Jonang Collections and DNZ Contents

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Eight Lineages - Dolpopa.jpg
ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག
jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig

Content Description

"In addition to the text of the catalog translated here, the eighteenth and final volume of The Treasury of Precious Instructions contains a collection of short texts collectively known as the 108 Instructions of the Jonang tradition (Jo nang brgya rtsa), arranged by the Jonangpa master Jetsun Kunga Drolchok (1507–1566). Kongtrul held this collection, which contains abbreviated versions of many of the teachings found in The Treasury, in great esteem, and in the catalog he describes its teachings as “supports for all the foregoing [teachings].”
 • Source: Richard Barron, The Catalog of the Treasury of Precious Instructions, p. xxiii.

Jonang Volume One

DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume 18.jpg

Volume 18 Contents[1]

 1. Lineage Prayers of the One Hundred and Eight Guidebooks, By Person:Kun dga' grol mchog
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྗོད་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་ 1-37
  khrid brgya'i brgyud 'debs brjod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa, by rje btsun kun dga' grol mchog
 2. Supplementary Prayer to the Lineage
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ 39
  khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong, by rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong
 3. The Life-Sustaining Prayer of the One Hundred and Eight Guidebooks
  ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་རྟེན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ 41-46
  zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs rten tshigs su bcad pa
 4. An Autobiographical Record of the One Hundred and Eight Guidebooks Received
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་ 47-66
  khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang, by kun dga' grol mchog
 5. Historical Anecdotes of the Lineage Holders
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ 67-98
  khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus, by kun dga' grol mchog
 6. Supplementary Historical Anecdotes, By Person:Tāranātha
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྐོང་ 99-116
  khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong, by Person:Tāranātha
 7. The Ordinary Preliminary Practices
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་ 117-120
  khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba, by kun dga' grol mchog
 8. The Extraordinary Preliminary Practices
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ 121-126
  khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa, by kun dga' grol mchog
 9. The One Hundred and Eight Guidebooks
  ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ 127-353
  zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge, by kun dga' grol mchog
 10. Marvelous Key to the Structure of the One Hundred and Eight Guidebooks
  ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ 355-361
  khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig, by kun dga' grol mchog
 11. A list of the One Hundred and Eight Guidebooks with their Protectors and Empowerments
  ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ་ 363-374
  khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal, by kun dga' grol mchog
 12. Methods for the Conferral of the Empowerments, Authored By Person:Blo gsal bstan skyong
  ཁྲིད་བརྒྱའི་པོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ 375-380
  khrid brgya'i pod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog, by rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong
 13. An Ocean of Auspicious Renown: The Catalog of The Treasury of Precious Instructions
  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ 381-547
  sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by blo gros mtha' yas pa'i sde ('jam mgon kong sprul)
 14. Printer's Colophon and Benedictory Verses
  པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ 549-553
  par byang smon tshig, by karma bkra shis chos 'phel
 15. Meaningful to Behold: A Collection of Vinaya Rituals
  འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ 555-629
  'dul ba'i las chog mthong ba don ldan, by karma phrin las pa

Volume 18 Karchag

18-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ། ཚ༽ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྗོད་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༩ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ལྡེབ། ༡ ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་བརྟན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྡེབ། ༣ ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༠ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡེབ། ༡༦ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྐོང་ལྡེབ། ༩ ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་ལྡེབ། ༢ ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྡེབ། ༣ ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ལྡེབ། ༡༡༥ ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ལྡེབ། ༤ ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ་ལྡེབ། ༦ ཁྲིད་བརྒྱའི་པོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༨༤ པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣ དཀར་ཆག་རྙིང་པར་མི་གསལ་ཡང་ཉེར་མཁོའ་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱིས་སུ་ཁ་བསྐང་བ་འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པའི་གསུང་ལྡེབ། ༣༡ ཆོས་ཚན། ༡༥ ལྡེབ་སྡོམས། ༣༠༩ བཅས་བཞུགས།། །


Footnotes

 1. All English titles from translators Gyurme Dorje and Sarah Harding.