Volume 4

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 111: Line 111:
  
 
====3. Pith Instructions====
 
====3. Pith Instructions====
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs|བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་]]</big> pp 279-282
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs|Wylie: blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa|བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་]]</big> pp 283-315
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa|Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba|ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་]]</big> pp 317-326
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba|Wylie: thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba}}, by [[dkon mchog bstan pa'i sgron me]] ([[Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin|བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་]]</big> pp 327-349
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin|Wylie: bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin}}, by [[gzhon nu mkhyen brtse]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])
 +
 
====4. Auxiliary Texts====
 
====4. Auxiliary Texts====
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa|བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་]]</big> pp 351-365
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa|Wylie: bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa}}, by [[tA ra nA tha]] ([[Tāranātha]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus|བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་]]</big> pp 367-433
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus|Wylie: bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus}}, by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum|ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་]]</big> pp 435-438
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam gyi gtso bo rnam gsum|Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum}}, by [[blo bzang grags pa'i dpal]] ([[Tsong kha pa]])
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs|ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་]]</big> pp 439-487
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs|Wylie: lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs}}, by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
  
 
====5. Associated Topics====
 
====5. Associated Topics====
 
+
#<br>  
#<span class=TibetanUnicode16>[[བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་]]</span> 279-282<br><br>Wylie: [[blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam|དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་]]</big> pp 489-498
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་]]</span> 283-315<br><br>Wylie: [[bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam|Wylie: dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam}}, by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་]]</span> 317-326<br><br>Wylie: [[thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba]], by [[dkon mchog bstan pa'i sgron me]] ([[Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me]])<br><br>
+
#<br>  
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་]]</span> 327-349<br><br>Wylie: [[bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin]], by [[gzhon nu mkhyen brtse]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me|དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་]]</big> pp 499-548
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་]]</span> 351-365<br><br>Wylie: [[bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa]], by [[tA ra nA tha]] ([[Tāranātha]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me|Wylie: dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me}}, by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་]]</span> 367-433<br><br>Wylie: [[bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus]], by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#<br>  
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་]]</span> 435-438<br><br>Wylie: [[lam gyi gtso bo rnam gsum]], by [[blo bzang grags pa'i dpal]] ([[Tsong kha pa]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po|ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]]</big> pp 549-564
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་]]</span> 439-487<br><br>Wylie: [[lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po|Wylie: shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po}}, by [[mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho]] ([[klu sgrub rgya mtsho]])
#<span class=TibetanUnicode16>[[དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་]]</span> 489-498<br><br>Wylie: [[dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam]], by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])<br><br>
+
#<br>  
#<span class=TibetanUnicode16>[[དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་]]</span> 499-548<br><br>Wylie: [[dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me]], by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer|གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་]]</big> pp 565-586
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩི་ ་ ་ ་|ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་]]</span> 549-564<br><br>Wylie: [[shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po]], by [[mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho]] ([[klu sgrub rgya mtsho]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer|Wylie: gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer}}, by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་]]</span> 565-586<br><br>Wylie: [[gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer]], by [[yon tan rgya mtsho]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#<br>  
#<span class=TibetanUnicode16>[[མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ ་ ་ ་|མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]]</span> 587-615<br><br>Wylie: [[mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho]], by [[ku sA li blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho|མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་]]</big> pp 587-615
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་]]</span> 617-626<br><br>Wylie: [[sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas]], by [['jam mgon kong sprul]]<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho|Wylie: mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho}}, by [[ku sA li blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])
#<span class=TibetanUnicode16>[[བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་]]</span> 627-638<br><br>Wylie: [[bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms]], by [[ku sA li blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#<br>  
#<span class=TibetanUnicode16>[[མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་]]</span> 639-645<br><br>Wylie: [[mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa]], by [['jam mgon kong sprul]]
+
#:<big>[[Wylie: sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca|སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་]]</big> pp 617-626
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca|Wylie: sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca}}, by [['jam mgon kong sprul]]
 +
#<br>  
 +
#:<big>[[Wylie: bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms|བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་]]</big> pp 627-638
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms|Wylie: bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms}}, by [['jam mgon kong sprul]]
 +
#<br>  
 +
#:<big>[[Wylie: mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa|མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་]]</big> pp 639-645
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa|Wylie: mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa}}, by [['jam mgon kong sprul]]
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: WYLIETITLE|TIBETANSCRIPTTITLE]]</big> pp
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|WYLIETITLE|Wylie: WYLIETITLE}}
 
</div>
 
</div>
  

Revision as of 00:04, 6 February 2015

[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


བཀའ་གདམས་པོད་གཉིས་པ་[edit]

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]

Volume 4 Contents[1][edit]

2. Advice[edit]


 1. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ pp 1-46
  blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa, by se spyil pu chos kyi rgyal mtshan

 2. བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ pp 47-60
  blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo, by d+harma rak+Shi ta (Dharmarakṣita)

 3. བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ pp 61-72
  blo sbyong rma bya dug 'joms, by d+harma rak+Shi ta (Dharmarakṣita)


 4. བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ pp 73-93
  blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu

 5. བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་ས་བ་ལས་བཟློག་ཕྱོག་གཉེན་པོའི་ཆོས་ pp 80-88 (4b6-8b4)
  lo sbyong sems dpa'i rim sa ba las bzlog phyog gnyen po'i chos, by gser gling pa chos kyi grags pa

 6. བླ་མ་གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆོས་སུ་གནོང་བ་ pp 88-89 (8b4-9a3)
  bla ma gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i chos su gnong ba, by gser gling pa chos kyi grags pa

 7. ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཆོས་ pp 89-90 (9a3-9b6)
  nyon mongs pa lam du slong ba'i chos, by gser gling pa chos kyi grags pa

 8. བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ pp 90-93 (9b6-11a6)
  bla ma'i rnal 'byor, by sa rin po che spyil bu pa

 9. སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་ pp 95-187
  sdig sbyong man ngag

 10. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་མཁོན་སྦྱོང་ལགས་སོ་ pp 96-98 (1b5-2b1)
  theg pa chen po'i lugs kyi mkhon sbyong lags so

 11. ཇོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྦྱོངས་ཤིག་ཅེས་གདམས་པའོ pp 98 (2b1-2b6)
  jo bo la rnal 'byor ma gnyis kyis sems sbyongs shig ces gdams pa'o

 12. ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གི་བློ་སྦྱོང་ pp 98-101 (2b6-4a7)
  ku su lu'i tshogs gsog gi blo sbyong

 13. སྐྱིད་སྡུག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བློ་སྦྱོང་ pp 101-103 (4a7-5a3)
  skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong

 14. སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ pp 103-104 (5a3-5b6)
  sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong

 15. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་ pp 104-113 (5b7-10a2)
  byang chub sems dpa'i kun tu bzang po'i blo sbyong

 16. བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་ལགས་སོ་ pp 113-127 (10a3-17a4)
  blo sbyong thun brgyad ma lags so

 17. གེགས་སེལ་བློ་སྦྱོང་ pp 127-128 (17a4-17b4)
  gegs sel blo sbyong

 18. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་ pp 128-134 (17b4-20b5)
  theg pa chen po'i blo sbyong

 19. ཇོ་བོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལགས་སོ་ pp 134-144 (20b5-25b6)
  jo bo'i blo sbyong don bdun ma lags so

 20. མཆིམས་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་ pp 144-149 (25b6-28a2)
  mchims kyi blo sbyong lags so, by mchims nam mkha' grags chen po

 21. རྣམ་དག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ་ཇོ་བོས་གནང་བའི་བློ་སྦྱོང་ལགས་སོ་ pp 149-153 (28a2-30a3)
  rnam dag gtsug gi nor bu la jo bos gnang ba'i blo sbyong lags so, by jo bo (Atīśa)

 22. དཔལ་ལྡན་བིརྺ་པའི་བློ་སྦྱོང་ pp 153-157 (30a3-32a7)
  dpal ldan bir+Wa pa'i blo sbyong, by glo bo lo tsA ba

 23. བློ་སྦྱོང་ཚིག་རྐང་བརྒྱད་མ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་ pp 157-169 (32a7-38a2)
  blo sbyong tshig rkang brgyad ma lo rgyus dang bcas pa, by 'chad ka ba ye shes rdo rje

 24. ཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ pp 169-170 (38a2-38b3)
  A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyud
 25. Text possibly authored by Atīśa 38b3-41a7. Pages 170-175. No title given, see note below.[2]

 26. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་ pp 175-187 (41a7-47a7)
  theg pa chen po'i blo sbyong bzhugs
 27. A manual of instruction on mental training authored by Gyalse Tokme
  རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ pp 189-214
  rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma, by rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal (thogs med bzang po)
 28. Seeds of Benefit and Happiness: Concise Summary of the Practical Implementation of the Seven Points of Mental Training, authored by my guru Jamyang
  ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ 215-242

  Wylie: theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

 29. Easy for Lesser Minds to Apply, a manual of instruction on the seven points of mental training arranged in a way that is easy to implement practically
  བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 243-275
  blo sbyong don bdun ma'i khrid yig, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 30. The lineage supplication for the preceding text
  བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ pp 277-278
  blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)
 31. An aspiration prayer, Seeds of Lasting Happiness[3]

3. Pith Instructions[edit]


 1. བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ pp 279-282
  blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 2. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ pp 283-315
  bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 3. ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ pp 317-326
  thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba, by dkon mchog bstan pa'i sgron me (Gung thang dkon mchog bstan pa'i sgron me)

 4. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ pp 327-349
  bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin, by gzhon nu mkhyen brtse ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

4. Auxiliary Texts[edit]


 1. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ pp 351-365
  bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa, by tA ra nA tha (Tāranātha)

 2. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་ pp 367-433
  bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 3. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ pp 435-438
  lam gyi gtso bo rnam gsum, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)

 4. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ pp 439-487
  lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

5. Associated Topics[edit]


 1. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ pp 489-498
  dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 2. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ pp 499-548
  dge ldan bka' brgyud kyi bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 3. ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ pp 549-564
  shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po, by mang du thos pa klu sgrub rgya mtsho (klu sgrub rgya mtsho)

 4. གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ pp 565-586
  gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer, by yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 5. མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ pp 587-615
  mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by ku sA li blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 6. སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་ pp 617-626
  sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bca, by 'jam mgon kong sprul

 7. བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ pp 627-638
  bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms, by 'jam mgon kong sprul

 8. མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ pp 639-645
  mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa, by 'jam mgon kong sprul

 9. TIBETANSCRIPTTITLE pp
  WYLIETITLE

Volume 4 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

4-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་གདམས་པའི་གླེགས་བམ་གཉིས་པ། ང་༽ བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་མཛད་བྱང་མི་གསལ་བ་ལྡེབ། ༢༣ བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ་ལྡེབ། ༧ བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ལྡེབ། ༦ བློ་སྦྱོང་གྱེར་སྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་། བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་བློ་སྦྱོང་། བློ་སྦྱོང་སེམས་དཔའི་རིམ་པ། རང་རྒྱུད་དམའ་དབབ་པ། ཟག་བཅས་དགེ་བའི་སྟོབས་སྐྱེད་པ། གསེར་གླིང་པས་ཇོ་བོ་ལ་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བའི་ཆེད། ཉོན་མོངས་ལམ་ཁྱེར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཆན་འགྲེལ་བཅས་ལྡེབ། ༡༡ སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག་ལྡེབ། ༤༧ རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལྡེབ། ༡༣ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༤ བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་ལྡེབ། ༡༧ བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་ལྡེབ། ༡ སྨོན་ལམ་བྱང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོའ་འཇུག་ངོགས་ལྡེབ། ༢ གསུམ་པ་མན་ངག་གི་སྐོར་ལ། བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༡༧ ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་བསྒོམ་

4-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བཟླས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༥ ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༢ བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ལྡེབ། ༨ བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས་བཅས་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༣༤ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་རྩ་བ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༢ ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ཚིག་འགྲེལ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༢༥ དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གསུང་ལྡེབ། ༥ རྒྱས་བཤད་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གསུང་ལྡེབ། ༢༥ ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའ་གསུང་ཁོལ་ཕྱུངས་ལྡེབ། ༨ གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་གསུང་ལྡེབ། ༡༡ མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་

4-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈གསུང་ལྡེབ། ༡༥ སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༥ བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་གྲི་གུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༦ གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་འཇམ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༤ བཅས་ཆོས་ཚན། ༢༥ ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས། ༣༢༣ བཅས་བཞུགས་པའོ།

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_bka' gdams pa'i glegs bam gnyis pa/_nga )_blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa mdzad byang mi gsal ba ldeb/_23_blo sbyong mtshon cha 'khor lo ldeb/_7_blo sbyong rma bya dug 'joms ldeb/_6_blo sbyong gyer sgom rdo rje'i glu dang /_byams pa'i rnal 'byor pa'i blo sbyong /_blo sbyong sems dpa'i rim pa/_rang rgyud dma' dbab pa/_zag bcas dge ba'i stobs skyed pa/_gser gling pas jo bo la mtha' 'khob 'dul ba'i ched/_nyon mongs lam khyer bla ma'i rnal 'byor mchan 'grel bcas ldeb/_11_sdig sbyong man ngag ldeb/_47_rgyal ba'i sras po thogs med dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma ldeb/_13_theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams len snying por dril ba phan bde'i sa bon mkhyen brtse'i gsung ldeb/_14_blo sbyong don bdun ma'i khrid yig 'jam mgon kong sprul gsung ldeb/_17_blo sbyong brgyud 'debs dad pa'i gdung sel ldeb/_1_smon lam byang chub rgya mtsho' 'jug ngogs ldeb/_2_gsum pa man ngag gi skor la/_bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur ba'i cho ga bklag chog tu bkod pa thugs rje rnam par rol pa'i rgyan 'jam mgon gsung ldeb/_17_thig le bcu drug gi bsgom

!!!2!!!bzlas snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin dkon mchog bstan pa'i sgron mes mdzad pa ldeb/_5_thig le bcu drug gi zab khrid grub gnyis mchog sbyin kun gzigs mkhyen brtses mdzad pa ldeb/_12_bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rin 'byung las khol du phyungs pa ldeb/_8_bka' gdams lha bzhi'i khrid yig mdo sngags lam gyi bcud 'dus bcas 'jam mgon gsung ldeb/_34_lam gyi gtso bo rnam gsum rtsa ba rje'i gsung ldeb/_2_lam gyi gtso bo rnam gsum tshig 'grel skal bzang thar pa'i 'jug ngogs 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_25_dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba paN chen blo bzang chos rgyan gsung ldeb/_5_rgyas bshad rgyal ba'i gzhung lam yang gsal sgron me paN chen blo bzang chos rgyan gsung ldeb/_25_shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po mang thos klu sgrub rgya mtsho' gsung khol phyungs ldeb/_8_gzhan stong dbu ma'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer 'jam mgon yon tan rgya mtsho' gsung ldeb/_11_mgon po a ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho 'jam mgon bla ma blo gros mtha' yas

!!!3!!!gsung ldeb/_15_sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa dzam dkar lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas 'jam mgon gsung ldeb/_5_bstan srung mgon po gri gug gi sgrub thabs rjes gnang gdug pa kun 'joms 'jam mgon gsung ldeb/_6_gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul rin 'byung las khol phyung 'jam mgon gsung ldeb/_4_bcas chos tshan/_25_ldeb grangs bsdoms/_323_bcas bzhugs pa'o/

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. In Mind Training: The Great Collection, Thupten Jinpa says "Though this is clearly a commentary on a verse text entitled Leveling Out all Conceptions, in the Lhasa edition of the Tibetan original, interestingly, no title is provided at the beginning of this text." He also states that this commentary appears in Shönu Gyalchok's Compendium of Well-Uttered Insights, pages 216-221.
 3. Although Kongtrul lists this text in his dkar chag, see The Catalog, Note 157: The text for this prayer is not contained in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.