Zhije and Chöd Text Collections

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Content Description[edit]

"Volumes 13 and 14 are devoted to the teachings of two associated traditions: (1) the Pacification of Suffering (Zhije) tradition based on the teachings of the enigmatic Indian master Dampa Sangye (d. 1117?), who is sometimes identified as (or perhaps conflated with) two Indian masters: Kamalaśīla and Bodhidharma; and (2) the Severance (Chö) tradition developed by the female Tibetan master Machik Lapdrön (1055–1149).
The Zhije tradition, which takes its name (Pacification of Suffering) from a line in the Heart Sutra that describes the mantra of Prajñāpāramitā as “the mantra that brings about the pacification of suffering,” is based on teachings brought to Tibet by Dampa Sangye during some five visits to Tibet, organized into three main lineages with numerous branch lineages. With an enormous number of teachings that were brought from Buddhist India to Tibet over several centuries, the Severance tradition is renowned as the single example of a school of Buddhist thought and practice developed in Tibet that was accepted as authentic by Indian students and taken back to their home country to be promulgated there. [1]
Kongtrul discusses the contents of these volumes as follows:
The section dealing with the sixth system, that of Zhijé School, includes the tantra fragments that are the primary sources, as well as miscellaneous writings of Phadampa Sang-gyé and all the empowerments and ritual blessings for the three transmissions of these teachings—early, middle, and later—as well as for the protective deities. There are the instruction manuals for these themes written by Lochen Dharma Shri, and Nyedo Sönam Pal’s instructions on the Zhijé teachings.
The auxiliary branch of the Zhijé system is that of The Sacred Teachings on the Object of Severance. This section includes the primary sources for this approach, written by Aryadeva and Machik Lapdrön—including The Teaching Essays, The Further Essays, The Heart Essays, and The Pinnacle Jewel of Wisdom—and the profound Heart Drop teachings. As for the ripening empowerments, three traditions are included, those of the Zurmang, Jamyang Gönpo, and Gyalthangpa. The spiritual advice includes the instruction manuals for the three transmissions—early, middle, and later. There is an activity ritual focusing on the feast offering, and one to honor the gurus of the Zhijé School.[2]
 • Source: Richard Barron, The Catalog of the Treasury of Precious Instructions, pp. xx-xxi.Zhije and Chöd Volume One[edit]

DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume 13.jpg

Volume 13 Contents[3][edit]

 1. དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་ 1-38
  1. ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ pp. 2-16 / ff. 1b1-8b2
   A li kA li gsang ba bsam gyis mi khyab pa chu klung chen po'i rgyud kyi dum bu
  2. ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་ངག་པའི་སྐོར་ pp. 16-22 / ff. 8b2-11b1
   lam dri ma med pa dngul sgong ngag pa'i skor
  3. ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་གསེར་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ by མི་ཕམ་མགོན་པོ་ (ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་) pp. 22-25 / ff. 11b1-13a7
   lam dri ma med pa gser sgong dag pa'i skor, by mi pham mgon po (pha dam pa sangs rgyas)
  4. ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ pp. 26-31 / ff. 13b1-16a4
   lam dri ma med pa shel sgong dag pa'i skor
  5. རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དམ་པ་རྒྱ་གར་རམ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་གསུང་མགུར་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱད་ཅུ་པ་, byཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ pp. 31-36 / ff. 16a4-18b6
   rgya gar gyi grub thob chen po dam pa rgya gar ram dam pa sangs rgyas zhes pa'i gsung mgur zhal gdams ding ri brgyad cu pa, by dam pa sangs rgyas
  6. གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ་གདམས་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་, by ལ་སྟོད་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ pp. 36-38 / ff. 18b6-19b1
   grub chen dam pa sangs rgyas kyis rnal 'byor gyi dbang phyug mi la ras pa la gdams pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi snying por dril ba'i rdo rje'i mgur, by la stod mi bskyod rdo rje
 2. ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་ 39-297
  1. བཀའ་བབས་དང་པོ་ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་། ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་ pp. 40-59 / ff. 1b1-11a2
   bka' babs dang po kha che lugs sgron ma rnam gsum gyi dbang dang lha gsum gyi rjes gnang
  2. བཀའ་བབས་བར་པ་རྨ་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་ pp. 59-67 / ff. 11a2-15a2
   bka' babs bar pa rma lugs phyag chen
  3. སོ་ལུགས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ pp. 67-74 / ff. 15a2-18b6
   so lugs bla ma'i byin rlabs
  4. ཀམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་ pp. 74-77 / ff. 18b6-20a5
   kam lugs sher phyin ma'i rjes gnang
  5. བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་ pp. 77-136 / ff. 20a6-29b4
   bka' babs phyi ma dam pa kun dga'i lugs kyi lam lnga'i glegs bam gyis dbang rgyas pa
  6. རྟེན་འབྲེལ་བདག་གཏོད་དམ་པའི་བྱིན་རླབས་ pp. 136-144 / ff. 49b4-53b6
   rten 'brel bdag gtod dam pa'i byin rlabs
  7. ཐུགས་དམ་བདེ་གཤེགས་བཅུ་གཉིས་གྱི་དབང་ pp. 144-268 / ff. 53b6-114b5
   thugs dam bde gshegs bcu gnyis gyi dbang
   Actually 5 more empowerments (all chakrasamvara and vajrayogini) inside this section of text: pp 144-268.
  8. མགོན་པོ་ཨ་གྷོ་རའི་རྗེས་གནང་ pp. 268-276 / ff. 114b5-118b6
   mgon po a g+ho ra'i rjes gnang
  9. ཞིང་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་རི་ཀ་དང་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་རྗེས་གནང་བཅས་ཀྱི་ཡི་གེ་ pp. 276-296 / ff. 118b6-128b4
   zhing skyes kun tu ri ka dang nor bu bzang po'i rjes gnang bcas kyi yi ge
 3. ཞི་བྱེད་བཀའ་བབས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསེར་ཕྲེང་མར་གྲགས་པ་ 299-309
  zhi byed bka' babs rnam gsum gyi bla brgyud gsol 'debs gser phreng mar grags pa
 4. ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ 311-407
  zhi byed snga phyi bar gsum gyi khrid yig rnams phyogs gcig tu bsdebs pa bdud rtsi'i nying khu, by smin gling lo chen d+harma shrI
 5. གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་སྣང་བ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་ 409-438
  grub chen dam pa sangs rgyas nas brgyud pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi lam lnga'i khrid yig dri med snang ba grub pa mchog gi zhal lung, by bsod nams dpal
 6. དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ་ 439-444
  dam pa sangs rgyas kyi zhal gdams byang chub sems dpa' kun dga' la gsungs pa, by pha dam pa sangs rgyas
 7. ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་པད་མོ་བརྩེགས་པ་ 445-453
  thugs kyi zhal chems pad mo brtsegs pa

Volume 13 Karchag[edit]

13-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཞི་བྱེད་པོད་དང་པོ། པ༽ གངས་ཅན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་དྲུག་པ་མདོ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཆོས། སྤྱི་མིང་སྒེར་དུ་ཆགས་པ་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཅེས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་ཅིང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་བརྙེས་པས་འཕགས་བོད་རྒྱ་ནག་གིས་གཙོས་པའི་ཛམ་འཛམགླིང་ཀུན་ལ་གྲགས་པའི་ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་བཀའ་བབས་པའི་ཞི་བྱེད་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་པའི་སྐོར་ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བཞུགས་ཀྱང་། ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ཁ་ཚངས་ཟབ་མོ་གདམས་ངག་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་ལ་དངོས་དང་། ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྩ་བ། དབང་། གདམས་ཁྲིད་དོ། །དང་པོ་རྩ་བ་ལ་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་བོཞེས་བྱ་འདིའི་ནང་། ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་དང་། གསེར་སྒོང་དག་པའི་སྐོར། ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར། ཞལ་གདམས་དིང་རིང་བརྒྱད་ཅུ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པར་གནང་བའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་བཅས་ལྡེབ། ༡༩ གཉིས་པ་དབང་ལ་ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་ནང་། བཀའ་བབས་དང་པོ་ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་། ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་། བཀའ་བབས་བར་པ་རྨ་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་དང་། སོ་ལུགས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས། ཀམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་། བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའི་

13-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ། རྟེན་འབྲེལ་བདག་གཏོད་དམ་པའི་བྱིན་རླབས། ཐུགས་དམ་བདེ་གཤེགས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབང་། མགོན་པོ་ཨ་གྷོ་རའི་རྗེས་གནང་། ཞིང་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་རི་ཀ་དང་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་རྗེས་གནང་བཅས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༢༩ གསུམ་པ་གདམས་ཁྲིད་ལ། ཞི་བྱེད་བཀའ་བབས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསེར་ཕྲེང་མར་གྲགས་པ་ལྡེབ། ༦ ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིད་ཁུ་ཞེས་བྱ་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་གསར་སྒྲིགས་ལྡེབ། ༤༩ གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་སྣང་བ་གྲུབ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་སྙེ་མདོ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༥ དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ་ལྡེབ། ༣ ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་པད་མོ་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༥ བཅས་བསྡོམས་ལྡེབ། ༢༢༦ བཞུགས།། །།

Zhije and Chöd Volume Two[edit]

DNZ Volume 14 Shechen Tsadra.pdf

Volume 14 Contents[4][edit]

 1. Aryadeva's Grand Poem on Severance: Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom (Āryadeva the Brahmin)
  འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ by བྲམ་ཟེ་ཨཱརྱ་དེ་བ་, pp 1-7
  'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag
 2. The Great Bundle of Precepts: The Source Esoteric Instruction on Severance, the Profound Perfection of Wisdom (Machik Lapdrön)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་གཞུང་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་ by མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་, pp 7-17
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo gcod kyi man ngag gi gzhung bka' tshoms chen mo
 3. Heart Essence of Profound Meaning: The Quintessence of All Source Texts and Esoteric Instructions on Severance, the Perfection of Wisdom (Jamyang Gönpo)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་, pp 17-22
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po
 4. Pure Honey: A Commentary on the Source Text of Severance, “Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom” (Drung Sarupa Kunga Paljor)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་, pp 23-51
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi
 5. The Great Bundle of Precepts on Severance Outline and Complete Explanation (Karmapa Rangjung Dorje)
  གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའི་ས་བཅད་, pp 53-79
  gcod bka' tshoms chen mo'i sa bcad
 6. A Hair’s Tip of Wisdom: A Precious Treasure Trove to Enhance the Original Source Text of Severance, the Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom ("Machik Lapdrön")
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་, pp 81-99
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung shes rab skra rtse'i sa gzhung spel ba rin po che'i gter mdzod
 7. Another Bundle: Answers to Questions on the Esoteric Instructions of the Perfection of Wisdom (“Machik Lapdrön”)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཡང་ཚོམ་ཞུས་ལན་མ་, pp 101-113
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshom zhus lan ma
 8. Vajra Play: Questions and Answers [on the Profound Severance of Evil Object] (“Machik Lapdrön”), pp. 113-115[5]
  ཞུས་ལེན་རྡོ་རྗེ་རོལ་པ་ by ཇོ་མོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་, pp 113-115
  zhus len rdo rje rol pa
 9. The Essential Bundle, from the Severance of Evil Object, Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom (“Machik Lapdrön”)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཉིང་ཚོམ་ by ཇོ་མོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་, pp 116-130
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag bdud kyi gcod yul las nying tshom
 10. The Eight Common Appendices (Machik Lapdrön)
  ཐུན་མོང་གི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་, pp 130-140
  thun mong gi le lag brgyad pa
 11. The Eight Uncommon Appendices (Machik Lapdrön)
  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལེའུ་ལག་བརྒྱད་པ་ by ཨ་མ་ཇོ་མོ་, pp 140-155
  thun mong ma yin pa'i le'u lag brgyad pa
 12. The Eight Special Appendices (Machik Lapdrön)
  ཁྱད་པར་གྱི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་ by མ་གཅིག་ཇོ་མོ་, pp 155-164
  khyad par gyi le lag brgyad pa
 13. Heart Essence of Profound Meaning[6]
  ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཞུང་
  zab don thugs kyi snying po'i gzhung
 14. The Required Liturgies on the Occasion of Master Tāranātha’s Severance Empowerment of Opening the Sky Door in the Gyaltang Tradition (Tāranātha)
  རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་, pp 165-171
  rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga
 15. Practice Manual on the Profound Severance of Evil Object (Karmapa Rangjung Dorje)
  ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་, pp 173-184
  zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig
 16. Essence of the Vital Meaning: A Practice Manual of Profound Object-Severance (Tāranātha)
  གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ་, pp 185-200
  gcod yul zab mo'i khrid yig gnad don snying po
 17. White Crystal Mirror: Notes on the Guru’s Teaching Tradition of the Visualization Sequence for Severance Feast Activities “Endowed with all Qualities” (spoken by Gar dbang mchog gi sprul sku, composed by Ban rgan bstan ‘dzin rnam dag)
  གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་, pp 201-250
  gcod kyi tshogs las yon tan kun ldan gyi dmigs rim bla ma'i gsung rgyun gyi zin bris shel dkar me long
 18. Rainfall of Desirables: A Profound Guide on Severance Instruction (dKon mchog yan lag)
  གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་, pp 251-261
  gcod khrid zab mo 'dod dgu'i char 'bebs
 19. The Body Donation and Feeding Ritual Arranged as Convenient Liturgy, Combining Lord Rangjung Dorje’s Ninefold Spirit Feast and Six Earth Lord Application with Mikyö Dorje’s Single Seat Severance Poem (Rāga Asye/Chakme)
  །རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གདོན་ཚོགས་དགུ་མ་ས་བདག་དྲུག་སྦྱོར་དང་། མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ་གདན་ཐོག་གཅིག་མ་གཅོད་ཚིགས་བཅད་མ་གཉིས་གབ་སྤྲད་ནས་ལུས་སྦྱིན་དང་བསྔོ་བ་པོ་བྱ་ཚུལ་བལྟས་ཆོག་འདོན་འགྲིགས་བཞུགས་སོ།, pp 261-277
  rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i gdon tshogs dgu ma sa bdag drug sbyor dang mi bskyod rdo rjes mdzad pa'o gdan thog gcig ma gcod tshigs bcad ma gnyis gab sprad nas lus sbyin dang bsngo ba po bya tshul bltas chog 'don 'grigs
 20. Pearl Rosary: A Liturgy for the Donation of the Body in Severance (author unknown)
  གཅོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་གྱི་ངག་འདོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་, pp 279-296
  gcod kyi lus sbyin gyi ngag 'don mu tig phreng ba
 21. Source of All Qualities: the Severance Feast Activities Arranged Unerringly According to the Teaching Tradition (Karmapa XIV Theg mchog rdo rje)
  གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་ ་ ་ ་|གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་, pp 297-334
  gcod kyi tshogs las yon tan kun 'byung gsungs rgyun 'khrul med ltar bkod pa bzhugs pa'i dbu phyogs
 22. Supplication to the Long Lineage, Appended by Bengar Jampal Zangpo (Bengar Jampal Zangpo)
  རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐང་བ་, pp 335-336
  ring brgyud kyi gsol 'debs ma gcig gis mdzad par ban sgar 'jam dpal bzang pos kha bskang ba
 23. Kagyu Feast Liturgy
  བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས་, pp 337-339
  bka' brgyud tshogs las
 24. Offering Torma to all Ḍākinīs
  ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་, pp 341-351
  DA ki ma rnams kyi gtor 'bul
 25. A Distillation of the Profound: The Way to Practice the Essence of the Vast Object-Severance in a Single Sitting (Jamgön Kongtrul)
  གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའི་ཡང་ཞུན་, pp 353-360
  gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig tu nyams su len pa'i tshul zab mo'i yang zhun
 26. Object-Severance Empowerment Known as Opening the Sky-Door (Tāranātha)
  གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་, pp 361-370
  gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa
 27. The Fulfillment Rituals of Profound Object-Severance a) Mother Transformation (Tsalkar Chökyi Drakpa) b) Gem Treasury (Guru Dharmakīrti) c) Renewal Ritual by the Runda Adept (Palden Rinchen)
  གཅོད་ཀྱི་སྐོང་བ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་, pp 371-386
  gcod kyi skong ba rnams bzhugs pa'i dbu phyogs
 28. The Beloved Garden: Brief Notes on the Offering and Gift of the Body (Jamgön Kongtrul)
  ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་, pp 387-405
  lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal
 29. Opening the Sky-Door: Instructions on Severance Mahāmudrā (Ratnasiṃha/Rinchen Senge)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་, pp 407-423
  phyag rgya chen po gcod kyi gdams pa nam mkha' sgo 'byed
 30. Essence of Auspicious Renown: A Ritual of Offering and Supplication to all the Gurus of the Sacred Dharma of Pacification and Object-Severance Together (Jamgön Kongtrul)
  དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་, pp 425-446
  dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po

Volume 14 Karchag[edit]

14-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཞི་གཅོད་པོད་གཉིས་པ། ཕ༽ གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་ཆོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཞེས་བྱ་བ་བྲམ་ཟེ་ཨཱ་་དེ་བས་གསུང་དང་། མ་གཅིག་གི་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་བཅས་ལྡེབ། ༡༡ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༥ གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའ་ས་བཅད་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༠ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཡང་ཚོམ་ཞུས་ལན་མ་ལྡེབ། ༢༢ རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འདོན་ཆ་ལྡེབ། ༤ ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའ་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་གསུངས་པ་ལྡེབ། ༨ གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༥ གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ གཅོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་གྱི་ངག་འདོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༩ གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུང་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པས་བསྒྲིགས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༩ རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐངས་བ་ལྡེབ། ༡ བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་

14-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལས་ལྡེབ། ༢ ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་ལྡེབ། ༦ གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའ་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའ་ཡང་ཞུན་ཅེས་བྱ་བ་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༤ གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༥ གཅོད་ཀྱི་སྐོངས་བ་ཁག་ལྡེབ། ༨ ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༠ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་རྗེ་རཏྣ་སེང་ཧས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༩ དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲང་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༡ ཆོས་ཚན། ༢༡ ལྡེབ་བསྡོམས། ༢༢༣ བཅས་བཞུགས།། །།

Footnotes[edit]

 1. For Kongtrul’s treatment of the model of the five paths in the dialectical approach, see Kongtrul, Journey and Goal, pp. 60–127.
 2. The Dharma as scripture comprises the twelve branches of the Buddha’s excellent speech as they are explained in The Major Commentary on ‘The Eight Thousand Stanzas’:
  The categories of general discourses, discourses in verse, prophecies,
  didactic verses, aphorisms, morally instructive biographies,
  historical accounts, ethical directives,
  most extensive teachings, accounts of the Buddha’s previous lives,
  teachings that define phenomena, and accounts of the marvelous qualities of enlightenment:
  thus, these twelve
  are the twelve branches of the Buddha’s excellent speech.
  Longchen Rabjam, The Precious Treasury of Philosophical Systems, trans. Richard Barron (Junction City, CA: Padma Publishing, 2007), p. 30.
  These twelve branches are subdivisions of the “Three Repositories,” the three primary categories of the Buddha’s teachings:
  By thus collecting the twelve branches of the Buddha’s excellent speech
  and grouping them into these Three Compilations, they ensured that they
  would not disappear. The Minor Scriptural Transmissions states:
  The summer after the Teacher’s nirvana,
  in the Cave of Secrets at Rajagriha,
  the provisions for the five hundred arhats assembled there
  were furnished by Ajatashatru, and the Three Compilations were codified.
  The categories of general discourses, discourses in verse,
  prophecies, didactic verses,
  and aphorisms: these five were included in the compilation of Sutra.
  The categories of ethical directives, morally instructive biographies,
  the works called historical accounts,
  and the accounts of the Buddha’s previous lives: these four were included in the compilation of Vinaya.
  The categories of the most extensive teachings, accounts of the marvelous qualities of enlightenment,
  and teachings that define phenomena: these three were included in the compilation of Abhidharma.
  It is held that the compilation of Sutra was undertaken by Ananda, that of Vinaya by Upali, and that of Abhidharma by the elder Mahakashyapa.
  Ibid., p. 25.
 3. All English titles from translator Sarah Harding
 4. All English titles from translator Sarah Harding
 5. Harding note: The title of this prose set of questions and answers that seem to be just tacked on to Yang tshom is not given until its colophon, and not mentioned in the catalogue of the DNZ, nor is it included in the Limi edition of Yang tshom. I have not found another edition of it elsewhere.
 6. This text, listed in the catalog, does not seem to be included in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.