Volume 18

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 18 (ཚ་)
Jonang Collections and DNZ Contents
ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག་
Last Volume


ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག་

Volume 18 Contents[1]

 1. Supplication To The Lineage Of The 108 Instructions, By Kunga Drolchok
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྗོད་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་ 1-37
  khrid brgya'i brgyud 'debs brjod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa, by rje btsun kun dga' grol mchog
 2. Supplement to the Foregoing
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ 39
  khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong, by Rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong
 3. An Account Of The Authentic Origins Of The 108 Instructions
  ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་རྟེན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ 41-46
  zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs rten tshigs su bcad pa
 4. This text is not mentioned in the catalog
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་ 47-66
  khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang, by kun dga' grol mchog
 5. A Manual Of Historical Accounts Of The Individual Instructions
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ 67-98
  khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus, by kun dga' grol mchog
 6. Supplement To The Foregoing By Jetsun Rinpoche
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྐོང་ 99-116
  khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong, by Tāranātha
 7. The Ordinary Preliminary Practices
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་ 117-120
  khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba, by kun dga' grol mchog
 8. The Extraordinary Preliminary Practices
  ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ 121-126
  khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa, by kun dga' grol mchog
 9. The Source Texts Of The 108 Profound Instructions
  ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ 127-353
  zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge, by kun dga' grol mchog
 10. Key To Marvels, An Overview Of The 108 Instructions
  ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ 355-361
  khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig, by kun dga' grol mchog
 11. A Record Of The Titles Of The 108 Instructions
  ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ་ 363-374
  khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal, by kun dga' grol mchog
 12. The Methods For Conferring The Empowerments For The Texts Of The 108 Instructions, Authored By Zhalu Choktrul Losal Tenkyong
  ཁྲིད་བརྒྱའི་པོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ 375-380
  khrid brgya'i pod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog, by rgyal khams kyi bya bral ba rin chen mang thos blo gsal bstan skyong (btsun pa blo gsal bstan skyong)
 13. Kongtrul’s Catalog Of The Entire Collection
  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ 381-547
  sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho, by blo gros mtha' yas pa'i sde
 14. A Short Colophon (spar byang) To The Treasury
  པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ 549-553
  par byang smon tshig, by karma bkra shis chos 'phel
 15. A Text Concerning The Rituals Of Lay And Monastic Ordination From The Vinaya Tradition
  འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ 555-629
  'dul ba'i las chog mthong ba don ldan, by karma phrin las pa

Volume 18 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

18-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ། ཚ༽ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྗོད་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༩ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་ལྡེབ། ༡ ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཁུངས་གླེང་བའི་ཞབས་བརྟན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྡེབ། ༣ ཁྲིད་བརྒྱའི་སྤྱི་ཆིངས་རྣམ་པར་སྤེལ་བ་ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༠ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡེབ། ༡༦ ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་སྐོང་ལྡེབ། ༩ ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་ལྡེབ། ༢ ཁྲིད་བརྒྱའི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལྡེབ། ༣ ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་ལྡེབ། ༡༡༥ ཁྲིད་བརྒྱའི་ས་འགྲེལ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ལྡེབ། ༤ ཁྲིད་བརྒྱའི་མཚན་ཐོ་དམིགས་བསལ་ལྡེབ། ༦ ཁྲིད་བརྒྱའི་པོད་དབང་བྱེད་ཚུལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༨༤ པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣ དཀར་ཆག་རྙིང་པར་མི་གསལ་ཡང་ཉེར་མཁོའ་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱིས་སུ་ཁ་བསྐང་བ་འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པའི་གསུང་ལྡེབ། ༣༡ ཆོས་ཚན། ༡༥ ལྡེབ་སྡོམས། ༣༠༩ བཅས་བཞུགས།། །

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_jo nang khrid brgya/_tsha)_khrid brgya'i brgyud 'debs brjod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa zhes bya ba ldeb/_19_khrid brgya'i brgyud 'debs kha skong ldeb/_1_zab khrid brgya dang brgyad kyi khungs gleng ba'i zhabs brtan tshigs su bcad pa ldeb/_3_khrid brgya'i spyi chings rnam par spel ba ngo mtshar chos kyi sgo mang zhes bya ba ldeb/_10_khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus ldeb/_16_khrid brgya'i brgyud pa'i lo rgyus kha skong ldeb/_9_khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ba ldeb/_2_khrid brgya'i sngon 'gro thun mong ma yin pa ldeb/_3_zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge ldeb/_115_khrid brgya'i sa 'grel ya mtshan 'phrul gyi lde mig ldeb/_4_khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal ldeb/_6_khrid brgya'i pod dbang byed tshul bla ma'i zhal shes yi ger bkod pa byin rlabs kyi za ma tog ces bya ba ldeb/_3_sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho zhes bya ba ldeb/_84_par byang smon tshig zhes bya ba ldeb/_3_dkar chag rnying par mi gsal yang nyer mkho' yan lag tu phyis su kha bskang ba 'dul ba'i las chog mthong ba don ldan karma phrin las pa'i gsung ldeb/_31_chos tshan/_15_ldeb sdoms/_309_bcas bzhugs//_/

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod