Wylie:Rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 18:10, 22 January 2015 by Jeremi (talk | contribs) (Text replace - "|volnumber = Volume 0" to "|volnumber = ")
Jump to navigation Jump to search


[[Image:DNZVolume12,_453-456._rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog.

Damngak Dzö Volume 12, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 453-456. / Folios 3a1 to 4b5

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།

Wylie: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

chos spyod - rje btsun gsol 'debs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Additions to the Prayer Based on the Life Story of Jetsun Rinpoche Called "Flower of Devotion".

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No cover page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།
@##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན་ ཆོས་ (གྲངས་ཀ་) སྤྱོད།
Left: na chos (tibfolio#) spyod/
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: རྗེ་བཙུན་གསོལ་འདེབས།
Left: rje btsun gsol 'debs/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 023

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 453-456

Begin Tibetan page and line #: 3a1

End Tibetan page and line #: 4b5

Total # of pages (Western): 4

Total # of pages (Tibetan): 2 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་སྐོང་དམ་པ་སྔ་མས་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་བསྡུས་མ་འཚམས་པ་དང་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས། རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces rnam thar gsol 'debs dad pa'i ljon shing gis skong dam pa snga mas mdzad pa 'ga' zhig rgyas bsdus ma 'tshams pa dang lung rgyun ma bzhugs pas/_rang gzhan dad pa'i gsos 'debs kyi tshul du karma ngag dbang yon tan rgya mtshos dpal spungs yang khrod du bris pa dge legs 'phel//_//

Author: karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given