Miscellaneous Instructions Collections

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Content Description[edit]

"Volumes 16 and 17 contain what Kongtrul refers to as miscellaneous instructions (Tib. khrid sna tshogs). In a traditional manner to ensure an auspicious conclusion to the collection, volume 17 contains transmissions focusing on the deities of longevity: the white Tārā, Amitāyus, and Uṣṇīṣavijayā.
As Kongtrul writes:
The ninth section of this collection contains a number of unrelated teachings—spiritual advice that derives from various traditions. These include the blessing ritual and instructions concerning the Eighty-Four Mahasiddhas; the individual empowerments and instructions for The Six Instructions of Maitripa; the cycles of Mahakarunika Chittavishramana and The Threefold Quintessential Meaning as transmitted in the Zhalu tradition; the five definitive instructions on Avalokiteshvara; Thangtong Gyalpo’s practice associated with the six-syllable mantra; the Mahamudra instructions and The Sutra Ritual of the Sage from the Bodong tradition; the instruction on chandali and the transference of consciousness transmitted by Rechen Paljor Zangpo; the “mother transference” of Rongtön; the instructions on the “seven lines of specific transmission” according to the new translations of the Jonang tradition; and various kinds of alchemical procedures.
The collection concludes in a positive manner with the authorizations for the three deities of longevity, the intimate oral lineage of the seven-day longevity sadhana, the instructions for the longevity practice of White Tara according to the tradition of Bari Lotsawa, and a ritual to honor the three deities of longevity. [1]"
 • Source: Richard Barron, The Catalog of the Treasury of Precious Instructions, p. xxii.

Miscellaneous Instructions Volume One[edit]

DNZVolume16ShechenTsadra.pdf

Volume 16 Contents[2][edit]

 1. Ritual Honoring The Gurus Of The Eight Mainstream Lineages Of Accomplishment by Karma Tashi Chöpel
  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ 1-55
  sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kun 'dus kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs dngos grub yon tan kun gyi 'byung gnas
 2. Arrangement of Practical Method According to the Advice of Mahāsiddhā Lavapa
  བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ 57-100
  bla ma rdo rje 'chang grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs lhan cig tu bya ba'i tshul dngos grub chu rgyun, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 3. Ritual Honoring the Eighty-Four Siddhās
  འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ 101-131
  'phags yul gyi grub chen brgyad cu rtsa bzhi la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga dngos grub kun 'byung, by ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)
 4. Guru Yoga According to the Indian Tradition
  གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་པ་ 133-148
  grub mchog spyi la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rgya gar lugs dngos grub thig le 'khyil pa, by tA ra nA tha
 5. Manual of Instruction for the Six Dharmas Associated with the Eighty-four Siddhās, Together With Some Ancient Sources
  གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ 149-200
  grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rdzogs rim rin chen phreng ba rtsa 'grel, by te lo pa
 6. Empowerment for Mahākaruṇika Jinasāgara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ 201-228
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa'i mngon rtogs dbang bskur thugs rje chen po'i chu rgyun, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 7. Authorization Ritual for Mahākaruṇika Jinasāgara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་མཆོད་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ 229-235
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi dbang chog rin chen 'od 'phro'i mchod bsgrig dkyil 'khor ston pa bcas
 8. The Authorization Ritual for the Wrathful Red Hayagrīva
  This text does not seem to be included in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.
 9. Authorization Ritual for Mañjughoṣa
  མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 237-247
  mgon po 'jam dpal dbyangs kyi rjes gnang,
 10. Authorization Ritual for Vajrapāṇi
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ 249-257
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje'i rjes gnang byin rlabs kyi 'byung gnas,by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 11. Authorization Ritual for Amitāyus
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ 259-268
  bcom ldan 'das tshe dpag med kyi rjes gnang, by rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
 12. Authorization Ritual for Tārā
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ 269-274
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob 'khor ba 'phrang sgrol gyi rjes gnang,
 13. Authorization Ritual for Jambhala
  ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ 275-283
  arya dzam bha la'i rjes gnang, by 'od dpag rdo rje,
 14. Authorization Ritual for The Guardian Of These Teachings, Draklha Gönpo
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ 285-291
  chos skyong brag lha mgon po'i rjes gnang bgegs dpung 'joms byed, by g+hir ti rat+na
 15. A Concise Collection of the Biographies of Those in the Lineage
  This text does not seem to be included in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.
 16. The Vajra Verses Concerning the Graduated Path of Avalokiteśvara, translated from the Sanskrit by the scholar Śrīputra
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 293-296
  spyan ras gzigs kyi lam gyi rim pa rdo rje'i tshig rkang,
 17. Flow of Nectar, a text combining the stages of approach and accomplishment with the empowerment ritual for Avalokiteśvara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ 297-320
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bsnyen sgrub bdud rtsi'i chu rgyun, by 'od dpag rdo rje
 18. Banquet of Nectar, A Manual of Instruction for the Graduated Path to Enlightenment Based on Avalokiteśvara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ 321-362
  'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston, by 'od dpag rdo rje
 19. Golden Wand of Pith Instructions, Instructions on Meditation Topics
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ 363-376
  'phags pa spyan ras gzigs kyi byang chub lam gyi rim pa'i khrid kyi cha lag man ngag gser gyi thur ma rin po che'i sgron me,
 20. Adorning Wheel of Timeless Awareness That Causes Wisdom to Flourish, Instructions on Enlightened Form, Based on Mañjuśrīghoṣa
  འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ 377-397
  'jam dpal dbyangs sku'i khrid shes rab 'phel byed ye shes rgyan gyi 'khor lo, by 'od dpag rdo rje
 21. Vanquisher of the Hordes of Maras, Instructions on Enlightened Mind, Based on Vajrapāṇi
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་ 399-425
  bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa, by 'od dpag rdo rje
 22. Accomplishment of the Deathless Vajra Body, Instructions on Enlightened Qualities, Based on Amitāyus
  བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ 427-445
  bcom ldan 'das mgon po tshe dpag med yon tan gyi khrid 'chi med rdo rje'i sku sgrub par byed pa, by 'od dpag rdo rje
 23. Liberation from the Crevasse of Samsara: Instructions on the Activity Ritual That Grants Protection from the Eight Fears, Instructions on Enlightened Activities, Based on Tārā
  སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ 447-465
  sgrol ma 'jigs pa brgyad skyob phrin las kyi khrid 'khor ba'i 'phrang sgrol, by 'od dpag rdo rje
 24. Rain of Accomplishments, Instructions on Jambhala
  ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ 467-483
  dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs, by 'od dpag rdo rje
 25. Reservoir of Blessings, A Supplication to the Lineage of the Graduated Path
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ 485-488
  spyan ras gzigs lam rim bla ma brgyud pa la gsol 'debs byin rlabs kyi chu gter, by 'od dpag rdo rje
 26. A Torma Ritual of Draklha Gönpo authored by Drakpa Rinchen
  ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་ 489-495
  chos skyong brag lha mgon po'i mngon rtogs, by g+hir ti rat+na
 27. Finding Ease in the Nature of Mind, The Manual for the Authorization Ritual of the Form of Avalokiteśvara
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ 497-523
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag, by dge slong dpal gyi ming can
 28. The Source Text for Finding Ease in the Nature of Mind, Spoken by Avalokiteśvara to the Mahāsiddhā Mitrayogi, Including Direct Introduction to the Quintessential Essence, Cherished Essence, Thirty Biographical Verses, and Quintessential Summary of the Commentary on the Main Source, my [Kongtrul's] Lord Guru’s Word-by-word Explanation of the Foregoing
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 525-552
  'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa, by mkhyen brtse'i dbang po
 29. The Sources of the Teachings on Finding Ease in the Nature of Mind Found in Scriptural Citations from the Sutras and Tantras, by Butön
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ 553-558
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rtsa ba mdo yi lung dang sbyar ba
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ 558-565
  sems nyid ngal gso’i rtsa ba rgyud kyi lung dang sbyar ba
 30. Notes on Finding Ease in the Nature of Mind, authored by Jamyang Khyentse Wangchuk
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པ་ 565-584
  sems nyid ngal gso’i khrid kyi zin bris ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang phyug gis mdzad pa, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 31. A Song of Experience Based on Finding Ease in the Nature of Mind by Losel Tenkyong
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་གླུ་དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཟླ་བའི་ཟིལ་ངར་ 584-585
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i khrid kyi nyams glu dran pas snying gi gdung sel zla ba’i zil ngar, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 32. Explanation Methods for Finding Ease in the Nature of Mind
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ 585-599
  phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 33. The Supplication Connecting with Locations
  སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ 601-602
  sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma, by byang gling pa bsod nams mchog grub, and rdo rje 'chang blo gsal zhabs
  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོང་ 603-604
  bla ma'i rnal 'byor skabs bla ma brgyud pa'i kha skong
 34. The Source on the Three Quintessential Topics that is the Thorough Instruction for Avalokiteśvara According to the Tradition of the Mahāsiddhā Mitrayogi, Together with Pith Instructions, Comprising the Source Text of Vajra Verses
  གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 605-607
  grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang, by mi tra dzo ki
 35. A Supplication to the Lineage
  སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ 607-609
  snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol
 36. Chariot of Sublime Accomplishment, A Concise Method for Practice
  འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ་ 609-616
  'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta
 37. Essential Liturgies
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་ 616-618
  thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po
 38. The following texts are mentioned in Jamgon Kongtrul's catalog but are not included in the available editions of The Treasury of Precious Instructions
 • The Supplication To The Lineage Of The Thorough Instruction According To The Tsembu Tradition
 • The Manual Of Instruction Authored By Khyenrap Chöje
 • An Extensive Structural Analysis Of The Foregoing
 • A Quintessential Summation Of The Practice Methods Of The Stages Of Development And Completion
 • An Extremely Concise Format For Practice

Volume 16 Karchag[edit]

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། ཁྲིད་ཕྲན། མ༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མཆོད་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༢༨ རྗེས་འབྲེལ་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཁྱད་འཕགས་དུ་མའི་བརྒྱུད་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱེད་པའི་གདམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ། དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ཇོ་ནང་རྗེ་བརྩུན་གོང་འོག་གི་བཞེད་པ་ལྟར་རྗེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གསར་བསྒྲིགས་ལྡེབ། ༢༢ འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༦ གྲུབ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་གར་ལུགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་འཁྱིལ་བ་ལྡེབ། ༨ གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་རྩ་འགྲེལ་ལྡེབ། ༢༦ མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་རིམ་མངོན་རྟོགས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོའི་ཆོག་བསྒྲིག་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པ་བཅས་ལྡེབ། ༤ མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༦ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྗེས་གནང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལྡེབ། ༥ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་འཁོར་བ་འཕྲང་སྒྲོལ་གྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༣ ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལའི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༥ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་བ་གེགས་དཔུང་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈འཇོམས་བྱེད་ལྡེབ། ༤ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༢ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་འདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྡེབ། ༡༣ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ལྡེབ། ༢༡ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ལག་མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ། ༧ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༡ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༤ བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༡༠ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྲིད་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དེབ། ༡༠ ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༩ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལྡེབ། ༢ ཆོས་སྐྱོང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོའི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་པ་གྷིརྟི་རཏྣས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བའི་མན་ངག་ལྡེབ། ༡༤ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གཟུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པ་

16-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈ལྡེབ། ༡༤ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་མདོ་ཡི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༤ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་ལྡེབ། ༡ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོངས་ལྡེབ། ༡ གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༧ བཅས་བསྡོམས་ལྡེབ༑ ༣༠༩ བཞུགས༎

Miscellaneous Instructions Volume Two[edit]

DNZVolume17ShechenTsadra.pdf

Volume 17 Contents[3][edit]

 1. A Supplication to the Lineage of the Thorough Instruction According to 
the Kyergang Tradition
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ 1-3
  thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs, by Multiple authors
 2. A Concise Summation of the Liturgies for the Foregoing
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་སྟེར་ by མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ 3-8 // 2a2-4b7.
  thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi ngag 'don snying por dril ba zung 'jug grub ster by mkhyen brtse'i dbang po
 3. Instruction Manual for the Foregoing
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 8-19 // 4b7-10a2.
  thugs rje chen po skyer sgang lugs kyi khrid yig
 4. A Supplication to the Lineage of the Lakṣmī Tradition
  སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ 21-22
  spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi brgyud 'debs, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 5. A Concise Summation Of The Liturgies For The Foregoing
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་ 22-25
  thugs rje chen po'i dmar khrid dpal mo lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug myur lam
 6. The Instructions For The Foregoing By Pema Karpo
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨར་ཁྲིད་ 27-38
  thugs rje chen po'i smar khrid, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 7. A Supplication To The Lineage Of The Bodhisattva Dawa Gyaltsen’s Tradition
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ 39-40
  thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs
 8. The Quintessential Practice For The Foregoing
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གསང་ལམ་ 40-42
  thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug gsang lam
 9. A Supplication To The Lineage Of The King’s Tradition, Authored By Minling Lochen
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ 43-45
  thugs rje chen po rgyal po lugs kyi brgyud 'debs
 10. A Concise Summation Of The Practice For The Foregoing By My Lord 
Guru
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ་ 45-51
  thugs rje chen po'i dmar khrid rgyal po lugs kyi nyams len snying por dril ba 'phags pa dgyes pa'i lam srol
 11. The Source Text For The Tangtong Gyalpo Tradition Of Practice Based 
On The Six-Syllable Mantra, Together With A Clarifying Commentary
  གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ 53-57
  grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa, by grub chen thang stong rgyal po
 12. A Manual Of Instruction For The Foregoing
  གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པ་ཆེན་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒོམ་ལུང་འབོག་ཚུལ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་ 57-67
  grub pa'i dbang phyug lcags zam pa chen po'i nye brgyud yi ge drug pa'i sgom lung 'bog tshul gzhan phan mkha' khyab
 13. Advice On The Guru Yoga Practice From The Direct Lineage Of Tangtong 
Gyalpo
  གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ངག་འདོན་མདོ་སྔགས་ཡོངས་བཅུད་ 67-71
  grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po'i nye brgyud thugs rje chen po'i sgom bzlas kyi ngag 'don mdo sngags yongs bcud
 14. A Supplication Prayer For The Foregoing
  རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོར་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ 71-72
  rje grub thob chen po dge slong padma dkar por skye ba bzhes pa'i tshe 'phags pa spyan ras gzigs la gsol ba btab pa'i rdo rje'i gsung
 15. Oral Transmission Of The Accomplished Master, A Manual Of Instruction For Mahāmudrā According To The Tradition Of The Omniscient Bodongpa
  ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ 73-97
  kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po, by many+dzu g+ho Sha
 16. The Liturgies For The Preliminary Practices Of The Foregoing
  ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ་ 99-113
  kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel, by kun mkhyen bo dong pa chen po
 17. A Supplication To The Extensive Lineage Of “Profound Lucidity”
  བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་ 115-117
  bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol, by sangs rgyas ye shes
 18. A Manual Of Instruction For The Seven-Day Practice Of Caṇḍalī According 
To The Tradition Of Rechen Paljor Zangpo
  བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ 119-132
  bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung, by ras chen dpal 'byor bzang po
 19. Accomplishment Through Recitation, The Liturgies For The Following
  ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་ 133-143
  kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi ngag 'don bklags pas grub pa, by kun mkhyen bo dong pa chen po
 20. Innermost Essence Of Profound Meaning, A Manual Of Instruction For 
Sutra-Based Severance Of The Sage
  ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་ 145-153
  thub pa chen po'i gcod khrid kyi khrid yig zab don yang snying, by kun mkhyen bo dong pa chen po
 21. Personal Instructions On The “Red Feast”
  ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་ by པདྨ་གར་དབང་ (འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་) 153-155 // 5a3-6a4
  thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes, by pad+ma gar dbang ('jam mgon kong sprul)
 22. Notes On The Instructions For Visualization
  ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་ by ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ 155-165 // 6a4-11a4
  kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud, by kun mkhyen bo dong pa
 23. The Threefold Liturgies Of The Preliminary Practices
  གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་གསུམ་སྦྱོར་ 167-174
  gtum mo zhag bdun ma'i gsol 'debs sngon 'gro ngag 'don gsum sbyor
 24. Rechen Paljor Zangpo’s Instructions On The Transference Of Consciousness, Together With The History Of These Teachings And Further Advice
  རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཕོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ 175-183
  ras chen dpal 'byor bzang po nas brgyud pa'i 'pho ba'i lo rgyus gdams ngag dang bcas pa, by ras chen dpal 'byor bzang po
 25. The Source Text For The Cycle Of Advice On The Transference Of Conscious- Ness That The Great Rongtön Bestowed On His Mother, Together With 
Appendices
  ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར་ 185-206
  thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i zab lam 'pho ba'i gdams skor, by byams pa 'phrin las yon tan
  1. ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་འཕོ་ཆོས་ཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་ 188-192
   thams cad mkhyen pa rong ston chen pos yum la gnang ba'i 'pho chos tshams sbyor dang bcas pa
  2. འཕོ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ 192-193
   'pho khrid brgyud pa'i gsol 'debs
  3. རོང་སྟོན་འཕོ་བ་སྦྱོང་བའི་ཚེ་ངག་འདོན་བྱ་ཚུལ་ཟུར་བཀོལ་མཆོག་གི་ལམ་ཆེན་ 193-197
   rong ston 'pho ba sbyong ba'i tshe ngag 'don bya tshul zur bkol mchog gi lam chen
  4. Hook That Draws The Fortunate To Liberation, An Instruction On The Trans- 
Ference Of Consciousness
   རོང་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་འཕོ་བའི་དམིགས་ཁྲིད་སྐལ་བཟང་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ 197-206
   rong ston thams cad mkhyen pas mdzad pa'i 'pho ba'i dmigs khrid skal bzang thar par 'dren pa'i lcags kyu
 26. A Newer Translation By Jonang Jetsun Tāranātha Of The Instructions 
That Constitute The Source Of The Seven Modes Of Personal Transmission, And The Indian Treatise In 150 Verses That Constitutes The Yoginī Dīnakara’s Summation Of The Treatise By The Mahāsiddhā Śāntigupta
  གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པའི་ཐུགས་བཅུད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་པོ་ 207-218
  grub chen zhi ba sbas pa'i thugs bcud bka' babs bdun ldan gyi gzhung rdo rje'i lam bzang po, by tA ra nA tha
 27. A Manual Of Instruction For The Foregoing, Based On Notes Of Jetsun Rinpoche’s Teachings As Recorded By Gyaltsap Yeshe Gyatso
  བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ 219-295
  bka' babs drug ldan gyi 'khrid yig 'phags yul grub pa'i zhal lung, by shA kya'i dge slong ye shes rgya mtsho
 28. A Supplication To The Lineage Of The Seven Modes Of Personal Transmission
  བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ 297-301
  bka' babs drug ldan gyi zab khrid brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng ba, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho
 29. The Five Stages Of Advice On Extracting The Vital Essence Of Flowers
  བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ 303-309
  bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa, by bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po
 30. Advice On Extracting The Vital Essence Of Water
  ཆུའི་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ 311-318
  chu'i bcud len gyi gdams pa 'chi med rig 'dzin sgrub pa'i chu rgyun, by btsun pa ye shes don grub bstan pa'i rgyal mtshan
 31. The Oral Lineage Of Extracting The Vital Essence Of Stones And Flowers, 
Arranged As A Combination Of Liturgy And Instruction
  སྙན་བརྒྱུད་རྡེའུ་བཅུད་ལེན་དང་མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན་གྱི་འདོན་ཁྲིད་སྦྲགས་མ་ 319-329
  snyan brgyud rde'u bcud len dang me tog bcud len gyi 'don khrid sbrags ma, by chos dbyings bde chen mtsho mo
 32. Tepupa’s Direct Lineage Of The Seven-Day Practice Of A Sādhana For Longevity
  ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་ 331-336
  tshe sgrub zhag bdun ma'i nyams len gyi rim pa 'chi med bdud rtsi'i bcud len, by Multiple authors
 33. Short Lineage Supplication for the Foregoing
  ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་, by ཡུལ་གཙང་སྟོད་ཀྱི་བཙུན་པ་བློ་གསལ་ 336-337 // 3b1-4a2
  tshe sgrub zhag bdun ma'i brgyud 'debs dngos grub mchog stsol, by yul gtsang stod kyi btsun pa blo gsal
 34. An Authorization Ritual For Uṣṇīṣavijayā
  གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ 339-349
  gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa rin 'byung las khol du phyungs pa
 35. A Ritual For Making One Thousand Offerings To Uṣṇīṣavijayā, Authored 
By Jetsun Rinpoche
  རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ་ 351-376
  rnam rgyal lha dgu'i sgrub thabs bum chog dang bcas pa, by tA ra nA tha
 36. An Authorization Ritual For The Bari Tradition Of The White Form Of 
Tārā
  སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ 377-407
  sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho, by bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po
 37. Supplication to the Lineage and Supplement for the Foregoing
  སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ 409-410
  sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs, by many+dzu g+ho Sha ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
 38. Soothing Beams Of Longevity, Instructions For The Practice For Longevity 
Based On The Foregoing
  རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་བདེ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་རིང་འཚོའི་བསིལ་སྦྱིན་ 411-440
  rje btsun sgrol ma yid bzhin 'khor lo'i zab khrid thun mong ma yin pa'i yi ge bde ldan mgon po'i zhal lung ring 'tsho'i bsil sbyin, by, rgyal khams pa wA gin+dra su sid+d+hi (Vāgindra Susiddhi)
 39. A Concise Summary Of The Practical Methods
  སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་ཁྲིད་ཟླ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 441-450
  sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i tshe khrid zla ba'i chu rgyun gyi nyams len snying po bsdus pa, by sa skya pa kun dga' blo gros
 40. An Authorization Ritual Uniting The Three Deities Of Longevity In One 
Practice, With A Ritual For Honoring The Three Deities Of Longevity, Authored By Jamyang Khyentse Wangpo
  བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ 451-468
  bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 41. Short Supplication for the Foregoing
  འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ 468-469
  'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan

Volume 17 Karchag[edit]

17-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཁྲིད་ཕྲན། ཙ༽ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡༠ སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༣ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨར་ཁྲིད་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༢ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༥ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༠ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༣ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༨ བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༢ བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༧ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླགས་པ་གྲུབ་པ་ལྡེབ། ༦ ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༡ གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་གསུམ་སྦྱོར་ལྡེབ། ༤ རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཕོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་བཅས་པ་ལྡེབ། ༥ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

17-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈པ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡུམ་ལ་གནང་བའི་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར་ལྡེབ། ༡༡ གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པའི་ཐུགས་བཅུད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༦ བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣༩ བཀའ་བབས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༣ ༈ བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ལྡེབ། ༤ ཆུའི་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༤ སྙན་བརྒྱུད་རྡེའུ་བཅུད་ལེན་དང་། མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན་གྱི་དོན་ཁྲིད་སྦྲག་མ་ལྡེབ། ༦ ༈ །ཐ་མར་དགེ་བ། ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༤ གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་ལྡེབ། ༦ རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༣ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༦ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༡ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་གེ་བདེ་ལྡན་མགོན་པའི་ཞལ་ལུང་རིང་འཚོའི་བསིལ་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༥ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་ཁྲིད་ཟླ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལྡེབ། ༥ བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༠ ཆོས་ཚན། ༢༩ ལྡེབ་བསྡོམས། ༢༣༥ བཅས་བཞུགས། །

Footnotes[edit]

 1. The phrase “spoken in an excellent manner” (Skt. subhāṣita; Tib. legs par gsungs pa) is defined as referring to the Dharma being excellent owing to having been taught:
  1. after the Buddha’s attainment of complete enlightenment;
  2. by taking into account the welfare of beings;
  3. continuously, not from time to time;
  4. in a complete manner, without omission or concealment;
  5. in a variety of ways that accommodate the individual needs of beings;
  6. with the five melodious attributes of enlightened speech (that is, profound like thunder, pleasing to hear, arousing joy in the mind, bringing clarity and understanding, and being appropriate and in no way discordant);
  7. so that a single exposition by the Buddha was understood by all who listened, regardless of their proximity or distance;
  8. so that it delineates a spiritual path that avoids dualistic extremes of nihilism or naive realism;
  9. in a timely manner, to aspirants who were spiritually mature; and
  10. with the voice of the Buddha, endowed with sixty melodious attributes.
  This definition was given by the Indian master Vasubandhu and cited by the Tibetan teacher Butön Rinchen Drup (1290–1364), among others. See Bu Ston, Jewellery of Scripture, trans. E. Obermiller (New Delhi: Paljor Publications, 2000), pp. 29–30.
 2. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 3. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod