Volume 16

From gDams Ngag mDzod
< Gdams ngag mdzod Shechen Printing
Revision as of 18:55, 24 August 2022 by MortO (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 16 (མ་)
Miscellaneous Collections Volume 1
ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་


ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་

Translation of Volume
Mahasiddha Practice-front.jpg

by Person:Gethin, S.

Gethin, Stephen (Padmakara Translation Group), trans. Mahāsiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters. Vol. 16 of The Treasury of Precious Instructions: Essential Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet (gdams ngag rin po che'i mdzod), compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Tsadra Foundation Series. Boulder, CO: Snow Lion, 2021.

Read the book's introduction

Volume 16 Contents[1]

Part One: The Eight Great Chariots of the Practice Lineage
 1. The Source of All Blessings, Accomplishments, and Qualities by Karma Tashi Chöpel
  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ 1-55
  sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas
  Part Two: The Eighty-Four Mahāsiddhas
 2. The Stream of Accomplishment
  བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ 57-100
  bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 3. The Source of Accomplishments
  འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ 101-131
  'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung, by ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)
 4. Collecting the Essence Drops of Accomplishment
  གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་པ་ 133-148
  grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa, by tA ra nA tha
 5. A Precious Necklace
  གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ 149-200
  grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel, by te lo pa
  Part Three: Mitrayogin's Empowerments and Authorization Rituals for the Six Deities
 6. A River of Great Compassion
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ 201-228
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 7. An Offering Arrangement for the Empowerment Ritual of Noble Avalokiteshvara, "The Glowing Jewel," together with the Revelation of the Mandala
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་མཆོད་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ 229-235
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas
 8. Authorization Ritual for Lord Mañjughoṣha
  མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 237-247
  mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang,
 9. A Mine of Blessings: Authorization Ritual for Lord Vajrapāṇi
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ 249-257
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas,by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 10. Authorization Ritual for Lord Amitāyus
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 259-268
  bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 11. Authorization Ritual for Tārā
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ 269-274
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang,
 12. Authorization Ritual for Noble Jambhala
  ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ 275-283
  arya dzam bha la'i rjes gnang, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje,
 13. Routing the Hordes of Obstacle Makers
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ 285-291
  chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed, by g+hir ti rat+na
  Part Four: Mitrayogin's Instructions on the Practices of the Six Deities
 14. Vajra Verses on the Graded Path of Avalokiteshvara
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 293-296
  spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang,
 15. A Stream of Nectar
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ 297-320
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 16. Banquet of Nectar
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ 321-362
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 17. The Luminous Golden Wand of Pith Instructions
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ 363-376
  'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me,
 18. The Wheel of Ornaments of Gnosis That Makes Wisdom Grow
  འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ 377-397
  'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 19. The Spreading Rays of Light That Vanquish the Hordes of Demons
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་ 399-425
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 20. Accomplishing the Immortal Vajra Body
  བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ 427-445
  bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 21. Liberation from the Perilous Path of Samsara
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ 447-465
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 22. A Shower of Accomplishments
  ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ 467-483
  dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 23. Ocean of Blessings
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ 485-488
  spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter, by Person:Rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 24. Sādhana of the Dharma Protector Draklha Gönpo
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་ 489-495
  chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs, by g+hir ti rat+na
  Part Five: Mitrayogin’s Mahāmudrā Instructions
 25. Resting in the Nature of One’s Own Mind
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ 497-523
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag, by dge slong dpal gyi ming can
 26. The Quintessence
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 525-552
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa, by mkhyen brtse'i dbang po
 27. Correlations between the Root Verses of the Great Seal Text Resting in the Nature of Mind and the Scriptural Sources in the Sutras and Tantras
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ 553-565
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba
 28. Notes on Resting in the Nature of Mind
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་ 565-584
  sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa, by Person:'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 29. Nectarous Moonbeams
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་ཟིལ་ངར་ 584-585
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar, by Person:'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 30. The Nectarous Light of the Words of the Teacher
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ 585-599
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba, by Person:'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 31. A Prayer to the Lineage Teachers of Resting in the Nature of Mind in the Places Associated with Them
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ 601-602
  sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma, by byang gling pa bsod nams mchog grub, and rdo rje 'chang blo gsal zhabs
 32. A Supplement for the [Visualization of the] Lineage Teachers in the Guru Yoga
  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ 603-604
  bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong
 33. Thirty Verses Expressing Realization
  རྟོག་པ་བརྗོད་པ་སུམ་བཅུ་པ་ 509-512
  rtog pa brjod pa sum bcu pa
 34. An Explanation of the Words of the Vajra Song Thirty Verses Expressing Realization
  རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་སུམ་ཅུ་པའི་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འབྲུ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ 512-523
  rtogs pa brjod pa sum cu pa'i do ha rdo rje'i tshig 'bru rnam par bshad pa
 35. Three Essential Introductions: A Pith Instruction That Is Like Distilled Ambrosia
  གནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གསུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་ 501-504
  gnad kyi ngo sprod gsum pa bdud rtsi'i nying khu lta bu'i man ngag
 36. Cherished Essence: The Most Precious Pith Instruction, Also Called The Three-by-Three Pith Instruction
  གསུམ་ཚན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཅེས་ཀྱང་བྱ་གཅེས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་སྙིང་དང་འདྲ་བའི་མན་ངག་ 504-509
  gsum tshan gsum gyi man ngag ces kyang bya gces pa'i snying po zhes bya ba snying dang 'dra ba'i man ngag
 37. The Root Vajra Verses of the Pith Instruction on the Three Quintessential Points
  གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 605-607
  grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang, by mi tra dzo ki
 38. Bestowal of the Supreme Blessings
  སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ 607-609
  snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol
 39. The Chariot of Supreme Accomplishment
  འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ་ 609-616
  'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta
 40. An Essential Recitation Text for the Daily Practice of Mitrayogin’s Tradition of the Great Compassionate One’s Direct Instructions
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ 616-618
  thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po

Volume 16 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog of The Treasury of Precious Instructions), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། ཁྲིད་ཕྲན། མ༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མཆོད་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༢༨ རྗེས་འབྲེལ་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཁྱད་འཕགས་དུ་མའི་བརྒྱུད་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱེད་པའི་གདམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ། དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ཇོ་ནང་རྗེ་བརྩུན་གོང་འོག་གི་བཞེད་པ་ལྟར་རྗེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསར་བསྒྲིགས་ལྡེབ། ༢༢ འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༦ གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་བ་ལྡེབ། ༨ གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ལྡེབ། ༢༦ མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་རིམ་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་ཆོག་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ལྡེབ། ༤ མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༣ ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བ་གེགས་དཔུང་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈འཇོམས་བྱེད་ལྡེབ། ༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༢ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་འདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྡེབ། ༡༣ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ལྡེབ། ༢༡ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ། ༧ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༠ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དེབ། ༡༠ ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༩ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལྡེབ། ༢ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་པ་གྷིརྟི་རཏྣས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གཟུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པ་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈ལྡེབ། ༡༤ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༤ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ལྡེབ། ༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོངས་ལྡེབ། ༡ གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༧ བཅས་བསྡོམས་ལྡེབ༑ ༣༠༩ བཞུགས༎

dkar chag

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_khrid phran/_ma)_sgrub brgyud shing rta brgyad kun 'dus kyi bla mchod byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas ldeb/_28_rjes 'brel 'phags bod mkhas grub khyad 'phags du ma'i brgyud srol sna tshogs las byed pa'i gdams khrid kyi skor la/_bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul/_dngos grub chu rgyun zhes bya ba jo nang rje brtsun gong 'og gi bzhed pa ltar rje karma ngag dbang yon tan rgya mtshos gsar bsgrigs ldeb/_22_'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung zhes bya ba ldeb/_16_grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil ba ldeb/_8_grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel ldeb/_26_mi tra khrid drug tu grags pa'i chos skor la/_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam rim mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun zhes bya ba rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes mdzad pa ldeb/_14_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i chog bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas ldeb/_4_mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang ldeb/_6_bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas ldeb/_5_bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang ldeb/_5_sgrol ma 'jigs pa brgyad skyobs 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang ldeb/_3_Ar+Ya dzam+b+ha la'i rjes gnang ldeb/_5_chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang ba gegs dpung

!!!2!!!'joms byed ldeb/_4_spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang ldeb/_2_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub 'dud rtsi'i chu rgyun ldeb/_13_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston ldeb/_21_'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me ldeb/_7_'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_11_bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_14_bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_10_sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa deb/_10_dzam+b+ha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa ldeb/_9_spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter ldeb/_2_chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs rnal 'byor pa g+hirti rat+nas mdzad pa ldeb/_4_'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag ldeb/_14_'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gzungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa rje mkhyen brtse'i dbang pos mdzad pa

!!!3!!!ldeb/_14_phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba rje 'jam dbyangs mkhen brtses mdzad pa ldeb/_24_sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma ldeb/_1_bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyad pa'i kha skongs ldeb/_1_grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang ldeb/_7_bcas bsdoms ldeb|_309_bzhugs//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Gethin, Stephen, Padmakara Translation Group, trans. Mahāsiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters. Volume 16 of The Treasury of Precious Instructions (gdams ngag rin po che'i mdzod). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.