Test Semantic Info 1 Marcus

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

Category:Translations

 TranslatorWikieditorPubdateTitletransHastibtextHaswylietextHasvolumenumber
The Great Bundle of Precepts on Severance Outline and Commentary by Lord Rangjung Dorje/Bibliography
Zhije and Chöd Text Collections Volume 2/Bibliography

Category:Tibetan texts


 AuthorThis property is a special property in this wiki.TitleTitletibTitleintextCollection
'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba'bras bu lus 'chi med kyi rtsa baའབྲས་བུ་ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yigའབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་@#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'brug pa rin po che'i khrid chung brgyad kyi gdams pa kun la med pa'i khyad chos'brug pa rin po che'i khrid chung brgyad kyi gdams pa kun la med pa'i khyad chosའབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་པ་ཀུན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་'brug pa rin po che'i khrid chung brgyad kyi gdams pa kun la med pa'i khyad chos bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'dod khams dbang phyug ma'i sgrub rjes bka' brgyud bstan pa'i ba dan'dod khams dbang phyug ma'i sgrub rjes bka' brgyud bstan pa'i ba danའདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བ་དན་bstan srung gtso mo 'dod khams dbang phyug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa bka' brgyud bstan pa'i ba dan ces bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'dul ba'i las chog mthong ba don ldan'dul ba'i las chog mthong ba don ldanའདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་'dul ba'i las chog mthong ba don ldan zhes bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'dus pa chen po mdo'i ngang sgom gyi khrid rim khol phyung du bkod pa shel dkar phreng mdzes'dus pa chen po mdo'i ngang sgom gyi khrid rim khol phyung du bkod pa shel dkar phreng mdzesའདུས་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་ངང་སྒོམ་གྱི་ཁྲིད་རིམ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་@#/_'dus pa chen po mdo'i ngang sgom gyi khrid rim khol phyung du bkod pa shel dkar phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams paའགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་@#/_/'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'gro mgon shangs pa bka' brgyud kyi bla ma mchod pa'i cho ga yid bzhin nor bu'gro mgon shangs pa bka' brgyud kyi bla ma mchod pa'i cho ga yid bzhin nor buའགྲོ་མགོན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་'gro mgon shangs pa bka' brgyud kyi bla ma mchod pa'i cho ga yid bzhin nor bu zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'jam dpal bshes gnyen gyi zhal chems sgom nyams drug pa'jam dpal bshes gnyen gyi zhal chems sgom nyams drug paའཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཞལ་ཆེམས་སྒོམ་ཉམས་དྲུག་པ་'jam dpal bshes gnyen gyi zhal chems sgom nyams drug pa bzhugs so:Gdams ngag rin po che'i mdzod
'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor loའཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'jam mgon bla ma gu Na'i mtshan gyi skyes rabs gsol 'debs lha yi rnga bo che'i sgra dbyangs'jam mgon bla ma gu Na'i mtshan gyi skyes rabs gsol 'debs lha yi rnga bo che'i sgra dbyangsའཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་མཚན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་'jam mgon bla ma gu Na'i mtshan gyi skyes rabs gsol 'debs lha yi rnga bo che'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum
'od gsal snang ba'i rgyan'od gsal snang ba'i rgyanའོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན་Gdams ngag rin po che'i mdzod
'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron meའོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes gsal ba'i sgron me zhes bya ba bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyanའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ ་ ་ ་!_/'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rtaའཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམ་ལེན་ ་ ་ ་'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta zhes bya ba bzhugs so/ /Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil+ba'i ljon bzang'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil+ba'i ljon bzangའཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་@#/_'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil+ba'i ljon bzang zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yigའཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་@#/_/'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngagའཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung bzhugs soGdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyunའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' stonའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcasའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་མཆོད་ ་ ་ ་'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyunའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ ་ ་ ་'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron meའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་ ་ ་ ་'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus paའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ ་ ་ ་'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa zhes bya ba bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngagའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ ་ ་ ་'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus paའཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་@#/_/'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa bzhugs so/_/__gnas mdo bka' brgyud kyi zab chos yang dag pa'o/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byungའཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་ ་ ་ ་'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung zhes bya ba bzhug so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'pho ba don gyi grong 'jug'pho ba don gyi grong 'jugའཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་/'pho ba don gyi grong 'jug bzhugs/Gdams ngag rin po che'i mdzod
'pho khrid brgyud pa'i gsol 'debs'pho khrid brgyud pa'i gsol 'debsའཕོ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་'pho khrid brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod
A li kA li gsang ba bsam gyis mi khyab pa chu klung chen po'i rgyud kyi dum buA li kA li gsang ba bsam gyis mi khyab pa chu klung chen po'i rgyud kyi dum buཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་A li kA li gsang ba bsam gyis mi khyab pa chu klung chen po'i rgyud kyi dum buGdams ngag rin po che'i mdzod
A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyudA tsar gzugs ngan gyi gtam rgyudཨཱ་ཙར་གཟུགས་ངན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་/A tsar gzugs ngan gyi gtam rgyudGdams ngag rin po che'i mdzod
Arya dzam bha la'i rjes gnangarya dzam bha la'i rjes gnangཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་arya dzam bha la'i rjes gnang bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bar do blos chod kyi man ngagbar do blos chod kyi man ngagབར་དོ་བློས་ཆོད་ཀྱི་མན་ངག་bar do blos chod kyi man ngagGdams ngag rin po che'i mdzod
Bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pabcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub paབཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ ་ ་ ་bcom ldan 'das dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge snying po grub pa zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pabcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub paབཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་ ་ ་ ་bcom ldan 'das dus kyi 'khor lo'i khro rgyal rdo rje shugs kyi sgrub thabs dang rjes gnang bklogs chog tu bkod pa ye shes grub pa zhes bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pabcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed paབཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ ་ ་ ་bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pabcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas paབཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnasbcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnasབཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnangbcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnangབཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bcom ldan ’das dus kyi ’khor lo lhan skyes kyi rgyun khyer dang rnal ’byor yan lag drug pa stan thog gcig pa’i dmigs sdom lhan skyes grub sterbcom ldan ’das dus kyi ’khor lo lhan skyes kyi rgyun khyer dang rnal ’byor yan lag drug pa stan thog gcig pa’i dmigs sdom lhan skyes grub sterབཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་ ་ ་ ་bcom ldan ’das dus kyi ’khor lo lhan skyes kyi rgyun khyer dang rnal ’byor yan lag drug pa stan thog gcig pa’i dmigs sdom lhan skyes grub ster zhes bya ba bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pabcud len gyi gdams pa rim pa lnga paབཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa bzhugs so//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde ba'i dngos grub kyi lo rgyusbde ba'i dngos grub kyi lo rgyusབདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus zhes bya baGdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog gi skyabs semsbde mchog gi skyabs semsབདེ་མཆོག་གི་སྐྱབས་སེམས་bde mchog gi skyabs sems//_//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig lebde mchog mkha' 'gro snyan brgyud bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig leབདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་ ་ ་ ་@#/_/bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig le zhes bya ba bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying pobde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying poབདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་@#/_/bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal sterbde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal sterབདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ ་ ་ ་@#/_/bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster ces bya ba bzhugs so//Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pabde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams paབདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa bzhugs so/_/Gdams ngag rin po che'i mdzod
Bde mchog snyan brgyud kyi gtum mo dang thabs lam gyi 'khrul 'khorbde mchog snyan brgyud kyi gtum mo dang thabs lam gyi 'khrul 'khorབདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཏུམ་མོ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་/bde mchog snyan brgyud kyi gtum mo dang thabs lam gyi 'khrul 'khor bzhugs so/Gdams ngag rin po che'i mdzod
... further results