Long pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Tibetan:ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་གཉིས་པ་ ‎[1,627,324 bytes]
 2. (hist) ‎Wylie:Sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho ‎[1,236,592 bytes]
 3. (hist) ‎Tibetan:ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ ‎[877,154 bytes]
 4. (hist) ‎Tibetan:སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་ ‎[724,590 bytes]
 5. (hist) ‎Tibetan:གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ ་ ་ ་ ‎[713,180 bytes]
 6. (hist) ‎Tibetan:ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ ‎[490,770 bytes]
 7. (hist) ‎Tibetan:ཕྱག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཕྱོགས་བསྡེ་བས་ཙིནྟཱ་མཎིའི་ཕྲེང་བ་ ‎[471,133 bytes]
 8. (hist) ‎Tibetan:སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་ ‎[427,588 bytes]
 9. (hist) ‎Tibetan:བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ ‎[423,348 bytes]
 10. (hist) ‎Tibetan:ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ ‎[390,386 bytes]
 11. (hist) ‎Tibetan:ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ ‎[387,677 bytes]
 12. (hist) ‎Tibetan:ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ ‎[384,453 bytes]
 13. (hist) ‎Tibetan:ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མགུར་མཚོ་ ‎[380,095 bytes]
 14. (hist) ‎Tibetan:ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ་ ‎[376,687 bytes]
 15. (hist) ‎Wylie:Zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge ‎[376,178 bytes]
 16. (hist) ‎Tibetan:གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ ‎[375,533 bytes]
 17. (hist) ‎Tibetan:སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ ‎[374,963 bytes]
 18. (hist) ‎Tibetan:ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ ‎[369,777 bytes]
 19. (hist) ‎Tibetan:ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་ ་ ་ ་ ‎[328,874 bytes]
 20. (hist) ‎Tibetan:ཟབ་ལམ་ནཱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ ‎[327,965 bytes]
 21. (hist) ‎Tibetan:དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད་ ‎[327,786 bytes]
 22. (hist) ‎Tibetan:དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ ‎[312,553 bytes]
 23. (hist) ‎Tibetan:རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ ‎[306,169 bytes]
 24. (hist) ‎Tibetan:འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ ‎[298,979 bytes]
 25. (hist) ‎Tibetan:བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ ‎[286,954 bytes]
 26. (hist) ‎Tibetan:དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ ‎[262,164 bytes]
 27. (hist) ‎Tibetan:དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ ‎[260,298 bytes]
 28. (hist) ‎Tibetan:དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་ ‎[254,774 bytes]
 29. (hist) ‎Tibetan:དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ་ ‎[251,945 bytes]
 30. (hist) ‎Tibetan:བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་ ‎[240,700 bytes]
 31. (hist) ‎Tibetan:བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཕྲེང་བ་ ‎[238,601 bytes]
 32. (hist) ‎Tibetan:དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་ ‎[235,508 bytes]
 33. (hist) ‎དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་ ‎[235,303 bytes]
 34. (hist) ‎Tibetan:ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ ‎[223,011 bytes]
 35. (hist) ‎Tibetan:ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་ཟིན་མདོར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་ ‎[221,594 bytes]
 36. (hist) ‎Tibetan:བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ ‎[219,598 bytes]
 37. (hist) ‎Tibetan:རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོ་མ་དྲུག་གི་གདམས་ཟབ་ ‎[217,226 bytes]
 38. (hist) ‎Tibetan:སེམས་སྡེའི་དབང་ཆོག་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་ ‎[217,187 bytes]
 39. (hist) ‎Tibetan:ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ ‎[212,226 bytes]
 40. (hist) ‎Tibetan:སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ ་ ་ ་ ‎[204,284 bytes]
 41. (hist) ‎Tibetan:བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ ‎[196,105 bytes]
 42. (hist) ‎Tibetan:སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་ ‎[194,538 bytes]
 43. (hist) ‎Tibetan:བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ ‎[194,213 bytes]
 44. (hist) ‎Tibetan:ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ ‎[189,412 bytes]
 45. (hist) ‎Tibetan:དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ ‎[188,429 bytes]
 46. (hist) ‎Tibetan:བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་སྐོར་ ‎[187,048 bytes]
 47. (hist) ‎Tibetan:གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་ ་ ་ ་ ‎[186,649 bytes]
 48. (hist) ‎Tibetan:བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ ‎[182,027 bytes]
 49. (hist) ‎Tibetan:གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ ‎[181,765 bytes]
 50. (hist) ‎Tibetan:བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ ་ ་ ་ ‎[180,939 bytes]

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)