Volume 1

From gDams Ngag mDzod
< Gdams ngag mdzod Shechen Printing
Revision as of 14:49, 25 January 2019 by Marcus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 1 (ཀ་)
Nyingma Text Collections Volume 1
གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཅིག་པ་
First Volume


གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཅིག་པ་

Volume 1 Contents[1]

 1. Mahāyoga
  1. Concise Path by Person:Sangs rgyas gsang ba
   སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལམ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཆུང་ངུ་ pp 1-15
   Sgyu 'phrul drwa ba'i lam rnam par bshad pa chung ngu, by sangs rgyas gsang ba
  2. Garland of Views by the precious master, Guru Rinpoche
   མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ pp 17-27
   man ngag lta ba'i phreng ba, by Person:Pad+ma 'byung gnas
  3. Rays of Sunlight, a commentary on the Tibetan:མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་
   ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་ཟིན་མདོར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་|མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བའི་ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་ཟིན་མདོར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་ pp 29-84
   man ngag lta ba'i phreng ba'i tshig don gyi 'grel zin mdor bsdus pa zab don pad tshal 'byed pa'i nyi 'od by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
  4. 'Mamos' Sphere of Activity
   མ་མོ་གསང་བ་ལས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ pp 85-94
   ma mo gsang ba las kyi thig le, by (Lopön Padmasambhava)
  5. Heart Essence of Magical Illusion, by the omniscient Drime Özer
   དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ pp 95-104
   dpal rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba'i grol byed lam gyi snying po'i don khrid, by Klong chen pa dri med 'od zer (kun mkhyen ngag gi dbang po rdo rje gzi brjid)
 2. Anuyoga
  1. Four Stages of Yogic Practice by Dewa Saldze[2]
   བདེ་བ་གསལ་མཛད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་
   bde ba gsal mdzad kyi rnal 'byor bzhi rim
  2. Instruction on innate meditation extracted from the Discourse on the Gathering by Lochen Dharmaśrī
   འདུས་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་ངང་སྒོམ་གྱི་ཁྲིད་རིམ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་ pp 105-145
   'dus pa chen po mdo'i ngang sgom gyi khrid rim khol phyung du bkod pa shel dkar phreng mdzes, by ngag gi dbang phyug d+harma shrI (Person:Smin gling lo chen d+harma shrI)
  3. Illuminating the Profound Path, a manual of instruction for Stirring the Pit by Lochen Dharmaśrī
   ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ pp 147-161
   na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed, by dge slong rmongs pa d+harma shrI (Person:Smin gling lo chen d+harma shrI)
 3. Atiyoga
  1. Category of Mind (Tib. སེམས་སྡེ་ ; sems sde)
   1. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་ pp 163-190
    1. All-Creating Monarch (chapters 5, 35, 37)
     རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ pp 163-171
     rdzogs pa chen po byang chub sems kun byed rgyal po'i rgyud kyi dum bu
    2. Vajra songs of the eighteen texts of the Category of Mind[3]
     སེམས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུར་བཞེངས་པ་ pp 171–181
     Sems sde bco brgyad kyi dgongs pa rig 'dzin rnams kyis rdo rje'i glur bzhengs pa
    3. Meditation on Awakened Mind: Smelting Gold from Ore, a treatise on the heart essence by Person:Mañjuśrīmitra[4]
     རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་སྤྱིའི་སྙིང་པོའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན་ pp 181-190
     rdzogs pa chen po sems sde spyi'i snying po'i bstan bcos byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun, by slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen
   2. Ritual of empowerment into the dynamic energy of pure awareness, the means for direct introduction to the enlightened intent of the eighteen “mother and child” texts of the Category of Mind, by the Katok master Moktön Dorje Palzang
    སེམས་སྡེའི་དབང་ཆོག་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་|གཡུང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཡིག་ཆ་ལགས། སེམས་སྡེ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་ཐབས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བཅོ་བརྒྱད་བསྐུར་བའི་ཆོག་ཁྲིགས་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་ pp 191-247
    g.yung ston rdo rje dpal bzang po'i yig cha lags/ sems sde ma bu bco brgyad kyi dgongs pa ngo sprad pa'i thabs rig pa rtsal gyi dbang bco brgyad bskur ba’i chog khrigs bla ma'i zhal gdams, by bya btang gi sbrang po rdo rje dpal bzang po, (rmog ston rdo rje dpal)
   3. Precious Ship, the essential manual of instruction for the All-Creating Monarch, by the noble Longchen Rapjam
    བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་ pp 249-274
    byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo, by klong chen rab 'byams (Person:Klong chen pa)
   4. Manual of instruction according to the Nyang tradition, by Person:Sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan
    རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེའི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 275-300
    rdzogs chen sems sde'i khrid yig, by sog zlog pa blo gros rgyal mtshan (sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan)
   5. Supplication prayer to the lineage by Person:Sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan, with supplementary verses by Minling Terchen
    རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ pp 301-309
    rdzogs chen sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan)
   6. Manual of instruction according to the eastern Tibetan tradition, by the Katok master Namkha Dorje
    སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་ pp 311-361
    slob dpon dga' rab rdo rje nas brgyud pa'i rdzogs pa chen po sems sde'i pra khrid kyi man ngag, by nam mkha' rdo rje
   7. Manual of instruction according to the Aro tradition, by Person:Shamarpa, 2nd
    སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་མཁའ་དབྱིངས་སྙིང་པོའི་བདེ་ཁྲིད་ pp 363-378
    snyan brgyud rin po che'i khrid kyi man ngag mkha' dbyings snying po'i bde khrid, by zhwa dmar mkha' spyod dbang po (Person:Shamarpa, 2nd)
  2. Category of Expanse (Tib. ཀློང་སྡེ་ ; klong sde)
   1. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས།pp 379-393
    Wylie: rdzogs pa chen po'i klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams
    1. The fourth chapter from the tantra the Supremely Vast Range of the Great Expanse, including interlinear notes
     ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལེའུ་བཞི་པ་ཁོལ་ཕྱུངས་མཆན་ཅན་ pp 379-384
     klong chen rab 'byams chen po'i rgyud kyi snying po le'u bzhi pa khol phyungs mchan can
    2. Source for the Vajra Bridge, with associated pith instructions and personal advice, taught by Person:Bai ro tsa na
     རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་མན་ངག་གི་གཞུང་ཞལ་གདམས་དང་བཅས་པ་ pp 384-386
     rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i man ngag gi gzhung zhal gdams dang bcas pa, by slop dpon bai ro tsa na
    3. Summary of the Condensed Bridge in a single meditation session
     ཟམ་ཆུང་བསྡུས་པ་ pp 386-387
     zam chung bsdus pa
    4. Garland of Meditative Experience from the Precious Lineage of Oral Teachings
     བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ pp 387-392
     bka' brgyud rin po che'i nyams kyi phreng ba
    5. Garland of Precious Advice, a song sung to illustrate the benefits and advantages of bodhicitta through six analogies
     བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དཔེ་དྲུག་གིས་མཚོན་ན་མགུར་བཞེངས་པ་ཞལ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་|བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དཔེ་དྲུག་གིས་མཚོན་ན་མགུར་བཞེངས་པ་། ཞལ་གདམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ pp 392-393
     byang chub sems kyi phan yon dpe drug gis mtshon na mgur bzhengs pa zhal gdams rin po che'i phreng ba
   2. An extensive arrangement of the methods for meditation, a practical application of the guru’s blessing
    སྒོམ་ཚུལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་ pp 395-415
    sgom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa'i cho ga khrigs su bkod pa ye shes chu rgyun, by pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
   3. Opening the Eyes of the Fortunate, the practical application of the instructions on meditation, known as “the distilled essence of Ola Jose poured into the vessel that was Gyagom,” a manual concerning the stick used as a support in meditation, by Person:Shamarpa, 4th[5]
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེའི་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་། འོ་ལ་ཇོ་སྲས་ཀྱི་བཅུད་རྒྱ་སྒོམ་ཀྱི་སྣོད་དུ་བླུགས་པ་ pp 417–438
    rdzogs pa chen po klong sde'i snyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'i sgom khrid kyi lag len/_'o la jo sras kyi bcud rgya sgom kyi snod du blugs pa/ by zhwa dmar spyan snga chos kyi grags pa
   4. A supplication to the lineage of the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse, by Person:Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ pp 438-439
    rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs, by rgyal khams pa 'gyur med rdo rje
   5. Ocean of Timeless Awareness, a clear arrangement of yoga of four spiritual practices and the activity ritual for Ngönzok Gyalpo, from the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse
    ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ་ལས། ཉམས་ལེན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ pp 441-477
    Klong sde rdo rje zam pa'i nyams len bzhi'i rnal 'byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho, by ('jam mgon kong sprul)

Volume 1 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog of The Treasury of Precious Instructions), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

1-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། རྙིང་མ་པོད་དང་པོ། ཀ༽ གངས་ཅན་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པའི་གསང་མཛོད་སྤྲུལ་པའི་གླེགས་བམ་ཆེན་མོ། ཤིང་རྟ་དང་པོ་སྔ་བསྒྱུར་རྙིང་མའི་གདམས་ངག་གི་བཞུགས་བྱང་འགོས་པ་ལ་སྤྱིར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་བཀའ་མ་དང་། ཟབ་པ་གཏེར་བྱོན་གྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལས་ སྐབས་འདིར་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོ་བཀའ་མ་ཡིན་ཀྱང་ཆོས་བཀའ་དེ་ཉིད་ལ་དབང་སྒྲུབ་ཐབས། གདམས་ངག །རྒྱུད་བཤད་རྩ་འགྲེལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་བརྒྱུད་རིམ་བར་མ་ཆད་པ་བཞུགས་ཀྱང་ རྩ་བ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་པོད་ཉེར་ལྔ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་པཎྜི་ཏཱ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་ཆོག་གྲུབ་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཅས་ཆོས་རྒྱལ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་སྤར་འཁོད་པ་དནད་དེའི་དབང་དང་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་དང་ཆོག་ཁྲིགས་གནང་བ་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དང་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྡེ་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དུ་སྤར་དུ་བཞུགས་པས་དབང་དང་ སྒྲུབ་ཕྲིན རྒྱུད་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་འདིར་

1-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བཞག་ཏུ་མ་ལྡང་ཀྱང་དེ་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཐོབ་ཟིན་གྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འདིར་སྙིང་པོའི་མན་ངག་གི་ཉིང་ཁུ་དག་མཆོས་པ་ནི། རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར་ལ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལམ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པ་ལྡེབ་༨། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ་༦། དིའི་ཚིག་དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་ཅེས་འཟམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་ལྡེབ་༢༨། མ་མོ་གསང་བ་ལས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་ཐུགས་དམ་མངའ་བདག་བཙན་པོ་ལ་གནང་བ་ལྡེབ་༥། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གྲོལ་བྱེད་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་ལྡེབ་༥། བདེ་བ་གསལ་མཛད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་ཡང་འདི་གྲལ་འཇོག་རྒྱུ་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེས་གནང་ཡང་སྐབས་འདིར་དཔེ་མ་རྙེད་སླར་རྙེད་ན་འཛུད་ཅེས་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག་ལྡེབ་༤༡། གསུངས་ ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་བཀའ་མ་འདུས་པ་མདོའི་ངང་སྒོམ་གྱི་ཁྲིད་དྷརྨ་ཤྲཱིས་གསུང་ཁོལ་ཕྱུངས་ལྡེབ་༢༡། ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་བཀའ་མ་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་བཅས་

1-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈།སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༨། མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལ་སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སྡེ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ཕྱི་སེམས་སྡེའི་སྐོར་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་ལྡེབ་༡༣། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་མ་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཐབས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བཅོ་བརྒྱད་བསྐུར་བའི་ཆོག་ཁྲིགས་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་ཞེས་བྱ་བ་ཀཿཐོག་རྨོག་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༢༩། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིད་རིན་པོ་ཆེ་གྲུ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༣། རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེའི་ཉང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སོག་བཟློག་བློ་བྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༣། རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལྡེབ་༥། སོག་བཟློག་པས་མཛད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་ཁམས་ལུགས་ཀྱི་པྲ་ཁྲིད་མན་ངག་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༢༦། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་ཨ་རོ་ལུགས་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་མཁའ་དབྱིངས་སྙིང་པོའི་བདེ་ཁྲིད་ཤྭ་དམར་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོས་མཛད་པ་

1-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 4.jpg

༈༈༈༤༈༈༈་ལྡེབ་༨། གཉིས་པ་ནང་ཀློང་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་ལ་ནང་གསེས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་གཞུང་མན་ངག་དང་། ཞལ་གདམས། ཟམ་ཆུང་། བསྡུས་པ་ཐུན་གཅིག །བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བཅས་ལྡེབ་༨། ཀློང་སྡེ་ཟམ་པ་ལས་སྒོམ་ཚུལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པ་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་ལྡེབ་༡༡། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་སྡེའི་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའའི་སྒོམ་ཁྲིད་ལས་ལེན་འོལ་པ་ཇོ་སྲས་ཀྱིས་བཅུད་རྒྱ་སྐོམ་གྱི་སྣོད་དུ་ཞུགས་པ་ཤྭ་དམར་སྤྱན་སྔ་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པ་དང་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་སྨིན་གཏེར་གསུང་བཅས་ལ་ལྡེབ་༡༢། ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་ཉམས་ལེན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལྡེབ་༡༩། ཆོས་ཚན་༡༩། བསྡོམས་ལྡེབ་༢༣༨། བཞུགས༎ ༎་

dkar chag

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_rnying ma pod dang po/_ka)_gangs can mdo sngags bstan pa'i snying po sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi gdams ngag phyogs gcig bsdus pa'i gsang mdzod sprul pa'i glegs bam chen mo/_shing rta dang po snga bsgyur rnying ma'i gdams ngag gi bzhugs byang 'gos pa la spyir gsang sngags rnying ma la rgya che ba bka' ma dang /_zab pa gter byon gyi shing rta chen po gnyis las _skabs 'dir bstan bya'i gtso bo bka' ma yin kyang chos bka' de nyid la dbang sgrub thabs/_gdams ngag_/rgyud bshad rtsa 'grel shin tu rgya che ba brgyud rim bar ma chad pa bzhugs kyang _rtsa ba snga 'gyur rnying ma rgyud 'bum rin po che'i pod nyer lnga kaHthog dge rtse paN+Di tA 'gyur med tshe dbang chog grub kyi dkar chag bcas chos rgyal sde dge'i rgyal sa lte ba lhun grub steng du spar 'khod pa dand de'i dbang dang sgrub thabs bskyed rdzogs kyi skor chos kyi rgyal po smin gling gter chen sku mched kyis bka' bsdu dang chog khrigs gnang ba mdo khams sde dge rdzogs chen dgon dang snga 'gyur gyi chos sde dpal yul rnam rgyal gling du spar du bzhugs pas dbang dang _sgrub phrin_rgyud rtsa 'grel rnams 'dir

!!!2!!!bzhag tu ma ldang kyang de dag gi smin grol thob zin gyi dbang du mdzad nas 'dir snying po'i man ngag gi nying khu dag mchos pa ni/_rgyud ma hA yo ga'i skor la/_sgyu 'phrul drwa ba'i lam rnam par bshad pa chung ngu zhes bya ba slob dpon sangs rgyas gsang bas mdzad pa ldeb 8/_slob dpon rin po che pad+mas mdzad pa'i man ngag lta ba'i phreng ba ldeb 6/_di'i tshig don gyi 'grel pa zab don pad tshal 'byed pa'i nyi 'od ces 'azam mgon blo gros mtha' yas kyis mdzad ldeb 28/_ma mo gsang ba las kyi thig le zhes bya ba slob dpon pad+ma sam+b+ha wa'i thugs dam mnga' bdag btsan po la gnang ba ldeb 5/_dpal rdo rje sems dpa'i sgyu 'phrul drwa ba'i grol byed snying po'i don khrid kun mkhyen ngag gi dbang po rdo rje gzi brjid kyis mdzad pa la khol du phyung ba ldeb 5/_bde ba gsal mdzad kyi rnal 'byor bzhi rim yang 'di gral 'jog rgyu rje bla ma mkhyen brtses gnang yang skabs 'dir dpe ma rnyed slar rnyed na 'dzud ces kong sprul rin po che'i dkar chag ldeb 41/_gsungs _lung a nu yo ga bka' ma 'dus pa mdo'i ngang sgom gyi khrid d+harma shrIs gsung khol phyungs ldeb 21/_lung a nu yo ga'i rgyud kyi man ngag bka' ma na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed bcas

!!!3!!!/smin gling lo chen d+harma shrIs mdzad pa ldeb 8/_man ngag rdzogs pa chen po a ti yo ga la sems klong man ngag gi sde gsum las dang po phyi sems sde'i skor la rdzogs pa chen po sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams ldeb 13/_rdzogs pa chen po sems sde ma bu bco brgyad kyi dgongs pa ngo sprod pa'i thabs rig pa rtsal gyi dbang bco brgyad bskur ba'i chog khrigs bla ma'i zhal gdams zhes bya ba kaHthog rmog ston rdo rje dpal bzang gis mdzad pa ldeb 29/_byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i khrid rin po che gru bo kun mkhyen klong chen rab 'byams kyis mdzad pa ldeb 13/_rdzogs chen sems sde'i nyang lugs kyi khrid yig sog bzlog blo bros rgyal mtshan gyis mdzad pa ldeb 13/_rdzogs chen sems sde'i brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston ldeb 5/_sog bzlog pas mdzad/_slob dpon chen po dga' rab rdo rje nas brgyud pa'i rdzogs pa chen po sems sde khams lugs kyi pra khrid man ngag nam mkha' rdo rjes mdzad pa ldeb 26/_rdzogs pa chen po sems sde a ro lugs snyan brgyud rin po che pra khrid kyi man ngag mkha' dbyings snying po'i bde khrid shwa dmar mkha' spyod dbang pos mdzad pa

!!!4!!! ldeb 8/_gnyis pa nang klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa la nang gses su rdo rje zam pa'i gzhung man ngag dang /_zhal gdams/_zam chung /_bsdus pa thun gcig_/bka' brgyud rin po che'i nyams kyi phreng ba bcas ldeb 8/_klong sde zam pa las sgom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa chog khrigs su bkod pa ye shes chu rgyun ldeb 11/_rdzogs pa chen po'i klong sde'i snyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'a'i sgom khrid las len 'ol pa jo sras kyis bcud rgya skom gyi snod du zhugs pa shwa dmar spyan snga chos grags kyis mdzad pa dang bla brgyud gsol 'debs smin gter gsung bcas la ldeb 12/_klong sde rdo rje zam pa'i nyams len bzhi'i rnal 'byor dang /_he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho ldeb 19/_chos tshan 19/_bsdoms ldeb 238/_bzhugs//_//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. [[Wylie:|Barron, R.|Barron]], The Catalog of The Treasury of Precious Instructions, page 199, note 91: As Kongtrul notes below in his discussion of the lineages through which the teachings in The Treasury of Precious Instructions were transmitted, this text was to have been included at the behest of his guru, Jamyang Khyentse Wangpo, but the text was unavailable. There is a reference in the Blue Annals, 159, to a master of the anuyoga lineage named Dewa Saldze. The expanded version of the Nyingma Kama collection (rNying ma bka' ma shin tu rgyas pa), published in 120 volumes in 1999 by Khenpo Jamyang of Katok Monastery, contains a mahāyoga text attributed to “master Durtrö Dewa Saldze”: dPe chung rang gnas, vol. 51 (Zhu) pp. 125–44.
 3. Barron, The Catalog of The Treasury of Precious Instructions, pp 199, Note 95: Sems sde bco brgyad kyi dgongs pa rig ’dzin rnams kyis rdo rje’i glu bzhengs pa, vol. 1, pp. 171–81. The text of the catalog reads, in error, “eighteen masters of the Category of Mind” (sems sde’i slob dpon bco brgyad), but the colophon to the text itself (vol. 1, p. 181, l. 23) refers to “vajra songs sung by masters of awareness that distill the essence of the enlightened intent of the eighteen texts of the Category of Mind.”
 4. Barron, The Catalog of The Treasury of Precious Instructions, pp 199, Footnote 96: rDzogs pa chen po sems sde spyi’i snying po’i bstan bcos byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun, vol. 1, pp. 181–90. These first three titles are collected under one title (rDzogs pa chen po’i sems sde’i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams), vol. 1, pp. 163–90. This text has also been translated by Namkhai Norbu and Kennard Lipman as Primordial Experience: An Introduction to rDzogs-chen Meditation (Boston: Shambhala Publications, 2001).
 5. Barron, The Catalog of The Treasury of Precious Instructions, pp 200, Note 109: Person:Shamarpa, 4th, also known as Person:Shamarpa, 4th, was the fourth Zhamar incarnation of the Karma Kagyu school. This title includes a short appended text, the lineage of which Kongtrul mentions below—that is, a supplication to the lineage of the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse, by Minling Terchen Gyurme Dorje. As well, Kongtrul’s catalog omits mention of a final text in the section on the Category of Expanse, that is, Ocean of Timeless Awareness, a clear arrangement of yoga of four spiritual practices and the activity ritual for Ngönzok Gyalpo, from the Vajra Bridge cycle of the Category of Expanse (kLong sde rdo rje zam pa las / nyams len bzhi’i rnal ’byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po’i phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho), vol. 1, pp. 441–77; the lineage of this text is discussed later in the catalog.