon: དེ་ལྟར་ན་སྤྱོད་གཅོད་ཀྱི་ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་འདི་ཡང་། ལྷག་ཆད་གབ་འཁྲུགས་ནོར་བའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། བྱིན་རླབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་བཞི་ན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་སོ། །
གཅོད་ཀྱི་སྐོང་བ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་
The Fulfillment Rituals of Profound Object-Severance
Vol. 14 Text 26
Author: Dpal ldan rin chen
Colophon: བསྐང་བ་འདི་རུ་མདའ་གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའོ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་
Opening the Sky-Door
Instructions on Severance Mahāmudrā
Vol. 14 Text 28
Author: Rin chen seng+ge
Colophon: ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གདམས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཀའི་རྗེས་གནང་གི་རིམ་པ། གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། ཇོ་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྦོས་ཀྱི་ཐོབ་ཚུལ་ལེགས་ཆ་རྣམས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཉིས་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གཅོད་ཀྱི་ཅཱི་ཀ་རྣམ་ས་དང་། བླ་མ་གཅོད་ཡུལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་ལེགས་ཆ་དང་གསུང་སྤྲོས་ལ་བློས་བརྟགས་ནས། ལག་ལེན་རྒྱུ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་གོ་བདེ་བའི་སླད་དུ་བླ་མའི་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་གཅོད་ཡུལ་པ་རཏྣ་སིང་ཧས་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ།
དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ ་ ་ ་
Essence of Auspicious Renown
A Ritual of Offering and Supplication to all the Gurus of the Sacred Dharma of Pacification and Object-Severance Together
Vol. 14 Text 29
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཟབ་དོན་ནོར་བུ་རིན་ཐང་མེད་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། ཞི་གཅོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དམིགས་ནས་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ། རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཏི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མན་ངག་
Vol. 15 Text 2
Author: Kālacakrapāda (dus 'khor zhabs)
Translator: Somanātha; 'bro lo tsA ba shes rab grags pa
Colophon:
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Vol. 15 Text 4
Author: Kun spangs thugs rje brtson 'grus
Colophon: རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུད་བསྡུད་པ་ཞེས་བྱ་བ། སོ་སོར་གཅོད་པའི་ལམ་ཡོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དོན། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དབལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གིས་གིས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲ་ལ་གསུངས་པའི་མན་ངག་ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་རྣམས། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས། སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞུས་པའི་དོན་ཏུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པའོ། །།རྫོགས་སོ།།
དུས་འཁོར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་རྒྱས་པ་
Vol. 15 Text 5
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་སོགས་སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་གདབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་བ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབས་ཐབས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་སྟེ། ལམ་འདི་དང་ཆོས་འདི་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བར་མཐོང་ཞིང་། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་དབང་བྱེད་པ་སོགས་ལའང་འདི་ཙམ་སྒོམ་པ་ཁྱེར་བདེ་ཞིང་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཉེ་བར་སྦྱར་བའོ། །
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་
Vol. 15 Text 6
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་པ་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་མདོ་ཙམ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་ཇོ་ནང་དུ་སྨྲས་པའོ༎
ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་
Vol. 15 Text 8
Author: Tāranātha
Colophon: དེ་ཡང་སྔ་ཕྱིར་དོན་གཉེར་དུ་མས་ཀྱང་བསྐུལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་མདོ་སྨད་པ་དབོན་པོ་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ལ་སོགས་པས་འཕྲལ་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། གཞིན་དུ་མ་ལ་ཡང་ཕན་པར་མཐོང་ནས། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རང་ལོ་བཞི་བཅུ་པ་ལ་ནགས་རྒྱལ་གྱི་དབེན་གནས་དཔལ་ཇོ་མོ་ནང་དུ་སྦྱར་བའོ༎
རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་
Vol. 15 Text 9
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་པ་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་ཙམ་བཀོད་པ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་སུག་ལས་སོ༎
སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་
Vol. 15 Text 10
Author: Tāranātha
Colophon: དེ་ལྟར་ན་གེགས་སེལ་གྱི་ཡི་གེ་འདི་ཡང་། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གོང་མ་སོ་སོའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། འགའ་ཞིག་ལ་ཉམས་མྱོང་གིས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་བརྒྱན་པ་སྟེ། ནགས་རྒྱལ་གྱི་དབེན་གནས་ཇོ་ནང་དུ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སྨྲས་པའོ། །ལ་སྟོད་དབང་རྒྱལ་དང་། སྲེན་ལུགས་ཀྱི་གེགས་སེལ་མང་དུ་ཡོད་པ་ནི་དེ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ༎ ༎
བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་
Vol. 15 Text 11
Author: Tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar
Colophon: ཅེས་བླ་མེད་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་ལམ་ཟབ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞེས་སྙན་པའི་པ་དན་སྲིད་རྩེར་འཕྱོ་བ་གང་གི་སྤྱི་ཕུད་ཡོངས་ཀྱི་འདྲེན་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འགོག་པ་མེད་པའི་རང་གདངས་རྗེ་འགྲོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་དབང་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟའི་ཞལ་སྔ་ནས་གོང་གི་བཀའ་སྩལ་དགྱེས་པ་བསྒྲུབ་པའི་སླད་དུ་རང་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་དང་མཐུན་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་བགྲང་བྱ་རྔ་ཆེན་གྱི་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་བཟང་པོར་ཀོང་ཡུལ་ཟང་ཁ་ལྕུགས་རི་འོད་གསལ་ལྡིང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་སྤལ་འབར་གྱིས་སྦྱར་པ་སརྦ་མངྒ་ལཾ༎
དཔལ་མཆོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ ་ ་ ་
Vol. 15 Text 12
Author: Tshe dbang nor bu rdo rje dpal 'bar
Colophon: ཅེས་རྒྱུད་རྒྱལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤ་མྦྷ་ལ་ཇོ་ནང་དཔལ་གྱི་རི་ཁྲོད་དུ་ཤིང་སྟག་ནག་ཟླའི་ཆོས་ཉེར་གསུམ་ལ་ཆོས་འཆད་པའི་ཐུན་སྐབས་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་པའོ༎
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་དྲུག་གི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་ཐེམ་སྐས་
Vol. 15 Text 13
Author: Tai Situpa, 9th
Colophon: ཅེས་པའང་སྦྱོར་དྲུག་ཁྲིད་རིམ་ཀྱི་སྟོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གཞུང་ཅི་བཞིན་པ་ལ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བྱས་པ་འདི་ལྟར། རྒྱལ་དབང་མཁྱེན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྩལ་ལྟར། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོས་བཀོད་པས་འགྲོ་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་གོང་འཕང་མངོན་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག༎
བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་ ་ ་ ་
Vol. 15 Text 15
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ད་རི་དྲཱས་ས་ཟླའི་ཚོས་བཅོ་ལྔའི་ཐུན་མཚམས་སུ་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བདེ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
སྦྱོར་དྲུག་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་དམིགས་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་
Vol. 15 Text 16
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་སེང་གེ་དང་ནཱ་དའི་སྒྲ་དབྱངས་ཅན་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་འཁྱུད་པ་མཉྫུ་ཤྲཱིའི་བཀའ་ནན་ཕེབས་པ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ལ་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་གུ་ཎས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
དཔེ་མེད་མཚོའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྱེད་
Vol. 15 Text 18
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: ལ་སྟོད་བྱང་ནས་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་པ་པདྨ་དཀར་པོས་རྗེ་བཙུན་གོང་མའིརྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཡིག་གེ་པ་ནི་རིན་ཆེན་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ཟབ་ལམ་མང་དུ་ཐོས་པ་དེས་བགྱིས་ཏེ་བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་གླིང་དུ་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ༎ ༎དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་དོན་ནམ་མཁའི་མཐའ་བལྟ་ལ། །ཕྱོགས་རེའི་བསྟན་བཅོས་ཆུ་བུར་མིག་གིས་ཅི། ལུགས་ཤེས་བླ་མའི་མན་ངག་ཡེ་ཤེས་སྦྱན། །ཐམས་ཅད་གཟིགས་མོར་བྱེད་འདི་དོང་དུ་ལོངས།
སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བ་
Vol. 15 Text 19
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རི་ཁྲོད་ཞབས་ཀྱིས་པཎྜི་ཏ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་གནང་། །དེས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནང་བའོ༎
ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཉེ་ལམ་
Vol. 15 Text 20
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: དཔལ་ཤ་བ་རིའི་མན་ངག །པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་གྲུབ་པའི་སློ་དཔོན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་མི་བསྐྱུད་པའི་བསམ་པས། པུཎྜ་རཱི་ཀའི་ངག་གི་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟ་བའི་རྗེས་སུ། ཡི་གེའི་འཇུག་པ་པོ་ནི་བཱིརྱ་བྷདྲ་སྟེ། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ནགས་ཚལ། གོ་པི་ཙནྡྲ་གྲུབ་པ་འདིས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མིག་བྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །བརྒྱུད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་། ཤ་བ་རི། ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན། རྒྱལ་དབང་རྗེ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་པ། དེས་བདག་ལའོ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ ་ ་ ་
Vol. 15 Text 22
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ལག་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ལ་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྫོང་ཤོད་ཤངས་ཀྱི་ཟབ་ལུང་གཉིས་པར་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོ་ལ་བྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་ ་ ་ ་
Vol. 15 Text 24
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ལག་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་ཤངས་ཀྱི་ཟབ་ལུང་གཉིས་པར་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོ་ལ་བྱུང་བ་བླགས་ཆོག་ཏུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པའི་གདམས་ངག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་
Vol. 15 Text 25
Author: O rgyan pa rin chen dpal
Colophon: འདིའི་ས་བཅད་རྣམས་ཡིག་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་བཞིན་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། དོན་མདོར་བསྡུས་པའང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསུམ། བོགས་འབྱིན་གེགས་སེལ་འབྲས་བུའོ། ཞེས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཤེས་བར་བྱའོ། །མངྒ་ལཾ།
རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གྲུབ་ ་ ་ ་
Vol. 15 Text 27
Author: O rgyan pa rin chen dpal
Colophon: ད་ཨོ་རྒྱན་པ་ཡིས་སྐྱུགས་པ་ཡིན༎ མངྒལཾ༎ །འདིའི་ས་བཅད་རྣམས་ཡིག་རྙིང་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་བཞིན་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། དོན་མདོར་བསྡུས་པའང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསུམ། བོགས་འབྱིན་གེགས་སེལ་འབྲས་བུའོ། ཞེས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཤེས་བར་བྱའོ། །མངྒ་ལཾ།
བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Vol. 15 Text 28
Author: Zla ba seng ge
Colophon: བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས། ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་དུ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཨུ་རྒྱན་པས་གནང་བའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཅེས་པའི་འགྲེལ་བཤད་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་མེ་ལོང་འདི་ཉིད། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཟླ་བ་སེང་གེས་དཔལ་ནགས་རྒྱལ་གྱི་ཡང་དབེན་དུ་བྲིས་པའོ། །གདམས་པ་འདི་ཁོ་རང་གི་ལུགས་ཀྱི་སོར་སྡུད་ལོ་གཅིག་འདྲིས་མེད་དུ་བསྒོམ་མི་ནུས་པ་ལ་སྦྱིན་དུ་མེད་དོ། །ཚོགས་འཁོར་དང་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཐད་དཀར་མི་འབུལ་བ་ལ་སྦྱིན་དུ་མེད་དོ། །གདམས་པ་གཞན་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྟེན་འདིས་བྱེད་པ་དང་། དཔེ་ཆ་གཞན་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་འདིས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ། ཆོས་བརྒྱད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས། དམ་བཅའ་འདི་རྣམས་དང་འགལ་ཞིང་། ཆོས་འདི་ལ་ཡང་ཟོང་བྱེད་པར་བྱུང་ན། དེའི་སྙིང་ཁྲག་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་གཏོར་བར་རིགས་སོ། །གནད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རེ་ཞིག །སྤེ་ན་ཟླ་བ་མ་ཏི་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བས་བཞེངས་པའོ༎
རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་
Vol. 15 Text 29
Author: Zla ba seng ge
Colophon: སྦྱོར་དྲུག་འབྲོ་ལུགས་དང་། རྩ་མིའི་ལུགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཐིག་ལེ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཟླ་བ་སེང་གེས་ཡི་གེར་བྲིས་པའོ༎ ༎
རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཆེན་གདན་རྫོགས་སུ་བསྒོམ་པའི་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ ་ ་ ་
Vol. 15 Text 30
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: ཞེས་བྱང་སེམས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་མན་ངག་གྲུབ་པའི་སྙིང་ཏིག་ཅེས་བྱ་བ། མུས་པ་ཆེན་པོ་ངོར་པདྨ་དཀར་པོས་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སྦྱར་བའོ། །སྟག་མོའི་སྐྱུགས་སྟངས། གླང་ཆེན་ཧིང་། སེང་གེ་རྣམ་རོལ། གཡང་མོའི་སྤྲུག །སེང་གེ་རྩ་ལ་སྤྲུག །རྩ་མིག་བརྡབ།
བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 15 Text 31
Author: Zla ba seng ge
Colophon: རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསུང་། ཕྱག་ལེན་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཟླ་བ་སེང་གེས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་ཁྲིག་ཡིག་རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ༎
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་
Vol. 15 Text 32
Author: Tāranātha
Colophon: ཅེས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་གནས་མཆོག་ཆོས་འཁོར་ལྷ་སར་སྦྱར་བའོ། །གང་ཞིག་སྨོན་ལམ་འདི་འདེབས་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། ཆོས་དང་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ༎
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 1
Author: 'jam mgon kong sprul, Person:Karma bkra shis chos 'phel
Colophon: ཅེས་པའང་མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དལ་ལ་སྟག་ལུང་མར་ཐང་གི་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་རབས་འཛིན་པ་ཡང་དགོན་རྗེ་དྲུང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཕྲིན་ལས་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འགའ་ཞིག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གླུང་དང་བློ་སྙིང་གི་བུམ་པར་བསྐྱིལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་སྟེ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་དགེ་སྦྱོང་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གྲུབ་དབང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མཆོག་བྱིན་རླབས་ཅན་གཞིར་བཞག འཐད་འོས་གཞན་གྱིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཏི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

ཅེས་པའི་སྤར་བྱད་སྨོན་ཚིག་འདིའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བརྗོད་པ་སུ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་ཝ་ཏུ༎

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 2
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཚུལ་འདི་ཉིད་རང་རྟོག་དང་བྱ་སླ་སྟབས་བདེའི་གཟུ་ལུམ་མ་ཡིན་པར། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་དབྱེར་མི་བྱེད་པ་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟིགས་ངོར་གྲུབ་མཆོག་གྲྭ་པའི་ན་བཟའ་ཅན་གྱིས་རྗེས་སུ་གདམས་པའི་དོན་བཞིན་རང་ཉིད་ལ་བཀའི་གནང་བ་དམིགས་བསལ་དུ་རྩ་ལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་ལྟར་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས།  ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་གོང་འོག་གི་བཞེད་པ་དང་ཕྱག་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་འཁྲུལ་དྲིས་མ་བསླད་པ་རྩ་བར་བཟུང་སྟེ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 3
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་འབྲེལ་འཇོག་ཚོགས་གསོག་གི་ཆ་རྐྱེན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཆོད་ཕྲེང་སོགས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་བལ་མོ་ཆེ་སྔོན་རབས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་དང་བསྡེབས་ཏེ། ཀུ་སཱ་ལི་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་པ་
Vol. 16 Text 4
Author: Tāranātha
Colophon: ཚུལ་འདི་ལྟ་བུའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཛད་བྱང་མི་གསལ་ཡང་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུངས་ཟིན་ཡིན་ངེས་པར་བཞུགས་པ་ལ་ཚིགས་ཟིན་གྱི་ཁ་སྐོང་འོས་རིགས་འཐད་ལྡན་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཙུད་པའི་བཀླགས་ཆོག་ཉིད་དུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་
Vol. 16 Text 5
Author: Tilopa
Colophon: གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡིས། །གནོད་སྦྱིན་མོ་ལ་ཏིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་གསུངས། དེའི་དོན་མོས་མགོ་པ་ལ། བླ་མ་ཏེ་ལོ་པས་གདམས་པ་གསུངས་པའི་གནོད་སྦྱིན་རྟོག་པའི་ཞལ་གྱི་གདམས་ངག
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 6
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མངོན་དཀྱིལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་མན་ངག་བཞིན་རྒྱུད་སྡེའི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རི་བོ་པོ་ཏ་ལར་བཀོད་པའོ། འདིས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་
Vol. 16 Text 9
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་བླ་མའི་གསུངས་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ༎
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་
Vol. 16 Text 10
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: ཚུལ་འདི་བླ་མས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན། །མ་ནོར་མ་འཆུག་དོན་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་པར། །རྣལ་འབྱོར་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཡི་གེར་བཀོད། །དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་འོད་དཔག་ཐོབ་ཤོག  །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་
Vol. 16 Text 11
Author: Author not found
Colophon: ཚུལ་འདི་བླ་མའི་ཞལ་ལས་གསུངས་པ་ཡི། །མན་ངག་སྙིང་པོ་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་
Vol. 16 Text 12
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: བཅོམ་ལྡན་ཛམ་ལྷའི་རྗེས་གནང་རིམ་པ་འདི། །བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན། །ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་བཀོད། དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག།
ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་
Vol. 16 Text 13
Author: Ghirtiratna
Colophon: བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་། བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་ཟབ་པ་ལས་ཀྱང་ཆེར་བབས་འདི་མཚུངས་མེད་གྷིར་ཏི་རཏྣའི་དྲུང་དུ། མང་དུ་ཐོས་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་གྱིས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བསྐུལ་བའི་ངོར། མགོན་པོ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་ཞེས་བགྱི་བས་མདོ་ཆེན་དཔལ་གྱི་དགོན་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བུ་དྡྷ་བཛྲས་བགྱིས་པའོ། །འདི་སློབ་མ་སྣོད་ལྡན་མ་གཏོགས་པ་གཞན་སུ་གང་ལ་ཡང་མི་བྱེད་པའི་བཀའ་རྒྱ་དམ་པོ་ཡོད་པས་མི་སྤེལ་ལོ༎
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་
Vol. 16 Text 14
Author: Author not found
Colophon: འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཤྲཱི་ཛ་ག་ཏ་མི་ཏྲ་ཨཱ་ནན་ཏའི་ཞལ་ནས། པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་ལ་གནང་བ་རྫོགས་སོ༎ དེ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་རང་འགྱུར་དུ་མཛད་ནས། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་ལ་གསུངས་དེས་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ། དེས་བུདྡྷ་ཤྲཱི། དེས་བདག་ལ་གནང་བའོ།
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 16
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མྱུར་དུ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ་བའི་རིམ་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ༎ དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག།
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 17
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ནི། པཎ་ཆེན་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་ལ་གནང་ཞིང་དེས་གཱི་རྟི་རཏྣ་ལ་གནང་། དེས་མན་ངག་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བདག་ལ་གནང་། །བདག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཁོ་ནའི་བློས། །མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཡི་གེར་བཀོད། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་རྫོགས་སོ༎
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་
Vol. 16 Text 18
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ། ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ། མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གནས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྗེད་པར་ཕོངས་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ༎
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་
Vol. 16 Text 19
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: ཅེས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས། བརྗེད་པས་མི་ཕྲོག་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། འགྲོ་ཀུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།
བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 20
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ༎
སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་
Vol. 16 Text 21
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི། །སྒྲོལ་མས་མི་ཏྲ་ཛྭ་ཀི་ལ་གནང་ཞིང་། །དེ་ཡིས་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་རྗེས་སུ་བཟུང་། །དེས་ནི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་རྗེས་བཟུང་ནས། །གདམས་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བདུད་རྩི་བུམ་པ་གང་བྱོས་ཚུལ་དུ་ནི། །འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་བདག་ལ་གསུངས་པ་རྣམས། །བརྗེད་ཀྱིས་དོག་ས་ནས་ཡི་གེར་པའོ། །དགེ་བས་སེམས་ཅན་ལུས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་
Vol. 16 Text 22
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མའི་གསུང་ལས་བྱོན་པ་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ༎
སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་
Vol. 16 Text 23
Author: Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
Colophon: སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ། བྱིན་རླབས་གྱི་ཆུ་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་བཀོད་པའོ༎
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 25
Author: Dge slong dpal gyi ming can
Colophon: རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་སུམ་བཅུ་པའི་དོ་ཧ་རྡོའི་ཚིག་འབྲུ་རྣམ་པར་བཤད་པ། དགེ་སློང་དཔལ་གྱི་མིང་ཅན་གྱིས་སྦྱར་བ་རྫོག་སོ༎
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 26
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་པའང་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་སྤང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པའི་དགོངས་པ་རང་བཟོའི་རྙོགས་མས་མ་བསླད་པར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྲིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག། ༎
སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་
Vol. 16 Text 28
Author: Bu ston
Colophon: སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་ཚིགས་བཅད་རེའི་སྟེང་དུ། །རྒྱུད་སྡེའི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་བཀོད་པའོ། སརྦ་དྭ་མངྒ་ལམ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 30
Author: Btsun pa blo gsal bstan skyong
Colophon: ཞེས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་འདིའང་། བཙུན་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་སྨྲས་སོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་
Vol. 16 Text 31
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཡིག་གི་འཆད་ཐབས་འདིའང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་མོས་བའི་རྒྱུ་དང་། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་རྒྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཁྱབ་བདག་ཞ་ལུ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གི་བཞེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཚིག་སྦྱོར་བརྗོད་བདེ་བའི་ལམ་དུ་དྲངས་ཏེ། འཁོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བྲལ་མ་ཎི་པ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་ཞི་བ་ཞེས་པ་ས་མོ་བྱའི་ལོའི་དབོ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་
སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་
Vol. 16 Text 32
Author: Rin chen bsod nams mchog grub, Person:Zhwa lu mkhan chen, 13th
Colophon: སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་འདི་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁེན་རབ་ཆོས་རྗེས་མཛད་པ་ཁ་སྐོང་རྣམས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པར་སྦྱར་བ་དང་། ཚར་ཆེན་མན་ཆད་བྱང་གླིང་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་སྦྱར་ཞིང་རེ་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའོ།
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་
Vol. 16 Text 34
Author: Mitrayogi
Colophon: ཞེས་གདམས་པའི་བྱང་ཚུལ་དང་བཅས་ཏེ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་ཤ་ལོ་ཀ་དང་པོ་ཐུབ་ཆེན་གྱི་གསུང་དངོས་ཡིན་ལ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་དོན་འགྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མཛད་པའོ། །ཤུ་བྷམ།
སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་
Vol. 16 Text 35
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་པ་འདིའང་རིས་མེད་པའི་སྟན་པ་ལམ་ཆོག་ཏུ་དད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཨུཏྤལ་ཁ་ཡོངས་སུ་བྱེ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམ་ལེན་ ་ ་ ་
Vol. 16 Text 36
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་པའང་རང་སློབ་སྤང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་དགེ་སློང་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་སོགས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་འདིའི་ཁྲིད་སྨིན་པར་བགྱིས་སྐབས་སྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་སྤར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། སརྦ་མངྒ་ལཾ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་
Vol. 16 Text 37
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཞེས་པའང་བྱ་བྲལ་མ་ཎི་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཤིན་ཏུ་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་
Vol. 17 Text 1
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཞེས་པའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྡ་ནས་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 2
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: འཇམས་དབྱངས་ལ་སོགས་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །འཕགས་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཤེས་གཉེན་ཆེ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྐྱེར་སྒང་པའི། །ཐུགས་བཅུད་སྙིང་པོའི་མན་ངག་གོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་
Vol. 17 Text 3
Author: Author not found
Colophon: ཁྲིད་འདི་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་ཚེ་མཚན་བཅས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐབས་ཐོག་མར་སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་དུ་བསྔུས་ནས། སླར་སྲུང་འཁོར་དང་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་བྱས་ན་ལག་ལེན་བདེ་ཞིང་དོན་དང་མི་འབྱོར་བ་མེད་དོ་གསུངས། །དལ་འབྱོར་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ལྡན་ལུས། །སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་སྐལ་བཟང་དག། །མ་ནོར་ལམ་མཆོག་འདིར་ཞུགས་ཤིག། །ཏིང་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་ཐོབ་འགྱུར། །བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ལས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྙིང་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ༎
སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་
Vol. 17 Text 4
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རི་སྟུ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་
Vol. 17 Text 5
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: འཇམ་དབྱངས་ལ་སོགས་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེའི་དངོས། །འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་གྱི། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་འཇུག་བདེའི་ཕུལ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ༎ ༎
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨར་ཁྲིད་
Vol. 17 Text 6
Author: Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)
Colophon: དེ་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྣང་ཁྲིད་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་འདིའང། འཕྱོངས་རྒྱས་ནས་སྡེ་པ་ཧོར་ཕྲུག་མགོན་པོ་ཚོ་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། དགེ་སློངས་པདྨ་དཀར་པོས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཐང་པོ་ཆེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཕོ་བྲང་ཐོབ་རྒྱལ་ལྷ་རྩེར་སྦྱར་བའོ༎ ༎
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་
Vol. 17 Text 7
Author: Author not found
Colophon: ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གསང་ལམ་
Vol. 17 Text 8
Author: Author not found
Colophon: ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ༎ ༎
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་
Vol. 17 Text 9
Author: Dharmaśrī
Colophon: ཅེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དབང་དང་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་འདི་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་མཛོད་ཀྱིས་གསུང་ངོར་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སོ། སླར་ཡང་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་སྒོང་ཤ་ལོ་ཀ་གཅིག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 10
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་བ་གཞུང་དང་། ཁྲིད་ཡིག་ཕྱི་མ་དག་གི་དགོངས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒོམ་ལུང་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 12
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཅེས་པའང་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པ་རྗེ་བཙུན་མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་གསུང་ཟེར་བདུད་རྩིས་སྙིང་གི་པདྨོར་དྲན་པས། ཡིག་དྲུག་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྩ་བའི་ཡིག་སྙིང་གི་དགོངས་པ་གསལ་བར་ཕྱེས། ལྕགས་ཟམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་མ་བུའི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། ལྷག་པའི་བསམ་པས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་སྦྱར་བས་གཞན་ཕན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 13
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཞེས་པའང་ཐར་འདོད་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་བསམ་པ་རྒྱུར་བྱས་ཏེ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 14
Author: Thang stong rgyal po
Colophon: ཅེས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་རྗེ་རང་གི་སྐྱེ་བ་གོང་མ་དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོར་འཁྲུངས་པའི་སྐབས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་སྨྱུང་བར་གནས་ལས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་ཚིག་འདི་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་ཏུ་གསུངས་པ་སྟེ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ལགས་སོ༎
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 15
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱིས་ཁྲིད་རིམ་ཀུན་མཁྱེན་འཆི་མེད་དབང་པོའི་གསུང་རབ་དང་། བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལྟ་བར་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །སརྦ་དཱ་ཀལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།
བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་
Vol. 17 Text 17
Author: Gnubs chen sangs rgyas ye shes
Colophon: ཅེས་གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞལ་སྐོང་དང་བཅས་དགེ། །
བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་
Vol. 17 Text 18
Author: Dpal 'byor bzang po
Colophon: ཞེས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕུག་ཆེན་པོ་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་དམིགས་ཁྲིད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན་དག་པར་བྲིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་གཉུག་མདོན་གྱི་ཙ་ཎྜ་ལཱི་ཟུང་འཇུག་ཏྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་
Vol. 17 Text 19
Author: Kun mkhyen bo dong pa chen po
Colophon: དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་གདམས་ངག་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་ངག་འདོན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དག་པར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་
Vol. 17 Text 21
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཞེས་དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པའི་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་ཉིའི་གསུངས་པ་བཞིན། ཆོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་པདྨ་གར་དབང་གིས་སྦྱར་བའོ༎
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་
Vol. 17 Text 22
Author: Kun mkhyen bo dong pa chen po
Colophon: དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་པོ་དོང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཅོམ་ལྟན་འདས་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་སྩལ་བའི་ཟབ་མོ་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་དམིགས་ཁྲིད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། མངྒ་ལམ་བྷ་བ་ཏུ། །
གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་གསུམ་སྦྱོར་
Vol. 17 Text 23
Author: Author not found
Colophon: ཞེས་ཡུན་རིང་དུ་གསོལ་བ་ཧྲག་ཏུ་འདེབས་དགོས་སོ༎
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར་
Vol. 17 Text 25
Author: Byams pa 'phrin las yon tan
Colophon: ཅེས་རོང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་འཕོ་བའི་དམིགས་ཁྲིད་སྐལ་ལྡན་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་དཔལ་ཨ་མི་ཆོས་རྗེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཕྲིན་ལས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་ཞལ་སྔ་ལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལུང་དང་དམིགས་ཁྲིད་རྒྱས་པར་ཕུལ་སྐབས་ཕྱག་མཛོད་དགེ་སློང་བྱམས་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཁྲིད་རྒྱུན་མི་ནུབ་པའི་ཕྱིར་ཁྲིད་ཡིག་ཞིག་བྲིས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་དུ་བླངས་ཏེ། ཤཱ་ཀྱའི་བཙུན་པ་ཆོས་སྨྲ་བ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ན་ལེན་དྲའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སུག་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་འཕོ་ཆོས་ཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་
Vol. 17 Text 26
Author: Byams pa 'phrin las yon tan
Colophon: ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བ་བརྩེ་བའི་སྒོ་ནས་གདམས་ཤིང་། དམིགས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ཁྱེར་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཚིག་ལྷུབ་འདི་རྣམས། །མཁྱེན་རབ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོའི་གསུང་རྒྱུན་བཞིན། གཞན་ཕན་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པས་ཤྲཱི་ན་ལེནྟྲ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཆོས་གྲར་སྦྱར་བའོ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ། །
རོང་སྟོན་འཕོ་བ་སྦྱོང་བའི་ཚེ་ངག་འདོན་བྱ་ཚུལ་ཟུར་བཀོལ་མཆོག་གི་ལམ་ཆེན་
Vol. 17 Text 28
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་པའང་སྟབས་བདེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པའི་གསུང་རབ་ལས་ཐུར་དུ་བསྒོལ་བ་པོ་ནི་མེ་ཏྲི་ཀརྨ་གུ་ཎའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཟིམས་འོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་ཕ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཡན་ངག་འདོན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྟར་ལ། དེ་ནས་ཡོངས་འཛིན་བླ་མ་བྱམས་པ་ཕྲིན་ལས་ཡོན་ཏན། གཟིམས་འོག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས། དེས་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལའོ།
རོང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་འཕོ་བའི་དམིགས་ཁྲིད་སྐལ་བཟང་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་
Vol. 17 Text 29
Author: Byams pa 'phrin las yon tan
Colophon: ཅེས་རོང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་འཕོ་བའི་དམིགས་ཁྲིད་སྐལ་ལྡན་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་དཔལ་ཨ་མི་ཆོས་རྗེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཕྲིན་ལས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་ཞལ་སྔ་ལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལུང་དང་དམིགས་ཁྲིད་རྒྱས་པར་ཕུལ་སྐབས་ཕྱག་མཛོད་དགེ་སློང་བྱམས་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཁྲིད་རྒྱུན་མི་ནུབ་པའི་ཕྱིར་ཁྲིད་ཡིག་ཞིག་བྲིས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་དུ་བླངས་ཏེ། ཤཱ་ཀྱའི་བཙུན་པ་ཆོས་སྨྲ་བ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ན་ལེན་དྲའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སུག་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།
གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པའི་ཐུགས་བཅུད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་པོ་
Vol. 17 Text 30
Author: Tāranātha
Translator: Nirvāṇaśṛī; Tāranātha
Colophon: ཅེས་པ་ནི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀར་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་ཞི་བ་སྦས་པས་མཛད་པའོ། །མཆོག་ཏུ་རྒྱ་ཆེའི་གཞུང་ལུགས་ལས། །དཱི་ན་ག་རས་རྣམ་བསྡུས་པ། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་མཆོད་བྱས་སྟེ། །འགོ་ལ་ཕན་པ་བསྐྱེད་ཕྱིར་བྱས། །རྒྱ་གར་མཁན་པོ་བུ་དྡྷ་གུ་པྟའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ནི་རྦཱ་ཎ་ཤྲཱིའི་ཞབས་ལ་རྨོངས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐཱས་ཞུས་ཏེ་གུས་པ་ཆེན་པོས་འབད་པས་བསྒྱུར་བའོ། །རིམ་ལྔ་གནད་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་དྲངས་པ་སོགས་ནི་འགྱུར་སྙིང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བྲིས་པའོ། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་སྦས་པས་ནང་གི་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཚིག་བཅད་ཉིས་བརྒྱ་པ་དང་། རྩ་བའི་མདོ་ལ་ཕྱེད་དང་ཉིས་བརྒྱ། རླུང་གི་མདོ་ལ་ཕྱེད་དང་ཉིས་བརྒྱ། ཁམས་ཀྱི་མདོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག། ལམ་ལྔ་བསྟན་པ་ལ་ལུང་འདྲེན་མི་ཐེ་བ་ཚིག་གསར་ཉིས་བརྒྱ། རྒྱུ་བསྟན་པ་ལ་བརྒྱ། གནས་བསྟན་པ་ལ་ཉིས་བརྒྱ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་རྫོགས་པ་དང་། གཏུམ་མོའི་གཞུང་ལ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། དེས་པའི་ལམ་རྫོགས་པ་དང་། ལྷན་སྐྱེ་གསལ་བ་ཞེས་བ་ལ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ། ཕྱག་རྒྱས་ལམ་རྫོགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ངེས་བསྟན་ལ་སུམ་བརྒྱ། སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། མན་ངག་ཐོར་བུ་ལ་ལྔ་བརྒྱ། གསང་བ་འདུས་པ་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་དང་བདེ་མཆོག་རྣམས་ལ་བསྡུས་པའི་དོན་གྱི་ཚིག་སུ་བཅད་བ་དང་། རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་དུ་ཡང་མང་དུ་མཛད་པར་གདའ་བ། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། འབྲིང་དུ་དགའ་བ་ལ་དེ་དག་ལས་བསྡུས་ཏེ། རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཆེ་བ་ཚིགས་བཅད་སྟོང་ཙམ་ཡོད་པ། སློབ་མ་མཆོག་མང་པོས་སྤྱན་སྔར་བསྡུས་སོ། །བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བ་ལ་ལམ་བར་པ་ཚིག་བཅད་སུམ་བརྒྱ་པ་སློབ་དཔོན་སུ་མ་ཏིས་བསྡུས་སོ། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བའི་དོན་དུ་གཞུང་ཆུང་བ་འདི་ལ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་དང་ལྔ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། བོད་སྐད་དུའང་རགས་རྩིས་ལ་ཚིགས་བཅད་དེ་རྩམ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་མ་ཆེན་མོ། དཱི་ན་ཀ་རས་ཞུས་ནས་བསྡུས་པ། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དར་བ་ཡིན་པར་གདའ་འོ། །ཞེས་པའང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རེག་ཟིག་གོ༎
བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་
Vol. 17 Text 31
Author: ShA kya'i dge slong ye shes rgya mtsho
Colophon: ཅེས་པ་འདིའ་ང་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དོ་བོ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་གསུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་བཞིན། ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའོ༎
བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་
Vol. 17 Text 32
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: ཞེས་བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འདི་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བླ་བྲང་དཔེན་པ་ཟླ་མཛེས་སུ་བྲིས་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་
Vol. 17 Text 33
Author: Bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po
Colophon: ལོ་རྒྱུས་རྫུན་གྱིས་ཕྲེང་བས་ཡིད་བསྒྱུར་ནས། །གདམས་ངག་འདོམས་པའི་བླུན་པོ་ཨེ་མ་མཚར། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེའོ༎ ༈ འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ༎ ༎
སྙན་བརྒྱུད་རྡེའུ་བཅུད་ལེན་དང་མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན་གྱི་འདོན་ཁྲིད་སྦྲགས་མ་
Vol. 17 Text 35
Author: Chos dbyings bde chen mtsho mo
Colophon: ཞེས་པ་འདི་ཡང་རྟ་ལོ་དབྱར་ཟླའི་ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་ནང་ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་ལྡན། འཇིགས་བྲལ་བསྟན་སྐྱོང་། སྐལ་བཟང་བློ་གྲོས་གསུམ་ནས་མཚམས་བཅད་ཀྱིས་བཅུད་ལེན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོས་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར་ཡི་གེར་སྤེལ་བའོ།
ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་
Vol. 17 Text 36
Author: Btsun pa blo gsal bstan skyong
Colophon: འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་དབང་པདྨའི་ངང་ཚུལ་གང་། །གངས་ཅན་འདི་ན་རོང་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཐུགས་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བླ་མའི་དྲིན་ལས་ཐོབ། །གང་འདི་རིས་མེད་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེ། །ནོར་འཛིན་སྐྱོང་བ་ངག་དབང་མཚན་ཅན་གྱི། །རྒྱུན་གྱི་ཉམས་བཞེས་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ནི། །ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བློ་གསལ་མིང་ཅན་ནོ། །ཨཱ་ཡུཿ་པིནྱ་ཝརྒྷ་གུ་རུ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བནྟུ༎
ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་
Vol. 17 Text 37
Author: Yul gtsang stod kyi btsun pa blo gsal
Colophon: ཞེས་ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའང་། ཡུལ་གཙང་སྟོད་ཀྱི་བཙུན་པ་བློ་གསལ་གྱིས་སྙུག་རི་ཁང་བཟང་གི་དབང་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བ་གམ་ལྔ་པའི་མེ་ཏོག་མདངས་ཅན་གྱི་གནས་སུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མགོན་པོ་འོད་ཟེར་གྱིས་བགྱིས་པའོ། །སླར་ཡང་ཚར་ཆེན་ནས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་པར་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད། དེ་ཕྱིན་གྱི་ཞལ་སྐོང་རྣམས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལས་གདམས་ཟབ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ༎ ༎
གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 38
Author: Author not found
Colophon: གཟུངས་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་ན་ཡང། །ཀུན་ལ་འདི་ཉིད་གྲགས་ཆེ་བས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་དགའ་བས་བྲིས། །འདུས་གསལ་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་རྨད། །རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནོ༎ དར་རྒྱས་འཕེལ༎
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 40
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འོད་ཟེར་དྲུག་སྦྲགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་འདི་ནི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་པའི་ཡིག་ཆ་ལ། སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་རྗེ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཕྱག་ལེན་མཛད་པ་གཞི་བྱས། ཚིག་གི་མཐའ་བསྐྱེད་ཚུལ་མི་འགལ་བས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ཉམས་སུ་བླངས་བདེ་པར་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་། འཇམ་མགོན་བླ་མ་བྱམས་པ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས། ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་རྣམས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཅི་རིགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། གཞན་ཡང་ངེས་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། རྗེ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་སོགས་ལས་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་ཆོས་ཚུལ་མང་དུ་ཐོས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་ཟབ་གསང་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་པ་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། དཔེ་འདི་ཚར་ལུགས་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ལས་གཞན་ལ་བཀའ་རྒྱ་དམ་པར་བྱ་བ་གཅེས་སོ༎
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 42
Author: Vāgindra Susiddhi
Colophon: ཅེས་པ་འདིའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྔར་བརྩམས་པའི་གཞུང་གི་ཉེར་མཁོར་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཝཱ་གིནྡྲ་སུ་སིདྡྷིས་སྦྱར་བ་ཤུབྷ་མསྟུ༎
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་ཁྲིད་ཟླ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Vol. 17 Text 43
Author: Sa skya pa kun dga' blo gros
Colophon: དེ་ལྟར་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཇོ་བོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པ། གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་ནས་བརྒྱུད་པ། བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་ནས་བརྒྱུད་པ། ཁ་ཆེའི་པནྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱྀ་ནས་བརྒྱུད་པ་སྟེ། བོད་ཡུལ་དུ་བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཙམ་བྱོན་པའི་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་བ། གཙོ་ཆེ་བ་བ་རི་བའི་སློབ་བརྒྱུད་བླ་མ་སླེ་ནགས་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྒྲེ་བ་ལ་གནང་བའི་ཉམས་ལེན་དོ་མཚར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་འདི་ནི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་ལ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་པར་གྲགས་སོ། ཞེས་ཚེ་སྦྱིན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་འོད་ཟེར་དྲུག་སྦྲགས་མ་རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཚར་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀོད་ཅིང་སོགས་ཁོངས་རྣམས་ཀྱང་ནག་འགྲོས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྲིས་བ་འདི་ཡང་གཉེར་དཔོན་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་ནས་ངོས་ཀྱི་རིམ་གྲོར་དགོན་ཁག་སོགས་སུ་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་འཛུག་འདུན་ལ་ཡིག་ཆ་ཞལ་གསལ་ཅན་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་ངོར་ས་སྐྱ་པ་ཀུན་བློས་མགྱོགས་པར་སྦྱར་བ་དགེའོ།
བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བ་ ་ ་ ་
Vol. 17 Text 44
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon: ཅེས་པའང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེ་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་། རང་གཞན་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་དམིགས་ཏེ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འཔངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་པད་དི་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ཝཱ་ཎཾབྷ་བ་ཏུ།
ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་
Vol. 18 Text 2
Author: Btsun pa blo gsal bstan skyong
Colophon: ཞེས་ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་གསུང་མཐུད་དུ། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་སྩལ་ལྟར། བཙུན་པ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་བྲིས་སོ༎   སརྦ་མངྒ་ལཾ༎
ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་རྟེན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
Vol. 18 Text 3
Author: Author not found
Colophon: ཅེས་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཡི་གེ་མདོ་ཙམ་བྲིས་པའི་ཞབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཞབས་བརྟེན་འདི་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ།
ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་
Vol. 18 Text 4
Author: Kun dga' grol mchog
Colophon: ཅེས་ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་ཞེས་པ་འདིའང་། །འགོ་ཙམ་བྲིས་ནས་ལེ་ལོས་ཞབས་མ་ཚང་བར་ཡུན་རིང་དུ་ལུས་པ་ལ་བུ་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམ་གྲོལ་སེང་གེ་དཔལ་བཟང་པོས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར་སྙོམས་ལས་ཀྱི་བགྱི་བ་ཅུང་ཟད་སྤངས་ཏེ། གྲོལ་མཆོག་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལེགས་པར་ཕྱུང་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་དགའ་ལེགས་རྒྱལ་ཞེས་བགྱི་བས་སོ། འདི་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།
ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་
Vol. 18 Text 9
Author: Kun dga' grol mchog
Colophon: ཅེས་ཚིགས་ཆུང་ངུས་ཆོས་ཀྱི་གནད་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་བྱེད། །ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྗེད་བྱང་བྲིས་པའི་མཐའ་རྟེན་དུ་གྲོལ་མཆོག་གི་བློ་མཚོ་ལས་སོ༎
ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་
Vol. 18 Text 10
Author: Kun dga' grol mchog
Colophon: ཅེས་ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་ཀྱི་ལྡེ་མིག་འདི་ཡང་། ཆོས་ལུང་བྱང་རྩེའི་རི་ཁྲོད་དུ་གྲོལ་མཆོག་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་དགའ་ལེག་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བས་བགྱིས་བའོ༎
ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ་
Vol. 18 Text 11
Author: Kun dga' grol mchog
Colophon: གྲོལ་མཆོག་གིས་སོ༎
ཁྲིད་བརྒྱའི་པོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་
Vol. 18 Text 12
Author: Btsun pa blo gsal bstan skyong
Colophon: རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་དང་། མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་དང་། འབད་དང་རྩོལ་བ་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གི་ཤིས་བརྗོད་བྱ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །རྗེ་གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་སྤྱི་དང་འདྲ། དེ་ལྟར་ཁྲིད་བརྒྱའི་སྐབས་རྗེ་བཙུན་གྲལ་མཆོག་ཞབས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སུ་སྙིང་པོ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ནས། དེ་རྗེས་ཁྲིད་ཚུལ་རེ་རེས་གཞུང་བཞིན་འཁྲིད་པར་མཛད་མོད། དུས་ཕྱིས་ནས་དབང་ལྟ་ཅི། དཔེ་ལུང་ཙམ་སྒྲོགས་པ་ལས། ཁྲིད་ཕལ་ཆེར་རབ་ཆད་དུ་སོང་ཞིང་། ཁྲིད་རྒྱུན་ཡོད་པར་རློམས་པ་རེ་གཉིས་ཀྱང་བཤད་ལུང་ཙམ་ལས་ཚད་ལྡན་མི་སྣང་ཡང་། རྗེ་ཀཿཐོག་པའི་རྗེས་སུ་པོད་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུན་འདི་བྱུང་། འདི་ཁོ་ནས་ཁྲིད་བརྒྱའི་དབང་ཁྲིད་མཐའ་དག་མ་ཚད་པ་མེད་པར་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཆོས་ལ་དབང་ཟ་བའི་ཐལ་ཆེ་ཞིང་། འོན་ཀྱང་ཁྲིད་ལུང་རྫོགས་པར་ཉན་ནས་དེའི་མཇུག་ཏུ་མཛད་པར་སྣང་བས། རྗེ་གྲོལ་མཆོག་རང་གི་བཞེད་པ་ཡིན་མིན་ཇི་ལྟར་རུང་། འགལ་བ་མེད་ཅིང་ཕྱག་ལེན་གཙང་བྱེད་དུ་མཐོང་ནས། རང་གི་བླ་མ་ལས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ་ལྟར་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །ཞེས་པ་འདིའང་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་རིན་ཆེན་མང་ཐོས་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གིས་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་ཉིན་རྗེ་བཙུན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོར་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་རྡོ་རྗེའི་ཕུག་གི་ཡར་དབེན་བླ་བྲང་ཤར་དུ་སྦྱར་བའོ༎
གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ ་ ་ ་
Vol. 18 Text 13
Author: 'jam mgon kong sprul
Colophon: དེ་ལྟར་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བྱོན་པའི་སྒྲུབ་པ་རྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་ཁྲིད་ཚུལ་ཐོར་བུ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམས་ལས་དེང་སང་རྒྱུན་བཞུགས་ངེས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྩ་བ་ཙམ་ལེགས་པར་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་དང་བརྒྱུད་པ་མདོར་སྨོས་པ་འདིའང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བར་འཛིན་པའི་གཡར་དམ་འཆང་བ། དབེན་ཁྲོད་རྣམས་སུ་གཏད་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོའམ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས། མདོ་ཁམས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ཡང་དབེན་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊཱི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎
འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་
Vol. 18 Text 15
Author: Karma phrin las pa
Colophon: །ཅེས་ཡང་ཀརྨྨ་ཕྲིན་ལས་པས་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་རི་བོའི་སྒྲུབ་སྡེར་བྲིས་པ་ཤུ་བྷ་མ་སྟུ་སརྦ་ཛཱ་ག་ཏཾ༎ ༎